Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Sample ImageObec Vysoká nad Kysucou  v rámci Regionálneho operačného programu – opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, podala dňa 19. 08. 2008 žiadosť o finančný príspevok cestou MVaRR SR pre stavbu „Rekonštrukcia a nadstavba MŠ Vysoká nad Kysucou“. Žiadosti bol pridelený kód ITMS NFP2210120704 a dňa 31.12.2008 bola schválená.

Následne po schválení žiadosti prebiehal proces verejného obstarávania pre výber dodávateľa stavby, ktorý bol ukončený dňom 27.03.2009 a celá agenda bola postúpená Riadiacemu orgánu na MVaRR SR. Od tohto termínu Riadiaci orgán MVaRR SR vykonával kontrolu správnosti výberového konania na dodávateľa stavby, ktorým je Estor  Building s.r.o, U Sojkov č.61,  023 55 Vysoká nad Kysucou.
Celý proces kontroly bol zavŕšený  dňa 03. 06. 2008, kedy starosta obce podpísal zmluvu  s   MVaRR SR, podľa ktorej celkový náklad oprávnených finančných prostriedkov na stavbu „Rekonštrukcia a nadstavba MŠ Vysoká nad Kysucou“ je  407 645,56 EUR, z toho 387 263,28 EUR sú nenávratné finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov  a 20 382,28 EUR je spoluúčasť obce Vysoká nad Kysucou , čo predstavuje 5% z celkových oprávnených nákladov.
Hlavným projektantom a vykonávateľom autorského dozoru stavby je Ing. Oliver Golis z Čadce. Stavebným dozorom je poverená firma Siluette s.r.o. Čadca. Stavenisko bolo odovzdané a prevzaté dodávateľom stavebných prác  dňa 26. 06. 2009.
Cieľom projektu je skvalitnenie priestorových, technických a zdravotných podmienok realizácie výchovno - vzdelávacieho procesu.
V rámci rekonštrukcie MŠ bude realizovaná výmena okien a dverí za plastové, zateplenie obvodového plášťa , zhotovenie bezbariérového vstupu a schodiskovej plošiny.
V rámci projektu nadstavby bude zhotovená sedlová strecha nad súčasnou plochou strechou.
Termín ukončenia diela  podľa zmluvy s MVaRR SR je 30. novembra 2009. Dodávateľ stavby Estor Building s.r.o Vysoká nad Kysucou sa zaviazal, že stavebné práce ukončí tak, aby 1. septembra 2009 mohol nerušene začať vyučovací proces.
Touto rekonštrukciou naša MŠ,  ktorá bola daná do užívania v r. 1990, dostane nový šat a pevne veríme, že sa skvalitní vyučovací proces nielen žiakom ale aj naším pedagógom.

Ihneď po ukončení školského roka začala dodávateľská firma so stavebnými prácami. 
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 
 Aktuálny priebeh prác v stredu 15. júla 2009.
 Sample Image
 
 Vizualizácia konečného stavu projektu.
 Sample Image
Sample Image 

O priebežnom pokračovaní prác Vás budeme prostredníctvom fotografií pravidelne informovať, ktorá bude za týmto účelom zriadená.

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo