Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2000 zo schôdze OZ konanej dňa 5. 5. 2000 vo Vysokej nad Kysucou.

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. informáciu starostu obce o plnení uznesení z ostatného zastupiteľstva
2. informáciu starostu obce o riešení problému výstavbe vodovodu v našej obci
3. informáciu starostu obce o riešení problému plynofikácie našej obce
4. informáciu starostu obce o pripravovanej rekonštrukcii satelitného rozvodu
5. informáciu starostu obce o potrebe renovácie budovy Obecného úradu
6. informáciu prednostu OÚ o pripravovanom projekte územno-plánovacej dokumentácie
7. návrh prednostu OÚ o spôsobe prerozdelenia nových KUKA nádob
8. ústnu žiadosť poslancov o odsúhlasení dňa, v ktorom sa budú konať schôdze OZ
9. ústnu sťažnosť niektorých občanov, ktorú tlmočil p. Beňo, na pracovnú morálku lekára MUDr. Dušana Šupolu
10. prípravu osláv Dňa matiek a MDD
11. opätovnú žiadosť p. Júlie Zahatlanovej o úľavu na dani z nehnuteľností
12. žiadosť p. Júliusa Krutáka o poskytnutie finančnej dotácie na vydanie knihy Bodľačie a Rozprávky spoza katedry
13. žiadosť Klubu Turistiky vo Vysokej nad Kysucou o poskytnutie sponzorského daru na akcie – Krajom drotárie a NONSTOP pochod 2000
14. ústnu žiadosť TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou o pravidelný mesačný príspevok pre hospodára
15. žiadosť Mgr. Ľubice Hoďákovej o pridelenie obecného bytu
16. návrh p. Jozefa Beňa o premiestnenie kontajnera zo železničnej stanice
17. ústnu žiadosť p. Jozefa Beňa o zregulovanie potoka pretekajúceho v blízkosti jeho pozemku
18. ústnu žiadosť poslancov OZ o upozornenie Štátnych lesov na úpravu miestnych komunikácií pri odvoze dreva

B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. opätovnú žiadosť p. Júlie Zahatlanovej o úľavu na dani z nehnuteľností a to 50% úľavu na dani z nehnuteľností
2. združenie finančných prostriedkov vo výške 350.000,- Sk s Krajským úradom pre výstavbu vodovodu v Hornom Kelčove
3. vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie, ktorá je podmienená so vstupom 10% finančných prostriedkov od obce
4. počnúc 1. 5. 2000, predaj nových KUKA nádob občanom za sumu 500,- Sk
5. piatok – ako deň kedy sa budú konávať schôdze OZ
6. finančný príspevok pri príležitosti osláv Dňa matiek 1.000,- Sk a pri príležitosti osláv MDD 8,- Sk na 1 dieťa
7. žiadosť p. Júliusa Krutáka o poskytnutie finančnej dotácie na vydanie knihy Bodľačie a Rozprávky spoza katedry vo výške 2.500,- Sk
8. žiadosť Klubu Turistiky vo Vysokej nad Kysucou o poskytnutie sponzorského daru na akcie – Krajom drotárie vo výške 4.000,- Sk a NONSTOP pochod 2000 vo výške 4.000,-Sk
9. ústnu žiadosť TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou o pravidelný mesačný príspevok pre hospodára vo výške 1.500,- Sk mesačne počas sezóny
10. ústnu žiadosť p. Jozefa Beňa o zregulovanie potoka pretekajúceho v blízkosti jeho pozemku a to vyčlenením 5.000,- Sk na prevedenie prác
11. potrebu renovácie budovy Obecného úradu a zveruje vykonanie týchto prác firme B+B Korňa

C) Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce
1. O požiadanie vyjadrenia bytového spoločenstva Horný Kelčov k úživaniu bytu pani
Špacajovou
2. O zaslanie upozornenia na Štátne lesy , závod Čadca upozornenie na poškodzovanie
miestnych komunikácií

D) Obecné zastupiteľstvo doporučuje
1. žiadosť Mgr. Ľubice Hoďákovej o pridelenie obecného bytu v Hornom Kelčove prerokovať po vyjadrení sa bytového spoločenstva v Hornom Kelčove k prípadu p. Špacaiovej
2. nájsť vhodnejšie miesto pre kontajner, ktorý sa v súčasnosti nachádza na železničnej stanici v centre obce

E) Obecné zastupiteľstvo navrhuje
1. prejednať ústne sťažnosti na pracovnú morálku lekára MUDr. Dušana Šupolu, osobným pohovorom starostom obce a po dodaní písomnej sťažnosti od občanov, riešiť situáciu výmenou obvodného lekára

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada