TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb vcs HK 2019 004V sobotu 16. 02. 2019 sa členovia DHZ Horný Kelčov a pozvaní hostia netradične stretli pred zrekonštruovanou budovou hasičskej zbrojnice vo Vyšnom Kelčove.

Po privítaní hostí a príhovore starostu obce Vysoká nad Kysocu Mgr. Anton Varecha, ktorý podrobne opísal priebeh všetkých zrealizovaných prác, nastala pre hasičov dlho očakávaná chvíľa slávnostného požehnania zrekonštruovanej budovy v rámci realizácie projektu „Obnova, zníženie energetickej náročnosti budovy DHZ Horný Klečov“.

Pán farár Mons. Jozef Hrtuz po úvodnej modlitbe a príhovore požehnal zrekonštruovanú budovu DHZ Horný Kelčov i jej vnútorné priestory. Tie sa vďaka 2 436 odpracovaným brigádnickým hodinám aktívnych členov, ktorými boli Anton Ďurčanský, Rudko Greguš, Janko Ďurčanský junior, Ľuboš Ježík, Milan Pivko, Jožko Ďurčanský, Miroslav Ďurčanský, Ľubomír Pavlík, Ján Slončík, Peter Ďurčanský, bratia Krkoškovci, Ľubomír Doboš, Martin Hejda, Tomáš Jašík, ale i mnoho ďalších zmenili na nepoznanie a stali sa reprezentatívnymi a modernými.

Po prehliadke priestorov nasledovala výročná členská schôdza. Tajomníčka DHZ Horný Kelčov v úvode privítala pozvaných hostí: krajského riaditeľa HaZz plk. Ing. Jaroslava Kapusniaka, PhD., predsedu ÚzV DPO SR v Čadci Miroslava Kozu, veliteľa ÚzV DPO SR v Čadci Ladislava Šimaška, tajomníčku ÚzV DPO SR v Čadci Martu Balošákovú, člena ÚzV DPO SR v Čadci Mariána Šusteka, starostu obce Makov Martina Pavlíka, starostu obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Antona Varechu, poslancov OZ – Miroslava Dormana, Mgr. Katarínu Jantošovú, Daniela Lysíka, Milana Pivku a hlavného kontrolóra obce Ing. Marcela Nekoranca. Nechýbali naši kolegovia hasiči zo susedných a družobných organizácií z DHZ Vysoká nad Kysocu, DHZ Makov, DHZ Púchov, DHZ Korňa, DHZ Turzovka a SDH Karolinka.

Predseda organizácie Ing. Ľubomír Pavlík predniesol krátky príhovor a Správu o činnosti DHZ za rok 2018 si všetci mohli pozrieť v krátkom filme, ktorého autormi sú Bc. Ján Ďurčanský a Ladislav Ďručanský. Nechýbalo ani finančné zhodnotenie, ktoré predložil pokladník organizácie Peter Ďurčanský, Správa revíznej komisie, ktorú predniesol Pavol Pavlík a Plán hlavných úloh, s ktorým členov oboznámil veliteľ organizácie Milan Pivko.

V diskusií boli odovzdané ocenenia a medaile. Stužku za vernosť 50 rokov si prevzala Mária Odrobiňaková, stružku za vernosť 20 rokov Miroslav Greguš, medailu za príkladnú prácu Ladislav Ďurčanský ml., 8 členov bolo povýšených do hodnosti ROTNÍK a 5 členov do hodnosti NADROTNÍK, 33 členom a členkám bola odovzdaná pozornosť za aktívnu pomoc pri rekonštrukcií. V diskusií so svojimi príspevkami vystúpili pozvaní hostia a predseda organizácie si prevzal niekoľko vecných darov. V závere zaznelo poďakovanie pre všetkých členov DHZ Horný Kelčov: „Milé hasičky a hasiči, konajme v duchu našich predchodcov s vedomím, že poslanie, ktoré plníme je krásne, ušľachtilé a nanajvýš potrebné. Majme na mysli, že musíme byť pripravení pomôcť svojmu blížnemu v nešťastí. To nech je mottom našej práce aj pre ďalšie roky, pretože hasičský zbor je jedinou organizáciou, ktorá pretrvala taký dlhý čas, jediná, ktorej činnosť nikdy nezanikla a stále prinášala úžitok pre všetkých nás. K tomu Vám chcem milí členovia hasičského zboru z úprimného srdca zaželať pevné zdravie, šťastie a veľa pokoja, aby sme spoločnými silami dokázali urobiť všetko pre naplnenie nášho poslania, pre dobro každého spoluobčana“. Nech nám v tom pomáha náš patrón svätý Florián!"

 

Text: Bc. Andrea Strížová

Foto: Anton Ďurčanský

 

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo