Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Obce Vysoká nad Kysucou a zámer prevodu prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom odpredaja toho majetku žiadateľovi:

p. Jana Kubalová r. Kubalová, nar. 16. 03. 1977, bytom Vyšný Kelčov č. 590, 023 55 Vysoká nad Kysucou:

• a to pozemku parcela č. CKN 1476/9 – zast. pl. v k. ú. Vysoká nad Kysucou o výmere 6 m2 zapísaná na LV 1479.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Obce Vysoká nad Kysucou a zámer prevodu prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom odpredaja tohto majetku žiadateľke:

p. Agneška Štefková, nar. 14. 11. 1930, bytom Čujkovova 31, 700 30 Ostrava a to pozemkov:

• Parcela EKN č. 7148, orná pôda o výmere 662 m2, v podiele 3/4, t.j. 496,5 m2, na LV 6470

• Parcela EKN č. 7153, orná pôda o výmere 358 m2, v podiele 3/4, t.j. 268,5 m2, na LV 6475

• Parcela EKN č. 7167, orná pôda o výmere 1311 m2, v podiele 3/4, t.j. 983,25 m2, na LV 6487

• Parcela EKN č. 7182, orná pôda o výmere 608 m2, v podiele 3/4, t.j. 456 m2, na LV 6501

• Parcela EKN č. 7183, TTP o výmere 73882 m2, v podiele 3/8, t.j. 2770,5 m2, na LV 6502

• Parcela EKN č. 7136/1, TTP o výmere 29278 m2, v podiele 3/16, t.j. 5489,625 m2, na LV 6464

• Parcela EKN č. 7179, orná pôda o výmere 1726 m2, v podiele 3/4, t.j. 1294,5 m2, na LV 6498

thumb volby nrsr2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 04. 11. 2019 rozhodnutím č. 351/2019 voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29. februára 2020 v čase od 7:00 hod do 22:00 hod.

pdfVyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky142.72 KB11/11/2019, 05:27

 

thumb olejObec Vysoká nad Kysucou vám v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vysoká nad Kysucou ponúka možnosť odovzdať použité oleje (jedlé tuky a oleje) z Vašich domácnosti – teda oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku. Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový, a pod.), ktoré zostanú v domácnostiach po vysmážaní na panvici alebo vo fritéze.

Info small2Od 01. 10. 2019 majú pacienti MUDr. Slavomíry Michnicovej možnosť predpisu dlhodobo užívaných liekov elektronicky - po telefonickom dohovore denne medzi 10:00 hod. – 12:30 hod. podľa harmonogramu ambulancií – pacientovi pošleme elektronický recept, ktorý si bude môcť ihneď vyzdvihnúť v ktorejkoľvek lekárni v Slovenskej republike. Podmienkou takéhoto predpisu je zdravotná dokumentácia uložená v našej ambulancii! (nie doma!). 

Info small2Obec Vysoká nad Kysucou, ako správca pohrebiska vo Vysokej nad Kysucou a vo Vyšnom Kelčove, v zmysle zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, VZN obce Vysoká nad Kysucou č. 2/2011 o pohrebníctve, VZN č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou a Zmluvy o nájme hrobového miesta upovedomuje, tých nájomcov hrobových miest, ktorým končí v roku 2019 poplatok za prenájom hrobového miesta, aby čo najskôr zaplatili nájomné za hrobové miesto na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou na úseku daní a poplatkov, prípadne uzatvorili novú nájomnú zmluvu.

thumb stastisticke zistovackySlovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví, ktorého cieľom je prostredníctvom štatistických údajov a indikátorov zdravia získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovyplyvňujú.

thumb SeparLikvidácia odpadu predstavuje vynakladanie nemalých verejných finančných zdrojov. Snahou každej samosprávy je vytvoriť vhodné podmienky na likvidáciu odpadu a  separovanie jednotlivých komodít odpadu, avšak tá najdôležitejšia a najzodpovednejšia úloha je na nás – na obyvateľoch obce.

Pokiaľ každý jeden človek nepochopí význam a zodpovedne nezačne separovať, nikdy nedosiahneme čistú obec a nedôjde k zníženiu množstva komunálneho odpadu. A stačí naozaj málo – iba chcieť ...

Pozrite sa na tvorbu odpadu v našej obci v nasledujúcich prehľadných grafoch za posledných 8 rokov ...