thumb_kubalovaJana KUBALOVÁ

 

Pracovná doba: Kontakt:
Pondelok - Piatok 7:15 – 15:15 hod.
Obedňajšia prestávka 11:15 - 11:45 hod.
Tel.: 041 - 42 04 164
Mob.: 0918 990 406
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  

 


Prislúchajúca pracovná agenda:
• Vedenie účtovníctva a zostavovanie účtovnej závierky, výkazov o hospodárení a účtovných výkazov:

- evidencia a spracovanie prijatých a odoslaných faktúr

- spracovanie a zúčtovanie hotovostných pokladničných dokladov, bankových výpisov

- spracovanie rozpočtových opatrení

- vypracovanie žiadosti na poskytnutie dávky pre deti z rodín v hmotnej núdzi, na poskytnutie stravovania a za zakúpenie školských potrieb

- spracovanie mzdovej a personálnej agendy osôb zamestnaných na OcÚ

- spracovanie mzdovej a personálnej agendy osôb zamestnaných cez projekty ÚPSVaR

- spracovávanie mzdovej a personálnej agendy poslancov OZ

- vykonávanie ročných zúčtovaní daní

- odoslanie registračných a evidenčných listov dôchodkového poistenia a oznámení zamestnávateľa na zdravotnú poisťovňu

- spracovanie dohôd o vykonaní práce a dohôd o brigádnickej práci študentov

- odoslanie mesačných výkazov do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, daňový úrad a doplnkovú dôchodkovú poisťovňu

- spracovanie štatistických a výkazov školstva a iných zúčtovaní

- vydanie potvrdení zamestnancom, poslancom OZ a inštitúciám

- vyrubenie a vyber platieb nájomného z prenajatých obecných bytov a nebytových priestorov

- podávanie žiadosti na ÚPSVaR na refundáciu mzdy a nákladov na zamestnávanie osôb cez projekty a na refundáciu nákladov na dobrovoľnícku činnosť

• Vedenie inventarizácie majetku obce

• Pripravuje v spolupráci so starostom obce a riaditeľmi organizácií rozpočet obce, kontroluje jeho plnenie

• Predkladá správy o plnení rozpočtu do obecného zastupiteľstva

• Zabezpečuje ekonomickú agendu pre projekty, na ktoré boli poskytnuté NFP zo štrukturálnych fondov a prostriedkov EU

• Zabezpečuje ekonomickú agendu pre voľby a prijaté transféry

• Riadi ekonomickú činnosť a účtovnú agendu pre základné školy a školské zariadenia

• spracovanie žiadosti pre dohodovacie konania na dofinancovanie školstva

• vykonávanie zúčtovania cestovného a dobitie cestovných kariet deťom, ktoré prešli zo ZŠ Vyšný Kelčov do základnej školy v ústredí obce

• sledovanie plnenia povinnej školskej dochádzky detí s trvalým pobytom v našej obci, ktoré navštevujú školy v iných obciach

 

Ostatné činnosti

• Prijímanie elektronických podaní cez webovú aplikáciu DCOM

• Overovanie podpisov a odpisov fotokópií.

 

Je tajomníčkou Komisie financií a správy majetku. 

 DOKUMENTY:

 

Rok 2020

pdfKoncoročná správa 2020 - úsek financií a školstva414.41 KB16/12/2020, 20:39

 

Rok 2019

pdfSpráva o činnosti úseku financií a školstva za rok 2019750.44 KB15/12/2019, 20:43

 

Rok 2018

pdfSpráva o činnosti úseku financií a školstva za rok 2018750.17 KB04/01/2019, 08:23

 

Rok 2017

pdfSpráva činnosti úseku financií a školstva746.22 KB11/01/2018, 12:39

 

Rok 2016

pdfSpráva o činnosti úseku financií748.81 KB02/01/2017, 22:05