Účelom tohto VZN je stanovenie druhov miestnych daní a poplatku, sadzieb daní a poplatku, spôsobu, formy a miesta pre zaplatenie daní a poplatku a ďalších náležitostí vyberania miestnych daní a poplatku na území Obce Vysoká nad Kysucou.

pdfVšeobecne - záväzné nariadenie č. 8/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou755.21 KB13/12/2021, 11:37

Predmetom úpravy tohto Dodatku č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených obcou Vysoká nad Kysucou je zmena výšky príspevku na stravovanie a to úpravou znenia Čl. 2, §1, bod I. Všeobecne – záväzného nariadenia č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených obcou Vysoká nad Kysucou.

pdfDodatok č. 1 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených obcou Vysoká nad Kysucou522.12 KB08/09/2021, 20:13

Toto VZN upravuje podmienky nájmu nebytových priestorov a inventárneho majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou a ktoré obec prechodne alebo trvale nepotrebuje na plnenie svojich úloh s cieľom zabezpečiť efektivitu pri nakladaní s obecným majetkom.

pdfVšeobecne - záväzné nariadenie č. 7/2021 o prenájme nebytových priestorov a inventárneho majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou577.92 KB21/06/2021, 14:23

Toto VZN ustanovuje podmienky, na základe ktorých obec Vysoká nad Kysucou pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje príspevky v zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

pdfVšeobecne - záväzné nariadenie č. 5/2021 o poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately558.02 KB21/06/2021, 12:53

Účelom tohto VZN je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho a primárneho vzdelávania v Základnej škole s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou:

a) Základná škola s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou,

b) Alokované pracovisko, Ústredie 286, 023 55 Vysoká nad Kysucou,

c) Alokované pracovisko, Vyšný Kelčov 658, 023 55 Vysoká nad Kysucou.

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o zápise na pred primárne a primárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou 566.40 KB21/06/2021, 12:49

Účelom tohto všeobecne - záväzného nariadenia je stanoviť podmienky a postup, na základe ktorých obec Vysoká nad Kysucou poskytuje pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti:

  1. jednorazovú dávku v hmotnej núdzi,
  2. mimoriadnu dávku na pomoc občanovi,
  3. povinnosti občana vrátiť dávku alebo jej časť, ak sa vyplatila neprávom, alebo vo vyššej sume, ako patrila.

pdfVšeobecne - záväzné nariadenie č. 3/2021 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok obcou Vysoká nad Kysucou565.13 KB26/03/2021, 19:27

Toto všeobecne - záväzné nariadenie upravuje:

  1. pôsobnosť obce Vysoká nad Kysucou pri poskytovaní opatrovateľskej služby podľa § 80, písm. e), bod 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
  2. pôsobnosť obce Vysoká nad Kysucou pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby podľa § 80, písm. h), bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
  3. okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba,
  4. podmienky zabezpečenia opatrovateľskej služby,
  5.  výšku a spôsob určenia úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby.

pdfVšeobecne - záväzné nariadenie č. 2/2021 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu610.17 KB26/03/2021, 19:17