Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Aktualizované 14. 6. 2023

ROZHODNUTIE O VYHLÁSENÍ VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a §20 a §56 odst. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky 8. júna 2023 voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky vykonajú v sobotu 30. septembra 2023.

pdfROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky187.02 KB14/06/2023, 15:55

 

 

Aktualizované 14. 6. 2023

INFORMÁCIE PRE VOLIČA

I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III
Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV
Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
- vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

- v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

- nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

Voľba poštou

V
Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť vmieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, vktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti vydá najskôr 45 dní predo dňom konania volieb (t.j. najskôr 16. 8. 2023) voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Bližšie informácie omožnosti vydania hlasovacieho preukazu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk/?nr23-preukaz

VI
Voľba poštou

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9. 8. 2023) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, ato elektronicky (prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe.
Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk/?nr23-posta

***

Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

https://www.minv.sk/?volby-nrsr

 

 

Aktualizované 26. 6. 2023

VOLEBNÉ OBVODY A VOLEBNÉ OKRSKY

• Počet volebných obvodov – 3
• Počet volebných okrskov – 3

- Volebný obvod č. 1 – (miestna časť Semeteš a Vrchrieka, Nižný koniec, Ústredie po cestu „na Vrchrieku“)

- Volebný obvod č. 2 – (Vyšný koniec, miestna časť Jedľovník, Nižný Kelčov)

- Volebný obvod č. 3 – (miestna časť Zlámaná, Zátoka a Vyšný Kelčov)

 

 

Aktualizované 26. 6. 2023

VYMENOVANIE ZAPISOVATEĽOV OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISÍ

Volebný okrsok č. 1 – Ústredie
Volebná miestnosť: Vestibul Obecného úradu - Vysoká nad Kysucou č. 215
Zapisovateľ: Nikola Zajacová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0918 990 407

Volebný okrsok č. 2 – Nižný Kelčov
Volebná miestnosť: Požiarna zbrojnica Vysoká nad Kysucou časť Nižný Kelčov č. 524
Zapisovateľ: Mgr. Katarína Jantošová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0918 710 845

Volebný okrsok č. 3 – Vyšný Kelčov
Volebná miestnosť: Materská škola - Vysoká nad Kysucou časť Vyšný Kelčov č.
Zapisovateľ: Jana Kubalová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0918 990 406, v deň volieb 041/43 64 490

 

 

Aktualizované 26. 6. 2023

DELEGOVANIE ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je možné najneskôr do 21. 08. 2023 do 24:00 hod.
                                                                            
Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka: 
 
OBECNÝ ÚRAD VYSOKÁ NAD KYSUCOU
ODBOR MATRIKY A EVIDENCIE OBYVTEĽSTVA
ÚSTREDIE Č. 215
023 55  VYSOKÁ NAD KYSUCOU
 
(Nikola Zajacová, 0918 990 407, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)
 
 
 

Aktualizované 31. 7. 2023

DORUČOVANIE ŽIADOSTÍ O VYDANIE HLASOVACIEHO LÍSTKA

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu od 16. augusta 2023:

osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb do 29. 09. 2023 od 7:15h. do 15:15h.

v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb do 8. 9. 2023

elektronicky (e-mailom)
  - vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken)
  - v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
• korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (v prípade zaslania poštou)

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Voliči môžu svoje žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka zasielať:

• písomne: Obecný úrad Vysoká nad Kysucou, Ústredie č. 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou
• elektronicky: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 0918 990 407

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada