Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb_logo_spartakDruhá nedeľa 9. januára 2011 v novom kalendárnom roku patrila takpovediac futbalistom. V tento deň sa totiž konala avizovaná Výročná členská schôdza TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Z celkového počtu 52 členov sa výročnej členskej schôdze zúčastnilo 29 členov.Na svojom jednaní prítomní členovia prejednali Správu o činnosti TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, ktorú predniesol predseda TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou Ing. Jozef Chvastek, správy o činnosti mužstiev žiakov a A-mužstva, Správu o hospodárení organizácie a Správu revíznej komisie.


Prítomní členovia ďalej schválili Správu o činnosti na rok 2011, v ktorej okrem iného predseda informoval o už spracovaných investičných projektoch s ktorými sa chce organizácia uchádza o získanie finančných prostriedkov z dostupných fondov.

Výročná členská schôdza ďalej schválila Rozpočet organizácie na rok 2011 a taktiež v zmysle Stanov TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou i výšku členského v tomto kalendárnom roku.
Jedným z bodov programu bola i voľba nového výboru TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Svojím jednohlasným uznesením sa prítomní členovia dohodli, že výbor TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou bude počas nasledujúcich štyroch rokov pracovať v tomto zložení: Janita Marek, Frátrik Tibor, Lisík Zdenko, Jurkovič Ján, Koleňák Kamil, Záhumenský Ján, Ing. Ladislav Kubačák. Funkčné obdobie sa taktiež skončilo i členom revíznej komisie a z tohto dôvodu bola na ďalšie štyri roky schválená revízna komisia v zložení: Jančík Viliam - predseda, Hlavačák Štefan, Adamec Jozef. Vo funkcii predsedu TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou i naďalej ostáva Ing. Jozef Chvastek.

Nakoľko v piatok 7. Januára 2011 abdikoval na funkciu trénera A-mužstva pán Stanislav Olšovský z Makova, bol nový výbor a predseda organizácie, v záverečnej diskusii, zaviazaní najneskôr do 31. januára 2011 vyriešiť otázku personálneho obsadenia miesta trénera A-mužstva TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou.

Nakoľko Výročná členská schôdza TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou bola uznášania schopná mohla prijať všetky dôležité dokumenty potrebné pre fungovanie organizácie v novom kalendárnom roku 2011. Všetkým priaznivcom a fanúšikom ostáva dúfať, že prijaté zmeny a opatrenia budú viesť k napredovaniu celej organizácie.

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze konanej dňa 9. januára 2011.

Uznesenie z Výročnej členskej schôdze konanej dňa 9. januára 2011.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo