Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2005 zo schôdze OZ konanej dňa 17. 10. 2005 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 6/2005 v doc formáte

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1. program schôdze OZ konanej dňa 17. 10. 2005
2. návrh aby overovateľmi zápisnice boli: Vlasta Gajdicová a Mgr. Anna Sujová a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Jozef Jurčo a Anton Opial
3. kontrolu plnenia úloh z uznesenia OZ č. 4/2005
4. napĺňanie obecného rozpočtu v jeho výdavkovej a príjmovej časti spoločne s návrhom na jeho úpravu
5. žiadosť a návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy E. A. Cernana
6. návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy Horný Kelčov
7. žiadosť p. Milana Bambuška, bytom Vysoká nad Kysucou 473 o jednorázovú finančnú výpomoc na zaplatenie poplatku za zber a odvoz TKO 8. žiadosť p. Milana Jurča, bytom Vysoká nad Kysucou 1161 o odpustenie platby za odber vody, ktorý neúmerne narástol v dôsledku poruchy ventila a ktorá vytiekla do studne
9. žiadosť p. Petra Kšandu, bytom Turzovka – Stred 398 o prenájom priestorov v Dome služieb
10. žiadosť p. Štefana Varechu, bytom Vysoká nad Kysucou 197 o odškodnenie za poškodenie schodov a oplotenia
11. žiadosť p. Jaroslava Hričovca, bytom Vysoká nad Kysucou 812 o zníženie poplatku za zber a odvoz TKO nakoľko v zime sa nevyváža
12. ústnu žiadosť p. Emila Matejova, ktorú tlmočil starosta obce, o pokrytie nákladov spojených s výstavou Živé drevo – Domovina
13. žiadosť p. Mgr. Anny Sujovej o opravu zápisu hlasovania v Zápisnici č. 1/2005 zo dňa 11. 2. 2005 v Ad. 8 Rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia


B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program schôdze OZ konanej dňa 17. 10. 2005
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Vlasta Gajdicová a Mgr. Anna Sujová a aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Jozef Jurčo a Anton Opial
3. hospodárenie obce vo výdavkovej časti – 11 099 460,- Sk (čerpané k 30. 9. 2005), plánované výdavky na rok 2005 – 16 169 000,- Sk a upravený rozpočet na rok 2005 vo výdavkovej časti – 17 669 000,- Sk ďalej v príjmovej časti – 21 161 422,- Sk (príjmy k 30. 9. 2005), plánované príjmy za rok 2005 – 25 500 000,- Sk a upravený rozpočet na rok 2005 v príjmovej časti – 27 000 000,- Sk
4. úpravu rozpočtu Základnej školy E. A. Cernana v zmysle predloženého návrhu
5. úpravu rozpočtu Základnej školy Horný Kelčov v zmysle predloženého návrhu
6. žiadosť p. Milana Bambuška, bytom Vysoká nad Kysucou 473 o jednorázovú finančnú výpomoc na zaplatenie poplatku za zber a odvoz TKO 7. žiadosť p. Milana Jurča, bytom Vysoká nad Kysucou 1161 o odpustenie platby za odber vody vo výške 50%
8. žiadosť p. Petra Kšandu, bytom Turzovka – Stred 398 o prenájom priestorov v Dome služieb (bývalé priestory sporiteľne a priestory po p. Hlavatej)
9. pokrytie nákladov p. Emila Matejova spojených s výstavou Živé drevo – Domovina vo výške 3 000,- Sk
10. opravu zápisu hlasovania v Zápisnici č. 1/2005 zo dňa 11. 2. 2005 v Ad. 8 Rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia opravuje formou dodatku nasledovne:
ZA – Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – Mgr. Anna Sujová
ZDRAŽAL SA - nikto


C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. žiadosť p. Jaroslava Hričovca, bytom Vysoká nad Kysucou 812 o zníženie poplatku za zber a odvoz TKO


D) Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. Komisii pre oblasť životného prostredia a výstavby – preveriť žiadosť p. Štefana Varechu o úprave chodníka pri štátnej ceste II/487
2. pracovníkom obce – zdokumentovať dodržiavanie ordinačných hodín MUDr. Dušana Šupolu a v prípade ich porušovania postupovať v zmysle uznesenia č. 1/2005 zo dňa 11. 2. 2005
3. Mgr. Antonovi Varechovi – opraviť mylný zápis hlasovania v Zápisnici č. 1/2005 zo dňa 11. 2. 2005 v Ad. 8