TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2008 zo schôdze OZ konanej dňa 15. 2. 2008 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 1/2008 v pdf formáteSample Image


A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 15. 2. 2008
2. návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Jozef Zborovan  a Mgr. Martin Machciník,  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Viktória Chvasteková
3. žiadosť spoločnosti A&T Reality, ktorá sa týka odkúpenia areálu a budovy hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove za účelom ďalšej investície a vybudovanie parkoviska pre kamióny, autoservisu a kancelárskych priestorov
4. prezentáciu Ing. Radoslava Hetflajša a informácie Ing. Róberta Gaboša k predloženej žiadosti a projektu
5. vyjadrenie DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov k odpredaju areálu a budovy hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove
6. Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2007
7. Správu o čerpaní rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2007
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2007
9. informáciu starostu obce o prebiehajúcom spracovávaní projektu Rekonštrukcie ZŠ E. A. Cernana a o možnosti čerpania finančných prostriedkov z eurofondov prostredníctvom  ROP 1.1 vzdelávanie
10. informáciu starostu obce o možnosti čerpať finančné prostriedky z EÚ na rekonštrukciu miestnych komunikácií, aj keď nie sú zapísané na LV
11. Projekt internetizácie  MRHK na základe operačného programu EÚ informatizácia spoločnosti, operačná OS 3 – širokopásmový internet
12. návrh Všeobecne – záväzného nariadenia O postupe pri poskytovaní finančných príspevkov Obcou Vysoká nad Kysucou na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
13. návrh na poskytnutie úľavy vo výške 50% z platby za zber a odvoz komunálneho odpadu pre trvale žijúcich obyvateľov osád U Rekši, Zlámaná, Skala, Zadná Zátoka, U Solíkov a  Očovce
14. návrh Nájomnej zmluvy na prenájom hrobového miesta
15. žiadosť p. Ľudmily Barošovej, Vysoká nad Kysucou 216 o poskytnutie daňovej úľavy
16. žiadosť DHZ Horný Kelčov o poskytnutie finančného príspevku vo výške  10 000,- Sk na zabezpečenie osláv 50-teho výročia založenia DHZ
17. žiadosť p. Márie Cudrákovej, vedúcej ŠJ o preplatenie nadčasových hodín
18. žiadosť p. Jozefa Štefka, Čujkovova 31, Ostrava o odpredaj pozemku č. 4865/1 – záhrada, o výmere 111 m2, nachádzajúceho sa v miestnej časti Vyšný Kelčov – U Putkov
19. žiadosť ZŠ E. A. Cernana, Vysoká nad Kysucou 316 o navýšenie rozpočtu na  rok 2008
20. Dotazník na zistenie záujmu členských miest a obcí ZMOS o zabezpečenie verejného poriadku príslušníkmi služby poriadkovej polície Policajného zboru SR
21. žiadosť p. Antónie Ehlovej, Vysoká nad Kysucou 1259/11o odstránenie závad v byte č. 11
22. žiadosť Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR, ZO Vysoká nad Kysucou o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť v roku 2008
23. žiadosť p. Ladislava a Ľubomíry Odrobiňákových, Vysoká nad Kysucou 282 o spoluprácu pri rekonštrukcii miestnej komunikácie vo Vysokej nad Kysucou z osady Vrchrieka do osady Semeteš
24. žiadosť p. Pavla Varechu, Vysoká nad Kysucou 1259/7  o namontovanie radiátora do obývacej izby bytu č. 7
25. žiadosť MŠ Vysoká nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou 287 o riešenie havarijného stavu strechy budovy MŠ, vchodových dverí, okien a žiadosť o pomoc pri bežných opravách v materskej škole
26. žiadosť OZ Voľný čas, Vysoká nad Kysucou o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť OZ Voľný čas v roku 2008
27. žiadosť p. Jozefa Beňa, Vysoká nad Kysucou 230 o opravu prístupovej asfaltovej cesty k rodinnému domu
28. žiadosť obyvateľov osady Zátoka o vyjadrenie sa k zlému stavu MK č. 5034 a termínu opravy
29. žiadosť p. Jozefa Kubinca a spol., Vysoká nad Kysucou 488 o zabezpečenie finančných prostriedkov na opravu prístupovej cesty do osady pokrývky
30. žiadosť p. Anny Mojíkovej, Vysoká nad Kysucou 965 o zavedenie opatrovateľskej služby pre jej syna Róberta
31. žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Vysoká nad Kysucou 227 o poskytnutie finančných prostriedkov na práce, ktoré by sa podľa možností mali uskutočniť v roku 2008
32. návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2008
33. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
34. žiadosť p. Márie Neslušanovej, Vysoká nad Kysucou 265 o obrezanie konárov brezy na cintoríne
35. Štatút obecnej knižnice vo Vysokej nad Kysucou
36. ústnu žiadosť p. Margity Kubačákovej, sociálnej pracovníčky obce o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pre rodinu p. Štefana Šamaja
37. návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 1/2008


B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 15. 2. 2008
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Jozef Zborovan a Mgr. Martin Machciník a  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Vktória Chvasteková
3. Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2007
4. Celoročné hospodárenie Obce Vysoká nad Kysucou za rok 2007 bez výhrad
5. Všeobecne – záväzné nariadenie č. 1/2008 O postupe pri poskytovaní finančných príspevkov Obcou Vysoká nad Kysucou na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
6. poskytnutie úľavy vo výške 50% z platby za zber a odvoz komunálneho odpadu pre trvale žijúcich obyvateľov osád U Rekši, Zlámaná, Skala, Zadná Zátoka, U Solíkov a  Očovce. Poplatok pre majiteľov neobývaných rodinných domov a objektov na individuálnu rekreáciu v uvedených osadách ostáva nezmenený v zmysle platného VZN.
7. zmluvu na prenájom hrobového miesta na pohrebiskách v Obci Vysoká nad Kysucou v zmysle predloženého návrhu
8. preplatenie 50% nadčasových hodín vedúcej ŠJ p. Márie Cudrákovej
9. odpredaj pozemku č. 4865/1 – záhrada, o výmere 111 m2, nachádzajúceho sa v miestnej časti Vyšný Kelčov – U Putkov za cenu 70,- Sk/m2
10. poskytnúť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Vysoká nad Kysucou finančné prostriedky vo výške 100 000,- Sk, ktoré budú však účelovo určené na zakúpenie obetného stola do kostola sv. Matúša v Ústredí
11. Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2008 v príjmovej časti vo výške:
- v príjmovej časti: 37 121 000,- Sk
- vo výdavkovej časti: 37 121 000,- Sk vrátane základných škôl a školských zariadení.
12. Štatút obecnej knižnice vo Vysokej nad Kysucou
13. jednorazovú finančnú výpomoc pre rodinu p. Štefana Šamaja vo výške 5 000,- Sk
14. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 1/2008


C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. žiadosť p. Ľudmily Barošovej, Vysoká nad Kysucou 216 o poskytnutie daňovej úľavy
2. žiadosť o zavedenie opatrovateľskej služby pre p. Róberta Mojíka


D) Obecné zastupiteľstvo doporučuje
1. vedeniu obce prešetriť opodstatnenosť žiadosti p. Anónie Ehlovej, Vysoká nad Kysucou 1259/11 priamo namieste
2. vedeniu obce prešetriť opodstatnenosť žiadosti p. Pavla Varechu, Vysoká nad Kysucou 1259/7 priamo namieste
3. prejednať žiadosť A&T Reality na mimoriadnom zasadnutí OZ dňa 19.02.2008
4. vedeniu obce riešiť resp. vyhovieť žiadosti p. Márie Neslušanovej prostredníctvom zamestnancov obce

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo