Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

28Z dôvodu enormnej záťaže miestnej komunikácie vedúcej smerom do osád Zátoka a Zlámaná došlo v časti pod Príslopom k upadnutiu betónovej rúry v priepuste pod cestou.

Priepust je súčasťou cestného telesa miestnej komunikácie a slúži na vedenie bezmenného ľavostranného prítoku Kelčovského potoka. Po upadnutí betónovej rúry ju začala voda podmývať čím došlo k upadnutiu krajnice a miestnej komunikácie, v ktorej sa vytvorila diera.
Skutočnosť, že miestna komunikácia je vedená vo svahu sťažovala i technické riešenie samotnej opravy. Obec Vysoká nad Kysucou sa preto s prosbou o pomoc obrátila na Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Povodie stredného Váhu I. Púchov, Čadca, ktorý je správcom vodného toku Kelčovský potok a jeho prítokov. Ten obci Vysoká nad Kysucou poskytol štiepaný kameň, ktorý bol nevyhnutný pre zastabilizovanie svahu a výtoku priepustu.
Práce na jeho oprave mohli byť realizované iba počas slnečného a suchého počasia. Z tohto dôvodu bol ich začiatok naplánovaný na pondelok 14. augusta 2023. Realizátorom prác bola obec Vysoká nad Kysucu prostredníctvom svojich kmeňových zamestnancov. Ako dodávateľ bol k prácam prizvaný i Jozef Hrtús, ktorý je vlastníkom „hydraulickej ruky“. V prvej fáze prác museli zamestnanci obce obnažiť poškodenú časť priepustu a vytiahnuť upadnutú betónovú rúru. Následne pracovníci obce z kameniva vytvorili potrebné lôžko, do ktorého opätovne uložili betónovú rúru. Kamenné lôžko bolo vytvorené i v priestore výtoku priepustu.
Práce opätovne pokračovali i v utorok 15. augusta 2023. Pracovníci obce s pomocou „hydraulickej ruky“ postupne, vkladaním štiepaného kameňa do suchého betónu, vybudovali oporný múr priepustu. Spevnený bol i bočný svah a dno vyústenia priepustu. Na záver prác bola krajnica i miestna komunikácia spevnená asfaltovou drťou. Fyzicky i technicky náročné práce sa tak, i napriek sparnému počasiu, podarilo zrealizovať v priebehu dvoch dní! I keď sa pracovníci obce snažili v čo najmenšej miere obmedziť premávku na miestnej komunikácii, predsa sa len našli takí, ktorí sa neustálym vytrubovaním a nadávkami snažili prebiehajúce práce čo najviac skomplikovať.

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada