Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb pohlad 01Veľkosť civilizácie či národa býva meraná predovšetkým hĺbkou jeho duchovného dedičstva či kultúrnej vyspelosti. Kultúra je pritom definovaná ako súbor zvykov, vzťahov, inštitúcií, umenia a iných čŕt, ktoré charakterizujú spoločnosť alebo sociálnu skupinu. Kultúru však nemožno chápať iba na civilizačnej či národnej úrovni, ale práve naopak, v jej základoch ju tvoria  konkrétny ľudia či skupiny. Vďaka ich snahe tak vzniká dedičstvo nesmiernej hodnoty a úlohou každej nasledujúcej generácie je toto dedičstvo zveľaďovať a zväčšovať.

Súčasťou uchovávania kultúrneho dedičstva je samozrejme i inštitucionálna podpora. V obci Vysoká nad Kysucou majú zvyky, folklór a bohatá kultúrna činnosť nezastupiteľné miesto. Avšak popri priestoroch priestranného kultúrneho domu či Pamätnej izbe E. A. Cernana v obci Vysoká nad Kysucou absentovali priestory, ktoré by mohli slúžiť na prezentáciu práve kultúrneho dedičstva či rôznych druhov a foriem umenia obce Vysoká nad Kysucou.

Obec Vysoká nad Kysucou preto v júli 2016 oslovila Towarzystwo Przyjaciól Muzeum Regionalnego realizovať spoločný medzinárodný projekt "Z chalupy do chaĩupy - z Vysokej do Jaworzynki". Projektovým zámerom obce Vysoká nad Kysucou a Towarzystwa Przyjaciól Muzeum Regionalnego bolo v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, prioritná os 1: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, špecifický cieľ: Zvýšenie úrovne udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi, aktivita: Programy spolupráce medzi inštitúciami, vrátane spoločnej výmeny hnuteľného kultúrneho majetku (napr. dočasné putovné výstavy) upraviť priestory existujúceho vestibulu obecného úradu na výstavnícke priestory. Projektový zámer oboch partnerov sa začal realizovať po úspešnom posúdení samotnej žiadosti a podpisom Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu mikroprojektu „Z chalupy do chaĩupy - z Vysokej do Jaworzynki“ medzi obcou Vysoká nad Kysucou a Žilinským samosprávnym krajom dňa 16. 05. 2017.

Na základe zrealizovaného verejného obstarávania začala dodávateľská spoločnosť v Estor Building, s.r.o., U Sojkov 61, 023 55 Vysoká nad Kysucou  s úpravami vestibulu obecného úradu. Práce boli dokončené dňa 21. 7. 2017. V upravených výstavníckych priestoroch ostal zachovaný dominantný prvok, ktorým je veľkorozmerné plátno od rodáka z Vysokej nad Kysucou - akad. maliara Miroslava Cipára, ktorý bude stálym prvkom organizovaných výstav. Nevyužitý tmavý priestor prešiel úpravou stien, výmenou elektroinštalácie a elektrických rozvodov. Strop bol doplnený o pohyblivé posuvné svietidlá, ktoré sú umiestnené na rampách pod zníženým stropným blokom a slúžia na nasvietenie vystavených exponátov. Pôvodná podlaha bola vymenená za svetlú podlahu s vysokým leskom, čím sa dosiahlo zvýraznenie a presvetlenie celého doposiaľ tmavého priestoru. Stavebnými úpravami prešiel i samotný vstup, kde došlo k vybúraniu nosných stĺpov a výmene pôvodných dverí za dvere s automatickým zatváraním, čím došlo k zvýšeniu atraktivity a priechodnosti k samotnej výstavnej miestnosti.

Súčasťou realizovaného projektu bolo i vybavenie upraveného priestoru presklenými vitrínami a mobilnými výstavníckymi panelmi.

V zmysle nastavených cieľov projektu bola i príprava vernisáže v upravených výstavných priestoroch. Veľkou poctou pre obec Vysoká nad Kysucou je dlhoročná spolupráca s folkloristami a výskumníkmi tradičnej ľudovej kultúry manželmi Pavlom a Amáliou Kužmovcami, ktorí sú zároveň i nadšení zberatelia tradičných hudobných nástrojov. Projektový tím spoločne s Pavlom Kužmom a vďaka dohode s pánom riaditeľom MVDr. Milošom Jesenským, PhD., i v spolupráci s Kysuckým múzeom, pripravili výstavu Klenoty Kysúc – tradičné hudobné nástroje na Kysuciach. Do výstavných priestorov boli tak nainštalované hudobné nástroje zo zbierok manželov Kužmovcom, výrobcu ľudových hudobných nástrojov Bartolomeja Gernáta a informačných panelov Kysuckého múzea. Vernisáž výstavy sa konala v piatok 22. septembra 2017. Slávnostného otvorenia upravených priestorov, no predovšetkým pripravenej výstavy, sa okrem zástupcov oboch projektových partnerov zúčastnilo viac ako 100 návštevníkov. Atmosféru medzinárodne realizovaného projektu umocnila nie len účasť projektových partnerov, ale i vystúpenie domácej Muzičky spod Grúňa a Kapely Waĩasi z Poľskej republiky. Podujatím sprevádzala vynikajúca moderátorka a aktívna organizátorka kultúrneho života na Kysuciach Mgr. Katarína Šulganová. Výstavné priestory sa tak na niekoľko dní stali dočasným domovom ľudových hudobných skvostov, medzi ktorými si návštevníci mohli pozrieť i široko ďaleko najdlhšiu 6,5 metrovú fujaru trombitu, osemstrunové husle od Jozefa Janošca, ručne ukovanú drumbľu od Ondreja Stolárika, fujaru zapísanú do reprezentatívneho zoznamu duchovného bohatstva ľudstva UNESCO, slovenské gajdy, inštrumentálne zoskupenie terchovskej (vrchovinskej) muzičky, originály štiepaných hranových koncových píšťal a fujary trombity od výrobcu Vincenta Jantoša zo Zborova, zbierku malých - stolových cimbalov či hudobné nástroje ako artefakty existencie židovskej muziky vo Vysokej nad Kysucou.

Návštevníci na výstave našli i umelecké artefakty v podobe tradičných ľudových krojov a výšiviek, ktoré sú súčasťou stálej expozície Towarzystwa Przyjaciól Muzeum Regionalnego „Na Grapie“. O úspešnom splnení cieľov projektu a záujmu širokej verejnosti o tradičnú ľudovú kultúru svedčí i fakt, že výstavu  videlo viac ako 200 návštevníkov.

Vo výstavných priestoroch sa tiež zrealizoval workshop remeselníkov a výtvarníkov, na ktorom remeselníci ako rezbár i košikár predstavili svoju náročnú avšak umelecky dokonalú prácu. Vzájomná spolupráca medzi obcou Vysoká nad Kysucou a Towarzystwa Przyjaciól Muzeum Regionalnego „Na Grapie“ bola zavŕšená presunom vystavovaných artefaktov a ich nainštalovanie v priestoroch Muzea Regionalnego i agroturystyka „Na Grapie“, kde ich môžu obdivovať i Poliaci.

Obec Vysoká nad Kysucou, tak implementáciou projektu získala plnohodnotné výstavné prietory, vrátane potrebného výstavníckeho vybavenia, v ktorých už onedlho bude otvorená ďalšia výstava, ktorú obec aktuálne pripravuje.

 

Z CHALUPY DO CHALUPY – Z VYSOKEJ DO JAWORZYNKI

INT/EB/ZA/1/I/A/0043

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

 

Poland Slovakia SK 01FUND CMYK  zsk horizont color      logo na grapie    vysoká nad kysucou

 

 Priestory pred realizáciou projektu ...

 

 

Priestory po realizácii projektu ...

 

 

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo