thumb 2021 ocenovanie za aktívne občianstvo a ľudskosťVďačnosti a uznania nikdy nie je dosť.

Rada mládeže Žilinského kraja v 6. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

thumb statistikaVo vybraných domácnostiach našej obce bude Štatistický úrad Slovenskej republiky realizovať štatistické zisťovanie na úseku štatistiky práce - Výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity.

Všetky potrebné informácie nájdete TU.

thumb logo sevakSpoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. (ďalej SEVAK) vybudovala v obci Vysoká nad Kysucou v rámci stavby „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“ splaškovú kanalizáciu, ktorá je dimenzovaná a slúži výhradne pre odvádzanie splaškovej vody (voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a podobne).

thumb ceskaspravaČeská správa sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) v dôsledku pretrvávajúcej mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou choroby COVID-19 a z dôvodu mimoriadnych opatrení prijatých a doteraz uplatňovaných v mnohých štátoch v zahraničí dočasne mení preukazovanie podmienok pre výplatu dôchodku v zahraničí.

Obdobne ako v období prvej vlny pandémie na jar v roku 2020 umožní príjemcom slovenských dôchodkov zasielať tlačivo Potvrdenie o žití poštou, a to aj bez úradného overenia vlastnoručného podpisu dôchodcu, alebo elektronicky (e-mailom) bez uznávaného elektronického podpisu.

Viac sa dozviete TU

Info small2Obec Vysoká nad Kysucou oznamuje všetkým daňovníkom, že poplatok za odpad a daň z nehnuteľnosti na rok 2021 bude správca daní a poplatkov inkasovať až na základe rozhodnutí, ktoré Vám najskôr budú doručené poštou do Vašich domácnosti. Miestne dane a poplatky môžete uhradiť poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom. V prípade zlepšenia protipandemických opatrení i do pokladne obce.

pravna pomoc1Obec Vysoká nad Kysucou v spolupráci s Advokátskou kanceláriou JUDr. PhDr. Petra Strapáča, PhD., s.r.o., Ul. 17. Novembra 3215, 022 01 Čadca realizuje poskytovanie služby BEZPLATNEJ PRÁVNEJ POMOCI pre obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou (výlučne len pre fyzické osoby).

BEZPLATNÚ PRÁVNU POMOC, ktorú bude poskytovať známy advokát JUDr.  PhDr. Peter Strapáč, PhD., môžu obyvatelia obce Vysoká nad Kysucou najbližšie využiť v Kancelárii prvého konaktu na prízemí budovy obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou, ktorú vďaka bezbariérovému prístupu môžu navštíviť i imobilní občania.


BEZPLATNÁ PRÁVNA POMOC pre obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou bude poskytovaná pravidelne každý druhý mesiac vždy prvú stredu v mesiaci, od 15:30 hod. v trvaní podľa potreby, v termínoch:

3. Februára 2021

7. Apríla 2021

2. Júna 2021

4. Augusta 2021

6. Októbra 2021

1. Decembra 2021

 

thumb zabijacka vyrobkyRegionálna veterinárna a potravinová správa Čadca vydáva usmernenie pre chovateľov, vlastníkov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz a zver z farmového chovu v zmysle §23 zákona č. 39/07 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o pivnnosti ohlasovania domácej zabíjačky. Potrebné informácie sú uvedené v samotnom usmernení, ktoré nájdete TU