Účelom tohto všeobecného záväzného nariadenia je stanoviť podmienky a postup, na základe ktorých obec Vysoká nad Kysucou poskytuje pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti:

a) jednorazovú dávku v hmotnej núdzi,

b) mimoriadnu dávku na pomoc občanovi,

c) povinnosti občana vrátiť dávku alebo jej časť, ak sa vyplatila neprávom, alebo vo vyššej sume, ako patrila.

 

pdfDôvodová správa k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 3/2021 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok obcou Vysoká nad Kysucou578.33 KB10/02/2021, 21:42

pdfNávrh Všeobecne záväzného nariadenia 3/2021 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok obcou Vysoká nad Kysucou570.09 KB10/02/2021, 21:42

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:

a) pôsobnosť obce Vysoká nad Kysucou pri poskytovaní opatrovateľskej služby podľa § 80, písm. e), bod 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

b) pôsobnosť obce Vysoká nad Kysucou pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby podľa § 80, písm. h), bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

c) okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba,

d) podmienky zabezpečenia opatrovateľskej služby,

e) výšku a spôsob určenia úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby.

 

pdfDôvodová správa k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 2/2021 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu592.70 KB10/02/2021, 21:37

pdfNávrh Všeobecne záväzného nariadenia 2/2021 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu614.98 KB10/02/2021, 21:37

thumb 2percentaI v tomto kalendárnom roku sa občianske združenia pôsobiace na území obce Vysoká nad Kysucou zaregistrovali medzi príjemcov, ktorým možno poukázať sumu do výšky 2% z dane odvedenej za rok 2020 právnickými aj fyzickými osobami. 

Obraciame sa preto na všetkých priaznivcov jednotlivých občianskych združení a taktiež na tých, ktorým sa ich činnosť zdá zaujímavá a prospešná s prosbou: "Venujte niektorému z našich občianskych združení 2 % z vami odvedenej dane z príjmov v roku 2021". Vyplnené vyhlásenie treba odovzdať do 15. 2. 2021 tomu, kto Vám pripravuje daňové priznanie (zamestnávateľ, účtovník).

infoZákaz vychádzania platný od 27. januára do 2. februára 2021 sa opätovne predlžuje od 3. februára 2021. Vláda SR zverejnila dňa 17. 1. 2021 uznesenie č. 30/2021 s doplňujúcim uznesením č. 44/2021 zo dňa 20. 1. 2021 a uznesením č. 64/2021 zo dňa 1. 2. 2021, ktoré definujú opatrenia a ich zmeny v najbližšom období až do 7. februára 2021, prijaté za účelom poklesu ochorenia COVID-19 na Slovensku. Od 3. februára 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúcej noci platí prísny zákaz vychádzania pričom opatrenie bude platiť do 7. februára 2021.

thumb logo sevakSpoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. (ďalej SEVAK) vybudovala v obci Vysoká nad Kysucou v rámci stavby „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“ splaškovú kanalizáciu, ktorá je dimenzovaná a slúži výhradne pre odvádzanie splaškovej vody (voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a podobne).

Obec Vysoká nad Kysucou v zmysle §14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“, ktoré je dostupné na webovej adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne a na úradnej tabuli obce Vysoká nad Kysucou. Po ukončení prijatých protipandemických opatrení bude možné o podkladov záverečného stanoviska nahliadnuť i na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou v kancelárií odboru výstavby č. dverí 2.17, každý pracovný deň od 7:15 do 15:15. 

thumb ceskaspravaČeská správa sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) v dôsledku pretrvávajúcej mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou choroby COVID-19 a z dôvodu mimoriadnych opatrení prijatých a doteraz uplatňovaných v mnohých štátoch v zahraničí dočasne mení preukazovanie podmienok pre výplatu dôchodku v zahraničí.

Obdobne ako v období prvej vlny pandémie na jar v roku 2020 umožní príjemcom slovenských dôchodkov zasielať tlačivo Potvrdenie o žití poštou, a to aj bez úradného overenia vlastnoručného podpisu dôchodcu, alebo elektronicky (e-mailom) bez uznávaného elektronického podpisu.

Viac sa dozviete TU

Obec Vysoká nad Kysucou vyhlasuje, podľa zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, výberové konanie na obsadenie funkcie Hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou. Stanovený funkčný úväzok je 35% t.j. 55,5 hodín mesačne.

pdfVyhlásenie výberového konania na funkciu - Hlavný kontrolór obce Vysoká nad Kysucou284.52 KB29/12/2020, 19:49