Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2003 zo schôdze OZ konanej dňa 19. 8. 2003 vo Vysokej nad Kysucou.


A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 19. 8. 2003
2. návrh aby overovateľmi zápisnice boli: Ján Šamaj a Ján Jánsky a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Jozef Jurčo a Anton Opial
3. zápisnicu zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ E.A. Cernana zo dňa 19. 8. 2003
4. návrh Rady školy pri ZŠ E.A. Cernana aby bola poverená riadením ZŠ E.A. Cernana Mgr. Ľudmila Valachová
5. návrh aby bývalá riaditeľka Mgr. Júlia Kubincová odovzdala potrebnú agendu Mgr. Ľudmile Valachovej, ktorá bola poverená riadením k termínu 20. 8. 2003
6. návrh aby bol Mgr. Ľudmile Valachovej vyplácaný príplatok za riadenie vo výške 25% v zmysle zákona 313/2001 Z.z.
7. ponuku využiť Prvý municipálny úver od Prvej komunálnej banky a.s., vo výške do 900 000,- Sk na financovanie investičných potrieb obce

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 19. 8. 2003
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Ján Šamaj a Ján Jánsky a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Jozef Jurčo a Anton Opial
3. návrh Rady školy pri ZŠ E.A. Cernana aby bola poverená riadením ZŠ E.A. Cernana Mgr. Ľudmila Valachová
4. aby bol Mgr. Ľudmile Valachovej vyplácaný príplatok za riadenie vo výške 25% v zmysle zákona 313/2001 Z.z.
5. prijatie PKB – Prvého municipálneho úveru od PKB a.s. vo výške do 900 000,- Sk na financovanie investičných potrieb obce na účel: povrchová oprava a údržba ciest, oprava a údržba autobusových čakární, oprava a údržba rozvodov miestneho rozhlasu, oprava a údržba verejného osvetlenia, oprava a údržba športových a školských zariadení, oprava a údržba domov smútku, oprava a údržba obecného vodovodu a kanalizácie, oprava a údržba cintorínov, oprava a údržba bytového fondu, nákup a údržba softvéru a hardvéru, oprava a údržba budov pre správu obce, oprava a údržba vozidlového parku.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada