Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

p align="justify">Zápisnica č. 2/2009 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  7. 4. 2009 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 2/2009 v pdf formáteSample Image


Program:

1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení z minulého zastupiteľstva
4. Návrh investičných akcií pre rok 2009 (návrh rekonštrukcií MK)
5. Prehodnotenie a úprava programového rozpočtu (rozpočtové opatrenie) obce
6. Pridelenie nájomného bytu 1259/1
7. Majetkové vysporiadanie verejných vodovodov
8. Rôzne
9. Diskusia
10.Návrh na uznesenie
11.Záver

 

Ad. 1 Otvorenie
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou viedol starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. V úvode privítal všetkých poslancov a prítomných hostí a predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza OZ. Z celkového počtu  7 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 7 poslancov: Miroslav Dorman, Chvasteková Viktória, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Starosta obce teda skonštatoval, že dnešná schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí: Ján Jánský a Viktória Chvasteková. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslav Dorman a Mária Varechová. Ako zapisovateľ bol navrhnutý Ing. Jozef Chvastek. O predložených návrhoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 7 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL..
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 3 Kontrola uznesení z minulého OZ
Starosta obce predniesol poslancom OZ jednotlivé body uznesenie z minulého OZ, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. Starosta obce vyzval poslancov k rozprave o kontrole uznesení.

p. Kazíková Silvia – k bodu 20-1/2009 V prenajatých priestoroch budovy OÚ
som už 13 rokov, po odkrytí štyroch vrstiev starej podlahovej krytiny boli v podlahe miestami diery hlboké 5 až 7 cm. Celú starú podlahu sme odstránili na vlastné náklady. Zaráža ma že s uvedenej čiastky ktorú sme vynaložili na opravu podlahy nebola obcou zohľadnená žiadna čiastky k preplateniu, respektíve k zníženiu čiastky nájmu.

Starosta – Na minulom OZ sme navrhli aby sa do VZN k záležitostiam prenájmu budov doplnili body kde sa bude definovať, kedy dôjde k zníženiu nájmu ak nájomník na svoje náklady uskutoční v prenajatých priestoroch stavebné alebo iné rekonštrukčné práce.

p. Pavol Pavlík – Navrhujem aby sme k danému podnetu pripravili analýzu nákladov a výdavkov a na základe tejto skutočnosti by sme sa uvedeným podnetom zaoberali na najbližšom zasadaní OZ.

Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadnu ďalšiu pripomienku k bodu 20-1/2009 uznesenia dal starosta obce hlasovať o návrhu pána Pavla Pavlíka  o zrušení predošlého uznesenia 20-1/2009. 

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh pána Pavla Pavlíka a zrušilo bod uznesenia č 20-1/2009 o neschválení žiadosti p Silvie Kazíkovej, o znížení nájmu z dôvodu rekonštrukcie podlahy.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

Starosta obce vyzval poslancov k rozprave k ďalším bodom kontroly minulého uznesenia. Nakoľko nikto s prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky, starosta ukončil rozpravu o kontrole plnení uznesení z minulého OZ a dal hlasovať, že OZ berie na vedomie plnenie uznesení OZ 1/2009.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ berie na vedomie plnenie uznesenia OZ 1/2009.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 4 Návrh investičných akcií pre rok 2009 (návrh rekonštrukcií MK)
Starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh investičných akcií pre rok 2009.
Starosta obce vyzval poslancov aby predniesli svoje návrhy a zároveň aby predložili návrh pasportizácie opravy miestnych komunikácií.

Starosta - Prioritou by mali byť MK, kde je už uskutočnená a ukončená výstavba kanalizácie a vodovodu. Ukončenie stavebných prác kanalizácie vo Vysokej by mala skončiť k dátumu 10.9.2009 a vodovod  8.9.2009.

Poslanci OZ predniesli starostovi návrh pasportizácie opravy ciest v nasledovnom poradí:
1. Stará cesta (Nižný Kelčov)
2. Cesta k ZŠ A.E. Cernana a pokračovanie smer Červená Hlina 
3. Škradné smer Putorík
4. Cesta na Hranicu
5. Predná Zátoka
6. Cesta Rekšovce

Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadnu ďalšiu pripomienku dal starosta obce hlasovať o predloženom návrhu poslancov OZ k rekonštrukcií MK v uvedenom poradí.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo návrh rekonštrukcie MK v uvedenom poradí.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 5 Prehodnotenie a úprava programového rozpočtu (rozpočtovéhé opatrenie) obce
Starosta obce navrhol upraviť a znížiť položku programového rozpočtu na rok 2009 až 2012 Oprava MK (rozpočtového opatrenia) o sumu (500 000 Sk)  16 596,96 € .

O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať:

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schvaľuje úpravu programového rozpočtu pre rok 2009 až 2012 v položke Oprava MK na sumu (500 000 Sk)  16 596,96  €.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 6 Pridelenie nájomného bytu 1259/1
Starosta obce predniesol prítomným poslancom jednotlivé žiadosti občanov, ktorý majú záujem o prenájom nájomného bytu 1259/1. Starosta predniesol žiadosti v poradí ako boli doručené na OÚ, zároveň oznámil poslancom OZ, že žiadateľ Jozef  Kmínek berie svoju žiadosť späť. Žiadosti o nájomný byt tvoria prílohu tejto zápisnice. Starosta obce vyzval poslancov aby hlasovali za pridelenie nájomného bytu a zároveň im rozdal hlasovacie lístky s kandidátmi na prenájom uvedeného bytu. Hlasovacie lístky tvoria prílohu k tejto zápisnici.

Po voľbe starosta obce oznámil OZ výsledky hlasovania:

Žiadateľ:
1. Kmínek Jozef – 0 hlasov
2. Koleňák Ladislav, Koleňáková Andrea – 6 hlasov
3. Santusová Zlatica – 1 hlas

Starosta obce oznámil poslancom OZ, že novým nájomníkom obecného bytu sa stáva na základe voľby Koleňák Ladislav a Koleňáková Andrea.

OZ schválilo nového nájomníka obecného bytu č. 1259/1 Ladislava Koleňáka a Andreu Koleňákovú.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 7 Majetkové vysporiadanie verejných vodovodov
Starosta predniesol poslancom OZ žiadosť spoločnosti SEVAK v ktorej spoločnosť SEVAK navrhuje možnosti Majetkoprávneho vysporiadania verejných vodovodov a kanalizácií, podmieňujúcich realizáciu stavby Dodávka pitnej vody a odkanalizovane Horných Kysúc. Žiadosť tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starosta obce vyzval poslancov k rozprave k žiadosti spoločnosti SEVAK.

Starosta – Najvhodnejším riešením po preštudovaní uvedenej žiadosti by bola alternatíva - Nepeňažného vkladu. 

Nakoľko nikto s poslancov nemal žiadne pripomienky k predloženej žiadosti dal starosta hlasovať o  Majetkoprávnom vysporiadaní verejných vodovodov a kanalizácií podmieňujúcich realizáciu stavby, Dodávka pitnej vody a odkanalizovane Horných Kysúc prostredníctvom alternatívy Nepeňažného vkladu.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo Majetkoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií podmieňujúcich realizáciu stavby, Dodávka pitnej vody a odkanalizovane Horných Kysúc prostredníctvom alternatívy - Nepeňažného vkladu.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 


Ad. 8 Rôzne
Starosta obce predniesol OZ jednotlivé žiadosti žiadateľov, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.

1. Okresný súdu Čadca, ul 17. Novembra 1256, 022 01 – Voľba prísediacich na obdobie 2010 až 2013

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok a k predloženiu návrhu kandidátov k prednesenému návrhu  žiadosti.

Starosta - Navrhujem za  prísediacich nasledovných kandidátov:
Gajdicová Vlasta
Vavrica Jozef
Dorman Milan
Kubačáková Margita
 
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadnych ďalších kandidátov a pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať za navanutých kandidátov:

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schvaľuje kandidátov na prísediacich pre Okresný súd Čadca.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


2. Mária Cudráková Vedúca školskej jedálne ZŠ Vysoká nad Kysucou , Ústredie 316 a Školská jedáleň pri ZŠ Horný Kelčov 658 - Žiadosť o úpravu finančného limitu zaokrúhlením na dve desatinné miesta.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o schválení uvedenej žiadosti:

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto

OZ schvaľuje žiadosť Márie Cudrákovej, vedúcej školskej jedálne ZŠ Vysoká nad Kysucou, Ústredie 316 a Školskej jedálne pri ZŠ Horný Kelčov 658, o úprave finančného limitu zaokrúhlením na dve desatinné miesta.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


3. Magda Dedičová, Vysoká nad Kysucou 267 – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy v prevádzke Sekáč-mix.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti o predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo žiadosť Magdy Dedičovej o prenájme prevádzky Sekáč-mix v budove skladu
OÚ p.č. 1293 vo Vysokej nad Kysucou.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


4. OÚ Vysoká nad Kysucou 215, Ekonomický úsek – Návrh na úpravu nájmu bytu v budove Obecného úradu – nájomca p. Pekaríkova Oľga.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti, dal starosta hlasovať o predloženej žiadosti:

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schvaľuje návrh OÚ Vysoká nad Kysucou , Ekonomického oddelenia o úprave nájmu bytu v budove Obecného úradu – nájomca Oľga Pekaríková.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


5. Júlia Daneková Škradné č.895 – Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc pre postihnutého syna.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti o predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík,
Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík,
Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo  žiadosť Danekovej Júlie Škradné č. 895, Vysoká nad Kysucou o jednorázovej finančnej výpomoci pre postihnutého syna vo výške 200 €.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


6. OÚ Vysoká nad Kysucou, Starosta obce Vysoká nad Kysucou 215

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizáciu projektu „Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce;
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 46 385,17 eur.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať spoločne o uvedených bodoch žiadosti:

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA -   nikto

OZ schválilo body a,b,c žiadosti starostu obce Vysoká nad Kysucou 215.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


7. Miroslav Zahatlan, Vysoká nad Kysucou 993 – Žiadosť o zľavu poplatku za kontajner.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti, o predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA - nikto
PROTI - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ neschválilo žiadosť pána Zahatlana Miroslava o zľave poplatku za kontajner.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


8. Terézia Chalanová, Vysoká nad Kysucou 323 – Sťažnosť vo veci vysporiadania pozemkov.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Prednosta Mgr. Anton Varecha – prednosta OÚ Vysoká nad Kysucou
podrobne predniesol poslancom OZ podrobnú genézu celého procesu vo veci p. Terézie Chalanovej.

Starosta - odporúča žiadateľke vyriešiť vlastnícky vzťah k predmetným nehnuteľnostiam zákonom stanoveným konaním s dodržaným všetkých právnych náležitostí.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať že OZ berie na vedomie sťažnosť pani Terézie Chalanovej a odporúča návrh starostu aby si žiadateľka vyriešila vlastnícky vzťah k predmetným nehnuteľnostiam zákonom stanoveným konaním s dodržaným všetkých právnych náležitosti

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík,
Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík,
Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto

OZ berie na vedomie sťažnosť pani Terézie Chalanovej a doporučuje aby si žiadateľka vyriešila vlastnícke vzťahy k predmetným nehnuteľnostiam zákonom stanoveným konaním s dodržaním všetkých právnych náležitostí.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


9. Návrh poslanca OZ Pána Pavlíka o zvýšení príplatku za riadenie pre riaditeľa ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou  na hodnotu 25 %.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o zvýšení príplatku za riadenie pre riaditeľa ZŠ Vysoká nad Kysucou E.A.Cernana.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo zvýšenie príplatku za riadenie pre riaditeľa ZŠ Vysoká nad Kysucou E. A. Cernanan na hodnotu 25%.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


10. OÚ Vysoká nad Kysucou, Starosta obce Vysoká nad Kysucou 215. Návrh k organizácií osláv 390. výročia prvej písomnej zmienky o obci.

Starosta – Navrhujem aby sa do dvoch týždňov od zasadania OZ zvolali členovia jednotlivých organizácií, ktoré sú aktívne v obci aby sme spoločne s týmito organizáciami pripravili kalendár osláv a aktivít, ktoré budú organizované v obci pri príležitosti 390. výročia prvej písomnej zmienky obci.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať že OZ berie na vedomie predložený návrh k organizácií osláv 390. Výročia prvej písomnej zmienke o obci.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ berie na vedomie predložený návrh starostu obce k prípravám osláv 390 výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


11. OÚ Vysoká nad Kysucou, Starosta obce Vysoká nad Kysucou 215 – Prevádzkovanie pohrebných služieb v Hornom Kelčove.

Starosta – Nakoľko vypršala zmluva medzi správcom cintorína v Hornom Kelčove Jozefom Sojkom a OÚ, starosta oslovil občanov Horného Kelčova. Nakoľko nikto s občanov neprejavil záujem o túto pracovnú pozíciu starosta navrhuje aby sa pohrebné služby vykonávali prostredníctvom spoločnosti LAUK Turzovka.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať že Pohrebné služby v Hornom Kelčove bude zabezpečovať spoločnosť LAUK Turzovka.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo návrh starostu obce o prevádzkovaní pohrebných služieb v Hornom Kelčove prostredníctvom spoločnosti LAUK Turzovka.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


12. Žiadosť poslanca OZ Jozefa Zborovana  - Návrh na zvolanie zasadania občanov časti  obce Dolný Koniec vo veci úpravy potoka v úseku od rodinného domu p. Krištofa smerom na Turzovku.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať že OÚ Odbor výstavby zvolá občanov časti obce Nižný koniec k zasadaniu ohľadne úpravy potoka v úseku od rodinného domu p. Krištofa smerom na Turzovku.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo návrh poslanca OZ Jozefa Zborovana o zvolanie zasadanie občanov časti obce Nižný koniec o úprave časti potoka v úseku od rodinného domu p. Krištofa smerom na Turzovku.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


13. Žiadosť OÚ Vysoká nad Kysucou, Starosta obce Vysoká nad Kysucou 215

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 ROP za účelom realizáciu projektu „Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou – Modernizácia školy a zníženie energetickej náročnosti , ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce;
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať spoločne o uvedených bodoch žiadosti:

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo body a,b,c žiadosti starostu obce Vysoká nad Kysucou 215.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 10 Diskusia
1. Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR Základná organizácia Vysoká nad Kysucou – Poďakovanie OZ a starostovi obce za poskytnutie finančných prostriedkov pre našu organizáciu.

2. Ing. Ladislav Kubačák starosta obce Vysoká nad Kysucou - Na základe rozhodnutia
komisie, ktorá pripravuje MONOGRAFIU obce Vysoká nad Kysucou v zložení:
Ing Ladislav Kubačák, Anton Opial, Mgr. Pavol Kužma, Mgr. Varecha Anton,  PHDr. Jaroslav Velička, Mgr. Antónia Hudecová nie je možné uvedenú Monografiu zrealizovať, nakoľko sú jednotlivý členovia komisie značne pracovne zaťažený a jednak objem a rozsah podkladových dokumentov monografie je značne rozsiahly. Starosta obce navrhuje, aby danú monografiu pripravila odborne spôsobilá osoba formou priameho zadania, ktorá má s prípravou monografie skúsenosti.

 

Ad. 11 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Miroslav Dorman a Mária Varechová  návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo ZA 7 poslancov: Miroslav Dorman, Chvasteková Viktória, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 2/2009 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 12 Záver

Na záver starosta obce Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným za účasť na dnešnej schôdzi ale i za zvládnutie dnešného náročného programu a následne na to schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada