Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Aktualizácia 14. 6. 2023

URČENIE TERMÍNU KONANIA VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 138/2023 Z. z. a rozhodnutím č. 206/2023 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 9. septembra 2023. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk/?oso2226

 

Aktualizácia 27. 6. 2023

OZNÁMENIE O ČASE A MIESTE KONANIA VOLIEB

Oznámenie o voľbách

 

Aktualizácia 14. 6. 2023

INFORNÁCIA PRE VOLIČA

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávy obcí
Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

pdfInformácia pre voliča o spôsobe hlasovania198.28 KB14/06/2023, 17:17

 

 

Aktualizácia 14. 6. 2023

OSOBY URČENÉ NA ORGANIZAČNÚ A TECHNICKÚ PRÍPRAVU VOLIEB A ICH VYKONANIE

- Nikola Zajacová, 0918 990 407
- Mgr. Anton Varecha, 0918 397 074
- Jana Kubalová, 0918 990 406
- Mgr. Dávid Nekoranec, 0917 943 934
- Ing. Ján Lisko, 0905 901 335

 

 

Aktualizácia 14. 6. 2023

ZLOŽENIE MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Meno a priezvisko zapisovateľa:
Nikola ZAJACOVÁ, 0918 990 407
 
Mená a priezviská členov:
Radoslav CHABROŇ - predseda;  vymenoval starosta obce
Eva JANČÍKOVÁ - podpredseda; SMER – sociálna demokracia
Anna VAVRICOVÁ - KDH Kresťanskodemokratické hnutie
Mgr. Gabriela KUBOŠNÁ - vymenoval starosta obce
Mgr. Simona CUDRÁKOVÁ - HLAS – sociálna demokracia
 
Sídlo miestnej volebnej komisie: budova Obecného úradu - Vysoká nad Kysucou č. 215. 

 

 

 

Aktualizácia 14. 6. 2023

VYMENOVANIE ZAPISOVATEĽOV OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ

• Volebný okrsok č. 1 – Ústredie
Volebná miestnosť: Vestibul Obecného úradu - Vysoká nad Kysucou č. 215
Zapisovateľ: Mgr. Dávid Nekoranec, 0917 943 934

 

• Volebný okrsok č. 2 – Nižný Kelčov - opakované voľby 09. 09. 2023 na poslanca Obecného zastupiteľstva
Volebná miestnosť: Požiarna zbrojnica Vysoká nad Kysucou časť Nižný Kelčov č. 524
Zapisovateľ: Bc. Monika Perďochová, 0918 990 408

 

• Volebný okrsok č. 3 – Vyšný Kelčov
Volebná miestnosť: Materská škola - Vysoká nad Kysucou časť Vyšný Kelčov č. 1338
Zapisovateľ: Jana Kubalová, 0918 990 406, v deň volieb 041/43 64 490

 

 

Aktualizácia 14. 6. 2023
 
ZLOŽENIE OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE č. 2
 
Meno a priezvisko zapisovateľa:
Bc. Monika Perďochová, 0918 990 408
 
Meno a priezvisko člena:
Emília Kubincová - HLAS sociálna demokracia
Zuzana Varechová - Skúsme to inak 
                                 - Sloboda a Solidarita
                                 - OKS Občianska konzervatívna strana
Daniela Čerňanová - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
Beáta Jandová - SMER –Sociálna demokracia
Alena Budošová - KDH – Kresťanskodemokratické hnutie 
 
Sídlo okrskovej volebnej komisie č.2 Požiarna zbrojnica -  Nižný Kelčov č. 524

 

 

 

Aktualizácia 14. 6. 2023

ODOVZDÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN

Kandidátnu listinu treba doručiť v listinnej forme zapisovateľovi mestskej volebnej komisie, a to do 11. júla 2023 (60 dní predo dňom konania komunálnych volieb).
Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec a nezávislý kandidát pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
Kandidátne listy na poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou Volebný okrsok č. 2 – Nižný Kelčov - opakované voľby 09.09.2023 na poslanca Obecného zastupiteľstva je možné odovzdať  
písomne: Obecný úrad Vysoká nad Kysucou, Ústredie č.215, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
telefonický kontakt: 0918 990 407 (Zajacová Nikola) 
elektronicky: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Lehota na doručenie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty – to je 11. júla do 24:00 hod. Na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 
 
 
 
 
Aktualizácia 15. 6. 2023
 
POČET OBYVATEĽOV OBCE KU DŇU VYHLÁSENIA VOLIEB
 
Počet obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou ku dňu vyhlásenia volieb je 2 495.
 
 
 
 
Aktualizácia 15. 6. 2023
 
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTPITEĽSTVA VO VYSOKEJ NAD KYSUCOU č. 4/2022-16 zo dňa: 29. 06. 2022
 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou v súlade s ustanovením §11 ods. 4 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
 
Prerokovalo bod č. 16
• Počet volebných obvodov, počet volebných okrskov, počet poslancov  
a úväzok starostu obce pre komunálne voľby 2022
 
1. PREROKOVALO
a) Návrh na počet volebných obvodov - 3
b) Návrh na počet poslancov -  9 z toho:
- Volebný obvod č.1 – (miestna časť Semeteš a Vrchrieka,  Nižný koniec, Ústredie po cesta  „ Furmanec“) – volí sa 5 poslancov
- Volebný obvod č.2 – (Vyšný koniec, miestna časť Jedľovník, Nižný Kelčov) – volia sa 2 poslanci 
- Volebný obvod č.3 – (miestna časť Zlámaná, Zátoka a Vyšný Kelčov) – volia sa 2 poslanci
c) Návrh na úväzok novozvoleného starostu pre nadchádzajúce volebné obdobie – 100%.
 
2. SCHVAĽUJE
a) Počet volebných obvodov - 3
b) Počet poslancov -  9 z toho:
- Volebný obvod č.1 – (miestna časť Semeteš a Vrchrieka,  Nižný koniec, Ústredie po cesta  „ Furmanec“) – volí sa 5 poslancov
• Volebný obvod č.2 – (Vyšný koniec, miestna časť Jedľovník, Nižný Kelčov) – volia sa 2 poslanci 
- Volebný obvod č.3 – (miestna časť Zlámaná, Zátoka a Vyšný Kelčov) – volia sa 2 poslanci
c) Úväzok novozvoleného starostu pre nadchádzajúce volebné obdobie – 100%.
 
Hlasovanie obecného zastupiteľstva:
Prítomní poslanci -  8
Neprítomní - 1
ZA -  8
PROTI -  0
ZDRŽAL SA -  0
 
Podpísané:
Vysoká nad Kysucou
Dňa 01. 07. 2022
 
• Volebný obvod č. 2 – (Vyšný koniec, miestna časť Jedľovník, Nižný Kelčov) – volí sa 1 poslanec
Opakované voľby, ktoré sa budú konať 09. 09. 2023 na poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou za Volebný obvod č. 2
 
 
 
 
Aktualizácia 21. 6. 2023
 
DELEGOVANIE ČLENOV DO MIESTNEJ A OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE
 
Politické strany môžu:
 
• Delegovať jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva – do 11. 07. 2023
 
• Delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva – do 10. 08. 2023
                                                                            
                           
Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka: 
 
OBECNÝ ÚRAD VYSOKÁ NAD KYSUCOU
ODBOR MATRIKY A EVIDENCIE OBYVTEĽSTVA
ÚSTREDIE Č. 215
023 55 VYSOKÁ NAD KYSUCOU
 
Kontakt a všetky potrebné informácie:
Nikola Zajacová, 0918 990 407, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
 
 
Aktualizácia 31. 7. 2023
 
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
 
Zoznam zaregistrovaných kandodátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou - Volebný obvod č. 2
Zoznam zaregistorvaných kandidátov
 
 
 
 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada