Strategická dokumentácia obce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vysoká nad Kysucou na roky 2015 - 2022 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 8/2015 zo dňa 15. 12. 2015.

pdfProgram hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vysoká nad Kysucou na roky 2015 - 20222.45 MB07/05/2020, 20:04

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vysoká nad Kysucou na roky 2007 - 2014 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 7/2007 zo dňa 14. 12. 2007.

pdfProgram hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vysoká nad Kysucou 2007 - 20142.97 MB07/05/2020, 20:00

Riešenie rozvoja územia je v súlade so zadaním pre Územný plán obce Vysoká nad Kysucou, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou uznesením č. 3/2007 dňa 24. 4. 2007.

Zadanie pre územný plán obce Vysoká nad Kysucou vypracoval Ing. arch. Vladimír Macura - odborne spôsobilý pre obstarávanie ÚPP a ÚPD (reg. č. 074), prostredníctvom ktorého obec Vysoká nad Kysucou obstaráva územný plán obce.

Územný plán obce Vysoká nad Kysucou bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 3/2008 zo dňa 25. 4. 2008 a rieši celé katastrálne územie obce v mierke 1:10 000. Ťažiskové územie obce v údolí rieky Kysuca (miestne časti Vysoká nad Kysucou a Nižný Kelčov) je riešené v mierke 1: 5 000.

Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu Obce Vysoká nad Kysucou bola obstaraná a spracovaná v súlade s ustanovením § 30 stavebného zákona z dôvodu potreby aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie Obce Vysoká nad Kysucou v súvislosti s požiadavkami na rozšírenie plôch cintorína na území obce. Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu Obce Vysoká nad Kysucou je v súlade so Zadaním pre Územný plán Obce Vysoká nad Kysucou, schváleným uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 3/2007 zo dňa 24. 4. 2007.

Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu Obce Vysoká nad Kysucou boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 1/2019-6 zo dňa 31. 01. 2019.