TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 1/2007 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  20. 2. 2007 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č 1/2007 v pdf formáteSample Image

Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2007 - príjmová časť: Sample Image

Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2007 - výdavková časť: Sample Image


Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Zloženie sľubu poslanca p. Pavla Pavlíka
4. Schválenie rokovacieho poriadku (návrh obdržaný na ustanovujúcom zasadnutí)
5. Doplnenie členov schválených komisií pri OZ (návrh predložia predsedovia komisií)
6. Správa o čerpaní rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2006
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Vysoká nad Kysucou za rok 2007
8. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2006
9. Prejednanie žiadostí o priznanie daňových úľav a poplatkov pre rok 2007
10. Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2007
11. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu pre rok 2007
12. Rôzne
13. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2007
14. Diskusia
15. Schválenie uznesenia
16. Záver

 

Ad.1 Otvorenie
Úvodnú schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou v novom kalendárnom roku 2007 a viedol starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. V úvode privítal všetkých poslancov. Pri príležitosti konania sa prvého Obecného zastupiteľstva v roku 2007, zúčastnením poprial veľa pracovných i osobných úspechov a oboznámil s programom schôdze. Zároveň starosta obce ako predsedajúci navrhol, aby bolo v bode programu č. 5 prejednané: a) doplnenie členov rady školy a za b) vytvorenie novej povinnej komisie na ochranu verejného záujmu.  O navrhnutom programe tejto schôdze OZ spoločne s navrhnutými zmenami dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 7 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Starosta obce teda skonštatoval, že schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí: Viktória Chvasteková a Ján Jánsky. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslav Dorman a Mária Varechová. O predložených návrhoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 7 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 3 Zloženie sľubu poslanca p. Pavla Pavlíka       
Nakoľko sa riadne zvolený poslanec p. Pavol Pavlík nemohol z osobných dôvodov zúčastniť na ustanovujúcej schôdzi OZ, ktorá sa konala dňa 19. 12. 2006, starosta obce vyzval prítomných, aby povstali a následne prečítal sľub poslanca. Poslanec Pavol Pavlík na znak súhlasu sľub podpísal.
 Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.
Na schôdzu OZ prišiel p. Anton Opial.


Ad. 4 Schválenie rokovacieho poriadku
Na ustanovujúcej schôdzi OZ obdržali poslanci OZ návrh Rokovacieho poriadku. V Rokovacom poriadku došlo k niekoľkým formálnym zmenám a to, že došlo k zmene počtu poslancov OZ a k zmene funkčného obdobia 2006 – 2010, je nutné opätovne Rokovací poriadok prejednať. Nakoľko každý z poslancov OZ mal dostatočne dlhý čas na naštudovanie predloženého návrhu, starosta obce ako prednášajúci už predložený návrh bližšie nepredstavoval a navrhol vypustiť v §4 bode č. 3 „dôvodovú správu“, nakoľko túto nevypracovávame. Z prítomných poslancov už nikto nevzniesol žiaden pozmeňujúci návrh a preto dal starosta obce o predloženom a upravenom návrhu Rokovacieho poriadku hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh Rokovacieho poriadku  schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 5 Doplnenie členov schválených komisií pri OZ
Tento bod programu bude doplnený v zmysle bodu č. 1 tejto zápisnice. V úvode starosta vyzval predsedov aby v zmysle uznesenia č. 6/2006 navrhli členov jednotlivých komisií, ktorú budú pracovať pri OZ vo Vysokej nad Kysucou.  
Komisia pre oblasť kultúry, športu, mládeže, školstva
predseda: Anton Opial
tajomník: Anna Vrbinárová
členovia: Miroslav Dorman, Bc. Ján Pavlica, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník

Komisia pre oblasť sociálnu, bytovú, zdravotníctva
predseda: Mária Varechová
tajomník: Margita Kubačáková
členovia: Ján Jánsky, Vlasta Gajdicová

Komisia pre oblasť financií, správy majetku
predseda: Ján Lysík
tajomník: Emília Kubincová
členovia: Pavol Pavlík, Viktória Chvasteková

Komisia pre oblasť životného prostredia, výstavby
predseda: Jozef Zborovan
tajomník: Ján Filo
členovia: Ján Lysík, Mária Varechová

Komisia kontroly verejného poriadku, požiarníctva
predseda: Miroslav Dorman
tajomník: Mgr. Anton Varecha
členovia: Radoslav Frollo, Pavol Pavlík

Po predstavení všetkých členov jednotlivých komisií vyzval starosta obce prítomných poslancov o hlasovanie k návrhu na zloženie jednotlivých komisií:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh na obsadenie členov jednotlivých komisií schválilo.
V ďalšej časti tohto bodu programu starosta obce navrhol, aby bola pri OZ vo Vysokej nad Kysucou vytvorená i komisia na ochranu verejného záujmu, ktorej úlohou bude prijať majetkové priznanie vedúcich pracovníkov a to starostu obce a riaditeľov oboch základných škôl. Vytvorenie tejto komisie je podmienené zákonom a a zriadenie komisie je povinné. V zmysle zákona členmi tejto komisie sú vždy po jednom poslancovi OZ, z každej politickej strany zastúpenej v OZ a jeden nezávislý kandidát. V následnej diskusii OZ navrhlo nasledujúcich členov:
- za KDH – Pavol Pavlík
- za HZDS-ĽS – Ján Jánsky
- za SNS – Jozef Zborovan
- za SDKÚ – Miroslav Dorman
- nezávislý kandidát – Anton Opial
Navrhnutí členovia navrhli za predsedu komisie p. Antona Opiala. O predloženom návrhu na vytvorenie komisie  na ochranu verejného záujmu a návrhu jej predsedu a členského obsadenia dal starosta obce hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo vytvorenie komisie na ochranu verejného záujmu jej predsedu a členské obsadenie v zmysle návrhu.
Starosta obce ďalej uviedol, že okolité obce po vzájomnej dohode zrušili zriadené Rady OZ, prípadne ich vôbec nevytvorili a nakoľko je i v našej obci Rada OZ iba trojčlenná, starosta navrhol aby bola Rada OZ zrušená. O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie Rady OZ. Táto zmena bude teda následne zakomponovaná i do už schváleného rokovacieho poriadku OZ.
V dôsledku komunálnych volieb došlo u niektorých z bývalých poslancov k zániku ich poslaneckého mandátu v obecnom zastupiteľstve a z rovnakého dôvodu zanikli ich mandáty v radách škôl. Jedná sa o p. Mgr. Milana Pivka, ktorý bol členom Rady školy pri ZŠ Horný Kelčov a p. Vlastu Gajdicovú, ktorá bola členkou Rady školy pri Materskej škole vo Vysokej nad Kysucou. Z uvedeného dôvodu preto starosta obce predložil návrh oboch bývalých poslancov odvolať z uvedených rád škôl a na ich miesto vymenovať niektorých zo súčasných poslancov OZ. O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo odvolanie Mgr. Milana Pivka, z Rady školy pri ZŠ Horný Kelčov a p. Vlastu Gajdicovú z Rady školy pri Materskej škole vo Vysokej nad Kysucou.
Následne nato predniesol starosta návrh, aby sa členom Rady školy pri ZŠ Horný Kelčov stal p. Pavol Pavlík, poslanec za časť obce Vyšný Kelčov. O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo p. Pavla Pavlíka za člena Rady školy pri ZŠ Horný Kelčov.
Ako ďalší predniesol starosta návrh, aby sa členom Rady školy pri Materskej škole vo Vysokej nad Kysucou stal p. Anton Opial, poslanec za časť Ústredie. O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo p. Antona Opiala za člena Rady školy pri Materskej škole vo Vysokej nad Kysucou.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

Ad. 6 Správa o čerpaní rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2006
Správu o čerpaní rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2006 predniesol starosta obce, pričom sa jednotlivo a podrobne vyjadril ku každej rozpočtovej položke. Obecné zastupiteľstvo správu zobralo na vedomie.
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 7 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2006
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2006 predniesol hlavný kontrolór p. Jozef Vrbinár, ktorý v správe doporučil obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť záverečný účet obce s výrokom: súhlas s celoročným hospodárením obce bez výhrad.
Po prednesení správy dal starosta obce hlasovať o záverečnom účte obce Vysoká nad Kysucou:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo záverečný účet Obce Vysoká nad Kysucou schválilo s výrokom - súhlas s celoročným hospodárením obce bez výhrad.
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2006 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 8 Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2006
Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2006 predniesol hlavný kontrolór p. Jozef Vrbinár. Obecné zastupiteľstvo správu zobralo na vedomie.
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2006 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 9 Prejednanie žiadostí o priznanie daňových úľav a poplatkov pre rok 2007
V tomto bode dnešného programu predložil starosta obce, ako predsedajúci, žiadosti o poskytnutie daňových úľav, ktoré boli doručené pred plénum OZ.

Materská škola Vysoká nad Kysucou – návrh na výšku mesačného poplatku za umiestnenie dieťaťa v materskej škole a to vo výške 100,- Sk pre MŠ Horný Kelčov a 150,-Sk pre MŠ Ústredie - žiadosť o zakúpenie osobného počítača 
Vo vzájomnej diskusii poslanci OZ navrhli ponechať výšku mesačného poplatku za umiestnenie dieťaťa v materskej škole na súčasnej výške teda 100,- Sk a 150,-Sk.
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo mesačný poplatok za umiestnenie dieťaťa v materskej škole vo výške 100,- Sk a 150,- Sk.
Čo sa týka zakúpenia osobného počítača starosta navrhol, že nakoľko momentálne dochádza k výmene osobných počítačov na obecnom úrade, bude jeden osobný počítač presunutý do materskej školy.
Strížová Veronika, Vysoká nad Kysucou 741 – žiadosť o poskytnutie úľavy na dani zo stavieb a úľavy z poplatku za odpad
Poslanci OZ vzniesli návrh poskytnúť iba úľavu na dani zo stavieb a to vo výške 50%.
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie 50% úľavy na dani zo stavieb.
Ján Papaj, Vysoká nad Kysucou 635 – žiadosť o poskytnutie úľavy na dani zo stavieb
Poslanci OZ vzniesli návrh poskytnúť úľavu na dani zo stavieb a to vo výške 50%.
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie 50% úľavy na dani zo stavieb.
Ľudmila Barošová, Vysoká nad Kysucou 516 – žiadosť o poskytnutie úľavy na dani zo stavieb
Poslanci OZ vzniesli návrh poskytnúť úľavu na dani zo stavieb a to vo výške 50%.
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie 50% úľavy na dani zo stavieb.
Terézia Lisková, Vysoká nad Kysucou 67 – žiadosť o odpustenie alebo zníženie platby za odobratú  vodu
p. Anton Opial – v minulosti sme v takýchto prípadoch odpúšťali 50% teda polovicu sumy, takže buď budeme v tomto pokračovať, alebo takéto chyby zo strany občanov nebudeme akceptovať
V následnej diskusii poslanci vzniesli návrh žiadateľke neodpustiť platbu za odobratú vodu a na splácanie dlžnej sumy stanoviť splátkový kalendár.
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o odpustenie alebo zníženie platby za odobratú vodu neschválilo a v zmysle predloženého návrhu na dlžnú sumu odporučilo stanoviť splátkový kalendár.
Anna Pivková, Vysoká nad Kysucou 95 – žiadosť o odpustenie alebo zníženie platby za odobratú  vodu
V následnej diskusii poslanci vzniesli návrh, tak ako v predošlej žiadosti, žiadateľke neodpustiť platbu za odobratú vodu a na splácanie dlžnej sumy stanoviť splátkový kalendár.
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o odpustenie alebo zníženie platby za odobratú vodu neschválilo a v zmysle predloženého návrhu na dlžnú sumu odporučilo stanoviť splátkový kalendár.
Anna Umrianová, Vysoká nad Kysucou 67 – žiadosť o zníženie platby za zber a odvoz TKO
Vo vzájomnej diskusii poslanci vzniesli návrh žiadateľke neodpustiť časť platby za zber a odvoz TKO.
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o zníženie platby za zber a odvoz TKO neschválilo.
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, ZO Vysoká – žiadosť o finančnú pomoc na rok 2007
Poslanci OZ vzniesli návrh poskytnúť organizácii finančnú pomoc, v rámci možností obecného rozpočtu a to vo výške  8 000,- Sk teda tak, ako tomu bolo i minulý rok.
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie finančnej pomoci na činnosť organizácie Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami, ZO Vysoká v roku 2007 vo výške 8 000,- Sk.
Urbariálna obec Vysoká - Makov, Vysoká nad Kysucou 215 – žiadosť o zníženie platby za prenájom nebytových priestorov
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – nikto
PROTI – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
ZDRŽAL SA -  Viktória Chvasteková
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o zníženie platby za za prenájom nebytových priestorov v budove Domu služieb neschválilo.
K-TEN Turzovka s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1279 – oznámenie obecnému úradu o ukončení dodávky pitnej vody.
Starosta prítomným poslancom objasnil, že spoločnosť K-TEN Turzovka s.r.o. nemá v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách oprávnenie vykonávať zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a dňom           1. 5. 2007 ukončí zásobovanie pitnou vodou obecný úrad, predajňu COOP Jednota a rodinných domov nachádzajúcich sa v centre obce, nakoľko v centre nebola realizovaná výstavba obecného vodovodu. Je teda nutné v čo najkratšom čase zrealizovať prepojenie centra obce na obecný vodovod.
Obecné zastupiteľstvo zobralo oznámenie na vedomie.
Dpt. Jozef Vavrica, Vysoká nad Kysucou 1149 – žiadosť o riešenie odľahčenia odvodu vody Gajdicovského potoka vo Vysokej nad Kysucou – Nižný Koniec
Nakoľko predmetný potok každoročne spôsobuje zatápanie záhrad a rodinných domov v časti obce Nižný koniec, poslanci OZ v následnej diskusii navrhli, prešetriť možnosť riešenia situácie priamo na mieste Komisiou pre oblasť životného prostredia a výstavby a k šetreniu prizvať i odborníka, ktorý by zhodnotil spádové pomery. Výsledkom šetrenia by mala byť možnosť navrhnúť spôsob riešenia odľahčenia potoka a tento následne projekčne pripraviť.
Obecné zastupiteľstvo zobralo oznámenie na vedomie.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Matúša Vysoká nad Kysucou – žiadosť o finančnú podporu pripravovaných projektov
Starosta oboznámil prítomným poslancov s pripravovanými projektmi farnosti.
Obecné zastupiteľstvo zobralo žiadosť na vedomie a v rámci možností obecného rozpočtu podporí niektorý z projektov.
Margita Kubačáková, sociálna pracovníčka obce – žiadosť o zváženie poskytnutia úľavy na dani z nehnuteľnosti prípadne zo zberu a odvozu TKO pre rodiny postihnutých detí
p. Ján Lysík – navrhujem týmto rodinám radšej poskytnúť finančnú výpomoc ako spomenuté úľavy
p. Anton Opial, Jozef Vrbinár – navrhujeme túto výpomoc zohľadniť v obecnom rozpočte
V ďalšej časti tohto bodu programu vzniesol starosta obce návrh, aby Všeobecne-záväzné nariadenie č. 2/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady bolo v §9 bod 2.4 doplnené o „Detské domovy a Domov dôchodcov a sociálnych služieb“.
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh o doplnenie Všeobecne-záväzného nariadenia  č. 2/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v §9 bod 2.4 o „Detské domovy a Domov dôchodcov a sociálnych služieb“ schválilo s podmienkou, že nedôjde ku kráteniu finančných prostriedkov od ich zriaďovateľov.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 10 Návrh rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2007
V tomto bode programu mali poslanci OZ prejednať, okrem rozpočtu obce na rok 2007 i rozpočty oboch základných škôl.
Ako prvý predniesol starosta obce návrh na rozpočet ZŠ E. A. Cernana, ktorý predložil riaditeľ školy Mgr. Ľubomír Valach.
Návrh rozpočtu ZŠ E. A. Cernana na rok 2007
Príjmová časť: 7 773 000,- Sk
Výdavková časť: 7 773 000,- Sk
V následnej diskusii poslanci OZ vyjadrili svoj nesúhlas s predloženým návrhom rozpočtu ZŠ E. A. Cernana, nakoľko vedenie školy požaduje oproti schváleným normatívom navŕšiť príjmovú časť o 1 500 000,- Sk. Pri napätom obecnom rozpočte však nie je možné požadované finančné prostriedky škole poskytnúť. Z tohto dôvodu poslanci obecného zastupiteľstva navrhli, aby dal starosta obce hlasovať o návrhu rozpočtu ZŠ E. A. Cernana v zmysle schválených normatívov. Následne nato starosta obce predniesol poslancom OZ návrh rozpočtu ZŠ E.A. Cernana vrátane školského klubu v zmysle schválených normatívov t.j. v príjmovej časti 6 273 000,- Sk a vo výdavkovej 6 273 000,- Sk. O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Návrh rozpočtu ZŠ E. A. Cernana na rok 2007 schválilo v zmysle normatívu v príjmovej časti 6 273 000,- Sk a vo výdavkovej časti  6 273 000,- Sk vrátane školského klubu.
Ako ďalší predniesol starosta obce prítomným poslancom návrh rozpočtu  ZŠ Horný Kelčov na rok 2007, ktorý je vrátane Školského klubu a Školskej jedálne v príjmovej časti 4 100 000,- Sk a vo výdavkovej časti 4 100 000,- Sk. Predložený návrh rozpočtu je v zmysle schválených normatívov. O predloženom návrhu rozpočtu ZŠ Horný Kelčov na rok 2007 dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Návrh rozpočtu ZŠ Horný Kelčov na rok 2007 schválilo v zmysle normatívu v príjmovej časti 4 100 000,- Sk a vo výdavkovej časti  4 100 000,- Sk vrátane Školského klubu a Školskej jedálne.
Okrem pozvánky na dnešnú schôdzu OZ bol poštou poslancom OZ doručený i návrh Rozpočtu obce na rok 2007 v príjmovej a výdavkovej časti.
Starosta obce poslancom OZ najskôr detailne predniesol príjmovú časť rozpočtu, ktorá predstavuje 31 113 000,- Sk a následne detailne predniesol i výdavkovú časť, ktorá predstavuje 31 113 000,- Sk, čo znamená, že obecný rozpočet neráta zo schodkom a je vyrovnaný.
Po prednesení návrhu Obecného rozpočtu na rok 2007 vyzval starosta obce hlavného kontrolóra o prednesenie svojho stanoviska. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Obecného rozpočtu na rok 2007 predniesol hlavný kontrolór p. Jozef Vrbinár, ktorý  Obecný rozpočet na rok 2007 odporučil OZ schváliť. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Obecného rozpočtu na rok 2007 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Následne nato vyzval starosta prítomných poslancov o vznesenie návrhov voči obecnému rozpočtu.
p. Ján Lysík – navrhujem v obecnom rozpočte zohľadniť žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Vysoká a vyčleniť sumu 200 000,- Sk na niektorý z prednesených projektov
p. Anton Opial – treba si povedať, že i my sme chceli realizovať nejaké projekty, napr. výstavbu športového ihriska a nemali sme finančné prostriedky. Pokiaľ však ideme do niečoho takéhoto treba konkrétne určiť, ktorý z projektov podporíme.
Starosta – určite pre nás najzaujímavejším je projekt výstavby športovo – oddychovej zóny pri kostole sv. Matúša. S pánom farárom sme už jednali o možnom prenájme pozemku a dokonca on nechal vypracovať i stavebný projekt, na základe ktorého, by celá výstavba vyšla na 2 400 000,- Sk.
V následnej diskusii poslanci OZ vzniesli návrh presunúť sumu 200 000,- Sk vo výdavkovej časti Obecného rozpočtu na rok 2007 z nákupu pozemkov (položka 234 0610 711001) na položku 234 0840 642002 neziskovým organizáciám.
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo presunúť sumu 200 000,- Sk vo výdavkovej časti Obecného rozpočtu na rok 2007 z nákupu pozemkov (položka 234 0610 711001)  na položku 234 0840 642002 neziskovým organizáciám.
O takto upravenom Obecnom rozpočte dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2007 v príjmovej časti vo výške:
- v príjmovej časti: 31 113 000,- Sk
- vo výdavkovej časti: 31 113 000,- Sk vrátane základných škôl a školských zariadení.
Schválené návrhy Rozpočtu ZŠ E. A. Cernana na rok 2007, ZŠ Horný Kelčov na rok 2007 a Rozpočtu obce na rok 2007 tvoria prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 11 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu pre rok 2007
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Obecného rozpočtu na rok 2007 bolo prednesené po predstavení návrhu obecného rozpočtu na rok 2007 v bode č. 10. Z tohto dôvodu poslanci OZ považovali tento bod za prejednaný.


Ad. 12 Rôzne
V úvode tohto bodu programu predstavil starosta obce poslancom OZ návrh Štatútu obce. V návrhu boli oproti doposiaľ platnému štatútu vykonané formálne zmeny, ktoré sa týkali paragrafov, v ktorých sa pojednávalo o funkčnom období a počte členov OZ.
O predloženom návrhu Štatútu obce Vysoká nad Kysucou dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Štatút obce Vysoká nad Kysucou schválilo.
V ďalšej časti tohto bodu programu mali poslanci OZ rozhodnúť o žiadostiach doručených pred plénum OZ.
Ján Hazuka, Vysoká nad Kysucou 1158 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy č. 6/2004
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy schválilo na ďalšie 3 roky
DHZ Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov – návrhy veliteľov a to:
DHZ Vysoká nad Kysucou – Radoslav Frollo
DHZ Horný Kelčov – Anton Greguš
O predložených návrhoch dal starosta spoločne hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo menovanie veliteľov pre DHZ Vysoká nad Kysucou – Radoslava Frolla a pre DHZ Horný Kelčov – Antona Greguša.
Amália Kužmová a Pavol Kužma – žiadosť o odpredaj pozemku č. CKN 3937/3 a 3938/2 pod garáž
K žiadosti doložili žiadatelia i geometrický plán. Avšak OZ žiadosť zobralo na vedomie a poverilo vedenie obce prešetriť žiadosť priamo v teréne. Žiadosť bude opätovne prejednaná na najbližšej schôdzi OZ.
Anna Opialová, Vysoká nad Kysucou 1094 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom garáže
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom garáže schválilo na ďalšie 3 roky.
Jozef Holičár, Vysoká nad Kysucou 114 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy č. 4/2004 na prenájom priestorov predajne v Dome služieb
V následnej diskusii poslanci navrhli do nájomnej zmluvy zapracovať nasledovné body, ktorých porušenie bude mať za následok okamžité vypovedanie nájomnej zmluvy:
- zabezpečiť aby sa zákazníci nezdržiavali v priestoroch chodby a na schodoch, kde požívajú alkoholické nápoje
- vyriešiť spôsob zásobovania
O predloženej žiadosti spoločne s návrhom na doplnenie bodov nájomnej zmluvy dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom priestorov predajne v Dome služieb schválilo s podmienkou, že nájomná zmluva bude doplnená o body, ktorých porušenie bude mať za následok okamžité vypovedanie nájomnej zmluvy:
- zabezpečiť aby sa zákazníci nezdržiavali v priestoroch chodby a na schodoch, kde požívajú alkoholické nápoje
- vyriešiť spôsob zásobovania
Daniela Sojková, Vysoká nad Kysucou 885 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov v budove zdravotného strediska schválilo na ďalšie 3 roky.
František Macho, Vysoká nad Kysucou 600 – žiadosť o odkúpenie pozemku  č. CKN 3864 o výmere 383 m2
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o odkúpenie pozemku č. CKN 3864 o výmere 383 m2  schválilo za cenu 70 ,- Sk/m2 a nakoľko je parcela založená na LV bez akéhokoľvek zamerania či vytýčenia.
Združenie drobnovlastníkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy,  Vysoká nad Kysucou 633 – Vlastník lesa škodca, alebo partner vo všetkých aspektoch jeho činnosti
List Združenia drobnovlastníkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „združenie“) prečítal prednosta obecného úradu Mgr. Anton Varecha.
Starosta – Ten list je akousi odozvou, na rozhodnutie obce, ktorým sme zastavili ťažbu, nakoľko dochádzalo k enormnému poškodzovaniu cesty a sťažnostiam obyvateľov U Liskov a samozrejme i chatárov z Dibalky. Rád by som sa vyjadril k slovnému spojeniu „koryto verzus cesta“ pretože drevo bolo naťahané priamo v koryte potoka. Tá cesta je tak zničená, že my sme tam zapadli s terénnou Nivou. Bez čižiem sa tam jednoducho nedá prejsť. Obec investovala do asfaltovania cesty na Skalu a teraz je tá spodná časť zničená.
- Prečítal Rozhodnutie č. 13/07 zo dňa 11. 1. 2007, ktorým bola ťažba zastavená.
- v prípade, že plánujem ťažbu dreva, najskôr by som mal predsa riešiť kade budem drevo zvážať a približovať prípadne si cestu i pripraviť a nie začať ťažiť a potom riešim kade
- Treba povedať, že toto nie je problém iba v Dybalke. Spoločenstva sa takto správajú po celej obci. Takto zničené sú cesty a lúky U Košinari, vo Varechovskom potoku a U Rekši. Je to tak, že niekto chce stále zarábať a obec aby doplácala na rekonštrukciu ciest. Chceme pripraviť opatrenie a to tým, že zašleme vyrozumenie všetkým spoločenstvám a tie nám budú musieť ťažbu vopred oznámiť a prevziať si cestu za prítomnosti zamestnanca obce. V opačnom prípade budú spoločenstvá ale i súkromní vlastníci pokutovaní.
p. Ján Lysík – združenie neberie ohľad na nič. Prečítaný list ma naozaj veľmi pobúril. Súhlasím s tým, že drevo sa vyťažiť musí, ale treba si stanoviť za akých podmienok. Tak ako uviedol starosta, po tej ceste sa naozaj nedalo prejsť. Je to totálna devastácia cesty. 
Starosta – So spoločenstvom budeme stále v riešení. Som ochotný vec riešiť i priamo na mieste a pokiaľ má niekto z poslancov záujem tak spoločne s Vami.
V závere tohto bodu programu starosta obce prítomným poslancom oznámil, že dňa 5. 3. 2007 sa uskutoční stretnutie zástupcov SVS a.s. najskôr s poslancami OZ a následne o 16:00 hod. i s obyvateľmi. Stretnutie bude zvolané za účelom informovania obyvateľov ohľadom začatia prác na Projekte odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou Horných Kysúc. Poslanci OZ budú o stretnutí informovaní i pozvánkou.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 13 Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2007
Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2007 prečítal hlavný kontrolór obce p. Jozf Vrbinár. Po jeho prečítaní dal starosta o návrhu hlasovať:
ZA – Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA -  nikto
Obecné zastupiteľstvo Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2007 schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 14 Diskusia
Anton Opial – v akom štádiu je územný plán?
Starosta – prvá časť Rozbory a prieskumy je hotová. Momentálne sa k nemu musia vyjadriť dotknuté orgány a následne nato pôjde Územný plán na pripomienkovanie pred plénum OZ. Územný plán bude dokončený v tomto kalendárnom roku.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 15 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Miroslav Dorman a. Mária Varechová  návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 8 prítomných poslancov ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI, ani sa hlasovania NEZDRŽAL.  Uznesenie OZ č. 1/2007 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 16 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a korektný priebeh dnešnej schôdze. Následne na to schôdzu obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo