TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb zrekonstruovana podlaha 004Tak ako sme Vás už na našich stránkach informovali, budovy školských zariadení resp. ich interiér prešiel v 1. štvrťroku kalendárneho roka 2017 mnohým investičnými zmenami. Technicky najzložitejšia i finančne najobjemnejšia rekonštrukcia bola realizovaná priamo v budove ZŠ s MŠ E. A. Cernana, v ktorej boli realizované práce na rekonštrukcii podlahy chodby prízemia budovy.

Dňa 26. 2. 2016 obec Vysoká nad Kysucou požiadala prostredníctvom Okresného úradu v Žiline, odboru školstva, ktoré žiadosť spracovalo a dňa 7. 3. 2016 bolo obci Vysoká nad Kysucou doručené oznámenie o jej opodstatnenosti a informácia, že naša žiadosť bola postúpená na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o poskytnutie finančnej dotácie na riešenie opravy podlahy chodby na 1. nadzemnom podlaží školy. Rozsah prác a investičné náklady boli určené na základe technickej obhliadky a spracovania položkovitého rozpočtu odborne spôsobilou osobou. V následnom schvaľovacom procese bola žiadosť zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR posúdená ako opodstatnená a obci Vysoká nad Kysucou bola dňa 29. 12. 2017 poskytnutá finančná dotácia vo výške 30 000,00 EUR.

Na základe vyhláseného výberového konania na dielo ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Vysoká nad Kysucou č. 316 – Rekonštrukcia podlahy I. NP“ bola ako najvýhodnejšia vyhodnotená ponuka od spoločnosti Estor Building, s.r.o., U Sojkov 61, 023 55 Vysoká nad Kysucou.

Zámerom prác bolo: odstránenie pôvodnej podlahovej krytiny, lokalizácia a identifikácia existujúcich rozvodov vody a kúrenia, vysekanie drážok a realizácia nových rozvodov kúrenia a vody, realizácia vodovodných vetiev do jednotlivých tried, príprava a zrovnanie existujúcej podlahy vrátane podlahy vo vestibule, v hlavnom vstupe do budovy ako i v pedagogickom a technickom vchode (odstránenie pôvodných čistiacich roštov, vyrovnanie podlahy, zarezanie v oblasti napojenia sa podlahy na schody), penetrácia a pokládka epoxidovej podlahy, úprava soklov, brúsenie a leštenie.

Z dôvodu náročnosti vykonávaných prác bola realizácia zámerne naplánovaná počas jarných prázdnin. S prácami sa začalo už v piatok 24. 2. 2017 a definitívne boli ukončené dňa 3. 3. 2017, čím dodávateľ dodržal deklarovaný termín realizácie s dodržaním časových i technologických postupov. Dielo bolo zo strany objednávateľa, ktorým bola obec Vysoká nad Kysucou prevzaté dňa 17. 03. 2017.

Odstránením pôvodného krytu podlahy chodby, ktorý bol na mnohých miestach prepadnutý, narušený a viac krát opravovaný a aplikáciou epoxidovej podlahy získala budova školy nie len moderný a hlavne bezpečný povrch odolný voči zaťaženiu, ale zároveň bola zrealizovaná i výstavba kľúčových rozvodov kúrenia a vody. Vo vstupnom vestibule školy bola vďaka zrealizovaným prácam odstránená pôvodná nebezpečná dláždená podlaha a nefunkčné čistiace rošty. Kvantitatívne i kvalitatívne zmeny, ktoré nastali vďaka realizovaným prácam, budú mať určite priamy vplyv i na samotný vyučovací proces a žiaci i pedagógovia sa tak už teraz cítia v škole omnoho príjemnejšie a bezpečnejšie  ako tomu bolo doteraz ...

 

Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a s finančnou spoluúčasťou obce Vysoká nad Kysucou.

logo minedu sk                 vysoká nad kysucou

 

Podlaha chodby na prízemí budovy ZŠ s MŠ E. A. Cernana PRED realizáciou ...

 

 

Realizácia prác

 

 

Podlaha chodby na prízemí budovy ZŠ s MŠ E. A. Cernana PO realizáciou ...

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo