TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb wc zeny 007Snaha obce Vysoká nad Kysucou každoročne realizovať začiatkom kalendárneho roka údržbu sály kultúrneho domu tak, aby v priebehu kalendárneho roka poskytovala kultúrne a estetické prostredie pre rôzne spoločenské i rodinné podujatia (oslavy, svadby, stretnutia, kary atď.) je v posledných rokoch „korunovaná“ vzrastajúcim záujmom o jej prenájom vrátane prislúchajúcich priestorov.

Nárast využívania a zvýšená návštevnosť sály sa však v kalendárnom roku 2018 negatívne prejavili v zvýšenom opotrebovaní prislúchajúcich toaliet vo vestibule obecného úradu. Ich častejšie využívanie, pôvodná liatinová kanalizácia ešte z čias výstavby budovy, neexistujúca ventilácia a morálna zastaralosť sa stali dôvodom, že od letných mesiacov 2018 začalo dochádzať takmer na každom podujatí k upchatiu kanalizácie oboch toaliet. Veľkým nedostatkom však bola i veľkosť miestností toaliet a neexistencia bezbariérových toaliet pri spoločenskej sále, kde sa konajú i schôdze spoločenských organizácií a rôzne podujatia, ktoré navštevujú i pohybovo znevýhodnení občania.

V snahe zvrátiť absolútne nehygienický a nevyhovujúci stav, nechalo vedenie obce spracovať odborne spôsobilej osobe architektonicko – dizajnérsku štúdiu rekonštrukcie existujúcich toaliet, ktorá zahŕňala i ich možné rozšírenie o miestnosť prislúchajúcu k miestnej knižnici. Zámer a nutnosť rekonštrukcie toaliet svojím rozhodnutím schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou, ktoré na realizáciu prác vyčlenilo finančné prostriedky v rámci Rozpočtových opatrení č. 11 a č. 12 a Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2019. Úspešným uchádzačom sa v rámci realizovaného verejného obstarávania na realizáciu diela „Rekonštrukcia toaliet vestibulu Obecného úradu Vysoká nad Kysucou“ stala firma Estor Building s.r.o.

Náročné práce, ktoré každý jeden deň prinášali nutnosť riešiť jeden problém za druhým, sa začali 19. 12. 2018. Ich súčasťou bolo: odstránenie stávajúcej sanity, odstránenie existujúcich priečok, vybúranie nových otvorov a zamurovanie vchodov vedúcich do knižnice, vymurovanie nových priečok, zväčšenie vstupných dverí, kompletná výmena kanalizačného potrubia v pivničných priestoroch budovy až po vyústenie z budovy, nové rozvody studenej a teplej vody, vybudovanie automatického odvetrania, nová elektroinštalácia, nové rozvody kúrenia vrátane stúpačiek vedúcich na poschodie budovy, premiestnenie a výmena nevyhovujúceho elektrického rozvádzača, realizácia nových znížených stropov, aplikácia nových omietok, položenie novej dlažby a obkladov, maľovanie, montáž drevených pultov, osadenie sanity a zrkadiel, montáž svietidiel a pohybových senzorov vrátane elektronických bezpečnostných prvkov, osadenie vchodových a vnútorných dverí či umiestenie drobných sanitárnych predmetov a bezdotykových košov.

Rekonštrukčné práce odhalili i prasknuté liatinové kanalizačné potrubie vedúce z toaliet na poschodí obecného úradu. Obec bola preto nútená zrealizovať jeho výmenu vrátane prípojok a súčasne bolo vo forme „prípravy“ zrealizované i vedenie teplej a studenej vody do toaliet na poschodí budovy, aby sa v prípade ich rekonštrukcie nemuselo zasahovať do novovybudovaných stropov. Zrekonštruovaný bol zároveň i hlavný prívod vody do budovy obecného úradu, ktorý v súčasnosti umožňuje odstavenie vody po jednotlivých vetvách, čo doposiaľ nebolo možné. Práce na celkovej rekonštrukcii toaliet vo vestibule obecného úradu boli ukončené tesne pred konaním sa Reprezentačného plesu obce Vysoká nad Kysucou dňa 25. 1. 2019. Táto spoločenská udalosť našej obce bola zároveň prvým testom ich funkčnosti.

Výsledkom rekonštrukčných prác sú moderné a priestrannejšie toalety spĺňajúce náročné hygienické požiadavky súčasnosti. Kvôli efektívnejšiemu využitiu stávajúceho priestoru došlo k dispozičnej zámene toaliet pre mužov a pre ženy a využitím miestnosti, ktorá doposiaľ prislúchala k miestnej knižnici, bolo možné zrealizovať výstavbu bezbariérovej toalety, ktorá je okrem všetkých nutných prvkov vybavená i prebaľovacím pultom.

Priestory vestibulu obecného úradu a sála kultúrneho domu tak získali na atraktivite a funkčnosti, ktorá je pripravená slúžiť obyvateľom a návštevníkom našej obce počas ich využívania.

 

Priebeh prác ...

 

 

 

Dokončené toalety muži ...

 

 

Dokončené toalety ženy ...

 

 

Dokončené toalety pre imobilných ...

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo