Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2008 zo schôdze OZ konanej dňa 15. 2. 2008 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 1/2008 v pdf formáteSample Image


A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 15. 2. 2008
2. návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Jozef Zborovan  a Mgr. Martin Machciník,  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Viktória Chvasteková
3. žiadosť spoločnosti A&T Reality, ktorá sa týka odkúpenia areálu a budovy hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove za účelom ďalšej investície a vybudovanie parkoviska pre kamióny, autoservisu a kancelárskych priestorov
4. prezentáciu Ing. Radoslava Hetflajša a informácie Ing. Róberta Gaboša k predloženej žiadosti a projektu
5. vyjadrenie DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov k odpredaju areálu a budovy hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove
6. Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2007
7. Správu o čerpaní rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2007
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2007
9. informáciu starostu obce o prebiehajúcom spracovávaní projektu Rekonštrukcie ZŠ E. A. Cernana a o možnosti čerpania finančných prostriedkov z eurofondov prostredníctvom  ROP 1.1 vzdelávanie
10. informáciu starostu obce o možnosti čerpať finančné prostriedky z EÚ na rekonštrukciu miestnych komunikácií, aj keď nie sú zapísané na LV
11. Projekt internetizácie  MRHK na základe operačného programu EÚ informatizácia spoločnosti, operačná OS 3 – širokopásmový internet
12. návrh Všeobecne – záväzného nariadenia O postupe pri poskytovaní finančných príspevkov Obcou Vysoká nad Kysucou na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
13. návrh na poskytnutie úľavy vo výške 50% z platby za zber a odvoz komunálneho odpadu pre trvale žijúcich obyvateľov osád U Rekši, Zlámaná, Skala, Zadná Zátoka, U Solíkov a  Očovce
14. návrh Nájomnej zmluvy na prenájom hrobového miesta
15. žiadosť p. Ľudmily Barošovej, Vysoká nad Kysucou 216 o poskytnutie daňovej úľavy
16. žiadosť DHZ Horný Kelčov o poskytnutie finančného príspevku vo výške  10 000,- Sk na zabezpečenie osláv 50-teho výročia založenia DHZ
17. žiadosť p. Márie Cudrákovej, vedúcej ŠJ o preplatenie nadčasových hodín
18. žiadosť p. Jozefa Štefka, Čujkovova 31, Ostrava o odpredaj pozemku č. 4865/1 – záhrada, o výmere 111 m2, nachádzajúceho sa v miestnej časti Vyšný Kelčov – U Putkov
19. žiadosť ZŠ E. A. Cernana, Vysoká nad Kysucou 316 o navýšenie rozpočtu na  rok 2008
20. Dotazník na zistenie záujmu členských miest a obcí ZMOS o zabezpečenie verejného poriadku príslušníkmi služby poriadkovej polície Policajného zboru SR
21. žiadosť p. Antónie Ehlovej, Vysoká nad Kysucou 1259/11o odstránenie závad v byte č. 11
22. žiadosť Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR, ZO Vysoká nad Kysucou o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť v roku 2008
23. žiadosť p. Ladislava a Ľubomíry Odrobiňákových, Vysoká nad Kysucou 282 o spoluprácu pri rekonštrukcii miestnej komunikácie vo Vysokej nad Kysucou z osady Vrchrieka do osady Semeteš
24. žiadosť p. Pavla Varechu, Vysoká nad Kysucou 1259/7  o namontovanie radiátora do obývacej izby bytu č. 7
25. žiadosť MŠ Vysoká nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou 287 o riešenie havarijného stavu strechy budovy MŠ, vchodových dverí, okien a žiadosť o pomoc pri bežných opravách v materskej škole
26. žiadosť OZ Voľný čas, Vysoká nad Kysucou o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť OZ Voľný čas v roku 2008
27. žiadosť p. Jozefa Beňa, Vysoká nad Kysucou 230 o opravu prístupovej asfaltovej cesty k rodinnému domu
28. žiadosť obyvateľov osady Zátoka o vyjadrenie sa k zlému stavu MK č. 5034 a termínu opravy
29. žiadosť p. Jozefa Kubinca a spol., Vysoká nad Kysucou 488 o zabezpečenie finančných prostriedkov na opravu prístupovej cesty do osady pokrývky
30. žiadosť p. Anny Mojíkovej, Vysoká nad Kysucou 965 o zavedenie opatrovateľskej služby pre jej syna Róberta
31. žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Vysoká nad Kysucou 227 o poskytnutie finančných prostriedkov na práce, ktoré by sa podľa možností mali uskutočniť v roku 2008
32. návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2008
33. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
34. žiadosť p. Márie Neslušanovej, Vysoká nad Kysucou 265 o obrezanie konárov brezy na cintoríne
35. Štatút obecnej knižnice vo Vysokej nad Kysucou
36. ústnu žiadosť p. Margity Kubačákovej, sociálnej pracovníčky obce o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pre rodinu p. Štefana Šamaja
37. návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 1/2008


B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 15. 2. 2008
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Jozef Zborovan a Mgr. Martin Machciník a  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Vktória Chvasteková
3. Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2007
4. Celoročné hospodárenie Obce Vysoká nad Kysucou za rok 2007 bez výhrad
5. Všeobecne – záväzné nariadenie č. 1/2008 O postupe pri poskytovaní finančných príspevkov Obcou Vysoká nad Kysucou na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
6. poskytnutie úľavy vo výške 50% z platby za zber a odvoz komunálneho odpadu pre trvale žijúcich obyvateľov osád U Rekši, Zlámaná, Skala, Zadná Zátoka, U Solíkov a  Očovce. Poplatok pre majiteľov neobývaných rodinných domov a objektov na individuálnu rekreáciu v uvedených osadách ostáva nezmenený v zmysle platného VZN.
7. zmluvu na prenájom hrobového miesta na pohrebiskách v Obci Vysoká nad Kysucou v zmysle predloženého návrhu
8. preplatenie 50% nadčasových hodín vedúcej ŠJ p. Márie Cudrákovej
9. odpredaj pozemku č. 4865/1 – záhrada, o výmere 111 m2, nachádzajúceho sa v miestnej časti Vyšný Kelčov – U Putkov za cenu 70,- Sk/m2
10. poskytnúť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Vysoká nad Kysucou finančné prostriedky vo výške 100 000,- Sk, ktoré budú však účelovo určené na zakúpenie obetného stola do kostola sv. Matúša v Ústredí
11. Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2008 v príjmovej časti vo výške:
- v príjmovej časti: 37 121 000,- Sk
- vo výdavkovej časti: 37 121 000,- Sk vrátane základných škôl a školských zariadení.
12. Štatút obecnej knižnice vo Vysokej nad Kysucou
13. jednorazovú finančnú výpomoc pre rodinu p. Štefana Šamaja vo výške 5 000,- Sk
14. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 1/2008


C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. žiadosť p. Ľudmily Barošovej, Vysoká nad Kysucou 216 o poskytnutie daňovej úľavy
2. žiadosť o zavedenie opatrovateľskej služby pre p. Róberta Mojíka


D) Obecné zastupiteľstvo doporučuje
1. vedeniu obce prešetriť opodstatnenosť žiadosti p. Anónie Ehlovej, Vysoká nad Kysucou 1259/11 priamo namieste
2. vedeniu obce prešetriť opodstatnenosť žiadosti p. Pavla Varechu, Vysoká nad Kysucou 1259/7 priamo namieste
3. prejednať žiadosť A&T Reality na mimoriadnom zasadnutí OZ dňa 19.02.2008
4. vedeniu obce riešiť resp. vyhovieť žiadosti p. Márie Neslušanovej prostredníctvom zamestnancov obce

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada