TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 6/2007 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  16. 11. 2007 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 6/2007 v pdf formáteSample Image

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení z minulého OZ
4. Spoločný obecný úrad v Turzovke – návrh na ukončenie činnosti
5. Regionálny operačný program – prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania (čerpanie finančných prostriedkov z EÚ fondov)
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Schválenie uznesenia
9. Záver


Ad.1 Otvorenie
Dnešnú schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou viedol starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. V úvode privítal všetkých poslancov, skonštatoval, že dnešná schôdza je uznášania schopná ( z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 6) a predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza OZ. Nakoľko nikto z prítomných voči predloženému programu nevzniesol žiaden pozmeňujúci návrh, dal starosta obce o predloženom programe hlasovať. Z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 6 poslancov: Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Starosta obce teda skonštatoval, že dnešná schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí: Jozef Zborovan a Anton Opial. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslav Dorman a Mária Varechová. O predložených návrhoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 6 poslancov: Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

Ad. 3 Kontrola uznesení z minulého OZ     
V úvode tohto bodu programu starosta obce konštatoval, že posledná schôdza OZ sa konala 21. 9. 2007. Na jej zasadnutí poslanci OZ prerokovali 29 pripomienok, z čoho 16 schválili. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo:
- s vysporiadaním pozemku pre p. Johanu Palkovú, bytom Vysoká nad Kysucou č. 40 v ktorom má podiel i Obec Vysoká nad Kysucou
- so žiadosťou p. Šulekovej o výmenu bytu
- so žiadosťami p. Frolla a p. Hegedusovej o pridelenie bytov č. 1 a 2 v bytovom dome p. č. 1259
- zrealizovať osvetlenie miestnej komunikácie v zmysle žiadosti p. Beňa
- s odpredajom podielov v osade Škradné v prospech p. Chlebničana a však nie za navrhovanú cenu 19 Sk/m2 ale 70,- Sk/m2 – realitná kancelária sa však po zaslaní uznesenia do dnešného dňa neozvala
- s prenájmom priestorov resp. garáže v Hasičskej zbrojnici na Nižnom Kelčove
- s príspevkom pre Hasičov veteránov na stretnutie v Horní Bečvě
Doposiaľ však nie je zrealizované vyplatenie schváleného príspevku pre Zväz včelárov v Turzovke vo výške 1 000,- Sk nakoľko nás po zaslaní uznesenia zväz resp. jeho zástupcovia nekontaktovali.
Z minulej schôdze OZ ostal ešte nesplnený bod – zrealizovať stretnutie so starostov obcí Vysoká nad Kysucou, Bíla a Makov a p. Gajdoša, ako majiteľa Chaty Kmínek. Po osobnej dohode s p. Gajdošom zatiaľ stretnutie nie je potrebné zrealizovať, nakoľko doposiaľ neboli vládou vyhlásené programy v tejto oblasti podpory. V prípade nutnosti a aktuálnosti po vyhlásení nejakého grantu bude stretnutie zrealizované, preto možno tento bod považovať za splnený.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

Na schôdzu OZ sa s oneskorením dostavil p. Pavol Pavlík.

Ad. 4 Spoločný obecný úrad v Turzovke – návrh na ukončenie činnosti
Dňa 1. 1. 2004 Mesto Turzovka a starostovia Horných Kysúc vytvorili spoločný úrad so sídlom v Turzovke. Tento zastrešoval prenesený výkon štátnej správy i pre našu obec a to v oblasti stavebnej, opatrovateľskej služby atď.
Nakoľko však Mesto Turzovka vypovedalo zmluvu o nájme nebytových priestorov pre Spoločný úrad (nie však výpoveď zo zmluvy o zriadení spoločného úradu, nakoľko by tak mesto prišlo o všetky prostriedky pri rozdeľovaní majetku spoločného úradu).
Nenašla sa však žiadna iná obec, ktorá by mohla kapacitne, priestorom, personálne a pod. zastrešiť tento úrad. Z tohto dôvodu sa starostovia zainteresovaných obcí rozhodli činnosť Spoločného úradu v Turzovke k  31. 12. 2007 ukončiť.
Prenesený výkon štátnej správy budeme vykonávať na základe mandátnej zmluvy a opatrovateľskú službu vo vlastnej réžii ,ak bude pre pracovníka potrebná odborná spôsobilosť, pracovník bude nútený toto absolvovať a mzdy opatrovateliek budeme robiť taktiež vo vlastnej réžii.
Na základe uvedeného vyzval starosta, ako predsedajúci, prítomných poslancov o hlasovanie k návrhu na zrušenie Spoločného úradu:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh na zrušenie Spoločného úradu schválilo.
Následne starosta obce predniesol prítomným ponuku p. Ing. Vladimíra Kubinca na výkon prenesenej štátnej správy formou mandátnej zmluvy, o ktorej možno povedať, že je pre našu obec finančne výhodnejšia ako doteraz fungujúci Spoločný úrad. Ponuka zahŕňa: územné plánovanie, stavebný poriadok i s drobnými stavbami, vyvlastňovacie konanie, pozemné komunikácie, štátna vodná správa, ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajina – výrub stromov. Kalkulácia prác sa predpokladá na 56,- Sk na obyvateľa ročne. Ponuka na výkon Prenesenej štátnej správy tvorí prílohu tejto zápisnice.
O predloženej ponuke p. Ing. Vladimíra Kubinca na výkon prenesenej štátnej správy formou mandátnej zmluvy dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo ponuku p. Ing. Vladimíra Kubinca na výkon prenesenej štátnej správy formou mandátnej zmluvy schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

Na schôdzu OZ sa s oneskorením dostavil p. Ján Lysík.

Ad. 5 Regionálny operačný program – prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania (čerpanie finančných prostriedkov z EÚ fondov)
Rozhodnutím Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 3/2007 zo 6. júna 2007 bola naša obec zaradená medzi obce s kohéznym pólom rastu, mimo záujmového územia inovačných pólov rastu. Týmto je naša obec oprávnená ako prijímateľ podpory v rámci ROP na roky 2007 – 2013. Na základe tohto, máme záujem a zámer uchádzať sa o pomoc zo štrukturálnych fondov na projekt „Rekonštrukcia ZŠ E. A. Cernana a Rekonštrukcia MŠ Vysoká nad Kysucou“. Tento projekt bol predložený už na posúdenie pre roky 2004 – 2006, no žiaľ bol neúspešný, ako aj ostatné v celom Kysuckom regióne.
Regionálny operačný program bol schválený 24. 9. 2007 Bruselom. Programový manuál k ROP prioritná os 1 – Infraštruktúra vzdelávania však zatiaľ nebol schválený, ale podľa dostupných informácií sa jeho schválenie predpokladá na koniec novembra resp. začiatok decembra.
Náš projekt, ktorý máme vyhotovený je potrebné finančne prehodnotiť na cenovú úroveň roku 2007 i keď najlepšie by bolo, aby bol prehodnotený na cenovú úroveň roku 2008. Druhou podstatnou časťou je:
1. Zhodnotenie aktuálneho stavu
2. Analýza projektu
3. Komplexné vypracovanie žiadosti a projektového spisu na predloženie
4. Kompletizácia projektu
Na predmetné dielo boli našej obci doručené a vypracované dve ponuky:

A) Agentúra AMP – riadenie a realizácia pomoci z európskych fondov
- Ponúknutá cena diela – 70 000,- Sk + 0,5% zo sumy získaného grantu po schválení žiadosti na NFP na každý projekt zvlášť

B) ETILS s.r.o.
- Ponúknutá cena diela – 40 000,- Sk + 5% zo sumy získaného grantu po schválení žiadosti na NFP pre obidva projekty

Po následnej diskusii vyzval starosta obce o vyjadrenie sa k jednotlivým predloženým ponukám. Ako o prvej dal hlasovať o ponuke Agentúry AMP:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo predloženú ponuku Agentúry AMP - riadenie a realizácia pomoci z európskych fondov na spracovanie projektov  Rekonštrukcia a prístavba základnej školy a Rekonštrukcia materskej školy v obci Vysoká nad Kysucou schválilo.
Následne nato dal starosta obce hlasovať o ponuke spoločnosti ETILS s.r.o.:
ZA – nikto
PROTI – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo predloženú ponuku spoločnosti ETILS s.r.o. na spracovanie projektu Rekonštrukcia a prístavba základnej školy a Rekonštrukcia materskej školy v obci Vysoká nad Kysucou neschválilo.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 6 Rôzne
V úvode tohto bodu programu predniesol starosta obce návrh sociálnej pracovníčky p. Margity Kubačákovej o pridelenie jednorázovej finančnej výpomoci pre postihnuté deti – Matúš Šamaj, Adrian Jurčo, Veronika Kubošková, Lukáš Kováčik, Tomáš Chovaneček, Marek Stoliga, Barborka Lisková vo výške 2 000,- Sk pre každého. O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci pre postihnuté deti – Matúš Šamaj, Adrian Jurčo, Veronika Kubošková, Lukáš Kováčik, Tomáš Chovaneček, Marek Stoliga, Barborka Lisková vo výške 2 000,- Sk pre každého.
Irmgart Škoríková, Vysoká nad Kysucou 314 – ústna žiadosť, ktorú tlmočil starosta obce, o pridelenie jednorazovej finančnej výpomoci vo výške 1 000,- Sk formou nákupu
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci vo výške 1 000,- Sk formou nákupu schválilo.
Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Vianoc Obec Vysoká nad Kysucou, každoročne zakupuje vianočné balíčky pre našich občanov umiestnených v domovoch dôchodcov. Preto ako ďalší v poradí predniesol starosta obce plénu OZ návrh, na zakúpenie balíčkov pre našich občanov umiestnených v domovoch dôchodcov v cene cca 200,- Sk, v Domove dôchodcov a soc. Služieb Vysoká nad Kysucou balíčky obdržia všetci klienti. O predloženom návrhu dal starosta ako predsedajúci hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo zakúpenie balíčkov pre našich občanov umiestnených v domovoch dôchodcov v cene cca 200,- Sk.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vysoká nad Kysucou – žiadosť o povolenie výrubu stromov vo farskej záhrade a žiadosť o povolenie výrubu dvoch líp pred kostolom sv. Matúša
Mgr. Martin Machciník – Ako škodia tie lipy?
Starosta – v jesennom období sú to predovšetkým listy, ale hlavný dôvod je, že svojím koreňovým systémom poškodzujú plot pri kostole, ktorý sa môže zrútiť
Anton Opial – výrubu stromov v záhrade rozumiem. Obe lipy sú však staré. Sú to také exempláre, ktoré sú určite jedinečné. Nie sú dokonca ani poškodené, ani bútľavé či zhnité. Ak si dobre pamätám, ten plot je stále rovnaký. Pokiaľ lipy nie sú chránené tak radšej zabezpečme aby boli. Myslím si, že keby sme urobili nejaký prieskum verejnej mienky, tak 90% ľudí by bolo zato, aby sa tie lipy nevyrúbali.
Po následnej diskusii dal starosta hlasovať o prvej časti žiadosti a to o povolenie výrubu stromov vo farskej záhrade:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o povolenie výrubu stromov vo farskej záhrade schválilo.
Následne starosta obce vyzval prítomných poslancov o hlasovanie k druhej časti žiadosti a to o povolenie výrubu dvoch exemplárov Lipy malolistej pri kostole sv. Matúša:
ZA – nikto
PROTI – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o povolenie výrubu dvoch exemplárov Lipy malolistej pri kostole sv. Matúša neschválilo.

Zo schôdze OZ z rodinných dôvodov predčasne odišiel p. Pavol Pavlík.

V ďalšej časti tohto bodu programu starosta obce predniesol postupne prítomným poslancom návrh na úpravu rozpočtu obce, návrh na úpravu rozpočtu ZŠ E. A. Cernana a návrh na úpravu a navýšenie o 100 000,- Sk formou dofinancovania obcou rozpočtu ZŠ Horný Kečov. Prednesené návrhy tvoria prílohu tejto zápisnice.

Návrh na úpravu rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou
- V príjmovej časti navýšenie o 684 000,- Sk
- Vo výdavkovej časti navýšenie o 584 000,- Sk + 100 000,- pre ZŠ Horný Kelčov
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou v zmysle predloženého návrhu a to navýšenie v príjmovej časti o 684 000,- Sk a navýšenie v príjmovej časti o 584 000,- Sk + 100 000,- pre ZŠ Horný Kelčov.

Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ E.A. Cernana
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu ZŠ E. A. Cernana v zmysle predloženého návrhu a to: zníženie príjmov zo štátneho rozpočtu  o 11 000,- Sk a teda i zníženie čerpania výdavkov o 11 000,- Sk.
Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ Horný Kelčov
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu ZŠ Horný Kelčov a jeho navýšenie o 100 000,- Sk formou dofinancovania obcou v zmysle predloženého návrhu.
ZŠ Horný Kelčov, Vysoká nad Kysucou 658 – žiadosť o vyradenie predmetov vedených v inventári ZŠ Horný Kelčov v zmysle priloženého zoznamu
O predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o vyradenie predmetov vedených v inventári ZŠ Horný Kelčov v zmysle priloženého zoznamu schválilo.
ZŠ E.A. Cernana, Vysoká nad Kysucou 316 – žiadosť o vyradenie predmetov vedených v inventári ZŠ E.A. Cernana v zmysle priloženého zoznamu
O predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o vyradenie predmetov vedených v inventári ZŠ E.A. Cernana v zmysle priloženého zoznamu schválilo.
Jana Tkáčiková, Vysoká nad Kysucou 195 – žiadosť o odkúpenie pozemku CKN 1439 o výmere 106 m2
Starosta obce prítomných poslancov OZ informoval, že predmetný pozemok CKN 1439 o výmere 106 m2 nie je vo vlastníctve obce. Na pozemok nie je založený LV v CKN stave a Obec Vysoká nad Kysucou je vedená iba ako užívateľ. Na jeho časti je postavený (pozn. bez stavebného povolenia) altán s ohniskom. Cez tento pozemok je plánovaná i výstavba kanalizácie.
Nakoľko pozemok CKN 1439 o výmere 106 m2 nie je vo vlastníctve obce OZ o žiadosť zobralo na vedomie a žiadateľka musí jeho majetko-právne vysporiadanie riešiť s pôvodnými vlastníkmi.
Jozef Kubinec a spol., Vysoká nad Kysucou 488 – žiadosť o zabezpečenie finančných prostriedkov na opravu prístupovej cesty do osady Pokrývky 
Obecné zastupiteľstvo žiadosť zobralo na vedomie a tá bude zohľadnená pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou na rok 2008.
Jozef Martiník, Turzovka - Stred 375 – žiadosť o odkúpenie pozemku 
Obecné zastupiteľstvo žiadosť zobralo na vedomie a vedeniu obce uložilo opodstatnenosť žiadosti prešetriť priamo na mieste a žiadosť bude opätovne prerokovaná na najbližšej schôdzi OZ.
Adela Bongilajová, Vysoká nad Kysucou 554 – žiadosť o prenájom voľných priestorov v budove Domu služieb za účelom zriadenia prevádzky predajne textilu
O predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o prenájom voľných priestorov v budove Domu služieb za účelom zriadenia prevádzky predajne textilu schválilo.

Ako ďalší tlmočil starosta obce návrh účtovníčky Jany Kubalovej, aby v decembrovom výplatnom termíne boli vyplatené v obecnom rozpočte schválené, koncoročné odmeny poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi a starostovi obce a to paušálne prerozdeliť rovnakým dielom druhú ½ sumy schválenej v obecnom rozpočte na odmeny poslancom OZ; hlavnému kontrolórovi vo výške 30% mesačného platu za každý mesiac 2. polroku 2007 a starostovi obce vo výške 75% mesačného platu.
O predloženom návrhu na vyplatenie odmien dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo vyplatenie koncoročných odmien poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi a starostovi obce a to paušálne prerozdeliť rovnakým dielom druhú ½ sumy schválenej v obecnom rozpočte na odmeny poslancom OZ; hlavnému kontrolórovi vo výške 30% mesačného platu za každý mesiac 2. polroku 2007 a starostovi obce vo výške 75% mesačného platu.
Anton Opial – v obecnom rozpočte boli OZ Voľný čas schválené finančné prostriedky na činnosť.
Starosta – na ich vyplatenie je nutné odovzdať vyúčtovanie činnosti
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 7 Diskusia
starosta – osobne som si bol prezrieť stav Starej cesty na Nižnom Kelčove. Táto bola odovzdaná obci dočasne na zimnú údržbu od Širokého mosta po rodinný dom p. Michala Bongilaja. Od tohto domu smerom na Nižnom Kelčove sa nedá hovoriť o ceste a ihneď v pondelok (19. 11. 2007) zjednám nápravu, aby bola cesta vyčistená.
Ján Jánsky – chcel by som upozorniť na veľmi poškodenú cestu a oporný múr po výkope kanalizácie v miestach oproti rodinného domu mojej mamy
starosta – ani cesta ani oporný múr nie sú vo vlastníctve obce. Upozornili sme však ako zástupcov zo správy ciest tak i Povodie Váhu na spôsobené poškodenie.
Mária Varechová – na základe podnetov zo strany chlapcov, ktorí chodia hrávať futbal na ihrisko s umelou trávou, by som chcela požiadať o prejedanie možnosti zjednodušiť, systém krátkodobého prenájmu ihriska s umelou trávou pri ZŠ E.A. Cernana priamo s riaditeľom školy.
Jozef Zborovan  – o tejto skutočnosti viem už od futbalistov TJ SPARTAK, ktorí tam chodievajú trénovať. Pokúsim sa to prejedať priamo s pánom riaditeľom 
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 8 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Miroslav Dorman a Mária Varechová  návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 7 poslancov: Miroslav Dorman, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 6/2007 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 9 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák prítomným poslancom oznámil, že slávnostná záverečná schôdza OZ v roku 2007 sa bude konať buď 14. 12 2007 alebo 17. 12. 2007, následne nato poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a korektný priebeh dnešnej schôdze. Následne na to schôdzu obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo