thumb Zateplenie OcU DSC 5394Jedným zo súčasných stavebných trendov je i prostredníctvom dostupných materiálov a stavebných technológií čo najefektívnejšie znižovať energetickú náročnosť budov.  Aktívnu snahu na zníženie energetickej náročnosti budov vo svojom vlastníctve vyvíja i obec Vysoká nad Kysucou. Nakoľko sa však, pri veľkosti verejných budov a im prislúchajúcim stavebným pravidlám, jedná  o pomerne náročné investície, obec Vysoká nad Kysucou sa snaží aktívne zapájať do rôznych zverejnených výziev a programov, vďaka ktorým by získala finančné prostriedky na realizáciu svojich zámerov. 

So spracovaným projektom „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu s.č. 215“ sa obec Vysoká nad Kysucou zapojila do zverejnenej výzvy Ministerstva životného prostredia SR prostredníctvom Environmentálneho fondu číslo L4, oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Podaná žiadosť bola posúdená ako úspešná a dňa 15. 06. 2018 bolo obci doručené Rozhodnutie ministra životného prostredia SR o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 50 000,00 EUR.

Nakoľko pridelená dotácia predstavovala iba časť požadovaných finančných prostriedkov, celkové predpokladané náklady na zateplenie celej administratívnej budovy vrátane výmeny zvyšnej časti okien, dverí a zateplenia stropov boli rozpočtované na sumu 259 969,95 EUR, Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou na svojom zasadnutí dňa  02. 08. 2018 schválilo Uznesením č. 6/2018-4 dofinancovanie zámeru vo výške 19 960,00, aby bolo možné zrealizovať 1. etapu celého projektu a to zateplenie časti budovy so sídlom obecného úradu. 

Rozpracovaný projekt obce Vysoká nad Kysucou bol kladne posúdený i v kalendárnom roku 2019 a Rozhodnutím ministra životného prostredia SR č. 140679/L5-34/19 zo dňa 23. 07. 2020 bola obci Vysoká nad Kysucou poskytnutá podpora formou dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 50 000,00 EUR.  Vďaka získaným finančným prostriedkom bola zrealizovaná 2. etapa projektu, ktorou bolo zateplenie 100% rozlohy vnútorných stropov. Práce pozostávali  z položenia parotesnej fólie a montážou tepelnej izolácie EPS Roof 150S - penový polystyrén v hrúbke 2 x 200mm. Tepelná izolácia bola následne prekrytá paropriepustnou fóliou, ktorej spoje boli prelepené tesniacou páskou. Na realizácii 2. etapy projektu sa obec spolupodieľala sumou 2 696,67 EUR.

V snahe zavŕšiť rozpracovaný projekt podala obec Vysoká nad Kysucou dňa 27. 12. 2019 žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na realizáciu 3. etapy a tým i dokončenie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu s.č. 215“. Po následnom hodnotiacom procese bolo obci Vysoká nad Kysucou dňa 04. 03. 2020 doručené Rozhodnutie ministra životného prostredia SR č. 146520/L6-34/20 o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 100 000,00 EUR pričom obec sa zaviazala projekt dofinancovať sumou min. vo výške 5% z ceny diela.

Po zaslaní všetkých potrebných náležitostí k príprave zmluvy medzi obcou a Environmentálnym fondom, bola dňa 31. 08. 2020 podpísaná Zmluva č. 146520 08U02 o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu s.č. 215“. 

V rámci zrealizovaného verejného obstarávania na predmet zákazky Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu s.č. 215 sa  úspešným uchádzačom stala spoločnosť ESTOR Building s.r.o., Vysoká nad Kysucou 524, ktorá sa zaviazala zrealizovať dielo za sumu 105 495,60 EUR.

V rámci realizácie projektu bola osekaná poškodená omietka v časti soklov a ošetrená penetračným náterom. Sokel bol následne zateplený kontaktným zatepľovacím systémom  s použitím nenasiakavej tepelnej izolácie na báze extrudovaného polystyrénu s hrúbkou 180mm s povrchovou úpravou fasádnej hrubozrnej silikátovej omietky. Po obvode stien bolo postavené hliníkové lešenie. Z nosných hákov boli odstránené dažďové žľaby a taktiež boli demontované dažďové zvody. V realizovanej časti boli vybúrané pôvodné zdvojené okná a drevené vstupné dvere. Po drobných stavebných úpravách (vyrovnanie nerovností) boli do okenných otvorov osadené okná z plastových profilov so zasklením tepelnoizolačným dvojsklom a medzerou vyplnenou inertným plynom. Do dverových otvorov boli osadené dvere z plastových profilov bieleho odtieňa.

Po vyrovnaní časti stien, odbúraním atiky na prístavbe nad oknami toaliet a následné predĺženie strechy v tejto časti a vybudovaním prestrešenia atiky na severnej stene, boli obvodové steny zateplené kontaktným zatepľovacím systémom  - ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny o hrúbke 180 mm s povrchovou úpravou fasádnej silikátovej omietky smotanovej farby. Do okenných otvorov boli doplnené vonkajšie a vnútorné PVC parapety. Pred samotným odstránením lešenia a opätovnému osadeniu nových dažďových žľabov a  zvodov bola zrealizovaná montáž strešnej krytiny na prekrytej atike a predĺženej streche.  Práce boli ukončené 31. októbra 2020. 

Administratívna budova so sídlom obecného úradu je verejnou budovou a preto je nevyhnutné, aby bola chránená funkčným bleskozvodovým systémom. Pôvodný „lanový“ bleskozvodový systém však na základe vykonaných meraní nevyhovoval aktuálnym STN a preto bola obec nútená zrealizovať, na základe spracovanej projektovej dokumentácie, jeho rekonštrukciu. Práce realizovala spoločnosť ELMS s.r.o., Milan Šupčík, Vysoká nad Kysucou 376, 023 55 Vysoká nad Kysucou.

Celkový vzhľad zateplenej budovy spracovala spoločnosť RiverStone, ktorá vo Vysokej nad Kysucou realizovala maľby v oboch kostoloch a navrhovala vzhľad budovy Farského úradu, ZŠ s MŠ E. A. Cernana, 16-bytového nájomného domu a Hasičskej zbrojnice vo Vyšnom Kelčove. Navrhované výtvarné riešenie fasády má slovami jedného z autorov: „... dodať budove dôstojnosť a majestátnosť pri zachovaní jednoduchosti dvoch tónov, aby upevnila u miestnych občanov hrdosť a u návštevníkov obce obdiv. Dekoratívny program vychádza  z tradície miestneho drotárstva a výšivky.“ Konečné výtvarné riešenie budovy však bude aplikované až v nasledujúcom kalendárnom roku. 

V kalendárnom roku 2021 obec plánuje vstupné vchody do budovy (únikový východ zo sály, vstup do pohostinstva Trojka a v stup do posilňovne) prekryť prístreškami so sedlovou strechou v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie a taktiež budú zrekonštruované i vstupné schodiská.

Poslednou závažnou stavebno-technickou závadou celej budovy je jej strecha. Tá je pôvodná z čias, keď 19. 11. 1972 bola budova odovzdaná do užívania. Na miestach, kde začína zatekať (diery po pôvodných snehových zábranách, úžľabia a prehnité či inak poškodené časti) sa ju zamestnanci obce každoročne snažia opraviť, no rozsah opráv sa znásobuje a z dlhodobého hľadiska je aktuálny stav neudržateľný. V blízkej budúcnosti bude preto musieť vedenie obce riešiť jej komplexnú rekonštrukciu resp. výmenu strešnej krytiny.

 

Tento projekt bol financovaný z prostriedkov ...

 

 thumb ministerstvo ZP logo        thumb environmentalny fond logo           vysoká nad kysucou

 

Dokončené zateplenie administratívnej budovy so sídlom obecného úradu ...