Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Administratívna poloha

Podľa súčasného administratívneho členenia SR, patrí obec Vysoká nad Kysucou do Žilinského kraja okres Čadca, ktorý v literatúre býva často stotožňovaný s pojmom Horné Kysuce. V rámci okresu Čadca sa obec Vysoká nad Kysucou nachádza v jeho západnej časti.

Obec hraničí na západe s katastrom obce Makov, na severozápade s obcou Bíla, tento úsek katastrálnej hranice tvorí zároveň i štátnu hranicu z Českou republikou. Na severe obec hraničí s obcou Korňa, z východnej strany s katastrom mesta Turzovka a z južnej strany hraničí s obcou Veľké Rovné, ktorá patrí do okresu Bytča.

Matematická poloha

Hranica obce je na juhu vymedzená rovnobežkou
Nadmorská výška obce sa pohybuje v intervale od 543 m. n. m. (centrum obce) do 925,5 m. n. m. (Vrchtretina).

Geomorfologická poloha

Kataster obce patrí do dvoch orografických celkov. Severne sa nachádzajú Moravsko - sliezske Beskydy a smerom na juh leží geomorfologický celok Javorníky. Hlavným faktorom lokalizácie obce bola pravdepodobne rieka Kysuca, ktorá tvorí os obce a  vyústenie niekoľkých menších dolín do hlavnej Kysuckej doliny. Dôležitú úlohu v historickej lokalizácii obce zohrala ťažba drevnej hmoty a následné rozširovanie kopaničiarskej kultúry.


Dopravná poloha

Obec netvorí žiaden dopravný uzol. Leží na dopravnej spojnici (cesta II. triedy č. 487), ktorá spája dopravný ťah Ostrava – Čadca – Žilina (I/11) a dopravný ťah ČR – Bytča – Žilina (I/18). Z polohy obce vyplýva jej tranzitný charakter, prakticky malého významu.

Zo železničných dopravných koridorov je v obci zastúpená jednokoľajovou neelektrifikovanou traťou č. 32d Čadca – Turzovka – Makov.


Poloha územia obce Vysoká nad Kysucou voči centrám rozvoja

Horné Kysuce, ktorých, ako sa uvádza vyššie, je súčasťou i obec Vysoká nad Kysucou mali v minulosti veľmi slabo rozvinutú výrobnú základňu a boli preto ekonomicky aj spoločensky pomerne zaostalým regiónom.

Ťažisko hospodárskej aktivity obce bolo oddávna v poľnohospodárstve a lesníctve príp. v prvotnom spracovaní drevnej hmoty. Poľnohospodárstvo sa ako hlavné hospodárske odvetvie udržalo až do konca druhej svetovej vojny. Po roku 1945 sa začala štruktúra obyvateľstva meniť a začal rast podielu obyvateľov aktívnych v priemysle. Zásluhu na tom má rast pracovných príležitostí priamo v obci tak i odchádzanie za prácou do priemyselných centier, nachádzajúcich sa v blízkosti obce.

Pre obyvateľov tejto oblasti sa v minulosti stala najväčším „lákadlom“ priemyselná báza severnej Moravy – Ostravsko, ktorá sa nachádza na severo – západ od obce. Východne od obce sa nachádza región mesta Turzovka a za ním región mesta Čadca. Druhou najvýznamnejšou priemyselnou bázou je priemyselná oblasť regiónu mesta Žiliny, ktorá sa nachádza juho – východne od obce. Obec Vysoká nad Kysucou je s uvedenými priemyselnými centrami prepojená jednak cestnou, ale i železničnou dopravnou sieťou.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada