Účelom tohto všeobecne - záväzného nariadenia je stanoviť podmienky a postup, na základe ktorých obec Vysoká nad Kysucou poskytuje pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti:

  1. jednorazovú dávku v hmotnej núdzi,
  2. mimoriadnu dávku na pomoc občanovi,
  3. povinnosti občana vrátiť dávku alebo jej časť, ak sa vyplatila neprávom, alebo vo vyššej sume, ako patrila.

pdfVšeobecne - záväzné nariadenie č. 3/2021 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok obcou Vysoká nad Kysucou565.13 KB26/03/2021, 19:27

Toto všeobecne - záväzné nariadenie upravuje:

  1. pôsobnosť obce Vysoká nad Kysucou pri poskytovaní opatrovateľskej služby podľa § 80, písm. e), bod 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
  2. pôsobnosť obce Vysoká nad Kysucou pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby podľa § 80, písm. h), bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
  3. okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba,
  4. podmienky zabezpečenia opatrovateľskej služby,
  5.  výšku a spôsob určenia úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby.

pdfVšeobecne - záväzné nariadenie č. 2/2021 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu610.17 KB26/03/2021, 19:17

Účelom tohto Všeobecne - záväzného nariadenia č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou je stanovenie druhov miestnych daní a poplatku,sadzieb daní a poplatku, spôsobu, formy a miesta pre zaplatenie daní a poplatku a ďalších náležitostí vyberania miestnych daní a poplatku na území Obce Vysoká nad Kysucou.

pdfVšeobecne - záväzné nariadenie č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou750.64 KB16/12/2020, 10:08

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie komunálnych odpadov. VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane jeho zberu a prepravy. Ďalej upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu a podrobnosti prevádzkovania zberného dvora.

VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce (pričom územím obce sa rozumie jej katastrálne územie), s cieľom chrániť životné prostredie, zdravie ľudí a dodržiavať čistotu na jej území.

pdfVšeobecne - záväzné nariadenie č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vysoká nad Kysucou655.03 KB16/12/2021, 15:22

Všeobecné - záväzné nariadenie č. 1/2020 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva a financovaní správy školských objektov určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy:

a) na dieťa materskej školy (ďalej len MŠ)

b) na žiaka v školskom klube detí (ďalej len ŠKD)

c) na stravníka zariadenia školského stravovania (ďalej len ŠJ)

d) na záujmové vzdelávanie (ďalej len ZV) detí/žiakov od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce v:

- centrách voľného času (ďalej len CVČ)

- školských zariadeniach zriadených obcou – MŠ a základná škola (ďalej len ZŠ)

- občianskych združeniach (ďalej len OZ)

- neziskových organizáciách pôsobiacich na území obce (ďalej len NO)

e) na  financovanie správy školských objektov.   

pdfVšeobecné - záväzné nariadenie č. 1/2020 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva a financovaní správy školských objektov784.57 KB16/12/2020, 09:17

Predmetom úpravy tohto Dodatku č. 3 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou je úrava znenia jeho ŠTVRTEJ ČASTI, §4 Výška poplatku a splatnosť, dopĺňa sa písm. K. Poplatok za zapožičanie drobného inventáru a body 1), 2), 3), 4) a písm. L. za dezinfekciu priestorov sály KD a príslušenstva, vrátane inventáru.

pdfDodatok č. 3 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou808.67 KB20/06/2020, 20:44

Všeobecne - záväzné nariadenie č. 4/2019 o poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa upravuje podmienky a postup pri poskytovaní finančných príspevkov pri narodení dieťaťa v súlade s výškou schválených finančných prostriedkov v rozpočte Obce Vysoká nad Kysucou na príslušný rozpočtový rok.

pdfVšeobecne - záväzné nariadenie č. 4/2019 o poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa812.70 KB14/12/2019, 14:51

Predmetom úpravy tohto Dodatku č. 2 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou je úrava znenia jeho ŠTVRTEJ ČASTI, §4 Výška poplatku a splatnosť, písm. I. sa dopĺňa o bod č. 12) Podmienky prenájmu sály kultúrneho domu v období od 23. 12. kalendárneho roka do 01. 01. nasledujúceho roka.

pdfDodatok č. 2 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou809.01 KB14/12/2019, 15:10