TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb rs VnK OcU fasada navrh2Jedným zo súčasných stavebných trendov je i prostredníctvom dostupných materiálov a stavebných technológií čo najefektívnejšie znižovať energetickú náročnosť budov. Vlastníci budov tak môžu, realizáciou vonkajšieho zateplenia a výmenou okien a dverí za energeticky úsporné, začať na energiách ročne šetriť nemalé finančné prostriedky.

 

Aktívnu snahu na zníženie energetickej náročnosti budov vo svojom vlastníctve vyvíja i obec Vysoká nad Kysucou. Nakoľko sa však, pri veľkosti verejných budov a im prislúchajúcim stavebným pravidlám, jedná o pomerne náročné investície, obec Vysoká nad Kysucou sa snaží aktívne zapájať do rôznych zverejnených výziev a programov, vďaka ktorým by získala finančné prostriedky na realizáciu svojich zámerov.

V priebehu predchádzajúcich rokov sa obci, vďaka získaným finančným prostriedkom, takto podarilo realizáciou zateplenia a výmeny okien a dverí, znížiť energetickú náročnosť budovy materskej školy v ústredí obce, budovy základnej školy E. A. Cernana, budovy 16-bytového nájomného domu (zateplenie bolo už samozrejmou súčasťou stavby) a v kalendárnom roku 2018 i budovy hasičskej zbrojnice vo Vyšnom Kelčove.

Každoročne sa samospráva obce zapájala formou podaných žiadostí do zverejnenej výzvy Ministerstva životného prostredia SR prostredníctvom Environmentálneho fondu, v ktorej bola ponúkaná možnosť získať finančné prostriedky na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu. Zverejnenú výzvu číslo L4, oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, činnosť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania využila obec Vysoká nad Kysucou i v kalendárnom roku 2018 a dňa 28. 03 2018 podala žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu s.č. 215“.

Po následnom hodnotiacom procese bolo obci Vysoká nad Kysucou dňa 15. 06. 2018 doručené Rozhodnutie ministra životného prostredia SR o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 50 000,00 EUR.

Nakoľko pridelená dotácia predstavovala iba časť požadovaných finančných prostriedkov, celkové predpokladané náklady na zateplenie celej administratívnej budovy vrátane výmeny zvyšnej časti okien, dverí a zateplenia stropov boli rozpočtované na sumu 259 969,95 EUR, Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou na svojom zasadnutí dňa 02. 08. 2018 schválilo Uznesením č. 6/2018-4 dofinancovanie zámeru vo výške 19 960,00 aby bolo možné zrealizovať zateplenie časti budovy so sídlom obecného úradu.

Obec Vysoká nad Kysucou preto začala s prípravou a realizáciou verejného obstarávania na predmet zákazky Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu s.č. 215. Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť ESTOR Building s.r.o., Vysoká nad Kysucou 524, ktorá sa zaviazala zrealizovať dielo za sumu 72 861,28 EUR.

Po zaslaní všetkých potrebných náležitostí k príprave zmluvy medzi obcou a Environmentálnym fondom, bola dňa 1. 10. 2018 podpísaná Zmluva č. 129824 08U02 o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu s.č. 215“. Práce by mali byť ukončené do konca mesiaca November 2018.

Celkový vzhľad zateplenej časti budovy spracovala spoločnosť RiverStone, ktorá vo Vysokej nad Kysucou realizovala maľby v oboch kostoloch a navrhovala vzhľad budovy Farského úradu, ZŠ s MŠ E. A. Cernana, 16-bytového nájomného domu a Hasičskej zbrojnice vo Vyšnom Kelčove. Navrhované výtvarné riešenie fasády má slovami jedného z autorov: „Cieľom navrhovaného výtvarného riešenia je dodať budove dôstojnosť a majestátnosť pri zachovaní jednoduchosti dvoch tónov, aby upevnila u miestnych občanov hrdosť a u návštevníkov obce obdiv. Dekoratívny program vychádza z tradície miestneho drotárstva a výšivky.“

Konečné výtvarné riešenie budovy však bude kvôli počasiu pravdepodobne aplikované až v nasledujúcom kalendárnom roku.

Bezpečnostné a informačné prvky budovy ako zábradlia, nápisy a tabuľky budú inštalované po ukončení stavebnej časti prác.

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo