Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

pdf suborZmena a Doplnok č. 1 Územného plánu Obce Vysoká nad Kysucou bola obstaraná a spracovaná v súlade s ustanovením § 30 stavebného zákona z dôvodu potreby aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie Obce Vysoká nad Kysucou v súvislosti s požiadavkami na rozšírenie plôch cintorína na území obce.

Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu Obce Vysoká nad Kysucou je v súlade so Zadaním pre Územný plán Obce Vysoká nad Kysucou, schváleným uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 3/2007 zo dňa 24. 4. 2007.

Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu Obce Vysoká nad Kysucou boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 1/2019-6 zo dňa 31. 01. 2019.

 

TEXTOVÁ ČASŤ

pdfZmena a Doplnok č. 1 Územného plánu Obce Vysoká nad Kysucou - Textová časť284.68 KB26/05/2020, 09:00

 

GRAFICKÁ ČASŤ

0. pdfSchéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb 992.20 KB26/05/2020, 09:00

1. pdfVýkres širších vzťahov (Mierka 1 : 50 000)1.54 MB26/05/2020, 09:00

2. pdfKomplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (Mierka 1 : 10 000)1.27 MB26/05/2020, 09:00

3. pdfKomplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (Mierka 1 : 5 000)2.22 MB26/05/2020, 09:00

4. pdfVýkres riešenia verejného dopravného vybavenia (Mierka 1 : 5 000)1.87 MB26/05/2020, 09:00

5. pdfVýkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo (Mierka 1 : 5 000)1.99 MB26/05/2020, 09:00

6. pdfVýkres riešenia verejného technického vybavenia - energie, telekomunikácie (Mierka 1 : 5 000)1.84 MB26/05/2020, 09:00

7. pdfVýkres ochrany prírody a tvorby krajiny (Mierka 1 : 10 000)1.37 MB26/05/2020, 09:00 

8. pdfVyhodnotenie budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery (Mierka 1 : 5 000)1.72 MB26/05/2020, 09:00

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada