Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

pdf suborRiešenie rozvoja územia je v súlade so zadaním pre Územný plán obce Vysoká nad Kysucou, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou uznesením č. 3/2007 dňa 24. 4. 2007.

Zadanie pre územný plán obce Vysoká nad Kysucou vypracoval Ing. arch. Vladimír Macura - odborne spôsobilý pre obstarávanie ÚPP a ÚPD (reg. č. 074), prostredníctvom ktorého obec Vysoká nad Kysucou obstaráva územný plán obce.

Územný plán obce Vysoká nad Kysucou bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 3/2008 zo dňa 25. 4. 2008 a rieši celé katastrálne územie obce v mierke 1:10 000. Ťažiskové územie obce v údolí rieky Kysuca (miestne časti Vysoká nad Kysucou a Nižný Kelčov) je riešené v mierke 1: 5 000.

 

TEXTOVÁ ČASŤ

pdfÚzemný plán obce Vysoká nad Kysucou - Textová časť996.63 KB25/05/2020, 19:39 

 

GRAFICKÁ ČASŤ

1. pdfVýkres širších vzťahov (Mierka 1 : 50 000)14.22 MB25/05/2020, 20:04 

2a.  pdfKomplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (Mierka 1 : 10 000)20.47 MB26/05/2020, 09:36

2b. pdfKomplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (Mierka 1 : 10 000)11.33 MB25/05/2020, 20:06

3. pdfKomplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (Mierka 1 : 5 000)12.60 MB25/05/2020, 20:09

4. pdfVýkres riešenia verejného dopravného vybavenia (Mierka 1 : 5 000)10.14 MB25/05/2020, 20:09

5. pdfVýkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo (Mierka 1 : 5 000)10.72 MB25/05/2020, 20:09

6. pdfVýkres riešenia verejného technického vybavenia - energie, telekomunikácie (Mierka 1 : 5 000)10.53 MB25/05/2020, 20:09

8. pdfVyhodnotenie budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery (Mierka 1 : 5 000)9.75 MB25/05/2020, 20:09

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada