TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 2/2010 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  18. 5. 2010 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 2/2010 v pdf formáteSample Image


Program:

1) Otvorenie
2) Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Kontrola uznesení z minulého OZ
4) Správa  o hospodárení obce, záverečný účet za rok 2009
5) Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce Vysoká nad Kysucou
6) Správa audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31.12.2009
7) Prehodnotenie a úprava programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2010
8) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2 polrok 2010.
9) Správa hlavného kontrolóra o vykonaní kontroly na úseku miestnych daní a poplatkov
10) Návrh investičných akcií pre rok 2010- rekonštrukcie MK
11) Schválenie dokumentov v zmysle § 11 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení :
- Zásady odmeňovania poslancov
- Určenie platu novému starostovi
- Určenie počtu poslancov pre budúce OZ
- Rokovací poriadok pre budúce OZ
- Štatút obce
12) Rôzne
13) Diskusia
14) Návrh na uznesenie
15) Záver
 


Ad.1 Otvorenie

Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou viedol starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. V úvode privítal všetkých poslancov a prítomných hostí a predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza OZ. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Chvasteková Viktória, Ján Lysík, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Ján Jánsky. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.

Starosta obce teda skonštatoval, že dnešná schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí: Viktória Chvasteková a Jozef Zborovan. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslav Dorman a Mária Varechová. Ako zapisovateľ bol navrhnutý Ing. Jozef Chvastek. O predložených návrhoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Chvasteková Viktória, Ján Lysík, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a  Ján Jánsky. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL..
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad.3 Kontrola uznesení z minulého OZ

Starosta obce predniesol poslancom OZ jednotlivé body uznesenia z OZ č.1/2010. Starosta obce vyzval poslancov k rozprave o kontrole uznesení.

Nakoľko nikto s prítomných poslancov nemal žiadne pripomienky, starosta ukončil rozpravu o kontrole plnení uznesení z minulého OZ č. 1/2010 a dal hlasovať, že OZ berie na vedomie splnenie všetkých uznesení OZ 1/2010.

ZA - Miroslav Dorman, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík, Viktória Chvasteková, Jozef Zborovan
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ berie na vedomie plnenie uznesenia OZ 1/2010.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad.4 Správa  o hospodárení obce, záverečný účet za rok 2009

Správu o hospodárení obce za rok 2009 predniesla pracovníčka OcÚ Janka Kubalová. Prednesená Spáva o hospodárení obce tvorí prílohu tejto zápisnice.
Po jej prednesení vyzval starosta obce prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenej správe.

Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadnu pripomienku starosta obce vyzval poslancov OZ aby predloženú správu o hospodárení zobrali na vedomie.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI -  nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o hospodárení obce Vysoká nad Kysucou za rok 2009.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 5 Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce Vysoká nad Kysucou

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2009 predniesol hlavný kontrolór obce p. Jozef Vrbinár. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2009 tvorí prílohu tejto zápisnice. Hlavný kontrolór odporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet obce s výrokom: „ Súhlas s celoročným hospodárením obce za rok 2009 Vysoká nad Kysucou bez výhrad.“

O predloženom návrhu Záverečného účtu obce za rok 2009 dal starosta obce hlasovať:

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schvaľuje Celoročné hospodárenie Obce Vysoká nad Kysucou za rok 2009 bez výhrad.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad.6 Správa audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31.12.2009

Starosta obce predniesol OZ správu nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo a starostu obce Vysoká nad Kysucou o overení riadnej účtovnej závierky k 30.12.2009. Správa nezávislého audítora tvorí prílohu tejto zápisnice.

Starosta obce vyzval poslancov o vznesenie pripomienok k správe audítora.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k predloženej správe audítora dal starosta hlasovať aby OZ zobralo na vedomie správu audítora.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora na vedomie.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

 

Ad. 7 Prehodnotenie a úprava programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2010

Návrh prehodnotenia programového rozpočtu predniesla pracovníčka finančného odboru OcÚ Janka Kubalová. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice.

Starosta obce vyzval poslancov OcÚ o vznesenie pripomienok k predloženému návrhu úpravy programového rozpočtu obce na rok 2010.
Nakoľko nikto s poslancov nemal žiadne ďalšie pripomienky dal starosta hlasovať o predloženom návrhu úpravy programového rozpočtu na rok 2010.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo úpravu programového rozpočtu na rok 2010.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

 

Ad. 8 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2010

Hlavný kontrolór obce predniesol poslancom OZ návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2010. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice. Starosta obce vyzval poslancov k rozprave o predloženom návrhu HK.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k predloženému návrhu dal starosta obce hlasovať o predloženom návrhu.

ZA - Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík, Viktória Chvasteková
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2010.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 9 Správa hlavného kontrolóra o vykonaní kontroly na úseku miestnych daní a poplatkov

Hlavný kontrolór obce predniesol poslancom správu o vykonaní kontroly na úseku miestnych daní a poplatkov. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Starosta obce vyzval poslancov k rozprave o prednesenej správe.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k predloženej správe dal starosta hlasovať aby OZ zobralo na vedomie správu audítora.

ZA - Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík, Viktória Chvasteková
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ berie na vedomie správu obecného kontrolóra o vykonaní kontroly na úseku miestnych daní a poplatkov..
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 10 Návrh investičných akcií pre rok 2010- rekonštrukcie MK

Starosta obce predniesol poslancom OZ plán investičných akcií  rekonštrukcie MK pre rok 2010. Návrh investičných akcií - rekonštrukcie MK tvorí prílohu tejto zápisnice. Aktuálny stav miestnych komunikácií a návrh na ich opravu tvorí prílohu tejto zápisnice.

Následne vyzval poslancov o vznesenie pripomienok k predloženému návrhu.

Poslanci sa spoločne dohodli na nasledovnom poradí opravy MK.

Pasport opráv:

S financií SEVAK a.s. budú zrealizované nasledovné komunikácie :
1. Závodie
2. Nová kolónia
3. Do Slončíkov
4. Do Liskov

S financií rozpočtu obce budú zrealizované nasledovné komunikácie:
1. Zátoka
2. Semeteš
3. Vrch Rieka
4. Jedlovník
5. Šuba
6. Kubincová
7. Beňo

ZA - Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík, Viktória Chvasteková
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schvaľuje plán investičných akcií – rekonštrukcie MK pre rok 2010 podľa uvedeného pas -portu.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 11 Schválenie dokumentov v zmysle § 11 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení :

- Zásady odmeňovania poslancov
- Určenie platu novému starostovi
- Určenie počtu poslancov pre budúce OZ
- Rokovací poriadok pre budúce OZ
- Štatút obce

Starosta predniesol poslancom návrhy jednotlivých dokumentov na schválenie. Návrhy dokumentov tvoria prílohu tejto zápisnice. Následne vyzval poslancov k vzneseniu pripomienok k návrhu jednotlivých dokumentov.

Nakoľko nikto s poslancov nemal žiadne námietky dal starosta hlasovať o predloženom návrhu jednotlivých dokumentov:
Zásady odmeňovania poslancov, Určenie platu novému starostovi, Určenie počtu poslancov pre budúce OZ, Rokovací poriadok pre budúce OZ, Štatút obce.

ZA - Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík, Viktória Chvasteková
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schvaľuje návrh dokumentov Zásady odmeňovania poslancov, Určenie platu novému starostovi, Určenie počtu poslancov pre budúce OZ, Rokovací poriadok pre budúce OZ, Štatút obce  podľa § 11 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 12 Rôzne

1. Žiadosť Občianskeho združenia Board club Žilina, Kempelenova 3401/43, 01015 Žilina o vyslovení súhlasu na zriadenie dvoch súkromných školských zariadení a to: Centrum voľného času Rada Žideka a Školské stredisko Rada Žideka.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.
Starosta – navrhujem aby OZ zobralo na vedomie prednesenú žiadosť a aby bola táto žiadosť doplnená žiadateľom o ďalšie informácie týkajúce sa jej činností.

OZ berie na vedomie žiadosť  Občianskeho združenia a opätovne sa k nej vráti po doplnení informácií k žiadosti.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

2. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb prevádzka Vysoká nad Kysucou č. 287, 023 55 – žiadosť o schválenie finančných prostriedkov na zakúpenie stavebného materiálu na stavbu záhradného altánu v areáli domova dôchodcov.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík,Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo žiadosť Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Vysoká nad Kysucou a schvaľuje finančné prostriedky na zakúpenie stavebného materiálu na stavbu záhradného altánu v areáli Domova dôchdcov.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

3. Žiadosť Dorociáka Antona a Dorociákovej Moniky, U Sojkov č. 101, Vysoká nad Kysucou, 023 55 o prenájme dvoch miestností v budove bývalého domu služieb za účelom zriadenia maloobchodnej činnosti.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová,  Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo žiadosť Antona Dorociáka a Moniky Dorociákovej o prenájme dvoch miestností v budove bývalého domu služieb za účelom zriadenia maloobchodnej činnosti.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

4. Miroslav Janošec, Podvysoká č. 249, 023 57 žiadosť o vyhotovenie osvedčenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou a to k parcelám CKN 8072/2 a CKN 8072/1 na ktorom je postavený náš rodičovský dom.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo žiadosť p. Miroslava Janošca o vyhotovení osvedčenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou a to k parcelám CKN 8072/2 a CKN 8072/1.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

5. Jana Jurčová Vysoká nad Kysucou č. 323, 023 55 o preplatení cestovných výdavkov spojených s návštevou školského zariadenia pre autistov v Regionálnom centre Žilina.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Starosta – navrhujem preplatenie cestovných nákladov vo výške 60 € mesačne do konca školského roka 2009/2010.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o predloženom návrhu..

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo návrh starostu obce o preplatení cestovných nákladov pre p. Janu Jurčovú vo výške 60 € mesačne do konca školského roka 2009/2010.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

6. Lubomír Vojtek, Vysoká nad Kysucou 326, 023 55 žiadosť o zabezpečenie kanalizačných rúr na odvedenie povrchovej vody ktorá steká z priľahlých lúk.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti.

ZA - nikto
PROTI - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ neschválilo žiadosť Lubomíra Vojteka.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

7. Ján Nekoranec, Vysoká nad Kysucou 1223, 023 55 – žiadosť o potvrdenie pretrvávajúcej platnosti kúpno - predajnej zmluvy na parcelu 1703/24.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA -   nikto

OZ schválilo žiadosť p. Jána Nekoranca a potvrdzuje platnosť kúpno - predajnej zmluvy na parcelu 1703/24.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

8.  Silvia Kazíková, Vysoká nad Kysucou 215, 023 55 žiadosť o zníženie nájmu z dôvodu poklesu tržieb.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti.

ZA - nikto
PROTI - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ neschválilo žiadosť p. Silvie Kazíkovej o znížení nájmu za prenájom priestorov Vinárne Hela.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

9. Anna Oboňová, Vysoká nad Kysucou 320, 023 55 žiadosť o opravu potoka a zabezpečenie korýtiek na jeho vyloženie.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti.

ZA - nikto
PROTI - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ neschválilo žiadosť p. Anne Oboňovej.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

10. Žiadosť Jozefa Vráblika a manželky,  Vysoká nad Kysucou 1146, 023 55 o znížení poplatku za komunálny odpad.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti.

ZA - nikto
PROTI - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ neschválilo žiadosť p. Jozef Vráblika o znížení poplatku za komunálny odpad.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

11. Žiadosť ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou o vyradení inventárnych predmetov podľa priloženého zoznamu a posudku technika. Zoznam o vyradení inventárnych predmetov tvorí prílohu tejto zápisnice.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti.
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo žiadosť ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou o vyradení inventárnych predmetov podľa priloženého zoznamu.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

12. TKO Semeteš n.o. Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka návrh na inú formu výstavby skládky.
Starosta obce predniesol poslancom OZ list v ktorom TKO Semeteš predkladá návrhy možnej realizácie výstavby skládky a zároveň zdôvodňuje neúspech predošlej alternatívy.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky navrhol starosta obce aby OZ zobralo na vedomie uvedený návrh TKO Semeteš.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA -  nikto

OZ berie na vedomie návrh TKO Semeteš o realizácií výstavby skládky.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

13. Žiadosť o vybudovanie a schválenie finančných prostriedkov na projekt Cyklochdníka Čadca –  Makov.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Starosta – navrhujem aby OZ schválilo vybudovanie Cyklochodníka Čadca-Makov, ale z nedostatku finančných prostriedkov sa nemôže podieľať na financovaní projektu.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo vybudovanie Cyklochodníka Čadaca- Makov no s dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nie je možné financovanie projektu.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

14. Ponuka spoločnosti TES Slovakia s.r.o., Kragujevská 4, 010 01 Žilina o možnosti pripojenia obce Vysoká nad Kysucou na KDS Turzovka a rozšírení ponuky káblovej TV a pripojenia na internet.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti.

ZA - nikto
PROTI - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ neschválilo ponuku spoločnosti TES Slovakia s.r.o. o pripojení sa na KDS Turzovka.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

15. Žiadosť Daniela Lysíka Hostinec Požiarnik č. 735, Vysoká nad Kysucou 023 55 o ukončení nájmu priestorov pohostinstva Požiarnik a o zrealizovaní novej zmluvy na spoločnosť Real Plus s.r.o. Ján Lysík, Vysoká nad Kysucou č. 1207, 023 55.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo žiadosť Daniela Lysíka o ukončení zmluvy o prenájme priestorov pohostinstva Požiarnik a zároveň schvaľuje realizáciu novej zmluvy na spoločnosť Real Plus s.r.o. Ján Lysík, Vysoká nad Kysucou č. 1207, 023 55.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

16. Žiadosť Milana Žihalu, Vysoká nad Kysucou č.1000, 023 55 o prenájme obecných priestorov na bývanie.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Starosta – Pán  Žihala žiada o prenájom priestorov v starej škole na Semeteši no túto budovu má v prenájme od obce Rýmskokatolícka farnosť Vysoká nad Kysucou. Budove nie je obývateľná chýbajú tam prípojky inžinierskych sietí a taktiež tam nie WC a kúpeľňa. Obec momentálne nedisponuje žiadaným iným obývateľným priestorom. Preto navrhujem žiadosť zamietnuť.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti.

ZA - nikto
PROTI - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ neschválilo žiadosť p. Milana Žihalu o prenájme priestorov na bývanie.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

17. Žiadosť starostu obce Ing. Ladislava Kubačáka Vysoká nad Kysucou 215, 023 55 o :

A, predložení žiadosti o NFP  v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu: ,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vysoká nad Kysucou“ ktorý je realizovaný v obci Vysoká  nad Kysucou
B, o zabezpečení realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k predneseným bodom žiadosti.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesených bodoch žiadosti súčasne.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schvaľuje žiadosť starostu obce v oboch navrhnutých bodoch.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

 

Ad. 13 Diskusia

1. Ján Jánsky – za posledné tri týždne nebol v našej časti obce realizovaný zvoz komunálneho odpad.
2. Starosta – o tejto skutočnosti neviem budeme kontaktovať TKO aby realizoval zvoz podľa schváleného kalendára zvozov odpadu.
3. Mária Varechová – Občania Nižného Kelčova ma upozornili na skutočnosť že nie je zabezpečený pes p. Ondreja Kubinca a neustále sa voľne pohybuje.
4. Prednosta – Listom upozorníme majiteľa psa aby zabránil jeho voľnému pohybu.
5. Viktória Chvasteková – Chcela by som sa spýtať ako bude realizované odstránenie škôd súkromných osôb spôsobených realizáciou kanalizácie.
6.Starosta – V tomto čase prebieha kolaudácie stavby, čo sa týka obce boli zaslané pripomienky na odstránenie škôd spôsobených výstavbou. Prostredníctvom obecného rozhlasu budeme vyzývať občanov aby vzniknuté škody zaznamenali v Kancelárií prvého kontaktu kde občania vyplnia príslušné tlačivo o hlásení škody. Tieto žiadosti budú následne odoslané spoločnosti SEVAK.
7. Jozef Zborovan – Chcel by som upozorniť na previsnuté vedenia káblovej TV pri dome číslo.141.
8. Starosta – Prostredníctvom obecných pracovníkov uvedený previs vedenia odstránime.
9. Mária Varechová – Chcela by som sa spýtať či je možné zrealizovanie výrubu ihličnatých stromov v areáli Domova dôchodcov nakoľko tieto stromy bránia vo výhľade na štátnu cestu.
10. Starosta – Výrub stromov je možný v období vegetačného obdobia a s platný povolením na výrub stromov.
11. Ján Lysík – Chcel by som poďakovať starostovi obce v mene občanov Horného Kelčova za prípravu a realizáciu opráv MK po realizácií kanalizácie.
12. Petícia občanov k oprave miestnej komunikácie do osád Vrch Rieka, do Žilinčári a Dučkova. Mojíková Anna, Vysoká nad Kysucou 965, 023 55.
Jozef Pán – Žiadame starostu aby sa zrealizovala oprava miestnej komunikácie na Vrch Rieku, do Žilinčári a na Dučkov nakoľko sú tieto komunikácie v zlom stave.
Starosta – na základe pas-portu opravy MK bude realizovaná oj oprava MK na Vrch Rieku a u Žilinčári. S dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebude realizovaná oprava prístupovej cesty na Dučkov.

 

Ad. 14 Schválenie uznesenia

V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Miroslav Dorman a Mária Varechová  návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.   Uznesenie OZ č. 2/2010 bolo teda jednohlasne prijaté.

Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

 

Ad. 15 Záver

Na záver starosta obce Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným za účasť na dnešnej schôdzi ale i za zvládnutie dnešného náročného programu a následne na to schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo