TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb_pozehnanie_ds0025„Predvečer“ sviatku Všetkých svätých mal v obci Vysoká nad Kysucou netradične slávnostný charakter. V nedeľu 31. októbra 2010, ihneď po „veľkej“ svätej omši o 10:30 hod. smerovala slávnostná procesia, za sprievodu drevenej muzičky Spod grúňa, na miestny cintorín v ústredí z dôvodu, že v tento deň bol oficiálne otvorený a generálnym vikárom žilinskej diecézy vdp. Ladislavom Stromčekom i požehnaný, zrekonštruovaný interiér Domu Nádeje vo Vysokej nad Kysucou.


I keď rekonštrukcia stála nemalé finančné prostriedky a úsilie, každý z nás by si určite prial, aby zrekonštruované priestory neboli vôbec využívané. Bohužiaľ smrť však patrí k ľudskému životu.
Obdobnú rekonštrukciu, snáď v priebehu budúceho kalendárneho roka, obec už projekčne pripravuje i v Dome Nádeje vo Vyšnom Kelčove.
Generálneho vikára v našej obci privítal starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. S priebehom rekonštrukcie a jej významovým umeleckým spracovaním kreatívnym týmom GloriaDei, prítomných hostí oboznámil prednosta obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou Mgr. Anton Varecha.

........................................................................................................................................................................................................................................

Dom Nádeje, vtedajšia Márnica, bol na cintoríne nachádzajúcom sa v ústredí obce Vysoká nad Kysucou postavený v roku 1953. Obecná kronika sa o tejto stavbe zmieňuje nasledovne: „V tomto roku stavebný kombinát v Čadci dokončil výstavbu márnice. Je to stavba pekného, moderného štýlu a je postavená pri hroboch padlých na Semeteši, v hornej časti cintorína. Stavba je dosť rozsiahla a má brizolitovú omietku. Podobnej modernej márnice v našom okrese neni.“ Až po 4 rokoch od dokončenia prác, presnejšie 1. januára 1957 prechádza táto stavba pod správu obce.

Presne o 32 rokov neskôr po jej výstavbe, teda v roku 1985, nachádzame v obecnej kronike ďalší záznam: „V rámci investičnej výstavby bola dokončená v obci rekonštrukcia domu smútku v hodnote 150 tisíc korún Československých“. Budova dostala súčasný vzhľad a interiér bol zrekonštruovaný, až na niekoľko detailov do podoby, aký si ho mnohí z nás pamätajú ešte začiatkom tohto kalendárneho roka 2010.

Rastúci počet smútočných obradov a funkčná, teraz už viac ako 25 ročná, opotrebovanosť vnútorného interiéru Domu Nádeje priviedli starostu o obce k rozhodnutiu, predložiť návrh na jeho rekonštrukciu poslancom Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 19. 2. 2010 pri schvaľovaní  programového rozpočtu, návrh starostu obce prehodnotilo a schválilo realizáciu úpravy interiéru Domu Nádeje.

Starosta obce vypísal dňa 29. 3. 2010 podľa § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov,  výzvu pre výber dodávateľa na akciu: Realizácia výtvarného riešenia Domu Nádeje vo Vysokej nad Kysucou.

V stanovenom termíne do 14. 4. 2010 predložili ponuky na realizáciu uvedenej akcie traja uchádzači. Výberová komisia, menovaná starostom na základe kritérií  odporučila starostovi obce prijať ponuku predloženú firmou: Riverstone s.r.o., Hlinická 43 , 919 26 Zavar, ktorá predložila ponuku riešenú v dvoch etapách:
1. Etapa  ........................................ 15.750,84 EUR
Kalkulácia obsahovala:
- Úpravu stien a ich technickú sanáciu
- Úpravy elektrifikácie
- Ozvučenie priestoru s audiosústavou
- Povrchovú úpravu priestoru
- Hlavný kríž bez plastiky
- Základné obradné zariadenia
- Prekrytie boxu posuvnými dverami
2. Etapa ........................................... 9.575,82 EUR
- autorská realizácia reliéfu Krista

Interiér domu nádeje vo Vysokej nad Kysucou bol v pôvodnej podobe elekticizmom prelomu posledných storočí. Nosnou vizuálnou štruktúrou je plastická dekorácia stropu, ktorá má originálny charakter a v kontexte verejnej architektúry mikroregiónu je jedinečná a zároveň príznačná.

Pri navrhovaní nového riešenia interiéru domu Nádeje v snahe o harmonizáciu jestvujúceho s novým nadviazal kreatívny tým GloriaDEI, na túto tvarovú štruktúru – doslova ju vniesli do všetkých prvkov priestoru. Ústredným prvkom je plastika Zmŕtvychvstalého Krista, ktorá prekrýva kríž utrpenia a smrti na pozadí strácajúcej sa dekorácie lomených kriviek pokračujúcej zo stropu miestnosti. Plastika sa pôvodne mala realizovať  v II. etape predovšetkým kvôli pracovnej vyťaženosti akademického maliara pána Petra Čambalu, avšak o to väčšie bolo prekvapenie dnes ráno, keď plastika v absolútnej tajnosti dodania, visela na svojom mieste.
Ostatné prvky ako katafalk, pulpit, svietniky, stojany na vence a prekrytie dverí na bočnej stene harmonizujú svojimi tvarmi  a materiálom s touto scénou.

Katafalk je funkčne najdôležitejším prvkom Domu Nádeje. Je zhotovený v línii šikmých plôch, ktoré nechávajú dôstojne a pietne vyznieť predkladaným telesným pozostatkom s úctou vyzdvihujúc poprsie a hlavu. Katafalk svojimi tvarmi evokuje koňa, ktorý sa skláňa, aby zdôraznil svojho jazdca.

Čítací pulpit, z ktorého sa prednášajú texty pohrebného obradu je posadený centrálne za katafalk. Kňaz alebo osoba predsedajúca obradu sa tak akoby zjednocuje so Spasiteľom a zároveň je priamym prostredníkom medzi Ním a zomrelým. Tvary pulpitu sú priamo odvodené z dekoratívnej štruktúry, prispôsobené ergonómii čítacieho pultu.

Z čelného pohľadu na pravej strane sa nachádzajú posuvné drevené dvere, ktorých krídla sprístupňujú prístup do mraziaceho boxu a miestnosti technického zabezpečenia. Prekrytie posuvného mechanizmu dvier svojimi šikmými plochami súvisí s ostatnými prvkami interiéru.

Dúfajme, že v blízkej budúcnosti bude interiér doplnený i poslednými funkčnými prvkami – skladateľnými stoličkami. Pohodlné usadenie 37 pozostalých,  kreatívny tým GloriaDEI, vo svojom návrhu rieši 21 skladateľnými sedadlami upevnenými na stene v dolnej časti interiéru a 16 prenosnými samostojacimi a na rovnakom princípe skladateľnými stoličkami.

Farebnosť celého interiéru vychádza z farieb ranných zôr, ktoré symbolizujú smrťou sa začínajúci život vo večnosti. Je riešená v troch horizontálnych pásoch fialovej, ružovej a azúrovej prepojených oranžovou.

Dom Nádeje vo Vysokej nad Kysucou tak môže byť dôstojným miestom úcty k zomrelému a zároveň skutočným miestom nádeje na spoločnú budúcnosť v radostnej večnosti, ktorú zdieľa väčšina  našej obce a farnosti.


Na tomto mieste Vám prinášame niekoľko fotografií z priebehu slávnostnej udalosti požehnania zrekonštruovaného interiéru ...
{gallery}fotogaleria/Dom_Nadeje/Pozehnanie{/gallery}
Fotogalériu o priebehu prác a samozejme i konečený "výsledok" nájdete TU.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo