thumb socialna poistovnaSociálna poisťovňa zverejnila formuláre pre oznámenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania o 40% a viac, na účely odkladu odvodov na sociálne poistenie za mesiac 12/2021 do 31. decembra 2024 Čestné vyhlásenie - odklad poistného za december 2021 . Všetky ďalšie potrebné informácie o podmienkach pre odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne – Kto a ako si môže odložiť zaplatenie odvodov za december 2021.

Obec Vysoká nad Kysucou zverejňuje zámer odpredaja prebytočného majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou v súlade s ustanovením § 9a ods. (8) písmena e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
- parcely CKN 1703/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3220 m2, zapísanej na LV č. 1479 v 1/1, v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou, z ktorej sa Geometrickým plánom č. 381/2021 zo dňa 26. 10. 2021 vytvorila parcela CKN 1703/39 - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 88 m2. Táto novovytvorená parcela CKN 1703/39 bude predmetom prevodu.

pdfZámer uskutočniť predaj majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného osobitého zreteľa420.55 KB03/01/2022, 12:23

Obec Vysoká nad Kysucou zverejňuje zámer prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou v súlade s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného a to:
- nebytové priestory v Administratívnej budove s.č. 215, evidovanej na liste vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, ktorý je v bezpodielovom vlastníctve prenajímateľa.

pdfZámer uskutočniť prenájom majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného osobitého zreteľa380.77 KB03/01/2022, 11:18

 

infoVláda SR zverejnila uznesenie č. 695 zo dňa 24. novembra 2021, ktoré definuje opatrenia a ich zmeny do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021, prijaté za účelom poklesu ochorenia COVID-19 na Slovensku. S účinnosťou od 25. novembra 2021 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania – od 25. novembra 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúceho dňa platí zákaz vychádzania, pričom opatrenie bude platiť do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.

thumb statistikaVo vybraných domácnostiach našej obce bude Štatistický úrad Slovenskej republiky realizovať štatistické zisťovanie na úseku štatistiky práce - Výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity.

Všetky potrebné informácie nájdete TU.

thumb logo sevakSpoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. (ďalej SEVAK) vybudovala v obci Vysoká nad Kysucou v rámci stavby „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“ splaškovú kanalizáciu, ktorá je dimenzovaná a slúži výhradne pre odvádzanie splaškovej vody (voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a podobne).

thumb ceskaspravaČeská správa sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) v dôsledku pretrvávajúcej mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou choroby COVID-19 a z dôvodu mimoriadnych opatrení prijatých a doteraz uplatňovaných v mnohých štátoch v zahraničí dočasne mení preukazovanie podmienok pre výplatu dôchodku v zahraničí.

Obdobne ako v období prvej vlny pandémie na jar v roku 2020 umožní príjemcom slovenských dôchodkov zasielať tlačivo Potvrdenie o žití poštou, a to aj bez úradného overenia vlastnoručného podpisu dôchodcu, alebo elektronicky (e-mailom) bez uznávaného elektronického podpisu.

Viac sa dozviete TU