Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného v roku 2000 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 1/2000 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 18. 2. 2000 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.


Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Riešenie problému prinavrátenia práv k lesným pozemkom
4. Informácia a riešenie problému výstavby resp. rekonštrukcie satelitného programu
5. Kontrola uznesení
6. Daňové úľavy
7. Diskusia
8. Prijatie uznesenia
9. Záver

Ad.1 Otvorenie
Starosta obce Ing. Ladislav Kubačák privítal všetkých prítomných poslancov i i prítomných občanov. Pri príležitosti konania sa prvého Obecného zastupiteľstva, zúčastnením poprial veľa pracovných i osobných úspechov v roku 2000 a oboznámil s programom schôdze.

Ad.2 Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie – vypracovať návrh na uznesenie boli zvolení: p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Markuliaková. Ako overovateľov zápisnice určil starosta p. Mgr. Pavol Kužma a p. Holičár Jozef.

Ad. 3 Riešenie problému prinavrátenia práv k lesným pozemkom
V tejto časti programu vystúpil starosta obce, aby objasnil prítomným poslancom i občanom situáciu ohľadom prinavrátenia práv k lesným pozemkom. V našej obci sa začalo formovať Združenie, ktoré zakladá p. Cudrák a ktorého úlohou je získať užívacie práva k súkromným lesným pozemkom. Podľa slov starostu je toto združenie nezákonné čo zdôvodnil i podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na disponovanie s lesným majetkom štátu, lesným pôdnym fondom s nezisteným vlastníctvom, ktorého vlastníctvo nie je evidované a ku ktorému vlastníci svoje práva neuplatnili a na vydávanie majetku v ucelených lesných častiach.(číslo 149/1999-730 z 29. júna 1999) (Viď príloha tejto Zápisnice)
Na základe spomenutého usmernenia starosta obce prítomným vysvetlil možnosti prinavrátenia lesných pozemkov a to na základe vyhotovenia si geometrického plánu na svoje pozemky, prípadne založením pozemkového spoločenstva podľa zákona 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách alebo vytvorením združenia podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka. Na žiadosť zúčastnených občanov o názor starostu obce sa starosta vyjadril jednak ako vlastník ale i zástupca obyvateľov obce pre spôsob prinavrátenia práv k lesným pozemkom podľa § 829. Problémom však zostáva nezáujem zo strany obyvateľov, čo potvrdila i ich skromná účasť na tejto schôdzi. Na základe tejto skutočnosti navrhol prednosta obecného úradu, rozposlať do každej domácnosti letáky, v ktorých by sa obyvatelia obce Vysoká nad Kysucou vyjadrili jednak či majú záujem o prinavrátenie práv k lesným pozemkom a ak áno, ktorým zo spomenutých spôsobov. Letáky by obyvatelia mali priniesť na obecný úrad súčastne keď prídu zaplatiť dane.

Ad. 4 Informácia a riešenie problému výstavby resp. rekonštrukcie satelitného programu
V tomto bode schôdze Obecného zastupiteľstva Vysoká nad Kysucou vysvetlil starosta obce prítomným poslancom i občanom závažnú situáciu týkajúcu sa rozvodu satelitnej televízie v obci. Keďže tento projekt v súčasnosti už nespĺňa technické požiadavky, Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie ako i Slovenské telekomunikácie so závodom v Žiline nariadili obci buď vysielanie úplne zrušiť alebo rekonštrukciou prispôsobiť súčastným technickým požiadavkám.
Predpokladané náklady na rekonštrukciu káblového rozvodu satelitnej televízie by mali byť približne 1mil. – 1,5 mil. Sk.
Z dôvodu finančnej zaťaženosti obce však obec nie je schopná niesť všetky náklady na rekonštrukciu z obecného rozpočtu. Podľa návrhu starostu by občan mal hradiť tieto náklady na 50% čo by pri 500 účastníkoch bolo okolo 1.500,- Sk. Aby sa opäť k tomuto problému vyjadrilo čo najviac obyvateľov obce, bude otázka rekonštrukcie satelitného rozvodu zaradená ako bod č. 2
na vyššie spomenutých letákoch a obyvatelia sa vyjadria či súhlasia s rekonštrukciou káblového rozvodu satelitnej televízie a tým súhlasia i s nákladmi, ktoré ponesú alebo nie.
V tomto bode okrem už spomenutého oboznámil starosta poslancov ale i zúčastnených obyvateľov s otázkou plynofikácie našej obce. Informoval už o prebiehajúcich prácach na pokladaní vysokotlakového potrubia. Po výstavbe prečerpávacej stanice na stredný tlak v Jedľovníku, by stavba plynovodu mala prioritne pokračovať cez Nižný Kelčov na Makov (z dôvodu väčšieho počtu veľkoodberateľov v Makove). Celú trasu hlavného rozvodu v obci by na 100% mal financovať SPP a obyvatelia si budú hradiť iba prípojku od plynomeru k rodinnému domu. Predpokladaná investícia by sa mala pohybovať okolo 120 mil. Na občanoch však zostáva povinnosť vysporiadať si pozemok a dom, pretože k vypracovaniu projektu budú potrebovať platný list vlastníctva. Overiť či majú občania založený list vlastníctva je možné i na miestnom Obecnom úrade. Zároveň však ako starosta tak i prednosta upozornili občanov, na rozumné zváženie pri výbere firmy ktorá im jednak vypracuje dokumentáciu a jednak splynofikuje domácnosť. Obaja odporučili navštevovať prezentácie firiem, ktoré sa týmto zaoberajú a rozumne zvážiť všetky za i proti.

Ad. 5 Kontrola uznesení
V tejto časti programu schôdze starosta obce informoval prítomných poslancov o plnení uznesení z predošlej schôdze OZ. Konštatoval, že na úlohe týkajúcej sa vybavenia účelového úveru vo výške 4.000.000,- Sk sa momentálne pracuje. Takýto úver sa dá získať od Ministerstva životného prostredia SR. Problémom však je, že úver sa hodlá využiť predovšetkým na výstavbu III. etapy „Vodovodu Vysoká nad Kysucou“ a Ministerstvo životného prostredia SR v obciach kde nie je vybudovaná kanalizácia (čo sa týka i našej obce) vedie takúto stavbu ako neekologickú.
Druhou možnosťou je získať spomenutý úver od Ministerstva pôdohospodárstva SR. Tento úver však nemôže dostať obec ale iba spoločnosť alebo firma, ktorá sa zaoberá „vodou“. Momentálne ako uviedol starosta obce, sa tento problém snažia vyriešiť spoluprácou s firmou KLIGEN. Na otázku poslancov v akom rozmedzí sa bude pohybovať úroková sadzba prednosta uviedol 1 – 10% so splatnosťou 10 rokov.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 6 Daňové úľavy
V tomto bode schôdze obecného zastupiteľstva poslanci prejednali žiadosti o daňové úľavy. Kritéria pre daňové úľavy boli nasledovné:
a) zdravotne ťažko postihnutý po podaní žiadosti – 50% zo stavieb
b) občania vo veku nad 80 rokov po podaní žiadosti – 50% zo stavieb
c) občania s nízkym príjmom do výšky sociálneho minima, čo je:
    pre osobu – 3.230,- Sk
    pre dvojicu – 5.490,- Sk
d) občania žijúci v odľahlých osadách (Poľana, Zlámaná, Zátoka, Šatina, Slončíky, Dučkov, Dybalka, Ostrica, Vráblikovci, Skala – 50% zo stavieb
Po následnom prečítaní každej žiadosti osobitne starostom obce sa poslanci k jednotlivým žiadosťam vyjadrili a to nasledovne:
- Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o úľavu na dani (50% zo stavieb):
Papajová Emília Vysoká n. Kysucou 635, Macejíková Mária Vysoká n. Kysucou 1018, Šutarík František Vysoká n. Kysucou 66, Žilnčár Ján Vysoká n. Kysucou 961, Rabovcová Antónia Vysoká n. Kysucou 817, Košinárová Katarína Vysoká n. Kysucou 519, Barošová Ľudmila Vysoká n. Kysucou 516, Odleváková Mária Vysoká n. Kysucou 512, Barčáková Anna Vysoká n. Kysucou 16, Mikovčáková Ľudmila Vysoká n. Kysucou 24, Hazuchová Mária Vysoká n. Kysucou 461, Veselková Katarína Vysoká n. Kysucou 702, Baričáková Mária Vysoká nad Kysucou 906
- Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť o úľavu na dani:
Šubová Anna Vysoká n. Kysucou 893, Kupšová Helena Vysoká n. Kysucou 193, Vysokyová Alojzia Vysoká n. Kysucou 21, Hazuchová Veronika Vysoká n. Kysucou 703, Comorková Emília Vysoká n. Kysucou 351, Staníková Emília Vysoká n. Kysucou 753, Skybík Anton Vysoká n. Kysucou 448, Baričák Peter Vysoká n. Kysucou 1171, Galuščáková Veronika Vysoká n. Kysucou 892
- doložiť potrebné doklady zostáva:
Dočárová Emília Vysoká n. Kysucou 8 (doložiť výšku dôchodku po manželovi), Rudolf Kubica Vysoká n. Kysucou 813 (doložiť výšku dôchodku)
- Obecné zastupiteľstvo neschválilo všetky podané žiadosti o úľavu na dani, v ktorých bolo ako dôvod uvádzané ekologické kúrenie. Svoje rozhodnutie poslanci zdôvodnili, prikurovaním si niektorých občanov počas silných mrazov popri elektrine i tuhými palivami.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené z zápisnici.

Ad. 7 Diskusia
V tejto časti programu boli vznesené žiadosti, o ktorých malo rozhodnúť Obecné zastupiteľstvo.
Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Turzovka – žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci vo výške 4.000,- Sk, s odôvodnením organizovania brigád pri budovaní splavov, úprave riek a potokov.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o finančnú výpomoc schválilo vo výške 1.000,- Sk.
Združenie zväzu zdravotne postihnutých – ZO Vysoká nad Kysucou – žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci schválilo vo výške 1.500,- Sk avšak tieto peniaze musia byť účelovo využité na činnosť organizácie.
p. Špacaiová Anna – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy, z dôvodu ešte stále nevyriešenej bytovej situácie.
O tejto žiadosti poslanci nehlasovali, z dôvodu prešetrenia názorov ostatných nájomníkov či je byt obývaný alebo sa v ňom p. Špacaiová zdržiava iba občas a tým byt blokuje. Žiadosť bude po vyjadrení sa poverenej komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva prejednaná na najbližšom obecnom zastupiteľstve.
p. Bongilaj Ján – žiadosť o povolenie pristavenia obytného prívesu na pozemok trvalého pobytu tj. Nižný Kelčov č.d. 525, z dôvodu nedostatku bytových priestorov.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť zamietlo.
p. Matejov Ladislav – žiadosť o odkúpenie unimobunky v Hornom Kelčove pri bývalom lyžiarskom vleku, za účelom jej využitia na súkromné účely.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o odkúpenie unimobunky schválilo za cenu, ktorú určí starosta obce po jej obhliadnutí.
p. Ševc František – žiadosť o odkúpenie pozemku vedeného na LV 1479 p.č. 4413/5, 4413/6 o výmere 162 m2 v Hornom Kelčove. Ako dôvod uvádza kompenzáciu za cestu, ktorá bola vytvorená cez jeho pozemok.
Obecné zastupiteľstvo dalo situáciu ohľadom spomenutého pozemku (cena a jeho možné využitie) prešetriť Komisii pre oblasť životného prostredia a výstavby a žiadosť bude doriešená na najbližšej schôdzi obecného zastupiteľstva.
p. Beňo Jozef – poslanec OZ, žiadosť o odkúpenie pozemku vedeného na LV 1479 p.č. 1335 o výmere 608 m2 v centre obce. Ako dôvod uvádza doriešenie vlastníckeho práva pozemku pri rodinnom dome.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo a z navrhnutých cien 30,- Sk/ m2 ; 25,- Sk/m2 a 20,- Sk/ m2 poslanci odsúhlasili sumu 25,- Sk/m2 .
ŽSR – návrh na zrušenie manipulačnej koľaje vo Vysokej nad Kysucou. Poslanci OZ vyjadrili svoj nesúhlas a ochotu v znemožnení tohoto zámeru ŽSR.
p. Markuliaková – návrh na preriešenie sociálnej situácie v rodine p. Brandstäterovej, ktorá ako uviedla p. Markuliaková, zanedbáva starostlivosť o svoje maloleté deti, čo nedávno vrcholilo i do fyzického násilia a tento incident je ešte v štádiu vyšetrovania. Preto navrhla ich odňatie a umiestnenie do detského domova. Sirotský príspevok by zatiaľ mal prichádzať na obec a sociálna pracovníčka bude zabezpečovať nákup potravín, šatstva a iných náležitostí. Poslanec Mgr. Kužma v tomto prípade poznamenal, že vec treba urýchlene riešiť, pretože môže v tomto prípade dokonca dôjsť k duševnej degradácii detí. Poslanci po následnej debate s týmto návrhom súhlasili.
p. Gajdicová – navrhla predstaviteľom obce upozorniť majiteľa „starej pošty“ p. Kováčika Jaroslava, že zo spomenutá budova a priľahlé hospodárske budovy svojím samočinným rúcaním ohrozujú okoloidúcich občanov.
p. Mgr. Kužma – návrh na zistenie situácie a vlastníckych pomerov na Okresnom úrade v Čadci ohľadom budovy bývalej Základnej školy a neskôr Materskej škôlky na Nižnom Kelčove a prešetriť možnosti jej ďalšieho využitia.
p. Markuliaková – návrh starostovi obce, aby upozornil spoločnosť K  TEN Company s.r.o., ktorá znečisťuje priekopy pozdĺž cestnej komunikácie v Jedľovníku a odpadová voda tak tečie po spomenutej komunikácii.
p. Gajdicová – prešetriť technický stav satelitného vysielania u p. Varechu Jozefa na Nižnom Kelčove
p. Dorman – otázka na starostu obce, kedy sa započne s opravou požiarníckej cisterny CAS – 25. Starosta prisľúbil prejednať túto otázku s p. Matejíkom, ktorý by mal opravu previesť.
Starosta obce – návrh založiť vkladnú knižku s počiatočným obnosom 1.000,- Sk prvej občianke Vysokej nad Kysucou v roku 2000 Simonke Bohačíkovej. Poslanci s týmto návrhom súhlasili.
V závere tohto bodu programu starosta obce oboznámil prítomných poslancov s pripravovaním štrvťročníka, ktorý sa bude venovať udalostiam v našej obci a zároveň požiadal poslancov o schválenie jeho názvu. Z návrhov, ktoré vypracovali deti zo Základných škôl vo Vysokej nad Kysucou, poslanci vybrali názov Hlas Vysokej, autorom tohoto nápadu bol Marcel Putorík.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 7 Prijatie uznesenia
Návrhová komisia v zložení p. Vlasta Gajdicová a p. Markuliaková Anna predniesla návrh na uznesenie. Po upresnení a doplnení, obecné zastupiteľstvo návrh na uznesenie jednohlasne odsúhlasilo.

Ad. 5 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to schôdzu ukončil.

-------------------

 

Zápisnica č. 2/2000 zo schôdze obecného zastupiteľstva konaného 5. 5. 2000 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.


Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Investičná výstavba v obci – vodovod Vysoká nad Kysucou
4. Rôzne
5. Záver

Ad.1 Otvorenie
Starosta obce Ing. Ladislav Kubačák privítal všetkých prítomných poslancov a oboznámil s programom schôdze.
Do návrhovej komisie – vypracovať návrh na uznesenie boli zvolení: p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Markuliaková. Ako overovateľov zápisnice určil starosta p. Jozef Jankech a p. Zborovan Jozef.


Ad.2 Kontrola uznesení
p. Zahatlanová Júlia – žiadosť o úľavu na dani
- pretože p. Zahatlanová žiadala úľavu na dani z dôvodu vykurovania domácnosti ekolog. kúrením, jej žiadosť nebola schválená. Avšak po zohľadnení jej zdravotných problémov bola jej žiadosť dodatočne schválená a bola jej poskytnutá daňová úľava 50% zo stavieb.
p. Kubica – doposiaľ nedoložil všetky doklady k svojej žiadosti o úľavu na dani
p. Ševc – odkúpenie obecného pozemku, v súčasnosti sa pracuje na vyhotovení geometrického plánu dotknutého pozemku a po jeho dokončení bude pozemok odpredaný, za cenu ktorú schváli obecné zastupiteľstvo
p. Matejov – odkúpenie obecnej unimobunky, po obhliadnutí unimobunky a stanovení jej ceny (bunka je veľmi dobrom stave) p. Matejov stratil záujem o jej odkúpenie
p. Markuliaková – na návrhu o umiestnenie detí p. Brandstäterovej do detského doma sa momentálne pracuje
starosta – v mesiaci máj sa upresní otázka udelenia úveru (prvoradé bude upraviť niektoré cesty – Slončíky, Liskov)

Ad.3. Investičná výstavba v obci – vodovod Vysoká nad Kysucou
a) Vodovod
V tejto časti programu vystúpil starosta obce, aby objasnil prítomným poslancom situáciu ohľadom výstavby 3. etapy vodovodu Vysoká nad Kysucou. Uviedol, že na 3. etape sa v súčasnosti už pracuje (Široký most – Jedľovník) a firma KLIGEN prisľúbila jeho ukončenie do konca mája tohoto roku. Na výstavbu vodovodu sa podarilo obci získať dotáciu vo výške 1.000.000,- Sk a zmluva by mala, podľa slov starostu obce, byť podpísaná 15. –17. mája. Starosta informoval poslancov, že obec doposiaľ dlhuje firme KLIGEN približne 2. 000.000,- Sk.
Náklady na výstavbu vodovodu v Hornom Kelčove by mali predstavovať 2.000.000,- Sk. Krajský úrad v Žiline predniesol našej obci ponuku, ktorá sa týka financovania tejto stavby v prípade, že obec poskytne na túto stavbu finančnú čiastku 350.000,- Sk. Keďže takéto rozhodnutie môže prijať len obecné zastupiteľstvo, starosta dal hlasovať. Z prítomných poslancov bolo 9 ZA a 1 sa ZDRŽAL. Starosta konštatoval, že schválená čiastka 350.000,- Sk bude vyčlenená z očakávaného úveru.
Na poslancoch obecného zastupiteľstva ostáva úloha, informovať občanov o tom, aby sa prihlasovali záujemcovia o vodovodnú prípojku čo najskôr, pretože po dostavbe vodovodu si ju budú občania v plnej výške hradiť sami.

b) výstavba plynovodu
Starosta obce v tomto bode programu informoval prítomných poslancov, že v súčasnosti prebiehajúca výstavba vysokého tlaku plynovodu Vysoká – Makov má niekoľko mesačný „sklz“. Na výstavbu plynovodu Vysoká – Makov bola na preinvestovanie určená čiastka 27 mil. Sk, čo je najväčšia finančná čiastka akú podnik Žilina doposiaľ uvoľnil na preinvestovanie. Na margo občanov, ktorí vedenie obce považujú za neschopné, v otázke výstavby plynovodu, starosta poznamenal, že stavba Vysoká – Makov mala byť zaradená spolu s Korňou a Klokočovom až v roku 2004, avšak ich úsilím sa spomenutá stavba realizuje už v súčasnosti. Prítomným poslancom vysvetlil, že po výstavbe prečerpávacej stanice v Jedľovníku bude stavba pokračovať po Starej ceste smerom na Makov, pričom je otázne či sa bude súčasne budovať i po Novej ceste a vo Varechovskom potoku.
p. Dorman – Kedy to bude?
Prednosta Obecného úradu poslancom vysvetlil, keďže stavbu zo 100% kryje SPP, ten si i určuje termíny a preinvestované finančné prostriedky by mali byť rozdelené 50 na 50 medzi obce Makov a Vysoká nad Kysucou.
Poslanci vyjadrili svoj nesúhlas s tzv. „obchádzkou“ obce, načo zareagoval starosta obce a vysvetlil, že i časť Nižný Kelčov je obec Vysoká nad Kysucou.

c) rekonštrukcia satelitného rozvodu
Podľa slov starostu obce, avízovanú čiastku 1.500,- Sk na domácnosť, ktorá je určená na rekonštrukciu káblového rozvodu satelitnej televízie v obci, doposiaľ uhradilo iba 13% obyvateľov čo je veľmi málo. V prípade, že sa táto situácia nezlepší, bude projekt rekonštrukcie pozastavený a káblový rozvod satelitnej televízie bude zrušený. Pripravovaná rekonštrukcia by mala zabezpečiť až 90% zlepšenie televízneho signálu a zabezpečiť možnosť ďalších vstupov.
Starosta uviedol, že úlohou poslancov je agitovať medzi občanmi dôležitosť tejto rekonštrukcie a zároveň ich upozorniť, aby sa nepúšťali do neodborných napájaní ďalších prípojok, pretože až za 90% chýb môžu občania.

d) Oprava budovy Obecného úradu
Keďže obec úzko spolupracuje s firmou B+B Korňa starosta predniesol poslancom OZ svoj návrh aby táto firma vykonala i opravu budovy a následne nato predložil i firmou ponúkaný cenník materiálu, podľa ktorého by oprava budovy vyšla na 166.000,- Sk. Poslanci Jankech a Lysík po preštudovaní cenníka, konštatovali že ceny sú veľmi prijateľné. Starosta obce dal hlasovať o návrhu, aby opravu budovy vykonala firma B+B Korňa. Z prítomných 9 poslancov (schôdzu OZ predčasne opustil p. Jozef Holičár) bolo 6 poslancov ZA, 2 poslanci boli PROTI a 1 sa ZDRŽAL. Návrh, že opravu budovy OÚ vykoná firma B+B Korňa bol prijatý.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 4 Rôzne
V tejto časti programu boli vznesené žiadosti, o ktorých malo rozhodnúť Obecné zastupiteľstvo.
p. Július Kruták – žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na vydanie knihy pod názvom Bodľačie a knihy pre deti – Rozprávky spoza katedry. Vo výške prípadného sponzorského daru budú obci poskytnuté výtlačky spomenutej knihy.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o sponzorský dar schválilo vo výške 2.500,- Sk.
Klub turistiky vo Vysokej nad Kysucou – žiadosť o poskytnutie sponzorského daru na nasledujúce akcie:
1) Krajom drotárie – turistický pochod obcami Vysoká nad Kysucou, Dlhé pole a Veľké Rovné
2) NONSTOP pochod na 2000 km – štafetový nonstop pochod v dvoch trasách počas 22 dní
Obecné zastupiteľstvo žiadosti o sponzorský dar schválilo vo výške 8.000,- Sk čo predstavuje po 4.000,- Sk na jednu akciu.
TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou – žiadosť o pravidelný mesačný príspevok pre hospodára TJ SPARTAK vysoká nad Kysucou.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o žiadosť o pravidelný mesačný príspevok schválilo vo výške 1.500,- Sk mesačne počas sezóny.
Mgr. Ľubica Hoďáková – žiadosť o pridelenie obecného bytu, z dôvodu neriešiteľnej bytovej situácie.
O tejto žiadosti poslanci nehlasovali, pretože nájomníkom obecného bytu je p. Špacaiová. Starosta obce v súvislosti s uznesením predošlého Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 18. 2. 2000, požiadal aby sa k problému obývanosti bytu p. Špacaiovou vyjadrilo i bytové spoločenstvo. To však do dňešného dňa vyjadrenie nedoručilo, preto sa poslanci k tomuto problému vrátia na budúcom Obecnom zastupiteľstve.
Pri príležitosti konania sa osláv Dňa matiek, poslanci Obecného zastupiteľstva schválili čiastku 1.000,- Sk, ktorá je určená na občerstvenie pre účinkujúcich.
Pri príležitosti celosvetového Dňa detí (1. jún), poslanci Obecného zastupiteľstva schválili príspevok na 1 dieťa 8,- Sk.
V ďalšej časti programu predniesli poslanci OZ svoje konkrétne návrhy a pripomienky:
starosta – navrhol aby poslanci hlasovali o dni v ktorom sa budú konať schôdze OZ, pretože niektorým členom OZ nevyhovuje piatkový termín a za vinníka označujú starostu obce. V hlasovaní boli všetci prítomní poslanci ZA piatok.
p. MUDr. Janík – tlmočil prítomným členom OZ informáciu o údajnom predaji budovy bývalého zdravotného strediska jako dubiózneho majetku. Starosta obce však túto správu dementoval a podľa jeho informácii by budovy obvodných zdravotných stredísk v Makove, Staškove a vo Vysokej nad Kysucou prejsť bezplatným prevodom na obce.
prednosta OÚ – informoval prítomných poslancov o pripravovanej územno-plánovacej dokumentácii pre našu obec. Obec by sa na jej príprave mala podieľať 10% a v prípade, že by odmietla, dokumentácia by nebola vypracovaná čo by znemožnilo ďalšiu výstavbu v obci. Obecné zastupiteľstvo teda jednohlasne súhlasilo s 10% finančným podieľaním sa na príprave spomenutej dokumentácie.
p. Beňo – a) riešiť neporiadok v okolí kontajnera na železničnej stanici v centre obce
- predstavitelia zvážia a posúdia či je možné kontajner premiestniť
b) žiadosť o urýchlené zregulovanie potoka v blízkosti jeho pozemku, pretože pri prudkých dažďoch sa voda vylieva na jeho pozemok a do domu
- OZ súhlasilo s vyčlenením finančnej čiastky 5.000,- Sk na reguláciu dotknutého potoka pričom p. Beňo prispeje ešte sumou 2.000,- Sk
p. Lysík – upozornil na doposiaľ nevyvezený kontajner pri cintoríne na H. Kelčove
- vyjadril svoju nespokojnosť s jarným upratovaním ciest, ktoré sú pokryté posypovým materiálom zo zimnej údržby
prednosta OÚ – Obecný úrad zakúpil 50 kusov nádob na TKO a preto prednosta požiadal členov OZ, aby navrhli kľúč podľa ktorého sa budú KUKA nádoby rozdeľovať občanom. OZ sa uznieslo, že občania si môžu KUKA nádoby zakúpiť za 500,- Sk.
V tomto bode už okrem spomenutého starosta obce tlmočil prítomným poslancom sťažnosti obyvateľov na lekára MUDr. Dušana Šupolu, ktorý pracuje na miestnom zdravotnom stredisku. Keďže ani jedna zo sťažností nemá konkrétnu podobu (nebola podaná písomne), je pomerne náročné zaujať zo strany obce akýkoľvek postoj a preto sa OZ dohodlo, že starosta obce sa osobne porozpráva s MUDr. Šupolom a upozorní ho na množiace sa „zatiaľ“ ústne sťažnosti, ktoré sa týkajú nezodpovedného vykonávania jeho práce.
starosta – informoval prítomných poslancov, že počnúc 1. februárom sa vytvorili školské rady. Z radov poslancov budú v školských radách:
- Mgr. Milan Pivko
- Marián Cvikel
- Jozef Jankech
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 5 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to schôdzu ukončil.

------------------

Zápisnica č. 3/2000 zo schôdze obecného zastupiteľstva konaného 7. 7. 2000 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.


Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Investičná výstavba v obci
4. Rôzne
5. Záver

Ad.1 Otvorenie
Starosta obce Ing. Ladislav Kubačák privítal všetkých prítomných poslancov a zároveň vyslovil svoju nespokojnosť nad nezodpovedným prístupom niektorých poslancov k účasti na schôdzach Obecného zastupiteľstva, ktorí svojou neúčasťou maria snahu zúčastnených prerokovať a prijať dôležité rozhodnutia týkajúce sa žiadostí občanov.
Z dôvodu neúčasti väčšiny poslancov bola prerušená i posledná schôdza OZ a preto poslancov, ktorí sa nezúčastnili posledného OZ, ktoré sa konalo 23. 6. 2000 v Turzovke, starosta oboznámil s jej priebehom a problémami, ktoré boli prerokované.
Do návrhovej komisie – vypracovať návrh na uznesenie boli zvolení: p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Markuliaková. Ako overovateľov zápisnice určil starosta p. Mgr. Milana Pivka a p. Petra Dormana.

Ad.2 Kontrola uznesení
V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesenia z posledného riadneho OZ, ktoré sa konalo 5. 5. 2000.
Obecný kontrolór p. Jozef Vrbinár oznámil poslancom, že v prípade ďalšej nespokojnosti občanov na MUDr. Dušana Šupolu, treba informovať MUDr. Višňovského, ktorý sa zaoberá týmto problémom. Starosta poslancov informoval, sa s MUDr. Šupolom rozprával a p. Gajdicová konštatovala, že sa situácia pracovnej morálky zlepšila.


Ad. 3 Investičná výstavba v obci
a) Vodovod
V tejto časti programu vystúpil starosta obce, aby objasnil prítomným poslancom situáciu ohľadom výstavby 3. etapy vodovodu Vysoká nad Kysucou. Uviedol, že 3. etapa je už ukončená a okrem požiarnej zbrojnice a p. Regíny Bongilajovej. Vynaložené finančné náklady a ich úhrada tvoria prílohu tejto zápisnice. Podľa slov starostu obec je však do dnešného dňa dlžná firme KLIGEN čiastku 4.342.000,- Sk.
Ako informoval poslancov starosta obce, 12. 7. 2000 by sa mala zahájiť výstavba vodojemu v Hornom Kelčove. Obec sa na tomto projekte bude podieľať sumou 350.000,- Sk. Na tomto mieste Mgr. Milan Pivko vyzdvihol činnosť a prácu poslancov z Horného Kelčova, ktorí majú, podľa slov Mgr. Pivka, nemalú zásluhu na realizácii tejto stavby.
Starosta obce oboznámil poslancov, že na výstavbu vodovodu sa v obci preinvestovalo už 25.000.000,- Sk a „vďaka“ sporom medzi občanmi sa výstavba vodovodu i predražila.

b) výstavba plynovodu
Starosta obce v tomto bode programu informoval prítomných poslancov, že v súčasnosti už prebieha výstavba stredného tlaku plynového vedenia na Starej ceste, na ktorý sú už pripojené i niektoré domácnosti. Podľa slov starostu je vo výstavbe istý nepomer, pretože SPP chce v tomto roku „položiť“ 2 km v obci Vysoká nad Kysucou a 3 km v obci Makov. Zo strany obce Makov je to istý podraz, pretože príprava výstavby sa realizovala viac-menej na „bedrách“ obce Vysoká nad Kysucou.
Ďalej starosta na margo občanov, ktorých zaujíma do akej dĺžky budú „plynári“ hradiť plynovú prípojku k domácnosti, poznamenal, že doposiaľ je dohodnutých 20 m a zvyšnú časť si občan bude hradiť sám.
Mgr. Milan Pivko – Bude plyn i na Hornom Kelčove?
Starosta obce spoločne s prednostom obecného úradu poslancom z Horného Kelčova vysvetlili, že z výstavbou plynovodu v H. Kelčove sa samozrejme počíta. Do dnešného dňa sú spracované dva z troch stupňov podkladov potrebných pre výstavbu.

c) rekonštrukcia satelitného rozvodu
Podľa slov starostu obce, avízovanú čiastku 1.500,- Sk na domácnosť, ktorá je určená na rekonštrukciu káblového rozvodu satelitnej televízie v obci, doposiaľ uhradilo iba 85% zo všetkých pripojených domácností.
Na realizáciu rekonštrukcie satelitného rozvodu bola pre firmy pracujúce v tejto oblasti vyhlásená užšia súťaž. Zadanie výstavby projektu tvorí prílohu tejto zápisnice. Doposiaľ sa však nikto neozval.
Starosta obce v tomto bode taktiež tlmočil otázky obyvateľov oboch bytoviek, ktorí žiadajú vysvetlenie ako zaplatiť spomenutých 1.500,- Sk a to každý byt osobitne 1.500,- Sk alebo spoločne sumu 1.500,- Sk. Po následnej diskusii obecné zastupiteľstvo rozhodlo a to nasledovne:
a) v prípade, že domácnosť(resp. byt) bude žiadať samostatnú prípojku (tzv. typ hviezdica) – 1.500.- Sk
b) ak bude prípojka vedená priebežne z predchádzajúcej zásuvky – 750,- Sk
c) za každú ďalšiu zásuvku – 160,- Sk
Táto kategorizácia cien platí ako pre bytovky tak i pre dotknuté domácnosti.
Prednosta obecného úradu navrhol Obecnému zastupiteľstvu stanoviť komisiu, ktorá vyberie firmu buď v užšej súťaži alebo v priamom zadaní, ktorá bude realizovať rekonštrukciu satelitného rozvodu. Náväzne nato obecný kontrolór p. Vrbinár navrhol aby komisia pozostávala z piatich členov a jedného poradného člena. Do komisie boli po vzájomnej diskusii vybraní:
1) Ing. Ladislav Kubačák – starosta obce
2) Ján Filo – prednosta obecného úradu
3) Jozef Beňo – poslanec OZ
4) Peter Dorman – poslanec OZ
5) Jozef Jankech – poslanec OZ
    - poradný hlas Mgr. Anton Varecha – zamestnanec Obecného úradu

d) Oprava budovy Obecného úradu
Jozef Jankech – Ako pokračujú práce na oprave budovy Obecného úradu?

Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 4 Rôzne
V tejto časti programu boli vznesené žiadosti, o ktorých malo rozhodnúť Obecné zastupiteľstvo.
Kamila Belová – žiadosť o pridelenie obecného bytu do prenájmu, z dôvodu neriešiteľnej bytovej situácie.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o pridelenie obecného bytu zamietlo.
Mgr. Ľubica Hoďáková – žiadosť o pridelenie obecného bytu do prenájmu, z dôvodu neriešiteľnej bytovej situácie.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o pridelenie obecného bytu zamietlo.
p. Anna Špacaiová – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na užívanie obecného bytu, z dôvodu doposiaľ nevyriešenej bytovej otázky.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na užívanie obecného bytu, z dôvodu doposiaľ nevyriešenej bytovej otázky schválilo a to do 31. 12. 2000, pričom po tomto termíne bude obecný byt uvedený do dražobného konania.
Oľga Ostružárová – žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc z dôvodu zlej sociálnej situácie
Poslanci OZ túto žiadosť zamietli.
František Ševc, Ladislav Ďurčanský, Ján Janetka – žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 4413/5, ktorý je vo vlastníctve.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo a pozemok bude predaný v cene 5,- Sk/m2 + zaplatenie už vyhotoveného geometrického plánu.
Ľubomír Zelenka – žiadosť o odkúpenie budovy bývalej pekárne na Nižnom Kelčove č. 558
Obecné zastupiteľstvo odpredaj budovy schválilo, avšak nie za menej ako 350.000,- Sk
Amália Kužmová – žiadosť o zníženie poplatku za vodu, kvôli neskoro odhalenej závade na jej vodovodnej prípojke, ktorá praskla za vodomerom.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť p. Kužmovej v hlasovaní 6-timi hlasmi zamietlo.
Mária Stolaríková a občania – žiadosť o zriadenie autobusovej zastávky „Na znamenie“ pred kostolom.
O tejto žiadosti obecné zastupiteľstvo nehlasovalo, pretože starosta obce obdržal z Krajského úradu v Žiline, odbor dopravy a cestného hospodárstva vyrozumenie (kt. tvorí prílohu zápisnice) a požiada o vyjadrenie dopravný inšpektorát v Čadci.
Helena Kubištelová – žiadosť o odkúpenie písacieho stroja zn. CONSUL výr.č. 326178, ktorý je majetkom Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť p. Kubištelovej schválilo a písací stroj jej bude odpredaný za cenu 1.000,- Sk.
Majitelia a vedúci predajní potravín v obci Vysoká nad Kysucou – žiadosť o určenie predajných dní a pevného stanoviska ohľadom ambulantného predaja chleba pánom Korchaníkom z obce Makov.
Obecné zastupiteľstvo navrhlo zaslať p. Korchaníkovi vyrozumenie, v ktorom by bol upozornený na pravidelnosť predaja.
p. Anna Markuliaková – ústna žiadosť o príspevok vo výške 1.000,- Sk pre obyvateľov Jedľovníka, ktorí vypomáhali pri rekonštrukcii tamojšej kaplnky, ktorý by slúžil na vykrytie nákladov pri výstavbe dreveného oplotenia.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o príspevok schválilo a to vo výške 2.000,- Sk.
p. Jozef Beňo – vyjadril svoju nespokojnosť s otváracou dobou na pošte.
Starosta obce sa ohľadom tejto otázky bude informovať u Slovenských pôšt.
p. Ján Ďurčadský – tlmočil žiadosti občanov Horného Kelčova o úpravu schodov v Dome smútku na Hornom Kelčove, zakúpiť do Domu smútku varhany.
Náväzne na otázku p. Ďurčanského reagoval prednosta obecného úradu, ktorý prítomných poslancov informoval o pripravovanej obnove Domu smútku na Hornom Kelčove a zároveň ubezpečil poslancov, že sa taktiež už pracuje na ozvučení oboch Domov smútku.
Starosta obce tlmočil žiadosť p. Štefana Varechu – ktorý žiada, aby 5.000,- Sk za prenájom pozemku vo Varechovskom potoku, na ktorom sa otáča KUKA voz.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť zamietlo a navrhlo p. Varechovi ponúknuť pozemok do dlhodobého prenájmu za cenu 1.000,- Sk. V opačnom prípade, pokiaľ p. Varecha dotknutý pozemok oplotí, nebude možné uskutočniť zvoz TKO, separovaného odpadu a rozorávať v zimných mesiacoch celú časť – Varechovský potok.
p. Vlasta Gajdicová – navrhla, aby poslanci OZ navrhli do budúceho OZ ľudí, ktorí by boli profesionálne schopný zaoberať sa otázkou založenia lesného spoločenstva v našej obci
V tejto časti programu OZ prečítal obecný kontrolór p. Jozef Vrbinár správu zo svojej kontroly o platení poplatkov za predaj alkoholu a tabakových výrobkov (správa tvorí prílohu tejto zápisnice). Následne nato požiadal obecný kontrolór poslancov OZ, aby sa vyjadrili a prijali konečné rozhodnutia týkajúce sa neplatičov a to: p. Papaja, p. Putoríkovú a p. Banetkovú.
Poslanci prijali nasledovné stanovisko:
a) p. Juraj Papaj – aby doplatil zvyšný dlh voči obci a to do konca júla 2000
b) p. Helena Putoríková – bude predvolaná starostom obce, musí umožniť odkontrolovať predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov obecným kontrolórom, prípadné menšie nedoplatky jej kvôli pomerne náročnému prevádzkovaniu potravín na Nižnom konci budú odpustené
c) p. Emília Banetková – stanoviť splátkový kalendár
p. Vlasta Gajdicová – navrhla, aby poslanci OZ schválili odmeny členom Obecného zastupiteľstva za 1. polrok roku 2000.
Poslanci OZ navrhli vyplatenie odmien členom OZ vo výške 750,- Sk + 400,- Sk za každú účasť na zasadaní Obecného zastupiteľstva.
p. Jozef Holičár – návrh na odkontrolovanie príjmov z obecného rozhlasu
OZ návrh schválilo a touto úlohou poverilo obecného kontrolóra.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 5 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to schôdzu ukončil.

 --------------------

Zápisnica č. 4/2000 zo schôdze obecného zastupiteľstva konaného 22. 9. 2000 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.


Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia úloh z minulého zastupiteľstva
4. Hospodársky výsledok za 1. polrok 2000
5. Investičná výstavba v obci
6. Rôzne
7. Záver

Ad.1 Otvorenie
Starosta obce Ing. Ladislav Kubačák privítal všetkých prítomných poslancov a zároveň sa poslancom i ospravedlnil za dlhšiu prestávku, ktorá bola spôsobená prázdninami a dovolenkovým obdobím. Starosta obce v tomto bode ospravedlnil i p. Machcíníka, ktorý sa kvôli nehode dnešnej schôdze nemohol zúčastniť.

Ad.2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie – vypracovať návrh na uznesenie boli zvolení: p. Vlasta Gajdicová a p. Mgr. Milan Pivko, ktorého po neplánovanom odchode nahradila p. Anna Markuliaková. Ako overovateľov zápisnice určil starosta p. Mgr. Pavla Kužmu a p. Jána Lysíka.

Ad.3 Kontrola uznesení
V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesenia z posledného riadneho OZ, ktoré sa konalo 7. 7. 2000.
Ako k prvej položke sa starosta obce vyjadril k plateniu poplatkov za rekonštrukciu satelitného rozvodu. Doposiaľ sa z plánovanej sumy sa vybralo 480.000,- Sk čo znamená, že jednak doposiaľ nezaplatili všetci a niektoré domácnosti sumu uhradzujú na splátky.
Obecné zastupiteľstvo, ktoré zasadalo 7. 7. 2000 prijalo uznesenie, v ktorom súhlasilo so združením finančných prostriedkov na realizáciu vodojemu v Hornom Kelčove. Ako konštatoval starosta obce suma 350.000,- Sk do dnešného dňa nebola ešte uhradená.
Podobne bola 7. 7. 2000 prerokovaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva i otázka výberu firmy, ktorá bude prevádzať rekonštrukciu satelitného rozvodu, táto otázka bola však podrobne prerokovaná v 5. bode tejto zápisnice.
Ďalší z bodov Obecného zastupiteľstva zo 7. 7. 2000 sa týkal odpredaja budovy bývalej pekárne na Nižnom Kelčove. Kupujúci p. Ľubomír Zelenka prisľúbil úhradu sumy 333.000,- Sk do konca tohoto kalendárneho roka, najneskôr do tretieho mesiaca roku 2001.
Z poslednej schôdze Obecného zastupiteľstva ostala otvorená otázka možnosti zrealizovania tzv. „Zastávky na Znamenie“ v centre obce pred kostolom. Starosta obce informoval prítomných poslancov o vyjadrení sa dopravného inšpektorátu a síce, že zastávku nie je možné zrealizovať kvôli neexistencii odstavného cestného pruhu.
Starosta obce v tomto bode ďalej informoval prítomných poslancov, že p. Korchaník z Makova, ktorý zabezpečuje pravidelný ambulantný predaj chleba v našej obci, nebol doposiaľ požiadaný o platenie poplatkov z predaja v našej obci.
V rámci kontroly uznesení z ostatného Obecného zastupiteľstva sa ospravedlnili: starosta obce za prehliadnutie bodov týkajúcich sa vyrozumenia p. Štefana Varechu o prenájme pozemku a obecný kontrolór p. Jozef Vrbinár za prehliadnutie bodu týkajúceho sa prevedenia kontroly príjmov z obecného rozhlasu.
Obecný kontrolór p. Jozef Vrbinár informoval prítomných poslancov o nedoplatkoch z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov p. Papaja, p. Banetkovej a p. Putoríkovej. Po následnej diskusii poslancov týkajúcej sa podlžností voči obci vyššie uvedených podnikateľov sa Obecné zastupiteľstvo zhodlo v názore, že posledný možný termín zaplatenia dlhov bude do 30. 11. 2000 a po tomto termíne im bude pripočítaných i 5%. Týmto uznesením sa ruší i uznesenie č. 4/2000 písmeno E odstavec 1 zo dňa 7. 7. 2000.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 4 Hospodársky výsledok za 1. polrok 2000
V tejto časti programu Obecného zastupiteľstva predniesol starosta obce prítomným poslancom správu z hospodárenia s obecnými financiami za 1. polrok 2000, ktorú vypracovala účtovníčka Obecného úradu p. Jurčová. Správa tvorí i prílohu tejto zápisnice.
Pri položke odstraňovanie TKO starosta obce vysvetlil prítomným poslancom momentálne práce na príprave výstavby novej skládky TKO a zároveň predstavil črtajúcu sa možnosť (zatiaľ však iba v teoretickej rovine) oslovenia firmy z Považského Chlmca, ktorá by garantovala odvoz TKO v cene 30,- Sk za popolnicu.
Obecný kontrolór p. Vrbinár navrhol aby v položke Údržba budovy nefigurovala i položka Údržba kosačky.
Následne sa o slovo prihlásil p. Kužma, ktorý prítomných poslancov upozornil na nedostatočné financovanie kultúry v našej obci pričom vyslovil i názor aby položka, ktorá zahŕňa nákup kníh nefigurovala pod položkou Príspevky.

Ad. 5 Investičná výstavba v obci
a) vodovod
Starosta obce výstavbu vodovodu zatriedil do dvoch skupín a to:
- vodovod Nižný Kelčov
- vodovod Vyšný Kelčov
Finančné vyčíslenie oboch týchto stavieb predniesol poslancom starosta obce a tvorí prílohu tejto zápisnice.

b) Výstavba plynovodu
V tomto bode programu informoval starosta obce prítomných poslancov o stretnutí zástupcov SPP s predstaviteľmi obce. SPP prisľúbil započatie vykurovania pripojených domácností už od 10. 10. 2000. Týka sa to predovšetkým časti obce Nižný Kelčov.
p. Kužma – kde sa majú ľudia ktorí chcú byť pripojený hlásiť?
Starosta obce svoju odpoveď rozdelil na dva body a to:
- domácnosti, popred ktoré už je položené potrubie stredného tlaku a zatiaľ nechcú vykurovať plynom, prípadne majú iné dôvody, s tým že do 1 roka si dajú zrealizovať plynové kúrenie, musia prísť na Obecný úrad spísať tzv. „Zmluvu o zmluve“
- keďže celú stavbu na 100% financuje SPP záleží iba od neho ako rýchlo a ktorým smerom bude stavba napredovať. SPP hradí v plnej výške i prípojku do 20 m a v prípade väčšej vzdialenosti si zvyšok hradí občan sám. Občania, ktorí nie sú zahrnutí v pripravovanom projekte musia tento problém riešiť individuálne v pobočke SPP v Čadci u p. Šimčiska.

c) rekonštrukcia satelitného rozvodu
Podľa slov starostu obce, v rámci širšieho výberu sa spätne neozvala ani jedna z oslovených firiem, z toho dôvodu bol zmienený projekt zadaný firme BISAT. Projekt rekonštrukcie bol podľa dohody vypracovaný do 15. septembra. Projekt zahŕňa výstavbu 1 centrálnej vysielacej stanice, výmenu primárneho kábla v dĺžke 6,4 km a výmenu pasívnych prvkov už existujúceho rozvodu. Prednosta Obecného úradu poslancov informoval o tom, že primárny kábel je už objednaný a tento kalendárny rok sa predpokladá i s jeho natiahnutím. Záleží však od počasia, pretože pracovná teplota pre spomenutý kábel je do –5 oC. Podľa sparovaného projektu by sa suma realizácie jednej zásuvky pohybovala okolo 8.400,- Sk. Pri rekonštrukcii budú však použité komponenty z už existujúceho rozvodu, čím sa podarí cenu minimalizovať na predpokladaných 3.000,- Sk. Dôležitou časťou realizácie je podľa slov starostu obce i dohoda s „elektrikármi“, ktorí žiadajú za prenájom jedného podporného bodu (stĺp elektrického vedenia) sumu 115,- Sk. V pripravovanom projekte sa „počíta“ so 150 podpornými bodmi. Ako vysvetlil starosta obce prítomným poslancom, existujúci satelitný rozvod bude v prevádzke až do momentu „spustenia“ nového rozvodu.

d) Oprava budovy Obecného úradu
K tomuto bodu programu starosta poznamenal, že doposiaľ ešte nie sú presne finančne vyčíslené vykonané práce a preto podrobnejšie bude o tomto bode poslancov informovať na najbližšej schôdzi Obecného zastupiteľstva.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 6 Rôzne
V tejto časti programu boli vznesené žiadosti, o ktorých malo rozhodnúť Obecné zastupiteľstvo.
Bitala Jozef – žiadosť o odpustenie dlhu za využívanie garáže vo dvore „starého MNV“, ktorú tlmočil starosta obce
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o odpustenie dlhu schválilo.
Balážová Ivana – žiadosť o povolenie prihlásiť sa na trvalý pobyt
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o prihlásenie sa na trvalý pobyt berie na vedomie. Členovia Obecného zastupiteľstva podotkli, že nemajú právo ani zamietnuť ani povoliť prihlásiť sa občanovi na trvalý pobyt v našej obci pokiaľ s tým súhlasí majiteľ domu.
Sasinka Peter – žiadosť o odsúhlasenie prevádzkových hodín v hostinci SOJKA
Obecné zastupiteľstvo túto žiadosť neriešilo nakoľko p. Sasinka nepriložil otváracie hodiny.
- žiadosť o povolenie prevádzky Tanečných zábav a Diskoték v objekte hostinec Sojka
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo s podmienkou sprevádzkovania miestnosti na predaj základných potravín (chlieb, mlieko, údeniny)
- žiadosť o odpustenie poplatkov z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov od 15. 9. 2000 do 31. 12. 2000
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o odpustenie poplatkov zamietlo.
Peter Adamec – žiadosť o prenájom skladových priestorov, ktoré sa nachádzajú v centre obce oproti PNS na vytvorenie obchodného priestoru (lacný textil a sudové točené víno).
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
Jozef Holičár – žiadosť o zníženie výšky nájomného o výšku nákladov na rekonštrukciu podlahy v predajnej miestnosti o rozmere 30m2.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
Helena Putoríková – žiadosť o odpustenie nedoplatkov z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov.
Obecné zastupiteľstvo sa k tejto žiadosti nevyjadrilo nakoľko sa problém nedoplatku riešil vyššie.
p. Mgr. Pavol Kužma – upozornil prítomných poslancov, že obecný byt by bolo treba najskôr ponúknuť na odkúpenie bývalým žiadateľom a následne nato ho ponúknuť do dražby
- možnosť odpredaja bytu formou dražby treba dať preveriť právnikovi, aby sa zistilo či je to právne možné
p. Vlasta Gajdicová – tlmočila žiadosť p. Galčíka, ktorý 2x týždenne chodí sanitkou na dialýzu a vzhľadom na jeho trvalé bydlisko to v zimných mesiacoch nebude možné a preto žiada o pridelenie miestnosti v centre obce, kde by mohol v zime bývať.
Po následnej diskusiu sa poslanci Obecného zastupiteľstva ujednotili na názore, že v obci nie je žiadna obývateľná miestnosť a preto prešetria možnosť ubytovania p. Galčíka počas zimných mesiacov v Domove dôchodcov.
Starosta obce – predniesol ponuku firmy B+B Korňa, ktorá našej obci ponúka predaj traktora v cene 220 tis. Sk.
Obecné zastupiteľstvo s kúpou traktora jednohlasne súhlasilo.
p. Jozef Jurčo – prítomných poslancov informoval, že prenajímateľ lyžiarskeho vleku p. Anton Opial doposiaľ nezaplatil za prenájom a ďalej tlmočil i jeho možný záujem prenajať lyžiarsky vlek i počas nasledujúcej sezóny.
Mgr. Pavol Kužma v následnej reči podporil snahu p. Antona Opiala týkajúcu sa zvýšenia štandardu lyžiarskeho vleku. Obecné zastupiteľstvo odporučilo TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou ako majiteľovi vleku usporiadať finančné vyrovnanie ohľadom prenájmu s p. Antonom Opialom.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 7 Záver
V závere schôdze Obecného zastupiteľstva p. Vlasta Gajdicová prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol po následných úpravách i jednohlasne prijatý.
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to schôdzu ukončil.

------------------------

Zápisnica č. 5/2000 zo schôdze obecného zastupiteľstva konaného 24. 11. 2000 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.


Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia úloh z minulého zastupiteľstva
4. Činnosť Obecného úradu a Obecného zastupiteľstva v roku 2000
5. Rôzne
6. Záver

Ad.1 Otvorenie
Starosta obce Ing. Ladislav Kubačák privítal všetkých prítomných poslancov a oboznámil prítomných s programom schôdze.

Ad.2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie – vypracovať návrh na uznesenie boli zvolení: p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Markuliaková. Ako overovateľov zápisnice určil starosta p. Jozefa Jankecha a p. Martina Machciníka.

Ad.3 Kontrola uznesení
V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesenia z posledného riadneho OZ, ktoré sa konalo 22. 9. 2000.
Vychádzajúc z úloh, ktoré boli udelené vedeniu obce posledným Obecným zastupiteľstvom, starosta obce objasnil, že p. Stasinka otváracie hodiny v pohostinstve „Sojka“ doložil.
Doposiaľ však nebola s riaditeľkou Domova dôchodcov, prejednaná záležitosť týkajúca sa p. Galčíka, presnejšie možnosti jeho umiestnenia do domova dôchodcov počas blížiacich sa zimných mesiacov, pretože pani riaditeľka je dlhodobo neprítomná. Starosta obce však prítomným poslancom prečítal list, ktorý na Obecný úrad zaslala dcéra p. Galčíka, ktorá kvôli pracovnému zaťaženiu „nemá čas“ a preto tento problém prenecháva vyriešiť obci. Pre objasnenie situácie však starosta informoval poslancov s niekdajším odmietavým postojom p. Galčíka a nesúhlas jeho manželky voči jeho umiestneniu do Domova dôchodcov. Poslankyňu p. Vlastu Gajdicovú zaujímala možnosť umiestnenia p. Galčíka do budovy bývalej ZŠ na Nižnom Kelčove. Starosta však vysvetlil, že nakoľko túto budovu, prípadne niektorú z voľných miestností, nie je možné vykurovať, nie je možné tento návrh zrealizovať. Mgr. Milan Pivko navrhol možnosť prešetrenia možných riešení prostredníctvom Krajského úradu v Žiline. Jednou z týchto možností je i umiestnenie p. Galčíka na dialýzu s lôžkovou časťou ak zariadenie tohoto typu existuje. Prítomní poslanci však v konečnom dôsledku súhlasili i s návrhom p. Jozefa Beňa, ktorý vyslovil svoj návrh, počkať na riaditeľku Domova dôchodcov a v prípade jej nesúhlasu umiestniť p. Galčíka do Domova dôchodcov ponechať riešenie tohoto problému na najbližších rodinných príslušníkov
Ďalšou časťou tohoto bodu schôdze OZ bola správa obecného kontrolóra p. Jozefa Vrbinára, týkajúca sa príjmov za vyhlásenie v obecnom rozhlase. Jeho správa tvorí i prílohu tejto zápisnice. K svojej správe prijal však i konečné stanovisko, ktoré spočívalo v jeho osobnom názore, že s poberaním poplatkov a ochranou proti zneužitiu obecného rozhlasu je spokojný.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 4 Činnosť Obecného úradu a Obecného zastupiteľstva v roku 2000
V tejto časti programu Obecného zastupiteľstva predniesol starosta obce prítomným poslancom správu z hospodárenia s obecnými financiami za 3/4 roku 2000, ktorú vypracovala účtovníčka Obecného úradu p. Jurčová. Podrobná správa tvorí i prílohu tejto zápisnice.
Aby v následnej diskusii starosta usmernil pripomienky poslancov, požiadal aby sa poslanci OZ najskôr vyjadrili k príjmovej časti:
Príjmová časť:
Poslancov Obecného zastupiteľstva najviac zaujímala položka príjmov za vodu, ktorá v rozpočte doposiaľ nie je naplnená. Ako starosta obce neskôr vysvetlil, je ťažko prognózovať príjem za vodu, pretože jej spotreba je pohyblivá a dokonca sme sa stretávali i z podvodmi zo strany občanov (odtáčanie vodomerov, prípojky spred vodomeru načierno …). Prednosta obce však vysvetlil, že drvivá väčšina týchto javov bola odstránená, nakoľko v jeseni tohoto roku previedli pracovníci Obecného úradu zablombovanie dostupných vodomerov. Doposiaľ neboli zablombované len vodomery v tých domácnostiach, v ktorých sa v tom čase nikto nezdržiaval. Prednosta však prisľúbil, že tento nedostatok bude v čo najbližšej dobe odstránený.
Výdavková časť:
p. Jozef Holičár – položka Odvoz TKO prekročila plánovaný rozpočet. Prečo?
Starosta tento rast odôvodnil nárastom ceny nafty, uzavretím skládky na Semeteši a preto sa využívajú okolité skládky, vzrastom ceny za uskladnenie a v konečnej miere i so zvýšením doplácania na jeden žetón obcou.
p. Cvikel – navrhol, aby bola vyplatená zostávajúca časť financií v položke odmien poslancom Obecného zastupiteľstva.
p. Janík – na ostatnej schôdzi Obecného zastupiteľstva starosta predložil poslancom možnosť riešenia zberu a odvozu TKO na skládku v Považskom Chlmci. Čo je s touto možnosťou?
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že v pondelok (27. 11. 2000) sa Združenie TKO SEMETEŠ n.o. presne rozhodne ako ďalej.
p. Kužma – Ako to, že v položke knihy a časopisy nie sú žiadne výdavky?
Starosta vysvetlil, že to neznamená, že neboli kúpené žiadne knihy ani časopisy, ale len stav, pri ktorom boli finančné náklady na nákup kníh a časopisov zaradené do položky príspevky.
p. Vrbinár – navrhol, aby boli jednotlivé položky pod knižnicou jasne špecifikované ako: časopisy, knihy, kazety atď.
p. Beňo – pri položke požiarna ochrana je prekročený plánovaný rozpočet pri pohonných hmotách a pri elektrickej energii. Prečo?
Starosta obce ako dôvod uviedol zmenu cenníka elektrickej energie od doby schválenia rozpočtu, ďalej jej zvýšený odber kvôli referendu. Nedovolené využívanie elektrickej energie je podľa jeho slov zabezpečené, odpisovaním stavu pred prípadnou akciou v požiarnej zbrojnici alebo po nej p. Milanom Dormanom. Čo sa týka zvýšených výdavkov na pohonné hmoty, starosta vysvetlil, že požiarnici tento rok zabezpečovali rozvoz hráčov TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou na jednotlivé zápasy a v neposlednej miere treba brať do úvahy i vzrast ceny nafty. Pre informáciu poslancov ďalej vysvetlil, že pokiaľ požiarnici nepredložia vyúčtovanie pohonných hmôt, nedostanú od Obecného úradu kartičku na čerpanie.
starosta – pri návrhu rozpočtu na budúci rok, bude stanovený splátkový kalendár pre firmu B + B, ktorá realizovala výstavbu vodojemu v Hornom Kelčove. Vodojem je dokončený, treba však ešte vymeniť asi 500 m prívodného potrubia, ktoré je hrdzavé.
Ďalej pripomenul, že firme KLIGEN sme dlžní ešte asi 400.000,- Sk.

Ad. 5 Rôzne
V tejto časti programu boli vznesené žiadosti, o ktorých malo rozhodnúť Obecné zastupiteľstvo.
Bitala Jozef – ponuka na zimnú údržbu komunikácií v Hornom Kelčove, pričom ponúka cenu 400,- Sk za jednu motohodinu.
Obecné zastupiteľstvo ponuku schválilo schválilo, avšak poslanci navrhli, aby zmluva bola postavená tak, že v prípade neposkytovania týchto služieb by práce mohla začať vykonávať firma B + B Korňa.
OÚ úsek kultúry – návrh na vyradenie zastaralej, duplikátnej, opotrebovanej a obsahovo nevyhovujúcej literatúry.
Obecné zastupiteľstvo návrh schválilo. Dotknuté knižné tituly však najskôr budú ponúknuté Detskému domovu a Domovu dôchodcov a až následne v prípade nezáujmu o niektoré z nich, budú odpredané.
OÚ úsek sociálnych vecí – odsúhlasenie preberania dôchodkov pre p. Annu Barčákovú a Annu Bobekovú.
Obecné zastupiteľstvo obe tieto žiadosti schválilo. Preberateľkou dôchodku p. Anny Barčákovej bude podľa žiadosti jej dcéra Veronika Kubincová a preberateľkou dôchodku p. Anny Bobekovej bude jej dcéra p. Anna Ondruchová.
Terézia Ježíková – žiadosť o odkúpenie parcely č. KN 1254 o výmere 575 m2.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť považovalo za neadresnú, nakoľko dotknutá parcela nie je vo vlastníctve obce, obec je v EN vedená iba ako užívateľ.
Jednota, spotrebné družstvo – žiadosť o udelenie súhlasu k uzatvoreniu zmluvy o nájme nehnuteľností č.s. 208 – bývalá predajňa mäsa, pre činnosť predaj lacného textilu.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo.
Helena Putoríková – zaslala list, ktorý bol adresovaný starostovi obce a „celému“ Obecnému zastupiteľstvu.
Obecné zastupiteľstvo považovalo tento list za bezpredmetný, nakoľko v ňom p. Putoríková reagovala na neschválenie odpustenia dlhu z predaja tabakových výrobkov a alkoholických nápojov. Podľa slov samotných poslancov však v liste Obecné zastupiteľstvo zavádza nakoľko spomínaných 98.000,- Sk sa odpustilo práve jej za vykonané práce a čo sa týka jej dlhov mala riadne stanovený splátkový kalendár. Obecný kontrolór p. Vrbinár upozornil na nespoluprácu p. Putoríkovej, nakoľko nepredložila i napriek viacerým upozorneniam, svoje doklady k odkontrolovaniu. Nakoľko Obecné zastupiteľstvo už k predmetnej veci uznesenie prijalo (5/2000), považuje túto otázku za uzavretú.
Anna Špacaiová – žiadosť o odkúpenie obecného bytu za aktuálnu tržnú
Starosta obce vysvetlil prítomným poslancom, že právne možnosti odpredaja bytu budú známe až na budúcej schôdzi OZ a preto OZ odporučilo p. Špacaiovej prihlásiť sa v čase vyhlásenia súťaže. Bolo by však zo strany p. Anny Špacaiovej potrebné, žiadosť poopraviť, nakoľko nespĺňa požadované parametre.
Poliklinika Turzovka – žiadosť o finančnú pomoc na zakúpenie sanitného vozidla
Nakoľko je momentálne obecný rozpočet vyčerpaný, nie je možné poskytnúť zo strany obce žiaden sponzorský príspevok. Pri návrhu rozpočtu na rok 2001 bude však táto žiadosť zohľadnená.
Turiaková Jitka, Gajdica Jozef, Daneková Júlia – žiadosti o jednorázovú finančnú výpomoc
Tieto žiadosti obecné zastupiteľstvo odložilo do najbližšej schôdze, kde bude urobená sumarizácia všetkých žiadostí o jednorázovú finančnú výpomoc a najopodstatnenejším bude finančná výpomoc poskytnutá.
starosta – prítomných poslancov informoval, o pripravovanom prevode miestneho zdravotného strediska pod obec. Prevod bude reálny približne 1. 3. 2001. Avšak doposiaľ nie je vyriešená problematika predaja nakoľko nie je jasné, komu pripadnú získané finančné prostriedky.
Konkrétna a presnejšia správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
p. Jankech – tlmočil žiadosť miestnej ZŠ o preplatenie cestovného žiakom, ktorí sa zúčastňovali rôznych súťaží a o prípadné poskytnutie finančných prostriedkov na nákup hračiek do MŠ.
Na túto žiadosť reagoval starosta obce, ktorý vysvetlil, že MŠ už svojho času finančná výpomoc poskytnutá bola a dokonca obecný úrad uhradil i vymaľovanie MŠ firmou B + B Korňa. Nakoľko obecný rozpočet je napätý a kvôli rozsiahlym stavebným projektom v obci nedovoľuje uvoľňovať väčšie množstvo finančných prostriedkov, preto obec ponúkla miestnej ZŠ pomoc vo forme pracovníkov VPP. Táto pomoc však bola zo strany školy odmietnutá.
Na základe týchto informácií OZ ústnu žiadosť neschválilo.
p. Ďurčanský – pripomenul, že je potrebné pri organizovaní Mikulášskeho večierka myslieť i na deti z Horného Kelčova
Starosta obce vyjadril svoju nespokojnosť s týmto názorom, nakoľko podľa jeho slov obec každoročne zabezpečuje dopravu detí z Horného Kelčova do Domu kultúry, je však povšimnutia hodné, že túto možnosť využívalo len niekoľko rodičov so svojimi deťmi.
p. Vrbinár – nakoľko sa medzi samotnými poslancami šírili informácie o nedokonalom prevedení inventarizácie prípadne o jej neprevedení, vyzval obecný kontrolór prítomných poslancov, ktorí boli i členmi jednotlivých komisií, prečo sa podpísali pod inventárny zoznam, keď si myslia, že inventarizácia nebola vykonaná? Obecný kontrolór konštatoval, že inventarizácia vykonaná bola avšak s malými nedostatkami, ktoré sa však týkali iba označenia hmotného majetku. Preto navrhol, uvedomujúc si, že inventarizáciu je možné vykonávať podľa zákona iba raz za dva roky, aby bola do 31. 12. 2001 vykonaná iba čiastočná inventarizácia, ktorou by boli odstránené všetky dohady. Pre tento účel boli opäť stanovené inventarizačné komisie v tomto zložení:
a) požiarna zbrojnica Vyšný Kelčov: Mgr. Milan Pivko
                                                               Ján Ďurčanský
                                                              Jozef Matejík
b) požiarna zbrojnica Nižný Kelčov: Peter Dorman
                                                               Milan Dorman
                                                               Mgr. Anton Varecha
c) TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou: Jozef Jurčo
                                                                    Jozef Holičár
                                                                    Marián Cvikel
d) centrálna inventarizačná komisia: Jozef Holičár
                                                                  Emília Jurčová
                                                                  Jozef Jankech
                                                                  Daniela Kubicová
                                                                  Mgr. Anton Varecha
Fyzická inventarizácia musí byť uskutočnená do 31. 12. 2000 a jej vyhodnotenie musí byť spracované najneskôr do 15. februára 2001. Po 15. 2. 2001 by mali dielčie komisie podať návrhy na vyradenie.
starosta – p. Dormana a p. Gajdicovú, ako poslancov za časť Nižný Kelčov, aby v radoch obyvateľov z časti Nižný Kelčov, vyzistili názor občanov na zmenu televíznych programov (odstránenie TV stanice Markíza, zníženie kvality TV stanice Nova, ale oproti tomu rozšírenie ponuky o TV stanice Prima a ČT2). Túto úlohu majú poslanci splniť do konca 50. týždňa.
p. Gajdicová – tlmočila sťažnosti obyvateľov z Nižného Kelčova, presnejšie p. Nekoraníkovej a p. Šubu, ktorí majú obavy, ža k ich rodinným domom nebude zrealizovaná plynová vetva.
Starosta však poslancom vysvetli, že pokiaľ bude SPP financovať stavbu zo 100%, obec nebude mať možnosť rozhodovať kde sa bude a kde sa nebude realizovať výstavba plynovodu. Podobne je to i s určením dátumu, ku ktorému bude spustená už vybudovaná časť plynovodu.
p. Markuliaková – vyjadrila ako osobnú, tak i sťažnosť obyvateľov časti obce Jedľovník, na súkromnú firmu p. Jantoša a na firmu k – TEN Company s.r.o., ktorí podľa jej slov „spoločne“ poškodzujú komunikáciu vedúcu do spomínanej časti.
p. Janík – navrhol cestou obecného rozhlasu požiadať miestnych podnikateľov o sponzorský príspevok, ktorý by slúžil na zrealizovanie dôstojných osláv Vianoc a Nového roka.
p. Cvikel – navrhol udeliť poslancom odmeny do výšky naplánovanej sumy.
Jedná sa o čiastku 49.000,- Sk, z ktorej bude p. Gajdicovej vyplatená odmena za zápis uznesení vo výške 2.000,- Sk, a zvyšná čiastka bude rozdelená medzi 15-tich poslancov a obecného kontrolóra. OZ ďalej schválilo odmenu starostovi obce vo výške 150% mesačného platu. Odmeny budú vyplatené 15. 12. 2000.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 7 Záver
V závere schôdze Obecného zastupiteľstva p. Vlasta Gajdicová prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol po následných úpravách i jednohlasne prijatý.
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a navrhol termín poslednej schôdze Obecného zastupiteľstva v roku 2000 na 15. decembra, v priestoroch požiarnej zbrojnice na Nižnom Kelčove. Poslanci OZ s týmto návrhom súhlasili. Následne na to starosta obce schôdzu ukončil.

-----------------------

Zápisnica č. 6/2000 zo schôdze obecného zastupiteľstva konaného 15. 12. 2000 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.


Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia úloh z minulého zastupiteľstva
4. Rozpočtové provizórium obce pre rok 2001
5. Zhodnotenie činnosti Obecného úradu za rok 2000
6. Rôzne
7. Slávnostné ukončenie

Ad.1 Otvorenie
Starosta obce Ing. Ladislav Kubačák privítal všetkých prítomných poslancov a oboznámil prítomných s programom schôdze.

Ad.2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie – vypracovať návrh na uznesenie boli zvolení: p. Vlasta Gajdicová a p. Anna Markuliaková. Ako overovateľov zápisnice určil starosta p. Petra Dormana a p. Jána Lysíka.

Ad.3 Kontrola uznesení
V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesenia z posledného riadneho OZ, ktoré sa konalo 24. 11. 2000.
Úlohy, ktoré udelilo posledné obecné zastupiteľstvo boli splnené. Starosta pripomenul Mgr. Milanovi Pivkovi, aby ako riaditeľ Detského domova nezabudol na možnosť výberu vyradenej literatúry (v zmysle uznesenia 6/2000 zo 24. 11. 2000) v miestnej knižnici.

Ad. 4 Rozpočtové provizórium obce pre rok 2001
V tejto časti programu Obecného zastupiteľstva predniesol starosta obce prítomným poslancom návrh rozpočtu obce na rok 2001, ktorý vypracovala účtovníčka Obecného úradu p. Jurčová. Návrh tvorí i prílohu tejto zápisnice.
Starosta obce upozornil prítomných poslancov, že návrh je doposiaľ iba „pracovný“, nakoľko doposiaľ nebol publikovaný prijatý štátny rozpočet. Z tohoto dôvodu môže nastať úprava v prímoch v časti – Daň fyzických a právnických osôb a počíta i s úpravou domovej dane. Podľa slov starostu obce pravdepodobne vzrastie i cena 1 m3 vody.
V ďalšej časti tohoto bodu programu, oboznámil starosta obce prítomných poslancov s výdavkovou časťou pripravovaného rozpočtu. Objasnil, že zatiaľ boli rozvrhnuté len tie najnutnejšie časti výdavkov. Väčšina výdavkových položiek (bankové operácie, osvetlenie, výstavba satelitu, poistné, leasing …) je stabilná a nedajú sa na ne naplánovať nižšie výdavky. Na tomto mieste Mgr. Milan Pivko poznamenal, že stravné pre zamestnancov, v tomto prípade zamestnancov OÚ, vyplýva zo zákona.
V závere tohoto bodu schôdze OZ, starosta obce odporučil prítomným poslancom, aby si predložený návrh rozpočtu doma podrobnejšie preštudovali a pripravili si svoje návrhy a pripomienky do najbližšej schôdze Obecného zastupiteľstva.
Podrobný návrh rozpočtu obce na rok 2001 tvorí prílohu tejto zápisnice.


Ad. 5 Činnosť Obecného úradu za rok 2000
V úvode tohoto bodu programu starosta obce konštatoval, že obec bola v tomto roku zameraná vysoko investičnú výstavbu. Vo svojej správe informoval prítomných poslancov o:
1) výstavbe vodovodu
2) výstavbe plynovodu
3) rekonštrukcii satelitného rozvodu
4) ostatných prácach.
Pri správe o realizácii satelitného rozvodu p. Holičár vyjadril svoju obavu o voľné kazety z dvoch zrušených satelitných ústrední. Starosta však vysvetlil, že budú použité pri zlúčení do jednej centrálnej stanice a zároveň ubezpečil všetkých prítomných, že kazety sú pod prísnou kontrolou.
Prednesená správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Okrem spomenutého, v tomto bode starosta obce zreferoval koncoročnú správu p. Opialovej o stave obyvateľstva obce, o jeho prirodzenom a mechanickom pohybe.
Správa p. Opialovej tvorí prílohu tejto zápisnice.
Následne nato starosta obce zreferoval koncoročnú správu p. Vrbinárovej o návštevnosti a stave výpožičiek v miestnej knižnici a oboznámil prítomných poslancov s kultúrnymi akciami uskutočnenými za rok 2000.
Správa p. Vrbinárovej taktiež tvorí prílohu tejto zápisnice.
Koncoročný stav na úseku sociálnej starostlivosti, ktorý vypracovala p. Kubačáková, opäť zreferoval starosta obce.
Správa p. Kubačákovej tvorí taktiež prílohu tejto zápisnice.
Koncoročný stav na úseku daní a poplatkov spracovala p. Kubicová. Jej správu taktiež zreferoval starosta obce.
Správa p. Kubicovej tvorí taktiež prílohu tejto zápisnice.
V závere tejto časti bodu starosta obce informoval prítomných o stave na úseku výstavby, ktorý spracoval prednosta Obecného úradu p. Filo.
V ďalšej časti tohoto bodu programu vystúpila p. Opialová a predložila poslancom Obecného zastupiteľstva text do obecnej kroniky za rok 1998. Poslanci OZ tento text jednohlasne schválili.
Text do obecnej kroniky za rok 1999 poslancom predniesol Mgr. Anton Varecha. Po následných úpravách a pripomienkach bol opäť jednohlasne schválený.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 6 Rôzne
V tejto časti programu boli vznesené žiadosti, o ktorých malo rozhodnúť Obecné zastupiteľstvo.
Z ostatnej schôdze Obecného zastupiteľstva boli zhromaždené všetky žiadosti o jednorázovú finančnú výpomoc. Jednalo sa o žiadosti p. Jitky Turiakovej, p. Jozefa Gajdicu, p. Júlie Danekovej, p. Márie Lukešovej a p. Anny Liskovej. Obecné zastupiteľstvo, hlasovaním o každej žiadosti jednotlivo, rozhodlo nasledovne:
p. Jitka Turiaková – Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo.
ZA - 0, PROTI 1, ZDRŽAL SA 9
p. Júlia Daneková - Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo.
ZA - 3, PROTI 4, ZDRŽAL SA 3
p. Mária Lukešová - Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo.
ZA - 0, PROTI 10, ZDRŽAL SA 0
p. Anna Lisková - Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo.
ZA - 0, PROTI 7, ZDRŽAL SA 3
p. Jozef Gajdica – Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo vo výške sumy 1.500,- Sk, ktorá bude účelovo určená na nákup potrebných hmotných vecí.
ZA - 6, PROTI 2, ZDRŽAL SA 2
Papajová Eva – žiadosť o predĺženie doby splatnosti dlhu svojho manžela za predaj alkoholu a tabakových výrobkov v čase jeho podnikania. Svoju žiadosť zdôvodnila manželovou neprítomnosťou na Slovensku.
Obecné zastupiteľstvo 6iadosť schválilo, a predĺžilo termín splatnosti do 31. 12. 2000. Po tomto termíne bude na p. Papaja uvalená exekúcia.
p. Lysík – aká je situácia ohľadom obecného bytu?
Starosta pripomenul, že uznesenie týkajúce sa tohoto problému bolo už prijaté (č. 6/2000). Poslanec Mgr. Milan Pivko však upozornil, že pri predaji obecného bytu treba myslieť na žiadosti detí z Detského domova, ktoré nemajú kam ísť.
p. Janík – na ostatnom obecnom zastupiteľstve nebola jasná otázka odvozu TKO, ako pokročil tento problém?
Na túto pripomienku reagoval starosta obce, ktorý vysvetlil, že TKO SEMETEŠ n.o. pozostáva z 9 obcí a doposiaľ iba obce Vysoká nad Kysucou a Makov majú záujem o podpísanie zmluvy s firmou z Považského Chlmca. V prípade vystúpenie z organizácie môže však táto firma nečakane zvýšiť ceny. Prednosta obecného úradu oboznámil poslancov s pripravovanou prestavbou automobilového parku TKO SEMETEŠ n.o. a v prípade, že sa ani potom nedokáže ísť s cenou žetónu ďalej, bude prechod na Žilinu reálny.
p. Dorman – pripomenul, že na začiatku roku 2000 sa predpokladalo s vydávaním obecného časopisu. Čo je s týmto nápadom?
Na tento podnet reagoval zamestnanec obecného úradu Anton Varecha a vysvetli, že v súčastnej finančnej tiesni je vydávanie obecného časopisu, ktrorý by nebol komerčne ladený, pomerne náročnou finančnou záležitosťou a v konečnom dôsledku, obecný úrad nemá na tento nápad potrebné technické vybavenie (skener…). Okrem toho, časopis nie je možné zostavovať iba jedným zamestnancom.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 7 Záver
V závere schôdze Obecného zastupiteľstva p. Vlasta Gajdicová prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol po následných úpravách i jednohlasne prijatý.
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a poprial prítomným všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia a osobných úspechov do nového milénia a vyjadril svoje želanie: „…aby najkrajším darčekom pod stromčekmi všetkých poslancov, bola spokojnosť občanov“.
Následne na to starosta obce schôdzu ukončil a prítomných pozval na záverečné skromné občerstvenie.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada