Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Povrchové vody

Hydrologicky leží obec v povodí Kysuce, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie prítoky Váhu. Najvýznamnejším prítokom Kysuce v obci je Kelčovanka, ku ktorej hydrolgicky prináleží severo - západ obce.

Ďalšími prítokmi sú miestne potoky Varechovský potok, Škradnarský potok, Jedľovnícky potok, Janetkovský potrok, Farský potok, Rekšovský potok a Gajdicovský potok. Sezónne sú zavodňované i tzv. jarky, ktoré slúžia na odvodnenie určitých plôch územia počas dažďov.
Na vodu sú najbohatšie mesiace marec a apríl a najmenej vody majú toky v septembri. Zreteľný pokles prietokov je aj v januári a zvýšenie v júni a júli. Takýto režim odtoku je charakteristický pre vyššie položené stredohorské oblasti Slovenska, medzi ktoré patrí aj povodie Kysuce. Časové rozdelenie vodnosti zodpovedá fyzicko-geografickým, najmä klimatickým pomerom v povodí Kysuce. Najvyššie mesačné prietoky v marci a v apríli podmieňuje topenie snehu spojené s dažďovými zrážkami. Chladné zimy s pravidelnou snehovou  pokrývkou sa prejavujú poklesom prietokov v januári. Bohaté zrážky v júni a júli, ako aj málo priepustné flyšové horniny spôsobujú, že na rozdiel od mnohých iných riek Slovenska prietoky Kysuce v týchto mesiacoch zreteľne stúpajú.
Povrchový odtok z povodia Kysuce je celkove veľký, no značne nevyrovnaný, čo je charakteristickou vlastnosťou riek flyšových oblastí. V povodí Kysuce na území obce sa nevyskytujú jazerá a doteraz ani umelé vodné nádrže.


Podzemné vody

Flyšových hornín
Vo flyšových horninách tohto územia sú celkove málo priaznivé podmienky na výskyt významnejších zásob podzemných vôd. Súvisí to s vlastnosťami flyšových hornín, keď priepustnejšie pieskovcové vrstvy sa striedajú s nepriepustnými vrstvami ílovcov. Okrem toho možnosť a rozsah pieskovcových vrstiev sa často mení, preto aj pramene podzemných vôd, i keď sú početné, sú väčšinou málo výdatné. Výdatnosť prameňov je všeobecne nízka, najviac do niekoľko dl/s. Prevažne plytký obeh podzemnej vody sa odráža aj v ich chemickom zložení. Prevažujú podzemné vody kalcium bikarbonátové, resp. nátrium bikarbonátové.

Riečnych uloženín
V riečnych uloženinách, predovšetkým v riečnych nivách Kysuce existujú najlepšie podmienky na výskyt podzemných vôd. Z jednotlivých studní je tu možné získať aj niekoľko 1/s  kvalitnej podzemnej vody.
Staršie riečne uloženiny, ktoré sa zachovali vo forme niekoľkých stupňov riečnych terás, majú z hľadiska zásob podzemných vôd malý význam, pretože sú menej rozsiahle, menej priepustné a oveľa tenšie ako riečne nivy.
Hladina podzemnej vody v riečnej nive a nízkej terase  Kysuce sa vyskytuje v rôznej hĺbke. Na nivách blízko riečneho koryta je priemerná hĺbka hladiny podzemnej vody od 150 do 200 cm, na nízkych terasách vyše 450 cm.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo