thumb statistikaVo vybraných domácnostiach našej obce bude Štatistický úrad Slovenskej republiky realizovať štatistické zisťovanie na úseku štatistiky práce - Výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity.

Všetky potrebné informácie nájdete TU.

Toto VZN upravuje podmienky nájmu nebytových priestorov a inventárneho majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou a ktoré obec prechodne alebo trvale nepotrebuje na plnenie svojich úloh s cieľom zabezpečiť efektivitu pri nakladaní s obecným majetkom.

pdfNávrh Všeobecne - záväzného nariadenia č. 7/2021 o prenájme nebytových priestorov a inventárneho majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou573.25 KB03/06/2021, 14:09

Toto VZN ustanovuje podmienky, na základe ktorých obec Vysoká nad Kysucou pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje príspevky v zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

pdfNávrh Všeobecne - záväzného nariadenia č. 5/2021 o poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurate558.28 KB28/05/2021, 21:58

Nebezpecenstvo poziaru 565px 22 Jún 2020Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 11. 06. 2021 od 06.00 hod. do odvolania!

thumb logo sevakSpoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. (ďalej SEVAK) vybudovala v obci Vysoká nad Kysucou v rámci stavby „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“ splaškovú kanalizáciu, ktorá je dimenzovaná a slúži výhradne pre odvádzanie splaškovej vody (voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a podobne).