Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 3/2009 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  30. 6. 2009 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 3/2009 v pdf formáteSample Image


Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení z minulého OZ
4. Oboznámenie s investičných akciami  pre rok 2009
5. Správa audítora o overení riadnej účtovnej uzávierky za rok 2008
6. VZN č.3/2009 o poskytovaní dávky soc. pomoci
7. Oboznámenie s pripravovanými akciami s príležitosti 390. Výročia prvej písomnej zmienky obce Vysoká nad Kysucou
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

Ad. 1 Otvorenie
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou viedol starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. V úvode privítal všetkých poslancov a prítomných hostí a predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza OZ. Z celkového počtu  8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Chvasteková Viktória, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Starosta obce teda skonštatoval, že dnešná schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí: Jozef  Zborovan a Ján Lysík. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslav Dorman a Mária Varechová. Ako zapisovateľ bol navrhnutý Ing. Jozef Chvastek. O predložených návrhoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky a Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 3 Kontrola uznesení z minulého OZ
Starosta obce predniesol poslancom OZ jednotlivé body uznesenie z minulého OZ, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. Starosta obce vyzval poslancov k rozprave o kontrole uznesení.

Uznesenie č. 3-2/2009
Zrušenie  bodu uznesenia č 20-1/2009 o neschválení žiadosti p. Silvie Kazíkovej, o znížení nájmu z dôvodu rekonštrukcie podlahy.

Kubalová Jana OÚ ekonomické oddelenie – na základe minulého uznesenia OZ
pracovníčka OÚ pripravila a predniesla analýzu príjmov OÚ
s prenájmu prevádzky p. Silvie Kazíkovej. Táto analýza tvorí
prílohu tejto zápisnica.

Ján Lysík - Navrhujem, aby sa do nasledujúceho OZ pripravil návrh na zmenu VZN, kde by sme jasne stanovili za akých podmienok by sa nájomníkovi znížil nájom ak uskutoční investičné aktivity do majetku prenajímateľa.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne ďalšie návrhy a podnety vo veci p. Silvie Kazíkovej, dal starosta obce hlasovať o schválení žiadosti p. Silvie Kazíkovej o znížení nájmu z dôvodu rekonštrukcie podlahy.
ZA - nikto
PROTI - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Jozef Zborovan, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík.
ZDRAŽAL SA - Anton Opial
OZ neschvaľuje žiadosť p. Silvie Kazíkovej o znížení nájmu z dôvodu rekonštrukcie podlahy.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Uzenesenie č. 20-2/2009 - NESPLNENÉ
Žiadosť poslanca OZ Jozefa Zborovana na zvolanie zasadania občanov časti obce Nižný koniec vo veci úpravy potoka v úseku od rodinného domu p. Krištofa smerom na Turzovku.
Starosta – Zvolanie zasadania sa uskutoční posledný júlový týždeň presný termín bude oznámený poslancovi Jozefovi Zborovanovi.

Starosta obce vyzval poslancov k rozprave k ďalším bodom kontroly minulého uznesenia. Nakoľko nikto s prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky, starosta ukončil rozpravu o kontrole plnení uznesení z minulého OZ a dal hlasovať, že OZ berie na vedomie plnenie uznesení OZ 2/2009.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ berie na vedomie plnenie uznesenia OZ 2/2009.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

Ad. 4 Oboznámenie s investičnými akciami  pre rok 2009
Starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh investičných akcií pre rok 2009.

1. Rekonštrukcia a nadstavba MŠ Vysoká nad Kysucou
Dňa 22.6.2009 bolo oficiálne odovzdané stavenisko a zahájenie prác na stavbe: ,,Rekonštrukcia a nadstavba MŠ Vysoká nad Kysucou.“
Stavebný dozor: 4 890,00 €
Autorizovaný dozor: 5 000,00 €
Spolu: 417 535,00 €
Dotácia z EÚ cestou MV SR: 386 617,50 €
Celkové rozpočtové náklady: 407 645,00 €
Ukončenie stavby plánovaný na koniec prázdnin.

2. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Realizácia začatá v 04/2009 ukončenie plánované na 06/2009.
Nenávratné finančné prostriedky: 69 413,36 € - prostredníctvom Nórskeho fin. mech.
Vlastné zdroje: 7 713,00 €
Neoprávnené finančné náklady: 14 000,00€
Celkové rozpočtové náklady: 77 126,19 €

3. Regulácia farského potoka a odvodnenie cintorína
Práce zahájené v 04/2009 plánované ukončenie 09/2009
Dotácia s envirofondu: 53 000,00 €
Vlastné zdroje: 3 700,00 €

4. Zakúpenie traktora a drviča
Dotácia s Envirofondu: 59 000,00 €
Vlastné zdroje: 9 242,00 €
Celkové náklady: 68 242,00 €

5. Výstavba parkoviska pri kostole
Celkové náklady: 4 000,00 €

6. Výstavba bežeckej dráhy pri ZŠ E.A. CERNANA
Celkové náklady: 4 000,00 €

7. Miestne komunikácie
Miestna komunikácia Zátoka
Celkové náklady: 37 500,00 €
Miestna komunikácia Rieka – Hranica
Celkové náklady: 12 500,00 €
Miestna komunikácia do Rekší
Celkové náklady: 16 475,55 €
Miestne komunikácie celkom: 66 475,55 €

8. Oprava piatich miestnych komunikácií dotknutých výstavbou vodovodu a kanalizácie
Stará cesta
Škradné - Putorík
Závodie - ZŠ 2x
Opialová - Ligačová
Celkové náklady 106 220,54 € hradené spoločnosťou SEVAK.

9. Rekonštrukcia námestia
OÚ Vysoká nad Kysucou sa zapojila zo súhlasom OZ do projektu s názvom: "Rekonštrukcia námestia."
Preinvestované za projektovú dokumentáciu: 33 000,00 €
Za externý manažment: 2 000,00 €
Celkové náklady: 929 429,72 €

10. Rekonštrukcia ZŠ E.A.Cernana
OÚ Vysoká nad Kysucou sa zapojila zo súhlasom OZ do projektu s názvom: "Rekonštrukcia ZŠ E.A.Cernana“.
Za externý manažment 1.fáza: 2 323,57 €
Celkové náklady: 564 296,62 €

OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o pripravovaných investičných akciách pre rok 2009.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 5 Správa audítora o overení riadnej účtovnej uzávierky za rok 2008
Starosta obce predniesol OZ správu nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo a starostu obce Vysoká nad Kysucou o overení riadnej účtovnej závierky k 30.12.2008. Správa nezávislého audítora tvorí prílohu tejto zápisnice.
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora na vedomie.

 

Ad. 6 VZN č.3/2009 o poskytovaní jednorazovj dávky soc. pomoci
Starosta obce predniesol OZ kompletný návrh znenia VZN č.3/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky soc. pomoci. Návrh VZN č.3/2009 tvorí prílohu tejto zápisnice.  Starosta obce vyzval poslancov OZ k rozprave o predloženom návrhu VZN.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k návrhu VZN č.3/2009 dal starosta obce hlasovať o schválení návrhu VZN č.3/2009.
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ schválilo návrh VZN č.3/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky soc. pomoci
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 7 Oboznámenie s pripravovanými akciami s príležitosti 390. Výročia prvej písomnej zmienky obce Vysoká nad Kysucou.
Prednosta obce predniesol poslancom OZ návrh kalendára s pripravovanými akciami organizovanými pri príležitosti 390. výročia prvej písomnej zmienky obce Vysoká nad Kysucou. Kalendár akcií tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k rozprave o predloženom návrhu kalendára akcií.
Nakoľko nikto s prítomných poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k predloženému návrhu kalendára akcií dal starosta obce hlasovať o schválení návrhu kalendára akcií k príležitosti 390. výročia prvej písomnej zmienky obce Vysoká nad Kysucou.
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ schválilo návrh kalendára akcií k príležitosti 390. výročia prvej písomnej zmienky obce Vysoká nad Kysucou.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 8 Rôzne
Starosta obce predniesol OZ jednotlivé žiadosti žiadateľov, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.

1. Obec Makov – Žiadosť o príspevok na opravu prístupovej komunikácie Makov -Potok
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k predloženiu návrhu žiadosti.
Jánský Ján – navrhujem aby obec Vysoká nad Kysucou spolu s majiteľom
chaty Kmínek prispela výškou 10% s celkovej sumy projektu (150 000 Sk, 49 790 €) teda sumou 497,9 €, s tým že majiteľ chaty Kmínek bude mať s uvedenej investície prínos.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať za uvedený návrh:
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ schvaľuje návrh poslanca OZ Jána Jánskeho, aby obec Vysoká nad Kysucou spolu s majiteľom chaty Kmínek prispeli spoločne na opravu miestnej komunikácie Makov - Potok vo výške 10 % s celkových nákladov na projekt teda sumou 497,9 €.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

2. Žiadosť spoločnosti E.STA. Realitná a poradenská agentúra Čadca, Horná ul. 2040 zastupujúca klienta Ing. Petra Chlebničana – o predaji pozemkov, cenová ponuka.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o schválení uvedenej žiadosti:
ZA - nikto
PROTI - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík
ZDRAŽAL SA -  nikto
OZ neschvaľuje žiadosť E.STA. Realitná a poradenská agentúra Čadca, Horná ul. 2040 zastupujúca klienta Ing. Petra Chlebničana – o predaji pozemkov.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

3. Žiadosť Radovana Frolla, Vysoká nad Kysucou 468, 023 55 - o zapojenie verejného osvetlenia.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.
Starosta – Navrhujem aby uvedenú žiadosť OZ zobralo na vedomie a uvedenou žiadosťou sa zaoberalo po ukončení projektu rekonštrukcie VO. 
OZ berie na vedomie žiadosť Radovana Frolla a uvedenou žiadosťou sa bude zaoberať po ukončení projektu rekonštrukcie VO.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

4. Žiadosť Jána a Márie Gajdičiarovej, Vyšný Kelčov 684, Vysoká nad Kysucou 023 55 – o priznanie dotácie na zakúpenie ČOV.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti, dal starosta hlasovať o predloženej žiadosti:
ZA - nikto
PROTI - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ neschvaľuje  žiadosť a Márie Gajdičiarovej o priznaní dotácie na zakúpenie ČOV.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

5. Žiadosť rodiny Kožákovej a Kománkovej, Vysoká nad Kysucou 023 55 – o oprave miestnej komunikácie.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.
Starosta – Navrhujem aby uvedenú žiadosť OZ zobralo na vedomie a uvedenou žiadosťou sa zaoberalo po napojení nehnuteľností žiadateľov na verejný vodovod. 
OZ berie na vedomie žiadosť rodiny Kožákovej a Kománkovej a uvedenou žiadosťou sa bude zaoberať po realizácií napojenia nehnuteľnosti žiadateľov na verejný vodovod.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

6. Žiadosť obyvateľov osady u Rekši , Vysoká nad Kysucou 023 55 - o schválenie financií na zakúpenie a dodanie "korýtiek" na odvodňovanie cesty v našej osade.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti, dal starosta hlasovať o predloženej žiadosti:
ZA - nikto
PROTI - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ neschvaľuje  žiadosť obyvateľov osady u Rekši na zakúpenie korýtok na odvodňovanie cesty.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

7. Žiadosť Viery Lučanovej, Trojačka 59, Makov 023 56 – o povolení predaja potravín.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti, o predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ schválilo žiadosť pani Viere Lučanovej o predaji potravín.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

8. Žiadosť ZŠ Horný Kelčov 658, Vysoká nad Kysucou 023 55 - o vyradení inventárnych predmetov .
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.
Starosta  – Navrhujem, aby  OZ zobralo na vedomie žiadosť ZŠ Horný Kelčov a aby schválilo na vyradenie len tie predmety ktoré nepodliehajú posúdeniu  odborne spôsobilej osoby. Pre predmety, ktoré vyžadujú vyjadrenie odborne spôsobilej osoby doplniť o originál potvrdenia.

9. OÚ Vysoká nad Kysucou 215, 023 55 starosta obce – návrh na stanovenie výšky príplatku za riadenie pre novozvolených riaditeľov MŠ Vysoká nad Kysucou a ZŠ Horný Klečov.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov k rozprave o uvedenej skutočnosti.
Pavol Pavlík – navrhujem ponechať výšku príplatku na rovnakej úrovni ako bola stanovená doteraz, teda riaditeľka MŠ Vysoká nad Kysucou 15 % a riaditeľka ZŠ Horný Kelčov 25 %.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o predloženom návrhu pána Pavla Pavlíka.
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ schválilo výšky príplatkov za riadenie riaditeľovi MŠ Vysoká nad Kysucou vo výške 15%  a riaditeľovi ZŠ Vysoká nad Kysucou vo výške 25%.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

10. Žiadosť pani Emílie Žihalovej, Vysoká nad Kysucou 023 55 - o jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 265 €.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o schválení jednorázovej finančnej výpomoci pre pani Žihalovú vo výške 265 €
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ schvaľuje žiadosť pani Jozefi Žihalovej o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci vo výške 265 €.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

11. Žiadosť pána Mlkvíka Štefana, Vysoká nad Kysucou 623, 023 55 - o jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 200 €.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o schválení jednorazovej finančnej výpomoci pre pána Štefana Mlkvíka vo výške 200 €.
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ schvaľuje žiadosť pána Štafana Mlkvíka o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci vo výške 200 €.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

12. Žiadosť OÚ Vysoká nad Kysucou 215, 023 55 prednostu OÚ – o schválení prostriedkov na preplácanie štartovného, stravného a pitného režimu pre účastníkov požiarnych súťaží DHZ Horný Kelčov a Nižný Kelčov.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o návrhu prednostu obce o schválení fin. prostriedkov na preplácanie stravného, štartovného a pitného režimu pre DHZ Horný Kelčov a Nižný Kelčov pri absolvovaní súťaží.
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
OZ schválilo návrh prednostu obce a schvaľuje fin. prostriedky na preplácanie štartovného, stravného a pitného režimu pre DHZ Horný Kelčov a Nižný Kelčov počas súťaží.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 9 Diskusia
Diskusné príspevkyboli vznesené v predošlých bodoch programu.

 

Ad. 10 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Miroslav Dorman a Mária Varechová  návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Chvasteková Viktória, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 3/2009 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 11 Záver
Na záver starosta obce Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným za účasť na dnešnej schôdzi, ale i za zvládnutie dnešného náročného programu a následne na to schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo