Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2007 zo schôdze OZ konanej dňa 16. 11. 2007 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 6/2007 v pdf formáteSample Image

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. program schôdze OZ konanej dňa 16. 11. 2007
2. návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Jozef Zborovan a Anton Opial,  aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová
3. kontrolu uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva
4. návrh na zrušenie Spoločného úradu
5. ponuku p. Ing. Vladimíra Kubinca na výkon prenesenej štátnej správy formou mandátnej zmluvy
6. informáciu starostu obce o pripravenosti obce Vysoká nad Kysucou čerpať finančné prostriedky z európskych fondov prostredníctvom Regionálneho operačného programu prioritná os 1 – Infraštruktúra vzdelávania  a to na realizáciu projektu Rekonštrukcia a prístavba základnej školy a materskej školy v obci Vysoká nad Kysucou
7. ponuku Agentúry AMP - riadenie a realizácia pomoci z európskych fondov na spracovanie projektu Rekonštrukcia a prístavba základnej školy a materskej školy v obci Vysoká nad Kysucou
8. ponuku spoločnosti ETILS s.r.o. na spracovanie projektu Rekonštrukcia a prístavba základnej školy a materskej školy v obci Vysoká nad Kysucou
9. návrh sociálnej pracovníčky p. Margity Kubačákovej o pridelenie jednorázovej finančnej výpomoci pre postihnuté deti – Matúš Šamaj, Adrian Jurčo, Veronika Kubošková, Lukáš Kováčik, Tomáš Chovaneček, Marek Stoliga, Barborka Lisková vo výške 2 000,- Sk pre každého
10. ústnu žiadosť p. Irmgart Škoríkovej, Vysoká nad Kysucou č.314, ktorú tlmočil starosta obce, o pridelenie jednorazovej finančnej výpomoci vo výške 1 000,- Sk formou nákupu
11. návrh, na zakúpenie balíčkov pre našich občanov umiestnených v domovoch dôchodcov v cene cca 200,- Sk. V Domove dôchodcov Vysoká nad Kysucou pre všetkých klientov.
12. žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Vysoká nad Kysucou o povolenie výrubu stromov vo farskej záhrade a žiadosť o povolenie výrubu dvoch líp pred kostolom sv. Matúša
13. návrh na úpravu rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou a to: navýšenie v príjmovej časti o 684 000,- Sk a navýšenie v príjmovej časti o 584 000,- Sk + 100 000,- pre ZŠ Horný Kelčov
14. návrh na úpravu rozpočtu ZŠ E. A. Cernana
15. návrh na úpravu a navýšenie o 100 000,- Sk rozpočtu ZŠ Horný Kečov, formou dofinancovania obcou
16. žiadosť o vyradenie predmetov vedených v inventári ZŠ Horný Kelčov v zmysle priloženého zoznamu
17. žiadosť o vyradenie predmetov vedených v inventári ZŠ E.A. Cernana v zmysle priloženého zoznamu
18. žiadosť p. Jany Tkáčikovej, Vysoká nad Kysucou 195 o odkúpenie pozemku CKN 1439 o výmere 106 m2
19. žiadosť p. Jozefa Kubinca a spol., Vysoká nad Kysucou 488 o zabezpečenie finančných prostriedkov na opravu prístupovej cesty do osady Pokrývky 
20. žiadosť p. Jozefa Martiníka, Turzovka – Stred 375 o odkúpenie pozemku 
21. žiadosť sl. Adely Bongilajovej, Vysoká nad Kysucou 554 o prenájom voľných priestorov v budove Domu služieb za účelom zriadenia prevádzky predajne textilu
22. návrh na vyplatenie koncoročných odmien poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi a starostovi obce
23. informáciu starostu o riešení problému úpravy MK „Stará cesta“
24. návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 6/2007


B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 16. 11. 2007
2. návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Jozef Zborovan a Anton Opial, aby návrhová komisia  pracovala v zložení: Miroslav Dorman a Mária Varechová
3. návrh na zrušenie Spoločného úradu
4. ponuku p. Ing. Vladimíra Kubinca na výkon prenesenej štátnej správy formou mandátnej zmluvy
5. ponuku Agentúry AMP - riadenie a realizácia pomoci z európskych fondov na spracovanie projektu Rekonštrukcia a prístavba základnej školy a materskej školy v obci Vysoká nad Kysucou
6. pridelenie jednorázovej finančnej výpomoci pre postihnuté deti – Matúš Šamaj, Adrian Jurčo, Veronika Kubošková, Lukáš Kováčik, Tomáš Chovaneček, Marek Stoliga, Barborka Lisková vo výške 2 000,- Sk pre každého
7. pridelenie jednorazovej finančnej výpomoci vo výške 1 000,- Sk pre p. Irmgart Škoríkovej, Vysoká nad Kysucou 314 formou nákupu
8. zakúpenie balíčkov pre našich občanov umiestnených v domovoch dôchodcov v cene cca 200,- Sk, v Domove dôchodcov a soc. Služieb Vysoká nad Kysucou pre všetkých klientov
9. žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Vysoká nad Kysucou o povolenie výrubu stromov vo farskej záhrade
10. úpravu rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou a to: navýšenie v príjmovej časti o 684 000,- Sk a navýšenie v príjmovej časti o 584 000,- Sk + 100 000,- pre ZŠ Horný Kelčov
11. úpravu rozpočtu ZŠ E. A. Cernana a to: zníženie príjmov zo štátneho rozpočtu             o 11 000,- Sk a teda i zníženie čerpania výdavkov o 11 000,- Sk
12. úpravu a navýšenie o 100 000,- Sk rozpočtu ZŠ Horný Kečov formou dofinancovania obcou
13. vyradenie predmetov vedených v inventári ZŠ Horný Kelčov v zmysle priloženého zoznamu
14. vyradenie predmetov vedených v inventári ZŠ E.A. Cernana v zmysle priloženého zoznamu
15. prenájom voľných priestorov v budove Domu služieb sl. Adele Bongilajovej, Vysoká nad Kysucou 554  za účelom zriadenia prevádzky predajne textilu
16. vyplatenie koncoročných odmien poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi a starostovi obce a to paušálne prerozdeliť rovnakým dielom druhú ½ sumy schválenej v obecnom rozpočte na odmeny poslancom OZ; hlavnému kontrolórovi vo výške 30% mesačného platu za každý mesiac 2. polroku 2007 a starostovi obce vo výške 75% mesačného platu
17. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 6/2007


C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. ponuku spoločnosti ETILS s.r.o. na spracovanie projektu Rekonštrukcia a prístavba základnej školy a materskej školy v obci Vysoká nad Kysucou
2. žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Vysoká nad Kysucou o povolenie výrubu dvoch exemplárov líp pred kostolom sv. Matúša


D) Obecné zastupiteľstvo doporučuje
1. vedeniu obce prešetriť priamo na mieste opodstatnenosť žiadosti p. Jozefa Martiníka, Turzovka – Stred 375

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada