Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom prenájmu nehnuteľného majetku žiadateľom:

Igor Šurina, nar. 03. 04. 1964 a manželka Danka Šurinová r. Sýkorová, nar. 30. 12. 1965, obaja bytom Ústredie 280, 023 55 Vysoká nad Kysucou:

• a to parcely EKN č. 20218/1, na LV 11008 v podiele 1/1, v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou, z ktorej sa GP č. 13/2017 odčlenila parcela CKN č. 1687/4 - zast. plochy o výmere 214 m2. Táto novovytvorená parcela CKN 1687/4 je predmetom prevodu

thumb statisticke zistovanieŠtatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie bude v dňoch od 17. apríla 2019 do 31. mája 2019, prostredníctvom svojich pracovníkov, v obci Vysoká nad Kysucou realizovať zisťovanie o vyuŽívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií. Zamestnanci Štatistuckého úradu SR sú povinní preukázať sa Vám potrebným poverením na štatistické zisťovanie. V prípade akýchkoľvek pochybností neváhajte ihneď kontaktovať ktoréhokoľvek pracovníka Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou prípadne starostu obce.

Viac o štatistickom zisťovaní nájdete TU

thumb europarlamentOznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu je možné zaslať elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo osobne v budove Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou kancelárii matriky a evidencie obyvateľstva u p. Anny Opialovej a to do 1. 4. 2019.

Na túto adresu je možné zasielať aj žiadosti o vydanie Hlasovacieho preukazu a to do 6. 5. 2019, alebo osobne do 24. 5. 2019 v kancelárii matriky a evidencie obyvateľstva v budove Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou.

thumb SeparLikvidácia odpadu predstavuje vynakladanie nemalých verejných finančných zdrojov. Snahou každej samosprávy je vytvoriť vhodné podmienky na likvidáciu odpadu a  separovanie jednotlivých komodít odpadu, avšak tá najdôležitejšia a najzodpovednejšia úloha je na nás – na obyvateľoch obce.

Pokiaľ každý jeden človek nepochopí význam a zodpovedne nezačne separovať, nikdy nedosiahneme čistú obec a nedôjde k zníženiu množstva komunálneho odpadu. A stačí naozaj málo – iba chcieť ...

Pozrite sa na tvorbu odpadu v našej obci v nasledujúcich prehľadných grafoch za posledných 8 rokov ...

thumb ako separovatRiaditeľ spoločnosti TKO Semeteš n.o. adresoval členským obciam informačný list, prostredníctvom ktorého vyzýva jednotlivé samosprávy a obyvateľov obcí, k zodpovednejšiemu prístupu k nakladaniu s odpadom a triedeniu separovateľných zložiek odpadu. Obec Vysoká nad Kysucou vám preto v snahe informovať a poučiť vás prináša doručený list v plnom znení:

thumb komposte 01Oznamujeme vám, že obec Vysoká nad Kysucou od pondelka 18. februára 2019 prostredníctvom zamestnancov obce bezplatne distribuuje do vašich domácnosti záhradné plastové kompostéry o objeme 630 lit. 

Kompostér je určený len pre 1 nehnuteľnosť a je poskytovaný bezodplatne na základe podpisu Zmluvy o výpožičke kompostéra. Občan je povinný sa preukázať občianskym preukazom. Rozvoz kompostérov prebieha od miestnej časti Vyšný Kelčov, kde sú naskladnené, postupne do všetkých nehnuteľností na území obce.

thumb europarlamentObec Vysoká nad Kysucou zverejňuje informácie pre voličov pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 25. mája 2019 od 7:00 hod. do 22:00 hod.

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

pravna pomoc1Obec Vysoká nad Kysucou v spolupráci s Advokátskou kanceláriou JUDr. Petra Strapáča, PhD., s.r.o., Ul. 17. Novembra 3215, 022 01 Čadca realizuje poskytovanie služby BEZPLATNEJ PRÁVNEJ POMOCI pre obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou (výlučne len pre fyzické osoby).

BEZPLATNÚ PRÁVNU POMOC, ktorú bude poskytovať známy advokát JUDr. Peter Strapáč, PhD., môžu obyvatelia obce Vysoká nad Kysucou najbližšie využiť v Kancelárii prvého konaktu na prízemí budovy obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou, ktorú vďaka bezbariérovému prístupu môžu navštíviť i imobilní občania.


BEZPLATNÁ PRÁVNA POMOC pre obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou bude poskytovaná pravidelne každý druhý mesiac vždy prvú stredu v mesiaci, od 16:00 hod. v trvaní podľa potreby, v termínoch:

6. Februára 2019

3. Apríla 2019

5. Júna 2019

7. Augusta 2019

2. Októbra 2019

11. Decembra 2019

 

Info small2Obec Vysoká nad Kysucou oznamuje všetkým daňovníkom, že poplatok za odpad na rok 2019 bude správca daní a poplatkov inkasovať na základe rozhodnutí, ktoré si môžete od 15. 02. 2019 vyzdvihnúť na úseku daní a poplatkov a zároveň poplatok uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom.