PRVÁ HLAVA


§ 1
Úvodné ustanovenia

 

1) Štatút obce Vysoká nad Kysucou je základnou vnútroorganizačnou normou (viď § 2  ods. 2 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva) obce Vysoká nad Kysucou.
2) Štatút obce Vysoká nad Kysucou upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.
3) Štatút obce vymedzuje pôsobnosť orgánov obce, ktoré sú v ustanoveniach tohto Štatútu obce precizované v súlade zo zákonom o obecnom zriadení s cieľom vytvorenia potrebnej rovnováhy a spoluzodpovednosti vo vzťahoch medzi orgánmi obce pri vykonávaní obecnej samosprávy.

 


§ 2
Postavenie obce

 

1) Obec Vysoká nad Kysucou je samostatný územný  samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.
2) Územie obce tvorí  súbor jednotlivých častí: Semeteš, Vysoká nad Kysucou, Nižný Kelčov, Vrchrieka, Jedľovník, Vyšný Kelčov, Zátoka, Zlamaná.
3) Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
4) Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
5) Obec je povinná poskytovať obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.


§ 3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 

1) Obyvateľom obce Vysoká nad Kysucou je osoba, ktorá ma na území obce trvalý pobyt.
2) Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce tým, že má právo najmä:
a) voliť orgány samosprávy  a byť volený do orgánu samosprávy,
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),
c) zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
d) obracať sa zo svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
e) používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný  majetok obce slúžiaci na verejné účely,
f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
3) Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom    obce. V súvislosti s tým je povinný:
a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie  obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce,
b) podieľať sa na ochrane a  zveľaďovaní životného prostredia v obci,
c) napomáhať udržiavať poriadok v obci,
d) poskytovať podľa svojich schopnosti a možnosti osobnú pomoc pri likvidácií a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy  alebo havárie v obci,
4) Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto:
a) má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň a miestny poplatok,
b) je v obci prihlásený na prechodný alebo dlhodobý pobyt,
c) má čestné občianstvo obce,
Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolený a    ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne  referendum).

 


§ 4
Samospráva obce

1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky  záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný  zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
a) orgánmi obce
b) miestnym referendom,
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce,
3) Obec pri výkone samosprávy najmä:
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaním obce do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
d)  usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzne stanoviska k investičnej činnosti  obce,
e) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína,  kultúrnych, športových a ďalších obecných  zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodnosti obce,
f) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
g) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
h) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce, spravuje trhoviská,
i) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblasti života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
j) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
k) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
l) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
m) zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením  môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
n) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
o) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
p) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
q) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.
4) Rozhodovanie o výkone samosprávy uvedený v odseku 3 písm. a) až n) je vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
5) Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.
6)  Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len nariadenie), nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
7) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenia len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore  s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

 

 DRUHÁ HLAVA


§ 5
Majetok obce

 

1) Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. zriadených obcou.
2) Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.
3) Majetok obce je možné použiť najmä:
- na verejné účely
- na podnikateľskú činnosť
- na výkon samosprávy obce
4) Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.
5) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a verejné    priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho  používanie obec neobmedzila.
6) Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.
7) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
8) Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

 
§ 6

 

1) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a s majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo    právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
2) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:
- udržiavať a užívať majetok
- chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi
- viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.
3) Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi  predpismi.

 
 § 7

 

1) Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové  organizácie, ako aj právnické osoby  s majetkovou účasťou obce.
2) Subjektu založenému obecným zastupiteľstvom vymedzí predmet činnosti, majetkový vklad z majetku obce a menuje jeho riaditeľa (vedúceho).
3) Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práva a povinnosti upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.

 


§ 8

 

1) Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

 


§ 9

 

1) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Vysoká nad Kysucou“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
2) Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:
- majetok obce Vysoká nad Kysucou
- nadobúdania a prevody vlastníctva obce
- postup prenechania majetku obce do užívania FO a PO
- správu majetku obce
- hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce
- nakladanie s cennými papiermi
- aukčný predaj vecí
- kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom


TRETIA HLAVA

 

Financovanie a rozpočet obce

 


§ 10

Financovanie

 

1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.
2) Obec môže financovať svoje úlohy  aj s prostriedkov združených s inými obcami, prípadne s inými PO a FO.
3) Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu SR.

 

§ 11
Rozpočet obce

 

1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie   jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné    zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet.
2) Pred schválením sa rozpočet obce zverejní najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v  obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť.
3) Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria  najmä: príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, obecných podnikov a rozpočtových a príspevkových organizácií, dane z objemu miezd a dotácie zo štátneho rozpočtu. Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.
4) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru. O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. O vyhlásením dobrovoľnej zbierky alebo prijatie úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
5) Prebytky rozpočtu obce možno previezť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
6) Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkov a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad.
7) Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi –    Rozpočtovými pravidlami SR na ten - ktorý rok.
8) Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje  záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
9) Ročnú účtovnú závierku obce Vysoká nad Kysucou overuje auditor.

 


§ 12
Rozpočtové provizórium

 

1) Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového  roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.
2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.
3) Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Vysoká nad Kysucou“, ktoré schvaľuje     obecné zastupiteľstvo.

 

ŠTVRTÁ HLAVA

 

Orgány obce Vysoká nad Kysucou


§ 13
Základné ustanovenia

 

1) Orgány  obce Vysoká nad Kysucou sú:
a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta obce
2) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby,  alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú:
a) obecný úrad
b) komisie
c) obecný hasičský zbor
3) Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo.
4) Obecné zastupiteľstvo podľa potreby  zriaďuje stále alebo dočasné výkonné a kontrolné  orgány a určuje im náplň práce.

 

 § 14
Obecné zastupiteľstvo

 


1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Vysoká nad Kysucou zložený  z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Vysoká nad Kysucou.
2) Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou má vo volebnom období  2010 – 2014   9 poslancov.
3) Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 


§ 15
Úlohy  obecného zastupiteľstva

 


1) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých  základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc.
2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať  hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych  dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona č. 369/ 90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
g) uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
i) určiť plat starostu podľa osobitého zákona a určiť najneskôr do 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l) schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.),
m) zriaďovať, združovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať o odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
n) schvaľovať združenie obecných prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
o) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
p) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenanie a ceny,
q) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, pripadne znelku obce.
3) Obecné zastupiteľstvo si ďalej vyhradzuje právo:
a) rozhodovať o pripravovaných zmluvách pred ich uzatvorením a o dodatkoch k zmluvám s výnimkou zmlúv uzatvorených s víťazom verejnej súťaže pokiaľ zmluva  bola súčasťou víťaznej ponuky,
b) rozhodovať o veciach, v ktorých zákon alebo iný  všeobecne záväzný právny predpis splnomocňuje obec k nejakému úkonu (napr. § 4 ods. 3 zákona č. 180/95 Z.z.).
4) Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek otázke obce.
5) Podrobnú úpravu pravidiel obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a rozsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesenia a zabezpečovania úloh týkajúce sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou.

 
§ 16
Starosta obce

 

1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a zložením sľubu.
2)  Starosta je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
3) Starosta najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; Informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
f) uchováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,
g) podpisuje všeobecné záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.
4) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné.
5) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do 2 mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

 

§ 17
Zástupca starostu

 

1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
2) Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie.
3) Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu, alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:
a) zvoláva a vedie zasadnutia OZ,
b) nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu (§ 13 ods. 5 až 8 zákona č. 369/90 Z.z. v znení zmien a doplnkov),
c) vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu,
d) zástupca starostu zabezpečuje prípravu obecného zastupiteľstva po stránke vecnej a obsahovej náplne,
e)  zástupca starostu s účinnosťou s odbornými oddeleniami obecného úradu koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisie informácie pre plnenie ich úloh,
f) podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje Organizačný poriadok obecného úradu obce Vysoká nad Kysucou.

 


§ 18
Hlavný kontrolór obce

 

1) Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý  vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich s pôsobnosti obce.
2) Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou prípadne inom kontrolnom orgáne obce.
3) Hlavný kontrolór najmä:
a) vykonáva kontrolu:
- nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných PO alebo FO, ktorý bol obci zverený,
- účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
-  hospodárenia s finančnými zdrojmi obce,
- čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií.
b) preveruje:
- ako subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality  a  uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu
- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci
- možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky
c) vypracúva odborné stanoviska:
- k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
4) Pri vykonávaní činnosti v odseku 2 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.
5) Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety  občanov, ktoré boli podané na orgány  obce a pracovníkov obce.
6) Hlavného kontrolóra do funkcie volí obecné zastupiteľstvo.
7) Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je  povinný podávať správy o vykonanej kontrolnej činnosti.
8) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných dokladov a pokladničných  dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.
9) Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.
10) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje  zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.
11) Hlavný kontrolór  vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

 

§ 19
Komisie obecného zastupiteľstva

 

1) Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasne poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné    zastupiteľstvo.
2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
3) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie - ním je vždy  poslanec obecného     zastupiteľstva - a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a     potrieb.
4) Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov:
       Predseda komisie:
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,
- zostavuje plán činnosti,
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
- zastupuje komisiu navonok.
Tajomník komisie:
- spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
- zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,
- vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,
- zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
- plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
5) Obec Vysoká nad  Kysucou má vytvorené tieto stále komisie:
- Komisia pre oblasť kultúry, športu, mládeže a školstva
- Komisia pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotnú
- Komisia pre oblasť životného prostredia a výstavby
- Komisia pre oblasť financií, správy majetku
- Komisia kontroly verejného poriadku, požiarnictva
- Komisia na ochranu verejného záujmu
6) V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.
7) Komisia na úseku, pre ktorý bola zriadená najmä:
a) vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým - pre obec - investičným zámerom,
b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva prípadne s majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety prípadne pripomienky obyvateľov obce.
8) Komisie sa schádzajú podľa potreby  najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady  rokovania a uznášania sa, si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.
9) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

§ 20
Obecný  úrad

 

1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
2) Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením  úloh samosprávy  obce, najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy  obce,
b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,
c) pripravuje rozhodnutie starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
d) vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
e) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,
f) organizačne i technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.
3) Prácu obecného úradu vedie a organizuje prednosta obecného úradu.
4) Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 


§ 21
Prednosta obecného úradu

 

1) Prednosta obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.
2) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý  zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3) Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.
4) Prednosta obecného úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo a starosta.

 

§ 22
Obecný hasičský zbor

 

1) V obci  Vysoká nad Kysucou pôsobia dva obecné hasičské zbory a to DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov a DHZ Horný Kelčov, ktoré zriadilo obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo tiež určuje ich organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na ich činnosť.
2) Na čele obecných hasičských zborov sú velitelia, ktorých na návrh starostu vymenúva do funkcie obecné zastupiteľstvo.
3) Velitelia obecných hasičských zborov zodpovedajú za svoju činnosť starostovi a obecnému zastupiteľstvu.
4) Obecné hasičské zbory:
- vykonávajú hasiace práce pri zdolávaní požiarov na území obce a poskytujú pomoc jednotkám požiarnej ochrany pri sústreďovaní síl a prostriedkov, v prípade zdolávania   požiarov mimo územie obce,
- vykonávajú technické zásahy pri ohrození života a zdravia,
- poskytujú technickú pomoc a podieľajú sa na záchranných prácach v prípade vzniku  živelných pohrôm a mimoriadnych udalosti,
- podieľajú sa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných verejných hasičských  zborov, požiarnych hliadok, členov kontrolných skupín,
- podieľajú sa na spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany obce,
- podieľajú sa na organizovaní a  vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol,
- podieľajú sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany,
- plnia ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu.
5) Postavenie, organizáciu, početné stavy, riadenie a samotnú činnosť obecných hasičských zborov upraví obecné zastupiteľstvo v Organizačnom poriadku Obecných hasičských zborov vo Vysokej nad Kysucou.

PIATA HLAVA

Hlasovanie obyvateľov obce


§ 23
Miestne referendum

 

1) Hlasovanie obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
2) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o:
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu (§ 13a ods. 3),
c) petíciu skupiny obyvateľov obce (aspoň 30% oprávnených voličov)
3) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy  obce.
4) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov.
5) Podmienky,  spôsob a formu uskutočnenia miestneho referenda obecné zastupiteľstvo podrobne  upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

 

 

ŠIESTA HLAVA

 Verejné zhromaždenie obyvateľov obce

 


§ 24

 

1) Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce, alebo jej časti.
2) Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, prípadne jej častí vždy:
a) ak o to požiada petíciou najmenej 30 % obyvateľov obce
b) ak o to požiada ¼ poslancov obecného zastupiteľstva
3) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jej častí.
4) Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromažďovania ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.
5) Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou prípadne iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom rozhlase a pod.)
6) O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť  prezenčná listina prítomných obyvateľov obce resp. častí obce.


SIEDMA HLAVA

 Poslanci obecného zastupiteľstva

 

§ 25

 

1) Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
2) Spôsob voľby  a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.
3) Poslanci dbajú o to, aby  všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami resp. záujmami časti obce. vykonávajú ju v súlade s ústavou, ústavnými a ďalšími zákonmi.


§ 26
Vznik a zánik poslaneckého mandátu

1) Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.
2) Mandát poslanca  začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí dňom skončenia volebného obdobia.
3) Mandát poslanca zanikne aj vtedy keď sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, alebo keď počas jedného roka nie je spôsobilí zúčastňovať sa zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 
§ 27
Práva a povinnosti poslancov

 

1) Poslanec je oprávnený  najmä:
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,
b) interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa samosprávy obce,
c) požadovať od vedúcich rozpočtových príspevkových organizácií a iných subjektov s  majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach tykajúcich sa ich činnosti,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od FO a PO, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach tykajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovanie sťažností, oznámenia, podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,
f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
2) Poslanec je povinný najmä:
a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať Štatút obce Vysoká nad Kysucou a rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
3) Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinne vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmenný  názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.
4) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

 


§ 28
Náhrady poslancom

 

1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.
2) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich s pracovného pomeru.
3) Starostovi a poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý je pre vykonanie funkcie zvolený  zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena (plat).

 

ÔSMA HLAVA

Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

 

§ 29

 

1) Veci spoločného záujmu obce Vysoká nad Kysucou a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.
2) Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátoch a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.


DEVIATA HLAVA

Vzťahy  so štátom, s právnickými a fyzickými osobami s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami

 
§ 30

 

1) Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s Obvodným úradom, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami,  vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.).
2) Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými  právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi     združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

 

DESIATA HLAVA
Symboly  obce

 
Prvá časť
Symboly obce

§ 31
Úvodné ustanovenie

 

1) Symbolmi obce sú podľa schválenia:
a) erb obce Vysoká nad Kysucou
b) vlajka obce Vysoká nad Kysucou
c) zástava obce Vysoká nad Kysucou
d) pečať obce Vysoká nad Kysucou

 

§ 32
Erb obce Vysoká nad Kysucou

 

Erb obce Vysoká nad Kysucou tvoria: v modrom štíte do zelenej oblej pažite vrastá zelená zlatokmenná borovica, pri nej zľava strieborný späťhľadiaci lev v zlatej zbroji s rozdvojeným a prekríženým chvostom a so zlatou korunou nad hlavou, ľavicou držiaci kmeň stromu a pravicou poza strom podávajúci červenú zlatostredú trojružu na zlatej listnatej stopke.

 

§ 33
Vlajka obce Vysoká nad Kysucou

 

Vlajka obce Vysoká nad Kysucou pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (2/7), žltej (1/4), červenej (1/7), bielej (1/7) a zelenej (2/7). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.


§ 34
Zástava obce

 

1) Zástava obce Vysoká nad Kysucou má rovnaké farebné zloženie ako vlajka. Kým vlajka však predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa pomocou lanka vztyčuje na stožiar, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo krátkym priečnym rohom (ak ide o koruhvu).
2) Krátka zástava obce Vysoká nad Kysucou je tiež pruhovaná, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.

 


§ 35
Pečať obce

 

Pečať obce Vysoká nad Kysucou je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC VYSOKÁ NAD KYSUCOU. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

 


Druhá časť

§36
Kronika obce Vysoká nad Kysucou

 

1) Kronika obce Vysoká nad Kysucou sa vedie v úradnom jazyku, prípadne v jazyku  príslušnej národnosti.
2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú v ročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným     svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho  spoločenstva.
3) Spracovaním zápisov do kroniky  je poverený obecný  kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.
4) Text jednotlivých štvrťročných zápisov do kroniky  schvaľuje obecné zastupiteľstvo po predbežnom prerokovaní v na to určenej komisií.


JEDENÁSTA HLAVA

Pomoc pri mimoriadnych situáciách


§ 37
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

 

1) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi  spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
2) Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva pôvodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
3) Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
4) Obec je povinná pomáhať pri likvidácií a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného požiarneho zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

 

 
§ 38
Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

 

1) Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo  vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej  udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na  náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr  do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

DVANÁSTA HLAVA


§ 39
Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 

1) Štatút obce Vysoká nad Kysucou je základnou vnútroorganizačnou normou  obce Vysoká nad Kysucou. Všetky  všeobecné záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
2) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3) Štatút obce Vysoká nad Kysucou bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou uznesením č. 2-11/2010 zo dňa 18. 5. 2010.
4) Štatút obce Vysoká nad Kysucou nadobúda účinnosť dňom 2. 6. 2010.