infoZ dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na celom území Slovenskej republiky Vás žiadame, aby ste v súčasnej dobe nedochádzali na Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou za účelom úhrady daní a poplatkov až do odvolania.

V nadväznosti na uznesenie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že ZŠ s MŠ E. A. Cernana vrátane školskej jedálne a materskej školy budú od pondelka 16. 03. 2020 uzatvorené po dobu 14. dní.

Info small2Obec Vysoká nad Kysucou oznamuje všetkým daňovníkom, že poplatok za odpad na rok 2020 bude správca daní a poplatkov inkasovať na základe rozhodnutí, ktoré si môžete od 14. 02. 2020 vyzdvihnúť na úseku daní a poplatkov a zároveň poplatok uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom.

Na tomto mieste Vám ponúkame na stiahnutie Kalendár zberu a prepráv TKO platný na 1. a 2. polrok 2020 v Obci Vysoká nad Kysucou. Viac o zbere a nakladaní s komunálnym odpadom nájdete na stránkach spoločnosti TKO Semeteš n.o.

Aj v kalendárnom roku 2020 bude obec Vysoká nad Kysucou realizovať zbery špecifických zložiek odpadu.
Taktiež dáva obec Vysoká nad Kysucou do pozornosti všetkým majiteľom nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu, ktoré sa nachádzajú v osadách obce Vysoká nad Kysucou a v ktorých bol uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou stanovený zber a zvoz komunálneho odpadu tzv. vrecovým zberom, že zber odpadu sa bude realizovať i v kalendárnom roku 2020.
Kalendár zberu a vývozu špecifických zložiek odpadu a kalendár osadového zberu odpadu nájdete TU.

thumb kalendar2020Obec Vysoká nad Kysucou oznamuje všetkým domácnostiam na území obce, že i tento rok si môžu na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou vyzdvihnúť ZDARMA stolový Obecný kalendár na rok 2020.

Kalendár si bude možné vyzdvihnúť i počas Silvestra 2019.

thumb olejObec Vysoká nad Kysucou vám v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vysoká nad Kysucou ponúka možnosť odovzdať použité oleje (jedlé tuky a oleje) z Vašich domácnosti – teda oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku. Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový, a pod.), ktoré zostanú v domácnostiach po vysmážaní na panvici alebo vo fritéze.

thumb SeparLikvidácia odpadu predstavuje vynakladanie nemalých verejných finančných zdrojov. Snahou každej samosprávy je vytvoriť vhodné podmienky na likvidáciu odpadu a  separovanie jednotlivých komodít odpadu, avšak tá najdôležitejšia a najzodpovednejšia úloha je na nás – na obyvateľoch obce.

Pokiaľ každý jeden človek nepochopí význam a zodpovedne nezačne separovať, nikdy nedosiahneme čistú obec a nedôjde k zníženiu množstva komunálneho odpadu. A stačí naozaj málo – iba chcieť ...

Pozrite sa na tvorbu odpadu v našej obci v nasledujúcich prehľadných grafoch za posledných 8 rokov ...

thumb ako separovatRiaditeľ spoločnosti TKO Semeteš n.o. adresoval členským obciam informačný list, prostredníctvom ktorého vyzýva jednotlivé samosprávy a obyvateľov obcí, k zodpovednejšiemu prístupu k nakladaniu s odpadom a triedeniu separovateľných zložiek odpadu. Obec Vysoká nad Kysucou vám preto v snahe informovať a poučiť vás prináša doručený list v plnom znení: