TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 1/2010 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  19. 2. 2010 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 1/2010 v pdf formáteSample Image


Program:

1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení z minulého OZ
4. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2009
5. Návrh VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠZ so sídlom na území obce Vysoká nad Kysucou
6. Prejednanie žiadostí o priznanie daňových úľav, o poskytnutí príspevkov, úprava poplatkov, prejednanie ostatných žiadostí, ktoré môžu mať vplyv na úpravu rozpočtu pre rok 2010
7. Rôzne
8. Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu a programovému rozpočtu obce
9. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2010
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
 

Ad.1 Otvorenie

Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou viedol starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. V úvode privítal všetkých poslancov a prítomných hostí a predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza OZ. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Chvasteková Viktória, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a Ján Jánsky. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.

Starosta obce teda skonštatoval, že dnešná schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí: Ján Jánský a Mgr. Martin Machciník. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslav Dorman a Mária Varechová. Ako zapisovateľ bol navrhnutý Mgr. Anton Varecha. O predložených návrhoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Chvasteková Viktória, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová a  Ján Jánsky. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL..
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad.3 Kontrola uznesení z minulého OZ

Starosta obce predniesol poslancom OZ jednotlivé body uznesenia z OZ č.6/2009. Starosta obce vyzval poslancov k rozprave o kontrole uznesení.

Nakoľko nikto s prítomných poslancov nemal žiadne pripomienky, starosta ukončil rozpravu o kontrole plnení uznesení z minulého OZ č. 6/2009 a dal hlasovať, že OZ berie na vedomie splnenie všetkých uznesení OZ 6/2009.

ZA - Miroslav Dorman, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík, Viktória Chvasteková, Mgr. Martin Machciník
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ berie na vedomie plnenie uznesenia OZ 6/2009.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad.4 Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2009

Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2009 predniesol hlavný kontrolór obce p. Jozef Vrbinár. Prednesená správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Po jej prednesení vyzval starosta obce prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenej správe.

Jozef Vrbinár (hlavný kontrolór obce) – navrhujem aby obe ihriská pri ZŠ boli účtovne zaevidované v nulovej účtovnej hodnote + vzniknuté investičné náklady.

Viktória Chvasteková – Nakoľko má obec veľa dlžníkov na daniach je možné určitým spôsobom tieto dane vymáhať?

Starosta – nedoplatky evidujeme a snažíme sa ich za každú cenu získať. Viac menej ide o „notorických“ neplatičov. Do budúceho OZ pripravíme možnosti vymáhania nezaplatených daní.

Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadnu ďalšiu pripomienku starosta obce vyzval poslancov OZ aby predloženú správu o kontrolnej činnosti zobrali na vedomie.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2009 .
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 5 Návrh VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠZ so sídlom na území obce Vysoká nad Kysucou

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh VZN 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠZ so sídlom na území obce Vysoká nad Kysucou. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice. Starosta obce vyzval poslancov k rozprave o predloženom návrhu.

Starosta – príloha č. 1 VZN 1/2010 bude prepracovaná a doplnená o valorizáciu 7%.

Nakoľko nikto s poslancov nemal žiadne ďalšie pripomienky k predloženému návrhu VZN 1/2010 dal starosta obce hlasovať o schválení predloženého návrhu VZN 1/2010.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA -  Mgr. Martin Machciník 

OZ schválilo VZN 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠZ so sídlom na území obce Vysoká nad Kysucou.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad.6 Prejednanie žiadostí o priznanie daňových úľav, o poskytnutí príspevkov, úprava poplatkov, prejednanie ostatných žiadostí, ktoré môžu mať vplyv na úpravu rozpočtu pre rok 2010

Starosta obce predniesol poslancom OZ jednotlivé žiadosti občanov a organizácií ktoré by mali vplyv na úpravu rozpočtu obce pre rok 2010.

1. Žiadosť DHZ HK Peter Brezina, Vysoká nad Kysucou 1154 – o zakúpení 15 kusov vychádzkových uniforiem pre DHZ Horný Kelčov.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti, o predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo žiadosť DHZ Horný Kelčov o zakúpení 15 ks vychádzkových uniforiem.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


2. Žiadosť Klubu Kysuckého maratónu Čadca - Žiadosť o finančnú podporu a pomoc so zabezpečením XXXVI ročníka Kysuckého maratónu.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Starosta - Nakoľko usporiadatelia nie sú schopný zabezpečiť obrátku Kysuckého maratónu v centre obce, navrhujem aby sme s tohto dôvodu neuvoľnili na túto akciu finančné prostriedky.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti, o predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:

ZA - nikto
PROTI - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ neschválilo žiadosť Klubu Kysuckého maratónu o finančnej podpore a pomocou pre zabezpečenie XXXVI ročníka Kysuckého.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


3. Jozef Beňo, Vysoká nad Kysucou 230, 023 55  - Žiadosť o opravu prístupovej cesty.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti:

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schvaľuje žiadosť Jozefa Beňa o oprave prístupovej komunikácie v dĺžke 50 m.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


4. Zväz postihnutých civ. chorobami v SR ZO Vysoká nad Kysucou - Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

OZ navrhlo čiastku vo výške  298,75 €.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti o predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo žiadosť o poskytnutí finančnej pomoci pre ZPCCH SR ZO Vysoká nad Kysucou vo výške 298,75 €.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


5. Žiadosť starostu obce Ing. Ladislava Kubačáka OcÚ Vysoká nad Kysucou 215 -  o odpredaji traktora Zetor 7245.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti o predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo žiadosť starostu obce o odpredaji traktora Zetor 7245.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


6. Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Matúša Vysoká nad Kysucou - Žiadosť o finanční príspevok.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Poslanci OZ  - navrhujú čiastku vo výške 10 590 €.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti o predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo žiadosť o finančnom príspevku vo výške 10 590 € pre Rímskokatolícku cirkev farnosť sv. Matúša vo Vysokej nad Kysucou.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


7. Žiadosť Milana Hasila st., Vysoká nad Kysucou 1174, 023 55 – o úľavu pri platbe daní za nehnuteľnosť a vývoze  odpadu.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti o predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:

ZA - nikto
PROTI - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ neschválilo žiadosť Milana Hasila st. o úľave pri platbe daní za nehnuteľnosť a za vývoz odpadu.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


8. Žiadosť OcÚ Vysoká nad Kysucou Odbor sociálnych vecí 215, 023 55 - o jednorazovej finančnej  výpomoci pre:
a, Mlkvíka Štefana Vysoká nad Kysucou 623, 023 55 vo výške 200 €
b, Gabrielu Lukešovú Vysoká nad Kysucou 803, 023 55 vo výške 150 €

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadostí.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti a, Štefana Mlkvíka  o predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ neschválilo žiadosť Štefana Mlkvíka o jednorazovej finančnej výpomoci vo výške 200 €.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti b, Gabrieli Lukešovej    o predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo žiadosť Gabrieli Lukešovej  o jednorazovej finančnej výpomoci vo výške 150 €.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


9. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina – návrh zmluvy o prenájme obecného vodovodu.

Starosta obce predniesol podrobne poslancom OZ návrh zmluvy medzi SEVAK a.s. a Obcou Vysoká nad Kysucou o prenájme obecného vodovodu. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice.

Starosta obce vyzval poslancov OZ k rozprave o predloženom návrhu zmluvy.

Starosta obce – nakoľko sme na minulom OZ zobrali na vedomie žiadosť SEVAKU a.s., po konzultácií s projektovou manažérkou Ing. Kvaššayovou a Ing. Štrbovou - špecialistkou SEVAKU nie je problém zmluvu upraviť, alebo s nej vypustiť body s ktorými nesúhlasíme, hlavnou podstatou s pohľadu SEVAKU je prenájom alebo predaj vodovodu a jeho spustenie do plnej prevádzky.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne ďalšie pripomienky k návrhu zmluvy SEVAKU a.s. dal starosta obce hlasovať o predloženom návrhu zmluvy.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo návrh zmluvy medzi Obcou Vysoká nad Kysucou a SEVAK a.s.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


10. Majitelia nehnuteľností z osady Pokrývky  - Žiadosť o opravu prístupovej cesty.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Starosta - z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebude možné v tomto roku uskutočniť opravu tejto MK.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti.

ZA - nikto
PROTI - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ neschvaľuje žiadosť majiteľov nehnuteľností osady Pokrývky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


11. Mária Sobčáková, Jiří Michalík, Josef Kubala, Emília Staníková a Jozef Staník - Žiadosť o opravu pozemnej komunikácie č. 5034 do Zátoky.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Starosta - z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebude možné v tomto roku uskutočniť opravu tejto MK.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti.

ZA - nikto
PROTI - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ neschvaľuje žiadosť o oprave MK č. 5034 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


12. Ľubomíra Odrobiňáková a manžel Ladislav Odrobiňák Vysoká nad Kysucou č. 282 - Žiadosť o spoluprácu pri  rekonštrukcii miestnej komunikácie s osady Vrch Rieka do osady Semeteš.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Starosta - z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebude možné v tomto roku uskutočniť opravu tejto MK.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti.

ZA - nikto
PROTI - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ neschvaľuje žiadosť pani Ľubomíry Odrobiňákovej a manžela Ladislava Odrobiňáka o spolupráci pri oprave MK s osady Vrch Rieka do osady Semeteš z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


13. Žiadosť rodiny Kožákovej a Kománkovej, Vysoká nad Kysucou 023 55 – o oprave miestnej komunikácie.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti ktorú OZ zobralo na vedomie na 3/2009.

Starosta – V uvedenej časti obce bola ukončená výstavba vodovodu no z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov by som navrhol uvedenú časť MK vysypať asfaltovou drťou.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schvaľuje žiadosť rodiny Kožákovej a Kománkovej o oprave MK.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


14. Žiadosť Rímskokatolícky farský úrad Korňa – o poskytnutie finančného daru na realizáciu výstavby Chrámu na Živčákovej.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti ktorú OZ zobralo na vedomie na OZ č 6/2009.

Starosta – nakoľko je nutné zafinancovať opravy sakrálnych stavieb v našej obci nebude možné z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov prispieť na tento projekt.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti.

ZA - nikto
PROTI - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ neschvaľuje žiadosť Rímskokatolíckeho farského úradu Korňa.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


15. Žiadosť p. Jany Sojkovej, Vysoká nad Kysucou č. 540 o preplatení náhrady škody ktorá vznikla v dôsledku tlakovania vodovodného potrubia.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti ktorú OZ zobralo na vedomie na OZ 6/2009.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti.

ZA - nikto
PROTI - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ neschvaľuje žiadosť p. Jany Sojkovej.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


16. Informácia starostu obce Ing. Ladislava Kubačáka OcÚ Vysoká nad Kysucou č. 215 o podaných a pripravovaných žiadostiach a projektoch pre rok 2010 a ich realizácií.

Podané projekty:
1. Enviromenálny fond – zakúpenie kontajnerov a novej vlečky pre traktor.
2. Úrad Vlády – multifunkčné ihrisko pri ZŠ Horný Kelčov
3. Ministerstvo školstva – Havarijný stav ZŠ Horný Kelčov
4. Ministerstvo školstva – Nafukovacia športová hala pri ZŠ E.A. Cernana
5. VÚC Žilina – Žiadosť o opravu javiska
6. Ministerstvo financií – Dokončenie výmeny plastových okien na budove OÚ

Pripravujeme projekty:
1. VÚC Žilina, vlastné zdroje - Propagácia obce
2. Ministerstvo výstavby - Rekonštrukcia ZŠ E.A.Cernana
3. Nórsky fond - Dokončenie rekonštrukcie VO

OZ zobralo informáciu starostu obce na vedomie.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


17. Žiadosť starostu obce Ing. Ladislava Kubačáka OcÚ Vysoká nad Kysucou č. 215 o schválení financovania projektu v rámci výzvy ROP -3.2b-2010/01 ROP ,, Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci Vysoká nad Kysucou“, vo výške 5 % z celkových výdavkov projektu t.j. 4176,42  eur.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo financovanie projektu v rámci výzvy ROP -3.2b-2010/01 ROP ,,Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci Vysoká nad Kysucou“, vo výške 5 % z celkových výdavkov projektu t.j. 4176,42  eur.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

 

Ad. 7 Rôzne

1. Ústna žiadosť Jána Lysíka Vysoká nad Kysucou č. 1207, 023 55 o predĺžení nájomnej zmluvy pre pohostinstvo Požiarnik Horný Kelčov.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schvaľuje žiadosť p. Jána Lysíka o predĺžení nájomnej zmluvy pre pohostinstvo Požiarnik.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


2. Informácia starostu obce Ing. Ladislav Kubačák OcÚ Vysoká nad Kysucou č. 215  o stanovení výšky nájmu za priestory za predpokladu zriadenia detskej ambulancie.
 
Starosta oboznámil poslancov OZ o zámere zriadiť v starej budove OcU detskú ambulanciu a požiadal poslancov OZ aby do budúceho OZ pripravili návrh výšky nájomného.

OZ zobralo informáciu starostu obce na vedomie.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


3. Informácia starostu obce Ing. Ladislav Kubačák OcÚ Vysoká nad Kysucou 215  o priebehu opráv MK za 2009 a plán opráv MK na rok 2010.

Starosta v skratke oboznámil poslancov OZ o priebehu opráv, ktoré boli zrealizované v roku 2009 a z plánom opráv na 2010.

Miroslav Dorman – bude sa realizovať oprava MK k Šubom?

Ján Lysík – Cesta do Lyskov je v dezolátnom stave a taktiež je poškodené koryto potoka Kelčovanky. Žiadam, aby to dali stavebníci do pôvodného stavu. Obdobný prípad je v časti u Urbana a do Slončíkov.

Pavol Pavlík – Chcel by som požiadať pokiaľ by to bolo možné o zasypanie studne pri ceste do Slončíkov pokiaľ by to mohli zrealizovať aj stavebníci, ktorý tam pacujú na kanalizácií.

Mária Varechová – Chcela by som upozorniť na nefunkčný rozhlas v časti obce Stará Cesta. Ako to bude s rozhlasom do Slončíkov? Chcela by som sa požiadať o pridanie svietidiel VO od Čuboňa po Ligača.

Starosta – Čo sa týka opráv MK je potrebné v jarných mesiacoch posúdiť stav MK a predložiť nový pasport opráv MK. V častiach obce u Lyskov, Slončíky a u Urbana zatiaľ neboli ukončené stavebné práce na kanalizácií a vodovode, po ich ukončení sa bude realizovať oprava týchto MK prostredníctvom stavebníka. To isté platí aj pre potok no ten nie je v správe obce budeme sa musieť obrátiť na správcu toku.
Poruchy na obecnom rozhlase sa pokúsime okamžite odstrániť. V priebehu roka prebehne aj inštalácia obecného rozhlasu do časti obce Slončíky.
Bude podaný projekt na kompletné dokončenie modernizácie VO, takže v rámci tohto projektu bude realizované aj VO od p. Čuboňa po p. Ligača.

OZ zobralo informáciu starostu obce na vedomie.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


4. Informácia starostu obce Ing. Ladislav Kubačák OcÚ Vysoká nad Kysucou 215  - Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods.1 zákona 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení noviel na účel odstránenia porušovania zákonov.

Starosta obce predniesol poslancom OZ list s Okresnej prokuratúry  č. Pd 11/10-3.

Starosta – konštatujem že všetky nedostatky, ktoré boli uvedené v liste prokuratúry boli zapracované a zohľadnené ešte pred prijatím tohto upozornenia prokuratúry do VZN 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
zo dňa 15.12.2009.
OZ zobralo informáciu starostu obce na vedomie.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


5. Žiadosť OcÚ Vysoká nad Kysucou Odbor financií 215, 023 55- o zmene poplatkov za prenájom sály a priľahlých priestorov.

Návrh poplatkov za akcie v sále OcÚ:
Poplatok za sálu (akcie stužková, svadba, zábava) leto 50 €, zima 80 €
Poplatok za sálu (kar) 20 €
Poplatok za sálu (rodinná oslava) 25 €
Poplatok za kuchyňu 20 €

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schvaľuje zmenu poplatkov za prenájom sály a priľahlých priestorov.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

 

Ad. 8 Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu a programovému rozpočtu na rok 2010

Stanovisko predniesol hlavný kontrolór Jozef Vrbinár, v ktorom odporučil poslancom OZ schváliť predložený návrh rozpočtu a programového rozpočtu obce. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu a programovému rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre roky 2010 tvoria prílohu tejto zápisnice.

Následne na to dal starosta o predloženom návrhu rozpočtu a návrhu programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2010 hlasovať:

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

Obecné zastupiteľstvo schválilo  rozpočet a programový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2010 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške:
- v príjmovej časti: 3  071 436 €,
- vo výdavkovej časti: 3 064 160 €,
- rozdiel: 5175 €.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 9 Návrh rozpočtu a programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2010

Rozpočet a programový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2010
Starosta podrobne predstavil návrh rozpočtu obce a programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2010, v ktorom boli už zohľadnené i prejednané žiadosti. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2010 predpokladá príjmovú  časť vo výške 3  071 436 €,  a  výdavkovú časť 3 064 160 €, vo výške, rozdiel: 5175 €. Následne vyzval poslancov o vznesenie prípadných dotazov.
 
A, Starosta – Z dôvodu schválenia projektu rekonštrukcie námestia je potrebné aby obec splnila podmienku finančnej spoluúčasti projektu. Financie z vlastných zdrojov na pokrytie projektu by sme získali prostredníctvom úveru.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k prednesenému návrhu dal starosta hlasovať o tomto návrhu.
 
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI -  nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo návrh starostu obce o realizácií finančnej spoluúčasti z vlastných zdrojov na projekte rekonštrukcie námestia prostredníctvom úveru.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

B, Starosta – Rozdelenie finančných prostriedkov z dohodovacieho konania na školstvo za rok 2009.

Starosta vyzval poslancov k rozprave o rozdelení finančných prostriedkov z dohodovacieho konania pre ZŠ E.A. Cernana a ZŠ Horný Kelčov.

B - 1 Poslanci OZ  navrhujú hlasovanie o rozdelení finančných prostriedkov podľa počtu žiakov.

Starosta dal hlasovať o rozdelení finančných prostriedkov pre ZŠ E.A. Cernana a ZŠ Horný Kelčov podľa počtu žiakov.
ZA - Viktória Chvasteková, Anton Opial, Mgr. Martin Machciník
PROTI - Miroslav Dorman, Ján Lysík, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ neschvaľuje rozdelenie finančných prostriedkov pre ZŠ E.A. Cernana a ZŠ Horný Kelčov podľa počtu žiakov
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

B - 2 Poslanci OZ - navrhujú hlasovanie o rozdelení finančných prostriedkov ZŠ E.A. Cernana a ZŠ Horný Kelčov v pomere ½ Z.Š. E.A. Cernana a ½ Z.Š. Horný Kelčov.
 
Starosta dal hlasovať o rozdelení finančných prostriedkov pre ZŠ E.A. Cernana a ZŠ Horný Kelčov v pomere ½ Z.Š. E.A. Cernana a ½ Z.Š. Horný Kelčov.

ZA - Miroslav Dorman, Ján Lysík, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky
PROTI - Viktória Chvasteková, Mgr. Martin Machciník
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schvaľuje rozdelenie finančných prostriedkov pre ZŠ E.A. Cernana a ZŠ Horný Kelčov v pomere ½ Z.Š. E.A. Cernana a ½ Z.Š. Horný Kelčov.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

Nakoľko nikto z prítomných už nevzniesol žiadnu pripomienku, požiadal starosta obce hlavného kontrolóra o prednesenie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2010.

 

Ad. 10 Diskusia

1. Ústna žiadosť Varechovej Márie, Vysoká nad Kysucou č. 533 – o dar 30 až 40 ks ,,sedakov“ pre DHZ Nižný Kelčov.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo ústnu žiadosť p. Márie Varechovej o dare pre DHZ NK.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


2. Návrh starostu obce Ing. Ladislav Kubačák OcÚ Vysoká nad Kysucou 215 na odkúpenie parcely od Ing. Drahomíra Jurčacka, nar 12.10.1943, bytom Segnerova 1, 841 04 Bratislava,  číslo CKN 1473, ost.pl., o výmere 684 m2, zapísaná na LV 227 pod B1 v ½ v cene 3,30 eur/m2.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo návrh starostu obce o odkúpení parcely od Ing. Drahomíra Jurčacka, nar 12.10.1943, bytom Segnerova 1, 841 04 Bratislava,  číslo CKN 1473, ost.pl., o výmere 684 m2, zapísaná na LV 227 pod B1 v ½ v cene 3,30 eur/m2.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


3. Návrh starostu obce na odkúpenie parcely od Ing. Ľudovíta Jučacka, nar. 3.1.1947, bytom Gelnická 2, 83106 Bratislava, číslo CKN 1474, ost.pl., o výmere 274 m2, zapísaná na LV 11813 pod B1 v ½ v cene 3,30 eur/m2.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta hlasovať o prednesenej žiadosti.

ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Jozef Zborovan, Ján Jánsky
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo návrh starostu obce o odkúpení parcely od Ing. Ľudovíta Jučacka, nar. 3.1.1947, bytom Gelnická 2, 83106 Bratislava, číslo CKN 1474, ost.pl., o výmere 274 m2, zapísaná na LV 11813 pod B1 v ½ v cene 3,30 eur/m2.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

 

Ad. 11 Schválenie uznesenia

V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Miroslav Dorman a Mária Varechová  návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo ZA 8 poslancov: Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.   Uznesenie OZ č. 1/2010 bolo teda jednohlasne prijaté.

Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

 

Ad. 12 Záver

Na záver starosta obce Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným za účasť na dnešnej schôdzi ale i za zvládnutie dnešného náročného programu a následne na to schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo