thumb kalendar2020Obec Vysoká nad Kysucou oznamuje všetkým domácnostiam na území obce, že i tento rok si môžu na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou vyzdvihnúť ZDARMA stolový Obecný kalendár na rok 2020.

Kalendár si bude možné vyzdvihnúť i počas Silvestra 2019.

thumb volby nrsr2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 04. 11. 2019 rozhodnutím č. 351/2019 voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29. februára 2020 v čase od 7:00 hod do 22:00 hod.

pdfVyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky142.72 KB11/11/2019, 05:27

 

thumb olejObec Vysoká nad Kysucou vám v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vysoká nad Kysucou ponúka možnosť odovzdať použité oleje (jedlé tuky a oleje) z Vašich domácnosti – teda oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku. Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový, a pod.), ktoré zostanú v domácnostiach po vysmážaní na panvici alebo vo fritéze.

Info small2Obec Vysoká nad Kysucou, ako správca pohrebiska vo Vysokej nad Kysucou a vo Vyšnom Kelčove, v zmysle zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, VZN obce Vysoká nad Kysucou č. 2/2011 o pohrebníctve, VZN č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou a Zmluvy o nájme hrobového miesta upovedomuje, tých nájomcov hrobových miest, ktorým končí v roku 2019 poplatok za prenájom hrobového miesta, aby čo najskôr zaplatili nájomné za hrobové miesto na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou na úseku daní a poplatkov, prípadne uzatvorili novú nájomnú zmluvu.

thumb SeparLikvidácia odpadu predstavuje vynakladanie nemalých verejných finančných zdrojov. Snahou každej samosprávy je vytvoriť vhodné podmienky na likvidáciu odpadu a  separovanie jednotlivých komodít odpadu, avšak tá najdôležitejšia a najzodpovednejšia úloha je na nás – na obyvateľoch obce.

Pokiaľ každý jeden človek nepochopí význam a zodpovedne nezačne separovať, nikdy nedosiahneme čistú obec a nedôjde k zníženiu množstva komunálneho odpadu. A stačí naozaj málo – iba chcieť ...

Pozrite sa na tvorbu odpadu v našej obci v nasledujúcich prehľadných grafoch za posledných 8 rokov ...

thumb ako separovatRiaditeľ spoločnosti TKO Semeteš n.o. adresoval členským obciam informačný list, prostredníctvom ktorého vyzýva jednotlivé samosprávy a obyvateľov obcí, k zodpovednejšiemu prístupu k nakladaniu s odpadom a triedeniu separovateľných zložiek odpadu. Obec Vysoká nad Kysucou vám preto v snahe informovať a poučiť vás prináša doručený list v plnom znení:

thumb komposte 01Oznamujeme vám, že obec Vysoká nad Kysucou od pondelka 18. februára 2019 prostredníctvom zamestnancov obce bezplatne distribuuje do vašich domácnosti záhradné plastové kompostéry o objeme 630 lit. 

Kompostér je určený len pre 1 nehnuteľnosť a je poskytovaný bezodplatne na základe podpisu Zmluvy o výpožičke kompostéra. Občan je povinný sa preukázať občianskym preukazom. Rozvoz kompostérov prebieha od miestnej časti Vyšný Kelčov, kde sú naskladnené, postupne do všetkých nehnuteľností na území obce.

pravna pomoc1Obec Vysoká nad Kysucou v spolupráci s Advokátskou kanceláriou JUDr. Petra Strapáča, PhD., s.r.o., Ul. 17. Novembra 3215, 022 01 Čadca realizuje poskytovanie služby BEZPLATNEJ PRÁVNEJ POMOCI pre obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou (výlučne len pre fyzické osoby).

BEZPLATNÚ PRÁVNU POMOC, ktorú bude poskytovať známy advokát JUDr. Peter Strapáč, PhD., môžu obyvatelia obce Vysoká nad Kysucou najbližšie využiť v Kancelárii prvého konaktu na prízemí budovy obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou, ktorú vďaka bezbariérovému prístupu môžu navštíviť i imobilní občania.


BEZPLATNÁ PRÁVNA POMOC pre obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou bude poskytovaná pravidelne každý druhý mesiac vždy prvú stredu v mesiaci, od 16:00 hod. v trvaní podľa potreby, v termínoch:

5. Februára 2020

1. Apríla 2020

3. Júna 2020

5. Augusta 2020

7. Októbra 2020

2. Decembra 2020

 

Info small2Obec Vysoká nad Kysucou oznamuje všetkým daňovníkom, že poplatok za odpad na rok 2019 bude správca daní a poplatkov inkasovať na základe rozhodnutí, ktoré si môžete od 15. 02. 2019 vyzdvihnúť na úseku daní a poplatkov a zároveň poplatok uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom.