Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb odborných umelcov k malému projektu s názvom: „Ružencovou cestou spoločne do sveta“, ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika – Fond malých projektov. Prioritná os: „Rozvoj miestnych iniciatív“. Dielo bude osadené v zmysle technického nákresu, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Výzvy.

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie zákazky "Umelecké služby"955.86 KB21/01/2022, 11:00

pdfPríloha č. 3: Technický nákres4.53 MB21/01/2022, 11:01