TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Obec sa ako samostatná územno-správna jednotka začala vyvíjať, až v čase oddelenia z chotára Turzovka, teda od doby svojho vzniku. V počiatkoch mal hlavné slovo obecný richtár. O prvom obecnom zastupiteľstve, ktoré bolo zriadené v obci sa obecná kronika zmieňuje takto: „Keď vstúpil do platnosti zákonný článok XVIII. z roku 1871 o obecnom zriadení, bolo zostavené prvé obecné zastupiteľstvo, ktoré malo 40 riadnych členov.“

Týmto časovým údajom sa teda začínajú prvopočiatky verejnej správy v obci. V tomto čase k obci patrila i časť Makov.

Členovia do obecného zastupiteľstva boli riadne volení. Jednu skupinu tvorili „rádoví“ občania a druhá skupina bola tvorená tzv. virilistami teda tými, ktorí platili najviac daní. Pri samotnom rozhodovaní mali väčšiu vážnosť, práve už spomínaní virilisti.

Rozpočet na stavbu prvého obecného domu bol podaný 26. mája 1908 urbárskej obci, pretože politická obec bola nemajetná. V obecnej kronike je táto udalosť opísaná nasledovne: „Za prítomnosti Antona Zatkoviča – tunajšieho farára, J. Poslucha – notára, Jakuba Hochfeldera, Ondreja Sojku, Františka Polanského a Karola Polanského členov to urbárskej obce, bol plán na stavbu obecného domu schválený.“

Nasadený trend vývoja verejnej správy v obci si udržal nezmenený vývoj až po rok 1939. Príchodom II. sv. vojny dochádza k istému „zmrazeniu“ výkonu verejnej správy. Zhoršenie svetovej, štátnej a v neposlednej miere i ekonomiky na úrovni obce, narušilo tok finančných prostriedkov určených na výstavbu obce.Prvý národný výbor prevzal autonómnu správu obce dňa 2. mája 1945, ihneď po oslobodení. Do roku 1990 bol život v obci riadený prostredníctvom MNV, tento rok znamenal úplný spoločenský prevrat. Došlo k zrušeniu doterajších MNV a ich miesto zaujali takmer zabudnuté obecné úrady.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo