Obec Vysoká nad Kysucou podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKČNÉHO MIESTA RIADITEĽA/RIADITEĽKY ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU E. A. CERNANA, Ústredie 316, 023 55 VYSOKÁ NAD KYSUCOU.

Info small2Obec Vysoká nad Kysucou, ako správca pohrebiska vo Vysokej nad Kysucou a vo Vyšnom Kelčove, v zmysle zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, VZN obce Vysoká nad Kysucou č. 2/2011 o pohrebníctve, VZN č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou a Zmluvy o nájme hrobového miesta upovedomuje, tých nájomcov hrobových miest, ktorým končí v roku 2019 poplatok za prenájom hrobového miesta, aby čo najskôr zaplatili nájomné za hrobové miesto na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou na úseku daní a poplatkov, prípadne uzatvorili novú nájomnú zmluvu.

thumb logo semetesZariadenie Centrum pre rodiny a deti Semeteš č. 1208, 023 55 Vysoká nad Kysucou má aktuálne možnosť poskytnúť zamestnanie občanom obce Vysoká nad Kysucou na nasledovné pracovné pozície:

thumb stastisticke zistovackySlovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach. Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Na Slovensku bolo do tohto jednorázového zisťovania pre rok 2019 vybraných takmer 345 obcí medzi ktorými je i obec Vysoká nad Kysucou.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla 2019 do 31. októbra 2019.

thumb stastisticke zistovackySlovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví, ktorého cieľom je prostredníctvom štatistických údajov a indikátorov zdravia získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovyplyvňujú.

thumb SeparLikvidácia odpadu predstavuje vynakladanie nemalých verejných finančných zdrojov. Snahou každej samosprávy je vytvoriť vhodné podmienky na likvidáciu odpadu a  separovanie jednotlivých komodít odpadu, avšak tá najdôležitejšia a najzodpovednejšia úloha je na nás – na obyvateľoch obce.

Pokiaľ každý jeden človek nepochopí význam a zodpovedne nezačne separovať, nikdy nedosiahneme čistú obec a nedôjde k zníženiu množstva komunálneho odpadu. A stačí naozaj málo – iba chcieť ...

Pozrite sa na tvorbu odpadu v našej obci v nasledujúcich prehľadných grafoch za posledných 8 rokov ...

thumb ako separovatRiaditeľ spoločnosti TKO Semeteš n.o. adresoval členským obciam informačný list, prostredníctvom ktorého vyzýva jednotlivé samosprávy a obyvateľov obcí, k zodpovednejšiemu prístupu k nakladaniu s odpadom a triedeniu separovateľných zložiek odpadu. Obec Vysoká nad Kysucou vám preto v snahe informovať a poučiť vás prináša doručený list v plnom znení:

thumb komposte 01Oznamujeme vám, že obec Vysoká nad Kysucou od pondelka 18. februára 2019 prostredníctvom zamestnancov obce bezplatne distribuuje do vašich domácnosti záhradné plastové kompostéry o objeme 630 lit. 

Kompostér je určený len pre 1 nehnuteľnosť a je poskytovaný bezodplatne na základe podpisu Zmluvy o výpožičke kompostéra. Občan je povinný sa preukázať občianskym preukazom. Rozvoz kompostérov prebieha od miestnej časti Vyšný Kelčov, kde sú naskladnené, postupne do všetkých nehnuteľností na území obce.