TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Sample ImageDňa 8. septembra 2006 sa poklepaním základného kameňa v Čadci otvorila Stavba Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc a to za účasti podpredsedníčky NR SR p. Anny Malíkovej, predsedu SNS p. Jána Slotu, riaditeľov dodávateľských spoločností a samozrejme starostov a primátorov dotknutých miest a obcí. V obci Vysoká nad Kysucou sa so samotnou výstavbou začalo v marci 2007. V prvej fáze boli vytypované plochy, ktoré budú slúžiť na dočasné skládkovanie vykopanej zeminy a na skládkovanie obsypového materiálu. Projekt výstavby sa bude v našej obci realizovať formou etáp, ktoré budú na seba následne nadvôzovať a to z dôvodu, aby bola zachovaná plynulá priepustnosť dopravy. Výnimku budú tvoriť niektoré zúžené miestne časti, kde bude dočasne (na niekoľko dní) úplne znemožnený prístup dopravnými prostriedkami. Je pochopiteľné, že pri realizácii výstavby tohto typu, dújde i k zvýšeniu prašnosti na dotknutých komunikáciách a počas daždivých dní i k zablateniu. Táto situácia však nie je lokálna a s rovnakými problémami sa bú potýkať i obyvatelia ostatných obcí Horných Kysúc.

Na tomto mieste Vám prinášame grafické znázornenie výstavby kanalizácie a vodovodu v obci Vysoká nad Kysucou:

- výkres výstavby kanalizácie v obci Vysoká nad Kysucou Sample Image

- výkres výstavby vodovodu v obci Vysoká nad KysucouSample Image

 

Základné údaje o stavbe sú:

- vodovodná sieť 175 km
- vodojemy 6 ks
- čerpacie stanice na vodovodoch 42 ks
- vodovodné prípojky 2 300 ks
- kanalizačná sieť 259 km
- čerpacie stanice odpadových vôd 65 ks
- kanalizačné prípojky 6 950 ks
- rozšírenie ČOV Čadca a ČOV Turzovka
- náklady stavby 54 339 000,- EUR
- zdroje financovania: EU – 80%, SR – 14%, SVS – 6%
- dodávateľ stavby: VÁHOSTAV-Sk, a.s. – vedúci člen, ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o. – člen, VODOHOSPODÁRSKE STAVBY ekologický podnik, a.s. - člen

Realizáciou projektu sa dosiahne zásobovanie vodou prevažnej väčšiny obyvateľov projektovej oblasti v zmysle platnej slovenskej i európskej legislatívy. Toto sa dosiahne rozšírením existujúceho skupinového vodovodu „SKV Nová Bystrica“ a nového distribučného systému pre 14 obcí. Výstavbou delenej spláškovej kanalizácie sa dosiahne napojenie ďalších 28 000 obyvateľov týchto obcí. Súčasťou stavby je aj rozšírenie ČOV Čadca na navrhovaný počet EO 56 000 a rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Turzovka na navrhovaný počet EO 18 000. Týmto sa zlepšia parametre vypúšťaných vyčistených odpadových vôd, čo bude viesť k zlepšeniu stavu životného prostredia a zvýši sa ich kapacita pre potreby novonapojených obyvateľov.

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo