TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 1/2008 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  15. 2. 2008 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 1/2008 v pdf formáteSample Image

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2007
4. Správa o čerpaní rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2007
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2007
6. Prejednanie žiadosti o priznanie daňových úľav, o poskytovaní príspevkov, úprava poplatkov prejednanie ostatných žiadostí, ktoré môžu mať vplyv na úpravu rozpočtu pre rok 2008
7. Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2008
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce pre rok 2008
9. Rôzne
10.Diskusia
11.Schválenie uznesenia
12.Záver


Ad.1 Otvorenie
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou viedol starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. V úvode privítal všetkých poslancov a prítomných hostí a predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza OZ. Schôdze OZ sa zúčastnili i zástupcovia a konatelia spoločnosti A&T Reality, ktorí prišli predniesť a obhájiť svoju žiadosť a prezentovať svoju ponuku. Z tohto dôvodu starosta navrhol, aby žiadosť spoločnosti A&T Reality bola prejednaná v úvode dnešnej schôdze.  Nakoľko nikto z prítomných voči predloženému programu nevzniesol žiaden pozmeňujúci návrh, dal starosta obce o predloženom programe hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Chvasteková Viktória, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Starosta obce teda skonštatoval, že dnešná schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí: Jozef Zborovan a Mgr. Martin Machciník. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslav Dorman a Viktória Chvasteková. Ako zapisovateľ bol navrhnutý Mgr. Anton Varecha. O predložených návrhoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Chvasteková Viktória, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL..
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

 

Ad. 9 Rôzne – žiadosť zaradená na prejednanie v úvode schôdze OZ        
V úvode tohto bodu programu starosta obce privítal zástupcov spoločnosti A&T Reality p. Ing. Róberta Gaboša a Ing. Radoslava Hetflajša. Starosta uviedol, že zo žiadosťou spoločnosti A&T Reality, ktorá sa týka odkúpenia areálu a budovy hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove za účelom ďalšej investície a vybudovanie parkoviska pre kamióny, autoservisu a kancelárskych priestorov, bol už oboznámený. Samozrejme k tejto žiadosti sa musí taktiež vyjadriť DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov. Súhlasné stanovisko DHZ Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov odovzdal starostovi, ktorý ho následne prečítal, pán Miroslav Dorman. Právomoc rozhodnúť o tejto žiadosti však má iba obecné zastupiteľstvo. Postoje DHZ a starostu obce sú iba poradné. Následne nato starosta odovzdal slovo zástupcom spoločnosti A&T Reality. 
So samotným zámerom a celým pripravovaným projektom oboznámil prítomných Ing. Radoslav Hetflajš. Žiadosť a návrh projektu tvorí prílohu tejto zápisnice. Jeho výklad doplnil Ing. Róbert Gaboš, ktorý  v krátkosti predstavil i spoločnosť A&T a OZ ozrejmil, že ponúkaná cena 1,- Sk za budovu a 1,- Sk za pozemok je v skutočnosti iba jeden z možných návrhov, pričom zohľadňuje skutočnosť, že v rámci vypracovaného biznis plánu bude  zisk pre obec v priebehu 10 rokov predstavovať 2 078 398,- Sk.
Starosta pripomenul, že podľa zákona č. 369/90 Zb. obec nemôže svoj majetok darovať. Na prevod nehnuteľného majetku je potrebná kúpna zmluva.
Pavol Pavlík – aká je záruka v prípade, že by došlo ku krachu spoločnosti? Čo bude s majetkom?
Ing. Róbert Gaboš – V prvom rade je nutné definovať čo je to krach spoločnosti. Je samozrejme možné, že si môžeme stanoviť nejaké ekonomické ukazovatele našej spoločnosti a v prípade, že ich nedodržíme majetok spätne vrátime za kúpnu cenu             1,- Sk.
Anton Opial – Spätné vrátenie by bolo v stave po rekonštrukcii?
Ing. Róbert Gaboš – My nášmu podnikaniu natoľko veríme, že k takejto situácii nedôjde, ale v prípade že by k tejto situácii došlo, majetok vrátime v zrekonštruovanom stave.
Viktória Chvasteková – v rámci vašej prezentácie ste uviedli, že tam budú vytvorené i bytové priestory? Pre koho?
Ing. Radoslav Hetflajš – je to náš predbežný zámer. Na prvom poschodí plánujeme vytvoriť administratívne priestory. Toto je priorita. V podkroví by došlo k rozšíreniu administratívy prípadne nocovne pre našich vodičov.
Mária Varechová – s Vaším zámerom osobne súhlasím ale nesúhlasím s ponúknutou kúpnou cenou 1,- Sk.
Mgr. Martin Machciník – s predstaveným zámerom súhlasím. Vidím v tom prínos pre obec ako pracovné miesta, možnosť čerpať PHM, servis atď.
Ing. Róbert Gaboš – my samozrejme súhlasíme s tým, aby hasiči využívali celé spodné podlažie a my budeme znášať náklady na údržbu a energie.
Jozef Zborovan – Je to veľký a dobrý projekt.
Ján Lysík – Nie som tomu až tak moc potešený. Je to dosť veľké s veľkým ruchom. My zastupujeme predovšetkým obyvateľov a preto musíme brať ohľad i na nich. Osobne, keby som tam mal dom tak s tým nesúhlasím. Ten pozemok je fakt nevyužiteľný, ale okolo sú rodinné domy. Tie tabuľky sú pekné, tak isto to viem posúdiť nakoľko podnikám a taktiež by som z podnikateľského zámeru vedel „vypichnúť“ niečo pekné pre uši. Je zrejmé, že tabuľky ohľadom zamestnanosti nie sú celkom pravdivé. Všetko by som vedel „stráviť“ ale nie tú poslednú tabuľku, že za korunu. My tu zastupujeme občanov, tak na čo potom vyrubujeme dane! Ja som úplne proti tomu, aby sa to dalo za korunu!
Ing. Róbert Gaboš – Čo sa týka susedov všetci sa majú možnosť k tomu vyjadriť ako účastníci stavebného konania.
Ing. Radoslav Hetflajš – Čo sa týka toho hluku hociktorá štúdia dokáže, že kamión idúci po štátnej ceste 80-tkou spôsobí väčší hluk, ako kamión idúci 10 - 20-tkou na nižšom prevodovom stupni.
Ing. Róbert Gaboš – My samozrejme v projekte rátame i s proti hlukovými bariérami. Ohľadom zamestnanosti si myslím, že nemáte pravdu. Nikto nevie koľko je tu obrábačov kovov, zváračov, zámočníkov a pod. V súčasnosti zamestnávame 200 až 250 vysočanov! Už teraz sa vodiči z Vysokej nad Kysucou pýtajú na budúcu prácu. My plánujeme, tak ako to v našom pláne uvádzame, zamestnať 91 percent zamestnancov zo základným vzdelaním.
Ján Lysík – Je mi jasné, že pre Vás sú ľudia z našej obce lepšie zamestnateľní.
Ing. Róbert Gaboš – K tej otázke 1,- Sk. Obce a mestá sa všade snažia pritiahnuť investorov všetkými spôsobmi. Mesto Žilina keď chcela pritiahnuť takého investora ako je KIA musela do toho investovať. Z pohľadu obce je preto výhodný každý investor. My od obce nechceme žiadnu infraštruktúru. My nejdeme tvrdo za tou korunou. Určite však nevieme ponúknuť takú čiastku, za ktorú by sme našli iný pozemok a postavili si budovu sami. Argumenty, ktoré ja uvádzam sú rovnaké pre Vás i pre občanov.
Jozef Zborovan – Každá budova potrebuje údržbu a starostlivosť. Živým príkladom je budova MŠ na Nižnom Kelčove.
Ján Lysík – Poznám sa s ľuďmi, ktorí vlastnia penzióny na Kasárňach ako koníček. V skutočnosti podnikajú v kamiónovej doprave. Jeden ich vlastní 30 a druhý 50. Takže viem, že ide o veľmi výnosné podnikanie.
Miroslav Dorman – Ťažko sa dá ľuďom hovoriť a vysvetľovať, že keď Vám to dáme za korunu, predsa len tie peniaze prídu späť do obce. Budova bola postavená v akcii „Z“. Ťažko bude teda vysvetľovať, keď ju predáme za akúkoľvek cenu.
Mária Varechová – Určite ste už nad tou cenou uvažovali. Preto by sme uvítali Váš návrh.
Ing. Róbert Gaboš – Na kúpu máme v našom pláne rezervu 400 000,- Sk. Či je to málo alebo veľa je na Vás. My máme prepočítané investície, ale samozrejme i výnosy.
Ján Lysík – Navrhujem aby sme sa dojednali osamote.
Mgr. Martin Machciník – Zatiaľ sa tu stále hovorí iba o mínusoch, ale bavme sa aj o plusoch!
Ján Lysík – Martin, nehnevaj sa, my máme rozpočet 28 mil. a pre teba je ponúknutá suma nejakým príjmom?
Starosta – Chcem sa Vás opýtať či je ochota OZ rozhodnúť dnes, alebo chcete čas na rozmyslenie?
Ján Filo – Bola zvažovaná i otázka územného rozhodnutia?
Ing. Róbert Gaboš – S týmto samozrejme počítame. Dnes sme tu nato všetci, aby sme sa dohodli.
Miroslav Dorman – navrhujem dať hlasovať o podpore pre tento projekt.
Starosta – nakoľko tu „cítim“ dva názory dávam hlasovať:
Kto je ZA to, aby sa o tejto predloženej žiadosti rozhodlo dnes:
ZA – Viktória Chvasteková, Mgr. Martin Machciník, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – Miroslav Dorman, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík
ZDRAŽAL SA -  nikto
Kto je ZA to, aby sa o tejto predloženej žiadosti rozhodlo na ďalšej mimoriadnej schôdzi OZ:
ZA – Miroslav Dorman, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík
PROTI – Viktória Chvasteková, Mgr. Martin Machciník, Mária Varechová, Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA -  nikto
Nakoľko oba návrhy podporil rovnaký počet poslancov, starosta obce využil svojho poradného hlasu a priklonil sa k poslancom, ktorí hlasovali, aby sa o predloženej žiadosti rozhodlo na ďalšej mimoriadnej schôdzi OZ. V následnej diskusii poslanci navrhli, aby sa najbližšia mimoriadna schôdza OZ konala v utorok 19. 2. 2008 o 16:00 hod.
Starosta obce ako predsedajúci poďakoval zástupcom spoločnosti A&T Reality za účasť na dnešnej schôdzi OZ a tí následne schôdzu OZ opustili.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Schôdza obecného zastupiteľstva ďalej pokračovala v zmysle schváleného programu.


Ad. 3 Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2007
Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2007 predniesol hlavný kontrolór obce p. Jozef Vrbinár. Prednesená správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Po jej prednesení vyzval starosta obce prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenej správe.
Anton Opial – Kontroloval hlavný kontrolór i účty TJ SPARTAK, keď uvádza, že všetky účtovné operácie boli v poriadku a čo povie na položku 40 000,- Sk na projekt regulácie farského potoka?
Starosta – k TJ SPARTAK Vysoká sa vyjadrí hlavný kontrolór.
-Projekt regulácie farského potoka musel byť podaný ešte v roku 2007, aby sme sa mohli uchádzať o finančné prostriedky z Ministerstva životného prostredia SR. V tomto projekte ide predovšetkým o odvodnenie cintorína v ústredí. V jeho hornej časti by sme sa chceli dostať s drenážou 2,5 m pod povrch a túto gravitačne zaústiť do farského potoka.
Jozef Vrbinár – k otázke kontroly účtov TJ SPARTAK Vysoká – áno, kontroloval som aj TJ SPARTAK.
Anton Opial – obec by nemala zo svojich prostriedkov prispievať na zveľaďovanie majetku iných organizácií napr. cirkvi. Pri TJ SPARTAK chcem vedieť či si kontrolór všimol, že majú v rozpočte položku – na pokuty a nenastúpenie 35 000,- Sk!
Prednosta – v správe o hospodárení organizácie TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou za rok 2007 sa pri položke pokuty za ŽK a ČK a nastúpenie na zápas uvádza položka 8 400,- Sk. V rozpočte pre rok 2008 je na túto položku plánovaných 2 000,- Sk nakoľko výbor TJ SPARTAK Vysoká upozornil všetkých hráčov, že pokuty za vynútené ŽK a ČK za nešportové správanie (vulgarizmy, pripomienky voči rozhodcom a pod.)  im budú zosobnené. Teda žiadnych 35 000,- Sk.
Nakoľko už nikto z prítomných nemal žiadnu pripomienku dal starosta obce o predloženej Správe hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2007 hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2007 schválilo.

Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 4 Správa o čerpaní rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2007
Správa o čerpaní rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou bola poslancom OZ doručená spoločne s pozvánkou na dnešnú schôdzu OZ. Nakoľko ju teda mali možnosť poslanci OZ naštudovať doma, starosta ju v krátkosti predniesol.
Následne vyzval poslancov o vznesenie prípadných dotazov.
Miroslav Dorman – predpokladané dofinancovanie školstva z rozpočtu obce bude 500 000,- Sk, teda hlavne ZŠ Horný Kelčov?
Starosta – Áno.
Anton Opial – Pri neziskových organizáciách treba povedať, že väčšina financií ide pre TJ SPARTAK. To znamená, že uvádzanú sumu výdavkov „spotrebovalo“ 20 ľudí. Niektoré dôležité veci na OZ sú zakrývané a prejednávané veľmi rýchlo čo je stále zdôvodňované krátkosťou času.
Starosta – V žiadnom prípade nejde o zakrývanie položiek! V skutočnosti máme 4 družstvá takže žiadnych 20 ľudí. Oproti preschválenému rozpočtu ide naozaj o minimálne zmeny. Poslednú úpravu rozpočtu OZ schvaľovalo dňa 14. 12. 2007 podľa skutočného črpania                          k 30. 11. 2007.
Anton Opial – Chcel som povedať, že informácie nám treba podať tak, aby neboli zahmlievané.
Starosta – Pokiaľ si pán poslanec myslíš, že Vám podávame zahmlievané informácie, máš právo kedykoľvek si ich prekontrolovať a overiť.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 5 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2007
Tento bod je priamym pokračovaním bodu Ad. 4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2007 predniesol hlavný kontrolór obce p. Jozef Vrbinár. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2007 tvorí prílohu tejto zápisnice. Hlavný kontrolór odporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť súhlas s celoročným hospodárením obce Vysoká nad Kysucou bez výhrad.
O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Celoročné hospodárenie Obce Vysoká nad Kysucou bez výhrad.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 6 Prejednanie žiadostí o priznanie daňových úľav, o poskytovaní príspevkov, úprava poplatkov a prejednanie ostatných žiadostí, ktoré môžu mať vplyv na úpravu návrhu rozpočtu pre rok 2008
V úvode tohto bodu programu predniesol starosta obce informácie týkajúce sa spracovávania projektu Rekonštrukcie ZŠ E. A. Cernana. K tomuto projektu starosta uviedol: „Určite ste už z rôznych médií počuli o Európskych fondoch. Samozrejme, že aj naša obec nechce ostať bokom a chce sa uchádzať o prostriedky z týchto fondov. Dňa 21. januára 2008 bolo vyhlásené resp. sprístupnené Ministerstvom výstavby - ROP 1.1. vzdelávanie. V minulosti sme sa uchádzali v tomto programe, v programovom období 2004 -2006 (vtedy mal síce tento program názov „Základná infraštruktúra školstva“) o rekonštrukciu ZŠ a MŠ a výstavbou telocvične. V tomto programovacom období okrem počtu žiakov, ktorý musel byť väčší ako 200, nemal žiadne finančné obmedzenie, ktoré by sme neboli schopní splniť.
Pôvodný rozpočet bol v roku 2004 cca 55. mil. Nový operačný program ROP 1.1 na vzdelávanie má obmedzenia, ktoré nás dosť zaskočili a to:
Minimálny objem možných požadovaných finančných prostriedkov je 8 mil. a maximálny je 100 mil. Sk.
Horšie je, ale ešte to, že je vytvorený takzvaný Benchmark na žiaka, to je maximálny limit na žiaka je:
ZŠ ............................. 70.000,- Sk
MŠ .......................... 100.000,- Sk
• ZŠ E. A. Cernana má 202 žiakov (ako-tak spĺňame hranicu  viac ako 200 žiakov, ale môžeme žiadať 200 x 70 000 = 14.000.000,- Sk)
• ZŠ H. Kelčov má necelých 100 žiakov, nespĺňa dve základné požiadavky
1. má menej ako 100 žiakov
2. hlavne min. limit 8.000.000,- Sk pretože 70 tis. x 100 = 7 mil., teda menej ako min. 8 mil.
•  MŠ detto ako ZŠ Horný Kelčov, aj keď je Benchmark 100.000,- Sk na žiaka, ale pri 60 žiakoch je to iba 6 mil. čiže menej ako 8 mil.
Z tohto teda vyplýva, že v tomto operačnom programe môžeme ísť maximálne do rekonštrukcie školy, ale už nie do výstavby telocvične, ktorej výstavba sa pohybuje 1 000 000,- Sk za meter. V tomto smere som sa už spojil s prednostom MsÚ v Turzovke Mgr. Kobolkom a požiadal som ho o zaslanie podkladov týkajúcich sa nafukovacej haly.
Nakoľko máme dnes dosť nabitý program, ale pri ďalšom OZ musíme vážne uvažovať s alternatívnou vyradiť MŠ z režimu siete školstva a priradiť základnú aj elokovanú MŠ k jednotlivým školám.
Dôvodom je to, že MŠ sú originálne kompetencie a nie je možné žiadať dotáciu z MŠ aj keď z EÚ fondov áno, ale musia byť splnené základné podmienky.“
Na obecný úrad bolo v týchto dňoch doručené oznámenie, že bude možné čerpať finančné prostriedky z EÚ na rekonštrukciu miestnych komunikácií aj keď nie sú zapísané na LV. Znamená to, že v rámci obecného rozpočtu bude teda nutné plánovať finančné prostriedky i vyhotovenie projektovej dokumentácie a v prípade úspešnosti i spolufinancovanie rekonštrukcie niektorých MK.
Ako ďalší predstavil starosta obce Projekt internetizácie  MRHK na základe operačného programu EÚ informatizácia spoločnosti, operačná OS 3 – širokopásmový internet.
- Tento projekt predstavuje výber a poskytnutie prístupu na internet čo najširšieho počtu obyvateľov.
- Prenosová infraštruktúra musí byť postavená na bezdrôtovej technológií (tak ako WI – FI od Ing. Sebechlebského)
- Minimálna požadovaná rýchlosť pripojenia zákazníka musí byť 1024 kb ps s neobmedzeným prístupom na internet
- Cena za dátovo neobmedzený produkt je 300 Sk bez DPH + inštalačný poplatok 1252,- Sk. (Všetko je samozrejme závislé od počtu pripojených ľudí)
- Objednávateľ na financovanie projektu (MRHK) prispieva 5% z celkovej ceny projektu,  to predstavuje cca 79,- Sk vrátane DPH. V našom prípade pri predpoklade 1300 domácnosti 10% z celkového počtu 39 000 obyvateľov a podľa posledného sčítania je priemerný počet na domácnosť 2,9 obyvateľov.
Výhody tohto projektu:
- neporovnateľne vyššia rýchlosť
- licencované pásmo zaručuje kvalitu pripojenia z dôvodu, že operátor má pridelený frekvenčný rozsah – nedochádza k rušeniu medzi operátormi ako v nelicencovanom (WIFI) kde je k dispozícií 13 komunikačných kanálov a dochádza ku komplikáciám v podobe rušenia.
- Technológia WI MAX bola primárne určená na šírenie rýchleho internetu. (Len dodatok – pri tejto technológií je možné z idúceho vozidla rýchlosťou 120 km/h využívať jej služby okrem prijímania klasického internetu podporuje aj Hlas cez internet – telefonovanie v tejto sieti pre zákazníkov je prakticky zadarmo.) Túto technológiu je možné v obciach využívať na inštaláciu kamerového systému na monitorovanie budov, ulíc a problémových miest a pod.
Od OZ sa žiada vyjadrenie súhlasu s podporou tohto projektu  a v tom prípade aj 5% spolufinancovanie (max 5% v našom prípade 79 x 3 000 = cca 240.008,- Sk; Výstavba stožiarov a staníc po schválení a hladký priebeh cca 10 týždňov)
V poradí ako ďalší predložil starosta obce návrh Všeobecne – záväzného nariadenia O postupe pri poskytovaní finančných príspevkov Obcou Vysoká nad Kysucou na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Nakoľko uvedený návrh poslanom OZ nebol zaslaný poštou starosta ho prečítal. Návrh vyššie uvedeného VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 31. 1. 2007 a zároveň tvorí prílohu tejto zápisnice.
O predloženom návrhu Všeobecne – záväzného nariadenia O postupe pri poskytovaní finančných príspevkov Obcou Vysoká nad Kysucou na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Všeobecne – záväzné nariadenie č. 1/2008 O postupe pri poskytovaní finančných príspevkov Obcou Vysoká nad Kysucou na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately schvaľuje v zmysle predloženého návrhu.
V priebehu roku 2007 bola našej obci poskytnutá finančná dotácia z Ministerstva životného prostredia na zakúpenie zberných nádob na TKO. Zberné nádoby resp. kontajnery boli umiestnené do osád: U Rekši - 1100 l, Zlámaná - 1100 l,  Skala - 1100 l, Zadná Zátoka - 1100 l, U Solíkov- 5 t,  Očovce - 7 t. Zberné nádoby boli do uvedených osád umiestnené po prvý krát, t.j. obyvatelia boli v zmysle platného VZN od platby za odpad oslobodení. Jedná sa však o osady, ktoré sú v zimných mesiacoch nedostupné a teda nie je možné nádoby vyvážať pravidelne ako v iných častiach obce. Z tohto dôvodu požiadala p. Daniela Kubicová, zamestnankyňa obce na úseku daní a miestnych poplatkov, poslancov OZ o zváženie výšky poplatku za zber a odvoz komunálneho odpadu na jednu osobu v uvedených osadách. Po následnej diskusii predložila návrhová komisia návrh, poskytnúť pre trvale žijúcich obyvateľov osád  U Rekši, Zlámaná, Skala, Zadná Zátoka, U Solíkov a  Očovce úľavu vo výške 50% z platby za zber a odvoz komunálneho odpadu. Poplatok pre majiteľov neobývaných rodinných domov a objektov na individuálnu rekreáciu ostane v zmysle platného VZN.
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – Ján Lysík
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie úľavy vo výške 50% z platby za zber a odvoz komunálneho odpadu pre trvale žijúcich obyvateľov osád U Rekši, Zlámaná, Skala, Zadná Zátoka, U Solíkov a  Očovce. Poplatok pre majiteľov neobývaných rodinných domov a objektov na individuálnu rekreáciu v uvedených osadách ostáva nezmenený v zmysle platného VZN.
V decembri roku 2007 bol obci, v zmysle platnej zmluvy, dodaný softvér spracovávajúci evidenciu hrobových miest spoločne i s mapovými podkladmi oboch pohrebísk. Jeho súčasťou je i nájomná zmluva na hrobové miesto a z toho vyplývajúce poplatky.  Nájomná zmluva však musí byť prejednaná a schválená poslancami OZ. Z tohto dôvodu predniesol starosta obce návrh Nájomnej zmluvy na prenájom hrobového miesta. Návrh nájomnej zmluvy tvorí prílohu tejto zápisnice. O predloženom návrhu zmluvy dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík,  Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo zmluvu na prenájom hrobového miesta na pohrebiskách v Obci Vysoká nad Kysucou schvaľuje v zmysle predloženého návrhu.
V ďalšej časti tohto bodu programu predložil a predniesol starosta obce, ako predsedajúci, žiadosti, ktoré môžu mať vplyv na úpravu návrhu rozpočtu pre rok 2008.
Ľudmila Barošová, Vysoká nad Kysucou 216 – žiadosť o poskytnutie daňovej úľavy
O predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:
ZA – nikto
PROTI – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial,  Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o poskytnutie daňovej úľavy neschválilo.
DHZ Horný Kelčov – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku vo výške 10 000,- Sk na zabezpečenie osláv 50-teho výročia založenia DHZ
- I keď žiadosť bola predložená pred OZ dnes, požiadavka bola už zapracovaná do návrhu obecného rozpočtu OZ.
Mária Cudráková, vedúca ŠJ – žiadosť o preplatenie nadčasových hodín
Po následnej diskusii návrhová komisia predložila návrh na preplatenie 50% nadčasových hodín. O predloženom návrhu k žiadosti p. Márie Cudrákovej dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík,Mgr. Martin Machciník, Anton Opial,  Pavol Pavlík,  Jozef Zborovan
PROTI –Mária Varechová
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo preplatenie 50% nadčasových hodín p. Márie Cudrákovej.
Jozef Štefko, Čujkovova 31, Ostrava – žiadosť o odpredaj pozemku č. 4865/1 – záhrada, o výmere 111 m2, nachádzajúceho sa v miestnej časti Vyšný Kelčov – U Putkov
O predloženej žiadosti o odpredaj pozemku a návrhu o cene 70,- Sk/m2 dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial,  Pavol Pavlík,  Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  Mgr. Martin Machciník
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o odpredaj pozemku č. 4865/1 – záhrada, o výmere 111 m2, nachádzajúceho sa v miestnej časti Vyšný Kelčov – U Putkov schválilo za cenu 70,- Sk/m2.
ZŠ E. A. Cernana, Vysoká nad Kysucou 316 – žiadosť o navýšenie rozpočtu na rok 2008
Predloženú žiadosť Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. Rozpočet ZŠ E. A. Cernana je riešený v rámci obecného rozpočtu a jeho navýšenie bude možné až po dohodovacom konaní. ZŠ E. A. Cernana budú teda pridelené finančné prostriedky v zmysle schváleného normatívu.
ZMOS – Dotazník na zistenie záujmu členských miest a obcí ZMOS o zabezpečenie verejného poriadku príslušníkmi služby poriadkovej polície Policajného zboru SR
Predloženú informáciu a dotazník Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
Antónia Ehlová, Vysoká nad Kysucou 1259/11 – žiadosť o odstránenie závad v byte č. 11
Predloženú žiadosť Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. Nakoľko žiadateľka obdobnú žiadosť predložila už v minulosti, OZ doporučilo vedeniu obce opodstatnenosť žiadosti prešetriť namieste.
Zväz postihnutých civ. chorobami v SR, ZO Vysoká nad Kysucou – žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť v roku 2008
Nakoľko sa jedná o príspevkovú organizáciu obce, táto žiadosť už bola zohľadnená v návrhu obecného rozpočtu a organizácii budú, v prípade schválenia obecného rozpočtu, poskytnuté finančné prostriedky na činnosť vo výške 9 000,- Sk.
Ľubomíra a Ladislav Odrobiňákovci, Vysoká nad Kysucou 282 – žiadosť o spoluprácu pri rekonštrukcii miestnej komunikácie vo Vysokej nad Kysucou z osady Vrchrieka do osady Semeteš
Predloženú žiadosť Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. V návrhu obecného rozpočtu na rok 2008 je zahrnutá i rekonštrukcia miestnych komunikácií. Podľa posledných informácií bude možné čerpať finančné prostriedky na rekonštrukciu MK, ktoré nie sú zapísané na LV i z prostriedkov z fondov EÚ. Táto žiadosť ostáva teda „otvorená“ a k jej riešeniu sa pristúpi až po obdŕžaní manuálu na využitie možnosti čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ na rekonštrukciu miestnych komunikácií.
Pavol Varecha, Vysoká nad Kysucou 1259/7 – žiadosť o namontovanie radiátora do obývacej izby bytu č. 7
Predloženú žiadosť Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. Nakoľko žiadateľ obdobnú žiadosť predložil už aj v minulosti, OZ doporučilo vedeniu obce opodstatnenosť žiadosti prešetriť namieste.
MŠ Vysoká nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou 287 – žiadosť o riešenie havarijného stavu strechy budovy MŠ, vchodových dverí, okien a žiadosť o pomoc pri bežných opravách v materskej škole.
Predloženú žiadosť Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. V návrhu obecného rozpočtu na rok 2008 je zahrnuté i vykonanie niektorých z požadovaných prác. Samozrejme drobné opravy budú zabezpečené prostredníctvom zamestnancov obce. Nakoľko toto predškolské zariadenie nebude môcť čerpať finančné prostriedky na celkovú rekonštrukciu v zmysle pripravenej projektovej dokumentácie z dôvodu stanovených kvót na dieťa MŠ a minimálnej výšky požiadavky, bude nutné aby OZ do konca aktuálneho školského roka zvážilo pričlenenie MŠ k ZŠ E. A. Cernana a elokovanej triedy vo Vyšnom Kelčove k ZŠ Horný Kelčov.
OZ Voľný čas, Vysoká nad Kysucou – žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť OZ Voľný čas v roku 2008
Nakoľko sa jedná o príspevkovú organizáciu obce, táto žiadosť už bola zohľadnená v návrhu obecného rozpočtu a organizácii budú, v prípade schválenia obecného rozpočtu, poskytnuté finančné prostriedky na činnosť vo výške 30 000,- Sk.
V ďalšej časti starosta predniesol žiadosti, ktoré boli doručené a prejednané na schôdzach OZ ešte v roku 2007 avšak nakoľko sa týkali obecného rozpočtu boli odročené na dnešnú schôdzu.
Jozef Beňo, Vysoká nad Kysucou 230 – žiadosť o opravu prístupovej asfaltovej cesty k rodinnému domu
Predloženú žiadosť Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. V návrhu obecného rozpočtu na rok 2008 je zahrnutá i rekonštrukcia miestnych komunikácií a obec bude žiadosť riešiť vzhľadom na finančné možnosti obce, prípadne sa bude snažiť čerpať finančné prostriedky na rekonštrukciu MK, ktoré nie sú zapísané na LV i z finančných prostriedkov fondov EÚ.
Obyvatelia osady Zátoka - žiadosť o vyjadrenie sa k zlému stavu MK č. 5034 a termínu opravy
Predloženú žiadosť Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. V návrhu obecného rozpočtu na rok 2008 je zahrnutá i rekonštrukcia miestnych komunikácií a obec bude žiadosť riešiť vzhľadom na finančné možnosti obce, prípadne sa bude snažiť čerpať finančné prostriedky na rekonštrukciu MK, ktoré nie sú zapísané na LV i z finančných prostriedkov fondov EÚ.
Jozef Kubinec a spol., Vysoká nad Kysucou 488 - žiadosť o zabezpečenie finančných prostriedkov na opravu prístupovej cesty do osady pokrývky
Predloženú žiadosť Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. Nakoľko sa však jedná o komunikáciu lesného charakteru vedúcu do vzdialenej osady, kde sú 3 trvale žijúce osoby, nie je vo finančných možnostiach obce riešiť jej rekonštrukciu. Navyše uvedená komunikácia bola poškodená dôsledkom ťažby drevnej hmoty súkromnými osobami pochádzajúcimi z osady Pokrývky. Žiadosť bude možné riešiť iba v prípade, že obec bude môcť čerpať finančné prostriedky na rekonštrukciu MK, ktoré nie sú zapísané na LV i z finančných prostriedkov fondov EÚ.
Anna Mojíková, Vysoká nad Kysucou 965 - žiadosť o zavedenie opatrovateľskej služby pre jej syna Róberta
Obecné zastupiteľstvo žiadosť dňa 19. 6. 2007, kedy bola prvý krát prejednaná, zobralo na vedomie a žiadateľku vyzvalo podanie žiadosti písomnou formou a o doloženie výmeru dôchodku p. Róberta Mojíka. Žiadosť bola prešetrená i Komisiou pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva. Jej predseda p. Mária Varechová na schôdzi OZ dňa 19. 6. 2007 uviedla: „p. Róberta Mojíka sme navštívili spoločne i s p. Margitou Kubačákovou a p. Vlastou Gajdicovou. Menovaného sme našli v záhrade pri kosení trávy. Podľa jeho slov p. Mojíková odchádza za prácou týždenne na niekoľko dní. I keď sám realizuje nákupy, lekárka mu to zakázala a na opatrovateľskú službu má nárok. Nakoľko však ešte nemá výmer o dôchodku, komisia k ústnej žiadosti jeho matky nezaujala doposiaľ stanovisko.“
Výmer dôchodku neskôr žiadateľka doručila na obecný úrad.
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
 ZA – nikto
PROTI – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial,  Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o zavedenie opatrovateľskej služby pre p. Róberta Mojíka neschválilo s odôvodnením, že opatrovateľská služba bude zavádzaná výlučne iba v prípadoch, keď žiadateľ nemá žiadnych príbuzných.
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vysoká nad Kysucou 227 – žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na práce, ktoré by sa podľa možností mali uskutočniť v roku 2008
V následnej diskusii poslanci OZ navrhli poskytnúť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Vysoká nad Kysucou finančné prostriedky vo výške 100 000,- Sk, ktoré budú účelovo určené na zakúpenie obetného stola do kostola sv. Matúša v Ústredí. O predloženom návrhu k uvedenej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial,  Pavol Pavlík,  Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnúť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Vysoká nad Kysucou finančné prostriedky vo výške 100 000,- Sk, ktoré budú však účelovo určené na zakúpenie obetného stola do kostola sv. Matúša v Ústredí.
Mária Varechová – chcela by som pochváliť prácu starostu a obecného úradu. Je vidieť, že sa urobilo veľa práce ako v obci tak i v budove obecného úradu dvere, chodby atď. Teraz obecný úrad usporiadal dve krásne kultúrne podujatia (pozn. Obecný ples, Pochovanie basy). Každá žena, ktorá sa ich zúčastnila si však určite všimla, aké zastaralé a takmer nefunkčné sú dámske toalety. Chcela by som teda navrhnúť, aby do obecného rozpočtu pre rok 2008 bola v rámci výstavby zahrnutá i suma potrebná na úplnú rekonštrukciu dámskych toaliet na prízemí.
Anna Vrbinárová – chcela by som požiadať obecné zastupiteľstvo, v mene ženskej speváckej skupiny Vysočanka, o schválenie príspevku na činnosť
Starosta – ženská spevácka skupina Vysočanka je začlenená v rámci obecného rozpočtu v položke Reprezentačné výdavky. Nakoľko Vysočanka nie je oficiálne založenou príspevkovou organizáciou nie je možné, aby mala vlastnú rozpočtovú položku.
Anton Opial – navrhujem, aby sa ženská spevácka skupina Vysočanka pričlenila k OZ Voľný čas. V rámci občianskeho združenia budeme potom vedieť zúčtovať príjmy a výdavky Vysočanky.

Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 7 Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2008
V úvode tohto bodu programu starosta vyjadril svoj názor, že tak isto i on by chcel viac ihrísk, zrekonštruované budovy, cesty atď. Skutočnosť je však taká, že môžeme mať iba to na čo máme.
Následne nato starosta podrobne predstavil návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2008, v ktorom boli už zohľadnené i prejednané žiadosti.  Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2008 predpokladá vyrovnanú príjmovú i výdavkovú časť vo výške 37 121 000,- Sk vrátane základných škôl a školských zariadení.
Starosta obce po predstavení návrhu rozpočtu obce na rok 2008 poznamenal, že tak ako to už vyššie uviedol p. Miroslav Dorman, obec musí ZŠ Horný Kelčov dofinancovať sumou 500 000,- Sk. Starosta preto navrhol aby sumu 595 000,- Sk, ktorá mala byť prerozdelená medzi obe školy, určili na dofinancovanie ZŠ Horný Kelčov a v rozpočte navrhnutá suma 500 000,- Sk ostane ako rezerva v prípade neúspešnosti dohodovacieko konania. Nejde tu však o žiadne ukrátenie školy v ústredí, nakoľko obec investovala do výstavby ako antukového ihriska, tak predovšetkým do ihriska z umelým povrchom.
Anton Opial – TJ SPARTAK Vysoká považujem za vrece bez dna – čiernu dieru. Futbalisti nemajú záujem o činnosť organizácie. Členovia organizácie združujúcej ľudí postihnutých civilizačnými chorobami sú starší ale majú záujem získať finančné prostriedky brigádnickou činnosťou, ale u futbalistov sa s takýmto záujmom nestretneme. Keď si pozriete rozpočet TJ SPARTAK zistí, že automaticky počítajú len s finančnými prostriedkami od obce pričom vlastnou činnosťou si nezarobia nič. Prečo by mal predseda organizácie brať mesačný plat.
- Čo sa týka rekonštrukcie ihriska a šatní chcem povedať, že výhľadovo bude treba počítať s novou trebárs čo i len tréningovou plochou, lebo takto budeme stále dávať peniaze do rekonštrukcie a výsledok sa nedostaví.
Starosta -  na margo „platu“ predsedu TJ SPARTAK chcem uviesť, že nejde o plat v pravom zmysle slova ale o preplatenie cestovných a telefónnych nákladov. No a s novou hracou plochou počíta i nový Územný plán obce.
Ján Lysík – položku športovcov by som nechal tak ako je. Títo chlapci reprezentujú obec a pravda je taká, že zrušiť ich nemôžeme.
Nakoľko nikto z prítomných už nevzniesol žiadnu pripomienku, požiadal starosta obce hlavného kontrolóra o prednesenie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu.
Stanovisko predniesol hlavný kontrolór Jozef Vrbinár, v ktorom doporučil poslancom OZ schváliť predložený návrh rozpočtu.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu a návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2008 tvoria prílohu tejto zápisnice.
Následne nato dal starosta o predloženom návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2008 hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2008 v príjmovej časti vo výške:
- v príjmovej časti: 37 121 000,- Sk
- vo výdavkovej časti: 37 121 000,- Sk vrátane základných škôl a školských zariadení.

Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

 

Ad. 9 Rôzne
Mária Neslušanová, Vysoká nad Kysucou 245 – žiadosť o obrezanie konárov brezy na cintoríne
Obecné zastupiteľstvo žiadosť zobralo na vedomie a doporučilo ju riešiť vedeniu obce prostredníctvom zamestnancov obce.
Ďalej starosta obce predniesol OZ návrh na Štatút obecnej knižnice vo Vysokej nad Kysucou. Návrh štatútu tvorí prílohu zápisnice. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k štatútu žiaden pozmeňujúci návrh, dal starosta o ňom hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial,  Pavol Pavlík,  Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Štatút obecnej knižnice vo Vysokej nad Kysucou schválilo v znení predloženého návrhu.
Margita Kubačáková, sociálny pracovník obce – predniesla ústnu žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pre rodinu p. Štefana Šamaja, ktorému sa stal vážny úraz a leží v nemocnici v kóme. Jeho manželka je invalidný dôchodca a obe deti sú ešte študentmi.
V následnej diskusii návrhová komisia predložila návrh poskytnúť jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 5 000,- Sk. O predloženej žiadosti a návrhu na výšku finančnej výpomoci dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial,  Pavol Pavlík,  Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo jednorazovú finančnú výpomoc pre rodinu p. Štefana Šamaja schválilo vo výške 5 000,- Sk.

Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 10 Diskusia
Miroslav Dorman -  chcem sa opýtať na ďalšie možné využitie budovy bývalej materskej školy na Nižnom Kelčove. Budova z roka na rok chátra viac a zároveň chcem požiadať, aby zamestnanci obce opäť pozabíjali doskami okná a dvere.
Starosta – Využitie budovy je určite na dlhšiu debatu a bude to predovšetkým na OZ. Bude nutné i zvážiť možnosť využitia nejakého grantu.
Mária Varechová – chcela by som tlmočiť nespokojnosť obyvateľov z Nižného Kelčova zo Starej cesty, ktorí sa sťažujú, že nepočujú obecný rozhlas
- chcela by som požiadať o zváženie možnosti, čiastočne prostredníctvom zamestnancov prijatých na aktivačné práce, prehĺbiť potok v Škradnom, ktorý sa v ostatnom čase vylieva na cestu vedúcu do časti U Krupov
Starosta – Obe pripomienky budeme samozrejme v čo najkratšom čase prostredníctvom našich zamestnancov riešiť.

Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

 

Ad. 11 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Miroslav Dorman a Viktória Chvasteková  návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.   Uznesenie OZ č. 1/2008 bolo teda jednohlasne prijaté.

Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

 

Ad. 12 Záver
Na záver starosta obce Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným za účasť na dnešnej schôdzi ale i za zvládnutie dnešného náročného programu a následne na to schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo