Odpadové hospodárstvo

Na tomto mieste Vám ponúkame na stiahnutie Kalendár zberu a prepráv TKO  platný na rok 2022 v Obci Vysoká nad Kysucou. Viac o zbere a nakladaní s komunálnym odpadom nájdete na stránkach spoločnosti TKO Semeteš n.o.

Kalendár zebru a prepráv TKO je implementovaný i priamo v mobilnej aplikácii Vysoká nad Kysucou.

Aj v kalendárnom roku 2022 bude obec Vysoká nad Kysucou realizovať zbery špecifických zložiek odpadu.
Taktiež dáva obec Vysoká nad Kysucou do pozornosti všetkým majiteľom nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu, ktoré sa nachádzajú v osadách obce Vysoká nad Kysucou a v ktorých bol uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou stanovený zber a zvoz komunálneho odpadu tzv. vrecovým zberom, že zber odpadu sa bude realizovať i v kalendárnom roku 2022.
Kalendár zberu a vývozu špecifických zložiek odpadu a kalendár osadového zberu odpadu nájdete TU.

thumb Obrázok1V obci Vysoká nad Kysucou pribudlo 5 ks nových zberných nádoby určených na triedenie jedlých tukov a olejov z domácností. Do olejovej zbernej nádoby možno separovať každý tuk, všetky druhy rastlinných olejov, maslo, sadlo, stužené tuky a margaríny.

Odporúča sa olej po vychladnutí preliať cez sitko do suchej a čistej PET fľaše s uzáverom. Sklenené obaly nie sú vhodné, pretože sa môžu pri prevoze a manipulácií rozbiť. Olej bude následne odovzdaný na opätovné zhodnotenie. Odber oleja je bezplatný a množstvo neobmedzené.

Obec Vysoká nad Kysucou v súlade s §4, ods. 6, zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov týmto zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020.

pdfVýpočet miery vytriedenia komunálnych odpadov za rok 202050.60 KB13/05/2021, 21:19

pdfOhlásenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním na území obce Vysoká nad Kysucou za kalendárny rok 202051.50 KB13/05/2021, 21:41

thumb Množstvo odpadov obec VnK GrafLikvidácia odpadu predstavuje vynakladanie nemalých verejných finančných zdrojov. Snahou každej samosprávy je vytvoriť vhodné podmienky na likvidáciu odpadu a  separovanie jednotlivých komodít odpadu, avšak tá najdôležitejšia a najzodpovednejšia úloha je na nás – na obyvateľoch obce.

Pokiaľ každý jeden človek nepochopí význam a zodpovedne nezačne separovať, nikdy nedosiahneme čistú obec a nedôjde k zníženiu množstva komunálneho odpadu. A stačí naozaj málo – iba chcieť ...

Pozrite sa na tvorbu odpadu v našej obci v nasledujúcich prehľadných grafoch za posledných 10 rokov ...

V zmysle § 81 ods. 7 písmena h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch obec Vysoká nad Kysucou pripravila všeobecne zrozumiteľný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi a triedeného zberu.

pdfInformácia o Systéme nakladania s komunálnymi odpadmi464.51 KB08/01/2021, 10:19

Obec Vysoká nad Kysucou v súlade s §4, ods. 6, zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov týmto zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019.

pdfInformácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 201950.69 KB08/01/2021, 10:18

thumb olejObec Vysoká nad Kysucou vám v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vysoká nad Kysucou ponúka možnosť odovzdať použité oleje (jedlé tuky a oleje) z Vašich domácnosti – teda oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku. Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový, a pod.), ktoré zostanú v domácnostiach po vysmážaní na panvici alebo vo fritéze.

thumb komposte 01Oznamujeme vám, že obec Vysoká nad Kysucou od pondelka 18. februára 2019 prostredníctvom zamestnancov obce bezplatne distribuuje do vašich domácnosti záhradné plastové kompostéry o objeme 630 lit. 

Kompostér je určený len pre 1 nehnuteľnosť a je poskytovaný bezodplatne na základe podpisu Zmluvy o výpožičke kompostéra. Občan je povinný sa preukázať občianskym preukazom. Rozvoz kompostérov prebieha od miestnej časti Vyšný Kelčov, kde sú naskladnené, postupne do všetkých nehnuteľností na území obce.