TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2006 zo schôdze OZ konanej dňa 16. 2. 2006 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 1/2006 v doc formáte
A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 16. 2. 2006
2. návrh aby overovateľmi zápisnice boli: Mgr. Anna Sujová a Vlasta Gajdicová a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj
3. protest prokurátora č.j. PD 2040/05-19 zo dňa 19. 12. 2005
4. kontrolu plnenia úloh z uznesenia OZ č. 7/2005 zo dňa 16. 12. 2005
5. Správu o čerpaní rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2005
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k správe k záverečnému účtu obce za rok 2005
7. Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou 
8. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2006
10. žiadosť p. Evy Šamajovej, bytom Vysoká nad Kysucou 159 o úľavu na dani z nehnuteľnosti
11. žiadosť p. Jána Papaja, bytom Vysoká nad Kysucou 635 o úľavu na dani z nehnuteľnosti
12. žiadosť p. Ľudmily Barošovej, bytom Vysoká nad Kysucou 516 o úľavu na dani z nehnuteľnosti
13. žiadosť spoločnosti K&TEN Turzovka, s.r.o., so sídlom Vysoká nad Kysucou 1279 o úľavu na dani z nehnuteľnosti
14. žiadosť MUDr. Pavla Zimku, zubná ambulancia – Vysoká nad Kysucou 1260 o predĺženie nájomnej zmluvy
15. žiadosť MUDr. Dušana Šupolu, praktická ambulancia – Vysoká nad Kysucou 1260 o predĺženie nájomnej zmluvy
16. žiadosť obyvateľov Vysokej nad Kysucou – Horný Kelčov, časť obce U Liskov, v zastúpení pani Márie Sojkovej, bytom Vysoká nad Kysucou 1117 o zníženie poplatkov za odvoz TKO
17. žiadosť sl. Jany Šamajovej, bytom Vysoká nad Kysucou 84 o finančný príspevok pre deti, za účelom organizácie letného tábora
18. žiadosť Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami ZO Vysoká nad Kysucou o finančnú pomoc na rok 2006
19. ústnu žiadosť p. Augustína Kubištela, bytom Vysoká nad Kysucou 363 o jednorázovú finančnú výpomoc
20. návrh p. Margity Kubačákovej „dokryť“ zvyšné 3 postihnuté deti rovnakou finančnou čiastkou t.j. Kováčik Lukáš, Kubošková Veronika a Stoliga Marek po 5 000,- Sk
21. návrh p. Margity Kubačákovej dať všetkým šiestim (toho času v obci postihnuté deti) jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 2 000,- Sk
22. žiadosť OZ Voľný čas, ktorú predniesol predseda p. Anton Opial o schválenie finančného príspevku na činnosť v roku 2006
23. návrh na vyplatenie odmeny pre hlavného kontrolóra za prácu v roku 2005
24. návrh rozpočtu ZŠ E. A. Cernana na rok 2006 v príjmovej časti vo výške 5 592 000,- Sk a výdavkovej časti vo výške 6 569 000,- Sk; návrh rozpočtu Školského klubu pri ZŠ E. A. Cernana na rok 2006 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 255 000,- Sk; návrh rozpočtu ZŠ Horný Kelčov na rok 2006 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 3 475 000,- Sk; návrh rozpočtu Školského klubu pri ZŠ Horný Kelčov na rok 2006 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 160 000,- Sk; návrh rozpočtu Školskej jedálne pri ZŠ Horný Kelčov na rok 2006 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 265 000,- Sk; návrh rozpočtu MŠ Vysoká nad Kysucou na rok 2006 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 1 455 000,- Sk a návrh rozpočtu ŠJ Vysoká nad Kysucou na rok 2006 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 1 000 000,- Sk
25. návrh Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2006
26. termín najbližšej schôdze OZ dňa 7. 4. 2006
27. návrh na Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 1/2006


B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 16. 2. 2006
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Mgr. Anna Sujová a Vlasta Gajdicová a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj
3. Správu o čerpaní rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2005
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k správe k záverečnému účtu obce za rok 2005
5. Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou s výrokom "bez výhrad"
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2006
8. žiadosť p. Evy Šamajovej, bytom Vysoká nad Kysucou 159 o úľavu na dani z nehnuteľnosti vo výške 50% zo stavieb
9. žiadosť p. Jána Papaja, bytom Vysoká nad Kysucou 635 o úľavu na dani z nehnuteľnosti vo výške 50% zo stavieb
10. žiadosť p. Ľudmily Barošovej, bytom Vysoká nad Kysucou 516 o úľavu na dani z nehnuteľnosti vo výške 50% zo stavieb
11. žiadosť MUDr. Pavla Zimku, zubná ambulancia – Vysoká nad Kysucou 1260 o predĺženie nájomnej zmluvy a to v zmysle §10 Zákona č. 116/1990 Zb. O nájme a podnájme nebytových priestorov v znení jeho neskorších noviel a doplnkov na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 mesiace, ktorá sa počíta od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, s výškou nájmu v zmysle doteraz platnej nájomnej zmluvy t.j. 250,- Sk/m2
12. žiadosť MUDr. Dušana Šupolu, praktická ambulancia – Vysoká nad Kysucou 1260 o predĺženie nájomnej zmluvy a to v zmysle §10 Zákona č. 116/1990 Zb. O nájme a podnájme nebytových priestorov v znení jeho neskorších noviel a doplnkov na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 mesiace, ktorá sa počíta od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, s výškou nájmu v zmysle Uznesenia OZ č. 2/2005 zo dňa 18. 4. 2005
13. žiadosť sl. Jany Šamajovej, bytom Vysoká nad Kysucou 84 o finančný príspevok pre deti, za účelom organizácie letného tábora vo výške 100,- Sk na každé jedno dieťa z Vysokej nad Kysucou
14. žiadosť Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami ZO Vysoká nad Kysucou o finančnú pomoc na rok 2006 vo výške do 8 000,- Sk formou úhrady stravného počas členských schôdzí alebo uhradením autobusu, výstavy, divadelného predstavenia a pod.
15. ústnu žiadosť p. Augustína Kubištela, bytom Vysoká nad Kysucou 363 o jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 500,- Sk
16. pridelenie jednorázovej finančnej výpomoci vo výške 2 000,- Sk pre zdravotne postihnuté deti: Chovaneček Tomáško, Jurčo Andrej, Šamaj Matúš, Kováčik Lukáš, Kubošková Veronika a Stoliga Marek
17. žiadosť OZ Voľný čas, ktorú predniesol predseda p. Anton Opial o schválenie finančného príspevku na činnosť v roku 2006 vo výške 7 000,- Sk na prvý polrok 2006
18. návrh na vyplatenie odmeny pre hlavného kontrolóra za prácu v roku 2005 vo výške 9 000,- Sk
19. rozpočty školských zariadení vo výške ich príjmových častí t.j.: Rozpočet ZŠ E. A. Cernana na rok 2006 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 5 592 000,- Sk; Rozpočet Školského klubu pri ZŠ E. A. Cernana na rok 2006 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 255 000,- Sk; Rozpočet ZŠ Horný Kelčov na rok 2006 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 3 475 000,- Sk; Rozpočet Školského klubu pri ZŠ Horný Kelčov na rok 2006 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 160 000,- Sk; Rozpočet Školskej jedálne pri ZŠ Horný Kelčov na rok 2006 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 265 000,- Sk; Rozpočet MŠ Vysoká nad Kysucou na rok 2006 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 1 455 000,- Sk a Rozpočet ŠJ Vysoká nad Kysucou na rok 2006 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 890 000,- Sk
20. Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2006 v príjmovej časti vo výške:
- v príjmovej časti: 29 053 000,- Sk
- vo výdavkovej časti: 29 053 000,- Sk vrátane základných škôl a školských zariadení


C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. protest prokurátora č.j. PD 2040/05-19 zo dňa 19. 12. 2005
2. žiadosť spoločnosti K&TEN Turzovka, s.r.o., so sídlom Vysoká nad Kysucou 1279 o úľavu na dani z nehnuteľnosti
3. žiadosť obyvateľov Vysokej nad Kysucou – Horný Kelčov, časť obce U Liskov, v zastúpení pani Márie Sojkovej, bytom Vysoká nad Kysucou 1117 o zníženie poplatkov za odvoz TKO

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo