Semeteš – miestna časť obce rozkladajúca sa v Javorníkoch prevažne na J a JV svahoch vrchu Galkovo 851 m a na SV svahoch vrchu Solisko 761 m. Sedlom medzi spomínanými kótami prechádza v n. v. 680 m štátna cesta č. II/541 spájajúca Turzovku s Bytčou.

thumb semetes mapa 

V kanonickej vizitácii farnosti vo Vysokej z r. 1798-1803 sa v hlave I. uvádza: Tento kostol je umiestnený takmer uprostred dediny, v skutočnosti však časť obyvateľstva Vysokej žije mimo obce, pretože sa cez hory a údolia rozprestiera až k hraniciam Moravy a tak osadníci z Kelčova s vrchármi v Opálenom a Zlomenej roztrúsení na sever sú dve aj pol hodiny ... vzdialení od kostola. Pokiaľ sa budeme držať uvedeného a názov Zlomená priradíme k dnešnej Zlámanej, tak severnejšie sa už rozprestiera len miestna časť Zátoka – uvádzaná v tejto vizitácii ako Opálené. Po konzultácii na okresnom múzeu v Čadci, kde majú sústredené historické názvy obcí a ich častí, sa však žiadny podobný výraz nenašiel.

thumb zlamana mapa

Dybalka - miestna časť  sa rozkladá v severozápadnej časti katastra obce. Pomenovanie pochádza od potoka Dybalka (Dybalčanský potok, Hydronymia Kysuce). Tento je uvedený v mape II. Vojenského mapovania Uhorska z rokov 1810-1869 ako „Divalka Thal u Bach“. Pramení asi 150 m východne od chaty Kmínek v n. v. 835 m. Má dĺžku 3 km a do potoka Kelčov (Kelčovského potoka) sa vlieva poniže osady U Liskov v n. v. 628 m. V mapách I. VM z rokov 1764-1787 sa nachádza v západnej časti doliny Dybalka text „Hausser zu Wissoka“ (Domy do Vysokej).

thumb dybalka mapa

Miestna časť obce Jedľovník je vytýčená povodím Jedľovníckeho potoka. Vstup do Jedľovníka je takmer kilometer dlhou tiesňavou vytvorenou západnými svahmi Dučkova 795 m a severovýchodnými svahmi rázsochy vrchu Vrchtretina 925 m. Z hlavnej cesty (č. II/487) od Širokého mostu je to do Jedľovníka (ku kaplnke) 2,4 km.

thumb jedlovnik mapa

Táto miestna časť obce je pomenovaná podľa rovnomennej osady. V rámci administratívneho členenia obce zahŕňa ďalších sedem osád a samôt roztrúsených po obvode Zlámanej hory 849 m – názov v mapách. Miestni obyvatelia používajú názov Baričákovský vrch. Jej východná časť hraničí s obcou Korňa.

thumb sloncikovci mapa