Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Štvrtok 18. septembra 2014 sa zaradil k historicky významným dňom nielen pre obec Vysoká nad Kysucou, ale určite i pre samotných vysočanov. Práve v tento deň bola vo Vysokej nad Kysucu slávnostne uvedená do života jej prvá monografia s jednoduchým a predsa veľavravným názvom Vysoká nad Kysucou.


Za prítomnosti pozvaných hostí, obyvateľov obce a za tónov piesní Muzičky spod Grúňa sa o 17:00 hod. v sále kultúrneho domu začala naozaj nezvyčajná slávnosť. Výnimočnosť celej udalosti spočívala vo forme, akou sa usporiadatelia pod režisérskou a scenáristickou taktovkou Ivana Gajdičiara st., ktorý je zároveň i zostavovateľom monografie, rozhodli monografiu Vysoká nad Kysucou uviesť do života. Všetci prítomní boli svedkami tzv. laternej magiky, počas ktorej sa usporiadateľom podarilo „zhmotniť“ zbojníkov z filmu natočeného Turzovskou televíziou práve pre túto príležitosť a ako priamy odkaz na skutočnosť, že Vysoká nad Kysucou niekedy niesla meno Lúpežov. (Pozn.: Film je dostupný na webových stránkach obce). Tí priamo z filmového plátna aj s ulúpenými dukátmi vbehli zmätený do sály nevediac, v ktorom storočí, roku a na akom mieste sa nachádzajú.  Ulúpené dukáty im samozrejme starosta zabavil, veď boli ulúpené na uzemí obce a na jej území aj musia ostať. Dukátry poslúžili akademickému maliarovi Miroslavovi Cipárovi, Mgr. Pavlovi Kužmovi a starostovi obce Mgr. Antonovi Varechovi, ktorí ich symbolicky zo zbojníckych klobúkov vysypali na monografiu a tým ju slávnostne uviedli do života. Neboli by to dobrosrdečení vysocký zbojníci, ktorým sa predsa len niečo z dukátov podarilo získať, ale tak ako i v minulosti, podelili sa zo svojim lupom i zo všetkými v sále. Vo filmovej dokrútke sa opäť vrátili späť do času, z ktorého boli omylom vzatí.
Niekoľkoročné úsilie mnohých ľudí, ktorí sa podieľali na zostavovaní  monografie tak nabralo reálnu podobu. Monografia v úvode popisuje symboly obce, ktorými sú pečať, erb a vlajka a venuje sa jej prírodným pomerom. Ďalšie kapitoly patria dejinám obce podľa jednotlivých historických etáp (do roku 1770, 1918, 1945 a 1990). Paralelne sa tu popisujú aj cirkevné dejiny, osobitne obdobie pred založením farnosti. Obdobie po jej zriadení (1772) charakterizuje aj cirkevný život v obci, a v obrazoch približuje významné cirkevné stavby a pamiatky. Podrobne sa venuje židovskej komunite, ktorá žila  v obci od 18. storočia až do doby svojho zániku. Osobitný dôraz je v publikácii kladený na  tradičnú ľudovú kultúru, tradičné  zamestnania i zamestnania doplnkové, architektúru  a staviteľstvo. Obsahom zaujme kapitola, popisujúca miestny jazyk, nárečie, ľudovú slovesnosť, hudbu, piesne, tance, výročné zvyky, obyčaje a ľudový odev. Mnoho zaujímavého a poučného obsahujú kapitoly, popisujúce miestny fenomén – vysťahovalectvo a drotárstvo. Monografia mapuje tiež miestne školstvo a poukazuje na bohaté telovýchovné a športové tradície. Obec Vysoká nad Kysucou nielen teraz, ale aj v minulosti žila bohatým spoločenským a kultúrnym životom, čo našlo odraz v tejto publikácii v popise činnosti množstva miestnych spolkov, kolektívov, kultúrnych a záujmových združení. Niektoré z nich, napr. Dobrovoľný hasičský zbor (založený už v r. 1881)  nadväzujú dodnes na svoje bohaté tradíciu a svojou činnosťou šíria dobré meno obce doma i v zahraničí. V obci boli založené kolektívy, ktoré dosiahli  svetový ohlas (Detský folklórny súbor Kelčovan), stále reprezentujú región i Slovensko (Folklórny súbor Kysučan) a viaceré ďalšie, čo tu pôsobia aj dnes a významne prispievajú k rozvoju miestnej kultúry. Obec dala Slovensku i svetu významné osobnosti vedy a kultúry, potomok Vysočana – astronaut E. A. Cernan kráčal po Mesiaci ... Pestrý ilustračný a dokumentačný materiál, obsažné poznámky a odkazy na pramene robia z tejto publikácie jedinečný dokument, sumarizujúci doteraz získané poznatky a ponúkajúci čitateľskej verejnosti o obci vskutku pravdivý obraz. Obrovské množstvo faktografického materiálu do nenapodobiteľnej grafickej podoby spracoval nikto iný ako jeden z najznámejších slovenských grafikov, rodák z Vysokej nad Kysucou akademický maliar Miroslav Cipár. Monografiu Vysoká nd Kysucouv náklade 800 kusov vytlačila tlačiereň P+M Turany.
Súčasná obec Vysoká nad Kysucou je ozdobou regiónu a v duchu pohostinnosti svojich občanov otvára náruč každému, kto ju chce poznať nielen cez prírodné krásy, ale aj bližšie, prostredníctvom jej histórie a tradícií zachytených v jej historicky prvej monografii.
Sponzori a predplatitelia:
COOP JEDNOTA ČADCA; K-TEN TURZOVKA, s.r.o., Vys. n. Kysucou; SEVaK ŽILINA; TRIOPA, s.r.o., Vysoká nad Kysucou; Združenie drobn. les. pôdy, Vysoká n. Kys.; Peter Adamec, Vysoká nad Kysucou; FURMANEC, Vysoká nad Kysucou; LESVITA, s.r.o., Makov; Združ. vl. les. a poľnohosp. pôdy, Makov; Ing. Milan Baričák; Radovan Frollo; Helena Fulierová; Daniela Kubicová; JUDr. Anton Kupšo; Ing. Jozef Lučan; Mgr. Petra Lučanová; Milan Pavlík; Milan a Jana Supčíkovci; Stanislav Ševčík; Mgr. Alžbeta Varechová; Anton Opial; Urbariálna obec Makov-Vysoká; Esspreso vináreň; Minimarket - Gabriela Chovancová; Second-Hand - Magda Dedičová; Chata Kmínek- Róbert Gajdoš
Autori a spolupracovníci:
Akad. maliar Miroslav Cipár; Ivan Gajdičiar; PaedDr. Eva Gáboríková, PhD., A.M.; Mgr. Katarína Hallonová; Mgr. Antónia Hudecová; Ing. Renata Janošcová, PhD.; PhDr. Anna Kiripolská; PhDr. Alojz Kontrík; Mgr. Pavol Kužma; Mgr. Amália Kužmová; PhDr. Marián Liščák; Mgr. Alena Mitková; Mgr. Ľudmila Odnogová; Anton Opial; Mgr. Anton Varecha; Mgr. Drahomír Velička, PhD.; Ing. Milan Zajac; Mgr. Tomáš Kopták, PhD.; PhDr. Jana Kurucárová; Vlasta Gajdicová; Ľubomír Kupšo; Karol Masnica; Anton Laš; Jozef Moravčík; Karol J. Malina; Ing. Gabriela Smolíková, Hlbiny, s.r.o. BA; Pavol Kurhajec, Tlačiareň Turany; Jozef Pavlík; Emília Skybíková
Za prítomnosti pozvaných hostí, obyvateľov obce a za tónov piesní Muzičky spod Grúňa sa o 17:00 hod. v sále kultúrneho domu začala naozaj nezvyčajná slávnosť. Výnimočnosť celej udalosti spočívala vo forme, akou sa usporiadatelia pod režisérskou a scenáristickou taktovkou Ivana Gajdičiara st., ktorý je zároveň i zostavovateľom monografie, rozhodli monografiu Vysoká nad Kysucou uviesť do života. Všetci prítomní boli svedkami tzv. laternej magiky, počas ktorej sa usporiadateľom podarilo „zhmotniť“ zbojníkov z filmu natočeného Turzovskou televíziou práve pre túto príležitosť a ako priamy odkaz na skutočnosť, že Vysoká nad Kysucou niekedy niesla meno Lúpežov. Tí priamo z filmového plátna aj s ulúpenými dukátmi vbehli zmätený do sály nevediac, v ktorom storočí, roku a na akom mieste sa nachádzajú.  Ulúpené dukáty im samozrejme starosta zabavil, veď boli ulúpené na uzemí obce a na jej území aj musia ostať. Dukátry poslúžili akademickému maliarovi Miroslavovi Cipárovi, Mgr. Pavlovi Kužmovi a starostovi obce Mgr. Antonovi Varechovi, ktorí ich symbolicky zo zbojníckych klobúkov vysypali na monografiu a tým ju slávnostne uviedli do života. Neboli by to dobrosrdečení vysocký zbojníci, ktorým sa predsa len niečo z dukátov podarilo získať, ale tak ako i v minulosti, podelili sa zo svojim lupom i zo všetkými v sále. Vo filmovej dokrútke sa opäť vrátili späť do času, z ktorého boli omylom vzatí.

Niekoľkoročné úsilie mnohých ľudí, ktorí sa podieľali na zostavovaní  monografie tak nabralo reálnu podobu. Monografia v úvode popisuje symboly obce, ktorými sú pečať, erb a vlajka a venuje sa jej prírodným pomerom. Ďalšie kapitoly patria dejinám obce podľa jednotlivých historických etáp (do roku 1770, 1918, 1945 a 1990). Paralelne sa tu popisujú aj cirkevné dejiny, osobitne obdobie pred založením farnosti. Obdobie po jej zriadení (1772) charakterizuje aj cirkevný život v obci, a v obrazoch približuje významné cirkevné stavby a pamiatky. Podrobne sa venuje židovskej komunite, ktorá žila  v obci od 18. storočia až do doby svojho zániku. Osobitný dôraz je v publikácii kladený na  tradičnú ľudovú kultúru, tradičné  zamestnania i zamestnania doplnkové, architektúru  a staviteľstvo. Obsahom zaujme kapitola, popisujúca miestny jazyk, nárečie, ľudovú slovesnosť, hudbu, piesne, tance, výročné zvyky, obyčaje a ľudový odev. Mnoho zaujímavého a poučného obsahujú kapitoly, popisujúce miestny fenomén – vysťahovalectvo a drotárstvo. Monografia mapuje tiež miestne školstvo a poukazuje na bohaté telovýchovné a športové tradície. Obec Vysoká nad Kysucou nielen teraz, ale aj v minulosti žila bohatým spoločenským a kultúrnym životom, čo našlo odraz v tejto publikácii v popise činnosti množstva miestnych spolkov, kolektívov, kultúrnych a záujmových združení. Niektoré z nich, napr. Dobrovoľný hasičský zbor (založený už v r. 1881)  nadväzujú dodnes na svoje bohaté tradíciu a svojou činnosťou šíria dobré meno obce doma i v zahraničí. V obci boli založené kolektívy, ktoré dosiahli  svetový ohlas (Detský folklórny súbor Kelčovan), stále reprezentujú región i Slovensko (Folklórny súbor Kysučan) a viaceré ďalšie, čo tu pôsobia aj dnes a významne prispievajú k rozvoju miestnej kultúry. Obec dala Slovensku i svetu významné osobnosti vedy a kultúry, potomok Vysočana – astronaut E. A. Cernan kráčal po Mesiaci ... Pestrý ilustračný a dokumentačný materiál, obsažné poznámky a odkazy na pramene robia z tejto publikácie jedinečný dokument, sumarizujúci doteraz získané poznatky a ponúkajúci čitateľskej verejnosti o obci vskutku pravdivý obraz. Obrovské množstvo faktografického materiálu do nenapodobiteľnej grafickej podoby spracoval nikto iný ako jeden z najznámejších slovenských grafikov, rodák z Vysokej nad Kysucou akademický maliar Miroslav Cipár. Monografiu Vysoká nd Kysucouv náklade 800 kusov vytlačila tlačiereň P+M Turany. 

Súčasná obec Vysoká nad Kysucou je ozdobou regiónu a v duchu pohostinnosti svojich občanov otvára náruč každému, kto ju chce poznať nielen cez prírodné krásy, ale aj bližšie, prostredníctvom jej histórie a tradícií zachytených v jej historicky prvej monografii.Sponzori a predplatitelia:
COOP JEDNOTA ČADCA; K-TEN TURZOVKA, s.r.o., Vys. n. Kysucou; SEVaK ŽILINA; TRIOPA, s.r.o., Vysoká nad Kysucou; Združenie drobn. les. pôdy, Vysoká n. Kys.; Peter Adamec, Vysoká nad Kysucou; FURMANEC, Vysoká nad Kysucou; LESVITA, s.r.o., Makov; Združ. vl. les. a poľnohosp. pôdy, Makov; Ing. Milan Baričák; Radovan Frollo; Helena Fulierová; Daniela Kubicová; JUDr. Anton Kupšo; Ing. Jozef Lučan; Mgr. Petra Lučanová; Milan Pavlík; Milan a Jana Supčíkovci; Stanislav Ševčík; Mgr. Alžbeta Varechová; Anton Opial; Urbariálna obec Makov-Vysoká; Esspreso vináreň; Minimarket - Gabriela Chovancová; Second-Hand - Magda Dedičová; Chata Kmínek- Róbert Gajdoš

Autori a spolupracovníci:
Akad. maliar Miroslav Cipár; Ivan Gajdičiar; PaedDr. Eva Gáboríková, PhD., A.M.; Mgr. Katarína Hallonová; Mgr. Antónia Hudecová; Ing. Renata Janošcová, PhD.; PhDr. Anna Kiripolská; PhDr. Alojz Kontrík; Mgr. Pavol Kužma; Mgr. Amália Kužmová; PhDr. Marián Liščák; Mgr. Alena Mitková; Mgr. Ľudmila Odnogová; Anton Opial; Mgr. Anton Varecha; Mgr. Drahomír Velička, PhD.; Ing. Milan Zajac; Mgr. Tomáš Kopták, PhD.; PhDr. Jana Kurucárová; Vlasta Gajdicová; Ľubomír Kupšo; Karol Masnica; Anton Laš; Jozef Moravčík; Karol J. Malina; Ing. Gabriela Smolíková, Hlbiny, s.r.o. BA; Pavol Kurhajec, Tlačiareň Turany; Jozef Pavlík; Emília Skybíková

Video zo slávnostného uvedenia monografie VYSOKÁ NAD KYSUCOU do života, spoločne s filmom o zbojníkoch, ako neoddeliteľnej súčasti slávnosti - tzv. laterná magika ...

thumb_youtube-logo2


Na tomto mieste Vám prinášame niekoľko fotografií z historickej udalosti ...
Autor: Ing. Ján Lisko
 
{/gallery} 

Autor: Emília Sloviaková, riaditeľka OCR Kysuce

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada