Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

hasici projekt - stretnutieDobrovoľný hasičský zbor Vysoká na Kysucou v čase od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022 implementuje v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom SDH Horní Bečva malý projekt „Hasičské skúsenosti a spolupráca nepoznajú hranice“, SK/FMP/11b/07/025.

Projekt je realizovaný v rámci Fondu malých projektov, poskytnutím nenávratného finančného príspevku z:

Program spolupráce: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 3. Rozvoj miestnych iniciatív
Investičná priorita: 5. Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)
Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

DHZ Vysoká nad Kysucou a SDH Horní Bečva spoločne v rámci tohto projektu usporiadali hlavnú aktivitu, dve hasičské stretnutia, ktoré sa konali v auguste 2021 podujatie Hasičské skúsenosti a v máji 2022 Stretnutie hasičov veteránov. Na týchto stretnutiach si hasiči vymenili svoje skúsenosti, porovnali hasičskú činnosť na Slovensku a v Českej republike, prebehla ukážka hasičskej techniky a hasičského zásahového útoku. V rámci projektu boli vydané brožúry, ktoré obsahujú informácie o spoločných projektových partneroch a boli rozdané všetkým účastníkom.
Rozpočet malého projektu „Hasičské skúsenosti a spolupráca nepoznajú hranice“ bol členený na:

Celkové oprávnené výdavky 100% - 8 580,00 €
Finančný príspevok z EFRR, maximálne výška 85% - 7 293,00 €
Štátny rozpočet SR, maximálna výška 10% - 858,00 €
Vlastné zdroje, minimálna výška 5% - 429,00 €

 

 

 

 

logá

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada