thumb stastisticke zistovackySlovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach. Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Na Slovensku bolo do tohto jednorázového zisťovania pre rok 2019 vybraných takmer 345 obcí medzi ktorými je i obec Vysoká nad Kysucou.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla 2019 do 31. októbra 2019.

thumb stastisticke zistovackySlovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví, ktorého cieľom je prostredníctvom štatistických údajov a indikátorov zdravia získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovyplyvňujú.

Predmetom úpravy tohto Dodatku č. 1 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou je úrava znenia jeho ŠTVRTEJ ČASTI, §4 Výška poplatku a splatnosť, písm. I. Poplatok za využitie sály kultúrneho domu Všeobecne - záväzného nariadenia č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou.

pdfDôvodová správa k návrhu Dodatku č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou297.58 KB27/05/2019, 20:28

pdfNávrh Dodatku č. 1 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou811.07 KB27/05/2019, 05:08

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom prenájmu nehnuteľného majetku žiadateľom:

Igor Šurina, nar. 03. 04. 1964 a manželka Danka Šurinová r. Sýkorová, nar. 30. 12. 1965, obaja bytom Ústredie 280, 023 55 Vysoká nad Kysucou:

• a to parcely EKN č. 20218/1, na LV 11008 v podiele 1/1, v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou, z ktorej sa GP č. 13/2017 odčlenila parcela CKN č. 1687/4 - zast. plochy o výmere 214 m2. Táto novovytvorená parcela CKN 1687/4 je predmetom prevodu

thumb europarlamentOznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu je možné zaslať elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo osobne v budove Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou kancelárii matriky a evidencie obyvateľstva u p. Anny Opialovej a to do 1. 4. 2019.

Na túto adresu je možné zasielať aj žiadosti o vydanie Hlasovacieho preukazu a to do 6. 5. 2019, alebo osobne do 24. 5. 2019 v kancelárii matriky a evidencie obyvateľstva v budove Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou.

thumb SeparLikvidácia odpadu predstavuje vynakladanie nemalých verejných finančných zdrojov. Snahou každej samosprávy je vytvoriť vhodné podmienky na likvidáciu odpadu a  separovanie jednotlivých komodít odpadu, avšak tá najdôležitejšia a najzodpovednejšia úloha je na nás – na obyvateľoch obce.

Pokiaľ každý jeden človek nepochopí význam a zodpovedne nezačne separovať, nikdy nedosiahneme čistú obec a nedôjde k zníženiu množstva komunálneho odpadu. A stačí naozaj málo – iba chcieť ...

Pozrite sa na tvorbu odpadu v našej obci v nasledujúcich prehľadných grafoch za posledných 8 rokov ...

thumb ako separovatRiaditeľ spoločnosti TKO Semeteš n.o. adresoval členským obciam informačný list, prostredníctvom ktorého vyzýva jednotlivé samosprávy a obyvateľov obcí, k zodpovednejšiemu prístupu k nakladaniu s odpadom a triedeniu separovateľných zložiek odpadu. Obec Vysoká nad Kysucou vám preto v snahe informovať a poučiť vás prináša doručený list v plnom znení:

thumb komposte 01Oznamujeme vám, že obec Vysoká nad Kysucou od pondelka 18. februára 2019 prostredníctvom zamestnancov obce bezplatne distribuuje do vašich domácnosti záhradné plastové kompostéry o objeme 630 lit. 

Kompostér je určený len pre 1 nehnuteľnosť a je poskytovaný bezodplatne na základe podpisu Zmluvy o výpožičke kompostéra. Občan je povinný sa preukázať občianskym preukazom. Rozvoz kompostérov prebieha od miestnej časti Vyšný Kelčov, kde sú naskladnené, postupne do všetkých nehnuteľností na území obce.