thumb Volby 2022 uvodny bannerDátum a čas konania volieb

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Bližšie informácie a potrebné dokumenty: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Záverečný účet obce za rok 2021 obsahuje:

1. Prehľad rozpočtu obce a vyčíslenie výsledku hospodárenia
2. Rozbor plnenia príjmov
3. Rozbor plnenia výdavkov

Predmetom úpravy tohto Dodatku č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 6/2019 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v obci Vysoká nad Kysucou (ďalej len VZN) je úprava príspevku na tvorbu fondu opráv.

pdfNávrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2019 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v obci Vysoká nad Kysucou536.05 KB13/06/2022, 10:44

Obec Vysoká nad Kysucou zverejňuje zámer prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou v súlade s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného a to:

  • nebytový priestor v budove Telocvične vo Vyšnom Kelčove č. 658 – posilňovne (bývalá náraďovňa), evidovaná na liste vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, ktorý je v bezpodielovom vlastníctve prenajímateľa

pdfZámer uskutočniť prenájom majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného osobitého zreteľa406.96 KB17/05/2022, 12:08

ikona telefonDávame Vám do pozornosti, že kvôli zrealizovaným technickým úpravám došlo počnúc od 10. apríla 2022 k zmene telefónnych čísiel, na ktorých môžete kontaktovať jednotlivé odbory Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. Doteraz platné telefónne čísla „pevných liniek“ boli zrušené a od 10. apríla 2022 môžete jednotlivé odbory Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou kontaktovať na nižšie uvedených telefónnych číslach:

thumb 2percentaI v tomto kalendárnom roku sa občianske združenia pôsobiace na území obce Vysoká nad Kysucou zaregistrovali medzi príjemcov, ktorým možno poukázať sumu do výšky 2% z odvedenej dane z príjmov za rok 2021 právnickými aj fyzickými osobami. 

Obraciame sa preto na všetkých priaznivcov jednotlivých občianskych združení a taktiež na tých, ktorým sa ich činnosť zdá zaujímavá a prospešná s prosbou: "Venujte niektorému z našich občianskych združení 2% z vami odvedenej dane z príjmov za rok 2021". Vyplnené vyhlásenie treba odovzdať do 31. 3. 2022 tomu, kto Vám pripravuje daňové priznanie (zamestnávateľ, účtovník).