Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb vysoky tlak 007Nakoľko DHZ Vysoká nad Kysucou splnil podmienky akcieschopnosti uvedené v prílohe č. 1b a podmienky minimálnych početných stavov, funkčného zloženia členov a minimálneho materiálno technického vybavenia uvedeného v prílohe č. 1c Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov, bol v kalendárnom roku 2017 zaradený do kategórie B. V nadväznosti na zaradenie do kategórie B mu bola pridelená v kalendárnom roku 2017 dotácia z Ministerstva vnútra SR vo výške 3 000,00 EUR.

Získané finančné prostriedky sa na základe uznesenia výboru DHZ Vysoká nad Kysucou hasiči rozhodli investovať do zlepšenia technického vybavenia zboru. Zámerom bol nákup vysokotlakového hasiaceho zariadenia.

V snahe čo najefektívnejšie využiť získané finančné prostriedky hasiči oslovili vedenie obce Vysoká nad Kysucou o zrealizovanie o vyhotovenie prieskumu trhu pre výber dodávateľa na dodanie tovaru na predmet zákazky „Vysokotlaké hasiace zariadenie“. Na základe zrealizovaného prieskumu trhu a v súlade so stanoveným kritériom na vyhodnotenie ponúk sa úspešným uchádzačom stala spoločnosť ZAHAS s.r.o., Trnávka 11, 751 31 Lipník nad Bečvou, Česká republika, ktorá ponúkla najnižšiu cenu 2 971,60 EUR.

Vrcholom úžasnej spolupráce a ústretovosti víťazného uchádzača bolo dodanie vysokotlakového hasiaceho zariadenia RAPID 23/50 vrátane vysokotlakovej prúdnice. Zariadenie bolo zároveň dodané i vrátane 200 lit. nerezovej nádrže, ktorá nebola predmetom zákazky. Celé zariadenie je zároveň technicky uspôsobené na jednoduchú manipuláciu a prevoz na štvorkolke Polaris Ranger XP900.

Vysokotlakové hasiace zariadenie predstavuje pre hasičov nedoceniteľné technické zlepšenie. V kombinácii s dodanou vysokotlakovou prúdnicou, ktorá má mimochodom schopnosť i primiešavať penidlo, možno zariadenie použiť na miestach kde je počas hasenia nedostatok vody a treba ňou čo najefektívnejšie a šetrne disponovať. Vďaka mobilite t.j. možnosti zariadenie pevne prevážať na štvorkolke, ho hasiči využijú predovšetkým pri lesných požiaroch, pričom 50 metrov dlhá tlaková hadica umožní hasiť i v miestach, ktoré nemusia byť pre štvorkolku dostupné.

I keď členovia DHZ Vysoká nad Kysucou nadobudnutím vysokotlakového hasiaceho zariadenia, vďaka dotácii z Ministerstva vnútra SR, opäť zlepšili svoje materiálovo-technické vybavenie, i pri ňom platí to osvedčené a toľko krát už povedané – kiežby ho nebolo nutné nikdy použiť ...

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada