thumb kom volby2018Obec Vysoká nad Kysucou uverejňuje podľa zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu obce a zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Obce Vysoká nad Kysucou a zámer prevodu prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom odpredaja toho majetku žiadateľovi:

p. Karol Kožák, nar. 02. 09. 1970, bytom Nižný koniec č. 18, 023 55 Vysoká nad Kysucou a to pozemkov:

• parcela č. EKN 20005 – zast. pl. v k. ú. Vysoká nad Kysucou o výmere 27 m2 zapísaná na LV 11008.

• parcela č. EKN 20003/2 – zast. pl. v k. ú. Vysoká nad Kysucou o výmere 49 m2 zapísaná na LV 11008.

• parcela č. EKN 20003/3 – zast. pl. v k. ú. Vysoká nad Kysucou o výmere 52 m2 zapísaná na LV 11008.

thumb kom volby2018Obec Vysoká nad Kysucou Vám oznamuje, že Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018, je možné odovzdať:

- osobne: Nikola Zajacová, Obecný úrad Vysoká nad Kysucou, odbor kultúry a miestnej knižnice, v pracovných dňoch od 7:15 hod. do 15:15 hod.

- elektornicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

thumb rezervacia stankovObec Vysoká nad Kysucou oznamuje všetkým, ktorí majú záujem o prenájom predajného miesta a umiestenie predajného stánku počas Matúšovských hodových slávností vo Vysokej nad Kysucou v nedeľu 23. septembra 2018, že bol na tejto stránke spustený nový redakčný systém rezervácie predajných miest.

Rezerváciu predajného miesta môžete zrealizovať TU.

thumb kom volby2018Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou na svojom zasadnutí dňa 2. 8. 2018 uznesením 6/2018-3, na základe § 166 odst. 3 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov určilo a schválilo 3 volebné obvody, v ktorých sa bude voliť 9 poslancov a to:

thumb kom volby2018Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Obec Vysoká nad Kysucou v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovzverejňuje informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

thumb Graf odpadu bez ZKO 2010 2017Likvidácia odpadu predstavuje vynakladanie nemalých verejných finančných zdrojov. Snahou každej samosprávy je vytvoriť vhodné podmienky na separovanie jednotlivých komodít odpadu, avšak tá najdôležitejšia a najzodpovednejšia úloha je na nás – na obyvateľoch obce. Pokiaľ každý jeden človek nepochopí význam a zodpovedne nezačne separovať, nikdy nedosiahneme čistú obec a nedôjde k zníženiu množstva komunálneho odpadu. A stačí naozaj málo – iba chcieť ...

Oznamujeme Vám, že poplatok za odpad na rok 2018 bude Obec Vysoká nad Kysucou ako správca daní a poplatkov inkasovať na základe rozhodnutí, ktoré Vám budú doručené do Vašich domácnosti. Po obdržaní rozhodnutia o vyrubení poplatku za odpad na rok 2018, si budete môcť uhradiť poplatok v hotovosti do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom. Výška daní a poplatkov na rok 2018 sa nemenila!