Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 3/2006 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 9. 6. 2006 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 3/2006 v doc formáte


Program:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia OZ
4) Rozdelenie Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.
5) Informácie o investíciách v obci
6) Rôzne
7) Diskusia
8) Schválenie uznesenia
9) Záver


Ad. 1 Otvorenie
Schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. Prítomných oboznámil z programom dnešnej schôdze a zároveň vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok voči predloženému programu. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k programu schôdze žiaden pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Z celkového počtu 10 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 10: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia zápisnice sa prihlásili: Mgr. Anna Sujová a Vlasta Gajdicová. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Jozef Jurčo a Ján Lysík. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 10 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 10: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 3 Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia OZ
Starosta uviedol, že na poslednej schôdzi OZ bolo prejednaných 28 bodov uznesenia. Z toho bolo 11 schválených a 1 neschválený. Jeden bod programu a to žiadosti p. Vojtekovej a p. Kubačákovej boli odložené na dnešnú schôdzu OZ. Z tohto dôvodu sa na dnešnú schôdzu dostavili i p. Vojtková, p. Kubačáková a p. Ladislav Vojtek. Jedná sa o žiadosť o prenájom časti pozemku EKN 20007/1, ktorý je vo vlastníctve Obce Vysoká nad Kysucou, za účelom zriadenia ochranného múrika. Starosta obce prítomným objasnil, že do nasledujúcej žiadosti je rodinne zaangažovaný a z tohto dôvodu poveril predsedaním ďalšej časti schôdze zástupkyňu starostu p. Vlastu Gajdicovú. Následne nato zasadaciu miestnosť opustil s odôvodnením, aby neovplyvňoval rozhodnutie poslancov.
Predsedajúca p. Vlasta Gajdicová požiadala p. Jána Fila o vyjadrenie sa k predmetným žiadostiam:
Ján Filo – na katastrálnom úrade sme preverovali možnosť prenájmu pozemku. Zodpovední pracovníci nám potvrdili, že pokiaľ je na predmetnú parcelu založený LV prenájom je možný. Časti parciel je možné aj odpredať, ale samozrejme bol by tam nutný geometrický plán, ktorý by stál cca 5 000,- Sk. K tomu sa však musia vyjadriť žiadatelia, nakoľko by sa cena geometrického plánu pri odpredaji premietla i do ceny pozemku za m2, preto by som požiadal o vyjadrenie žiadateľov, čo ich viedlo k predloženiu žiadosti o prenájom predmetnej parcely.
Vojtková - bránime si predovšetkým svoj majetok. Keď vyjdem priamo z dvora ide ma nabúrať auto. Dokonca ma nabúral aj cyklista. Dom sme predsa stavali na svojom. Nerozumiem tomu prečo niekomu vadí tých 50 cm veď autom sa tam prejsť dá.
Ladislav Vojtek – chceme len vytvoriť nejakú ochrannú zónu aby sme priamo zo záhrady nemuseli vstúpiť do vozovky. Je to naša ochrana.
Ako dôkaz, že v minulosti bola prístupová cesta omnoho užšia a pred oboma domami sa nachádzal trávnatý pás, predložila p. Vojteková staré dobové fotografie.
Mgr. Milan Pivko, Mgr. Martin Machciník – za „najschodnejšiu“ cestu považuje prenájom
Vojtková – denne po ceste prejde 80 áut. Máme poškodený dom, poodierané steny a do pivnice nám tečie voda.
Po vypočutí si všetkých názorov vyzvala predsedajúca p. Vlasta Gajdicová o hlasovanie, kto z prítomných poslancov súhlasí s prenájmom pozemku CKN 20007/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2 p. Jozefom Kubačákom a manželkou Annou a ďalej s prenájmom pozemku CKN 20007/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 p. Ladislavom Vojtekom na dobu 50 rokov:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - Anton Opial
V následnej diskusii poslanci navrhli aby bola výška nájmu stanovená na 5,- Sk/m2 ročne. O predloženom návrhu dala p. Vlasta Gajdicová hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - Anton Opial
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o prenájmom pozemku CKN 20007/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2 p. Jozefom Kubačákom a manželkou Annou a ďalej prenájmom pozemku CKN 20007/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 p. Ladislavom Vojtekom na dobu 50 rokov s ročným nájomným vo výške 5,- Sk/m2.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.

Po ukončení tohto bodu programu bol privolaný opäť starosta obce a ďalej viedol rokovanie


Ad. 4 Rozdelenie Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.
V úvode tohto bodu predniesol starosta obce prítomným poslancom návrh na rozdelenie Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Fotokópia predneseného projektu tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starosta prítomným ďalej objasnil, že v prípade rozdelenia SVS a.s. môže nastať situácia, pri ktorej nebude projekt odkanalizovania Horných Kysúc zrealizovaný, nakoľko finančné prostriedky na túto akciu boli schválené z prostriedkov eurofondov pre celú SVS a.s. a nie pre novovzniknuté časti spoločnosti. Ďalšou vecou je skutočnosť, že obec Vysoká nad Kysucou investovala do výstavby vlastného vodovodu 25 mil. Sk a pri vstupe do uvedenej spoločnosti budeme žiadať refundáciu týchto finančných prostriedkov, nakoľko by sme boli znevýhodnení voči obciam, ktorým vodovod budovala SVS a.s. a nehradili si ho z vlastných zdrojov.
Následne nato dal starosta o predloženom návrhu rozdelenia SVS a.s. za podmienok uvedených v Projekte rozdelenia na 6 novozaložených nástupníckych spoločností, ktorými budú Vodárenská spoločnosť Žilina, a.s., Vodárenská spoločnosť Dolný Kubín, a.s., Vodárenská spoločnosť Liptovský Mikuláš, a.s., Vodárenská spoločnosť Martin, a.s., Vodárenská spoločnosť Považská Bystrica a Vodárenská spoločnosť Ružomberok hlasovať:
ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj a Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo neschválilo Projekt rozdelenia so všetkými jeho prílohami a súvisiacimi dokumentmi, ktoré sú jeho súčasťou, ktorým sa Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, IČO: 36411256, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10381/L, rozdeľuje za podmienok uvedených v Projekte rozdelenia na 6 novozaložených nástupníckych spoločností, ktorými budú Vodárenská spoločnosť Žilina, a.s., Vodárenská spoločnosť Dolný Kubín, a.s., Vodárenská spoločnosť Liptovský Mikuláš, a.s., Vodárenská spoločnosť Martin, a.s., Vodárenská spoločnosť Považská Bystrica a Vodárenská spoločnosť Ružomberok.
Obecné zastupiteľstvo zároveň poverilo starostu obce splnomocniť p. Jána Dodeka, bytom Staškov 694, r.č. 520326/350, č. OP: SD 727273, aby vykonával hlasovacie práva a všetky ostatné právne úkony, na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., so sídlom Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, ktoré sa bude konať dňa 26. júna 2006 v zasadacej miestnosti Mestského úradu Žilina so začiatkom o 10:00 hod.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.


Ad. 5 Informácie o investíciách v obci
A) Rekonštrukcia vybraných MK
O priorite opráv vybraných MK rozhodlo OZ. Tak ako sme sa dohodli budeme riešiť cesty, ktoré nebudú dotknuté kanalizáciou. Dĺžky navrhnutých opráv ciest tvoria prílohu tejto zápisnice. Podľa týchto dĺžok sme nechali vypracovať 3 cenové ponuky:
1. Ing. Pavol Šutý – Ekostav
2. Strabag, a.s.
3. Lesostav Sever, s.r.o.
Máme nato však maximálne 2 mil. korún a preto budeme musieť riešiť naozaj iba tie „najakútnejšie“ prípadne pokrátiť dĺžky. Ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku predložila firma Ing. Pavol Šutý – Ekostav Oščadnica.
Z tohto dôvodu OZ doporučilo, aby rekonštrukcie ciest vykonávala táto firma.
Ján Lysík – akou formou bude prebiehať táto rekonštrukcia
starosta – cesty sa budú zalievať už použitým asfaltom + v niektorých častiach sa budú vyhlbovať i priekopy. Pokiaľ sa to bude robiť, chceme aby boli tieto úseky už riadne vyspravené.

B) Verejné osvetlenie
Jedná sa predovšetkým o rekonštrukcie ako verejného osvetlenia tak i samotnej rozvodnej elektrickej siete v osade Škradé. Výmenu rozvodov a svietidiel v osade Škradné realizuje SSE a.s. Osvetlenie do osady si však už musíme zrealizovať sami. Musíme teda natiahnuť po nových stĺpoch kábel a preložiť svietidlá. Nečakanou investíciou však je, že aby sme sa mohli pripojiť už na nový rozvod musím nám SSE a.s. zrealizovať odberné miesto, čo nás vyjde cca na 75 tis. Sk.

C) Oprava strechy na hasičskej zbrojnici vo Vyšnom Kelčove
Opravu vykonáva p. Zajac, ktorý má oprávnenie na výškové práce. Máme s ním veľmi dobrú skúsenosť pri zhadzovaní snehu z obecného úradu, oprave strechy na Dome služieb a hasičskej zbrojnici na Nižnom Kelčove. Na hasičskej zbrojnici vo Vyšnom Kelčove chceme vymeniť žľaby, zachytávaky a prehnité háky. Taktiež očistiť a natrieť časť strechy nad vchodom do pohostinstva Požiarnik. Táto investícia predstavuje cca 43 tis. Sk.

D) Rekonštrukcia satelitu
Po jednaniach s firmou TES Slovakia by sme mali od pondelka 12. 6. 2006 začať ťahať optický 24 vláknový kábel od obecného úradu na Nižný Kelčov. Tu bude umiestnená optická spojka a optický kábel bude ďalej pokračovať až do ústredne vo Vyšnom Kelčove. Natiahnutím optického kábla docielime možnosti, zrušiť stanicu vo Vyšnom Kelčove a televízne programy vysielať centrálne z ústredia do celej obce. Optika nám zaručuje minimálne straty. Voľné komponenty z Vyšného Kelčova plánujeme v budúcnosti využiť na rozšírenie ponuky TV kanálov a taktiež plánujeme zviesť i tzv. info kanál obce, na ktorý má firma TES Slovakia taktiež licenciu.
Anton Opial – aká je situácia s SSE a.s., keď plánujú účtovať za jeden podperný bod 1 300,- Sk ročne
starosta – zatiaľ sa nič nezmenilo. My využívame 256 podperných bodov a platíme cca 17 tis. Sk. Optický kábel pôjde koniec koncov po starých, už existujúcich úchytoch a podperných bodoch, takže sa ich počet nezvýši.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.


Ad. 6 Rôzne
V úvode tohto bodu programu mali poslanci OZ rozhodnúť o žiadostiach doručených pred plénum OZ.
Štefan Varecha, Vysoká nad Kysucou 197 – žiadosť o náhradu škody, ktorá bola spôsobená stekajúcou vodou zo štátnej cesty na jeho pozemok
starosta – nakoľko cesta II/487 nie je v našej správe komunikoval som s p. Ing. Faktorom, ktorý uviedol, že momentálne robia vysypávky ciest a podobným problémom sa budú venovať neskoršie
Ján Lysík – boli sme tam už i na miestnom šetrení. Pán Varecha nepripúšťa žiadne iné riešenie problému iba výstavbu chodníka, no a samozrejme s podmienkou, že bez zásahu do jeho pozemku
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať.
ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj a Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - nikto
Nakoľko štátna cesta č. II/487 nie je v správe Obce Vysoká nad Kysucou obecné zastupiteľstvo žiadosť o náhradu škody, ktorá bola spôsobená stekajúcou vodou zo štátnej cesty na pozemok p. Štefana Varechu neschválilo.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Horelica č. 107, Čadca – žiadosť o poskytnutie finančného daru
Sociálna pracovníčka obce p. Margita Kubačáková oboznámila prítomných poslancov, že v tomto domove máme umiestnenú jednu obyvateľku.
Ján Lysík – navrhujem domovu dôchodcov na Horelici poskytnúť finančný dar vo výške 1 000,- Sk
Následne nato vyzval starosta obce poslancov OZ o hlasovanie k žiadosti v zmysle predloženého návrhu:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Jána Šamaj a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo pridelenie finančného daru vo výške 1 000,- Sk Domovu dôchodcov a sociálnych služieb v Čadci – Horelica.
Zväz postihnutých civ. chorobami v SR, ZO Vysoká nad Kysucou – žiadosť o prenájom klubu mládeže za účelom stretávania sa členov organizácie
Anna Vrbinárová – v klube je problém s kanalizáciou. Predpokladám, že kanalizácia je niekde prasknutá, nakoľko do klubu tečie a kvôli zápachu je nutné ho denne vetrať.
Starosta – bolo by to teda s podmienku, že vždy si prídu vopred pozrieť v akom stave je klub
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo prenájom klubu mládeže 1x mesačne za účelom stretávania sa členov organizácie postihnutých civ. chorobami ZO Vysoká nad Kysucou schválilo.
Magda Dedičová, Vysoká nad Kysucou Sekáč-mix – žiadosť o predĺženie nájmu
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť p. Magdy Dedičovej o predĺženie nájmu v prevádzke Sekáč-mix schválilo na ďalšie 3 roky.
Obyvatelia časti obce Vyšný Kelčov – U Petráša – žiadosť o vykonanie terénnych úprav zbúraniska U Petráša
Starosta – obec za búranie nedostala „ani halier“. Práve naopak, búranie by mal zaplatiť Ing. Petráš. Nakoľko sa búracie práce vykonávali s jeho súhlasom. Zo zbúraniska si ľudia pobrali to čo sa dalo zúžitkovať. Počas plynofikácie sme mali dohodnuté, že nám to báger zarovná. Bohužiaľ, akonáhle vošiel na zbúranisko ihneď dostal defekt, lebo tam je množstvo klincov. Terénne práce teda plánujeme vykonať nejakým pásovým vozidlom.
Emília Papajová, Vysoká nad Kysucou 635 – ústna žiadosť, ktorú tlmočil starosta obce, o posunutie chodníka
Starosta prítomným vysvetlil, že počas zimných mesiacov padá sneh zo strechy rodinného domu p.č. 635 priamo na chodník, ktorý využívajú obyvatelia osady U Liskov. Pani Papajová sa dohodla s vlastníkom susedného pozemku, p. Ing. Baričákom, že chodník by sa posunul do jeho pozemku cca o 2 m a ona by posunula oplotenie až na úroveň súčasného chodníka. Ten však nie je majetko-právne vysporiadaný a je v užívaní obce vysoká nad Kysucou.. K tejto žiadosti sa teda musí vyjadriť i Obecné zastupiteľstvo. Treba dodať, že p. Ing. Baričák s týmto variantom riešenia súhlasí.
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo posunutie oplotenia rodinného domu p.č. 635 až na súčasný chodník CKN 4369 zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2 a vytvorenie nového chodníka po pozemku CKN 4370, ktorý je vo vlastníctve p. Ing. Baričáka schválilo s podmienkou doloženia jeho písomného súhlasu.
Eva Danielová, Vysoká nad Kysucou 336 – žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc
Margita Kubačáková – ozrejmila sociálnu a finančnú situáciu rodiny žiadateľky
V následnej diskusii poslanci OZ spoločne navrhli prideliť žiadateľke jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 1 000,- Sk na jedno dieťa. O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o pridelenie jednorázovej finančnej výpomoci schválilo vo výške 1 000,- Sk na jedno dieťa.
ZŠ Horný Kelčov – žiadosť o vyradenie majetku
Starosta prítomných oboznámil s predloženým návrhom a následne dal o ňom hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o vyradenie majetku ZŠ Horný Kelčov schválilo v zmysle predloženého návrhu.
Starosta – od 1. 6. 2006 došlo k zmene v nájomnej zmluve p. Jána Lysíka a nájomná zmluva bola prepísaná na meno jeho syna Daniela Lysíka. Ostatné časti nájomnej zmluvy vrátane nájomného ostali nezmenené. Pán Ján Lysík nám oznámil, že chce v prenajatých priestoroch hasičskej zbrojnice vo Vyšnom Kelčove investovať do výmeny okien a obkladov vo WC. Predpokladané práce a rozsah investície bude po dohode s p. Lysíkom prejednaný namieste so starostom, hlavným kontrolórom a prednostom úradu.
Na schôdzu OZ sa s ospravedlneným oneskorením dostavil poslanec Ing. Ľubomír Šperka.
Starosta – informoval prítomných, že p. Jaroslav Jantoš z Čadce prejavil záujem o prenájom priestorov bývalej lekárne FERUMI a v našej obci by opätovne otvoriť lekáreň pod vlastnou značkou. Podľa dohody by si mal prísť „obzrieť“ priestory v piatok 16. 6. 2006. OZ však musí, v prípade jeho záujmu, stanoviť výšku nájomného aby som p. Jantoša vedel informovať.
V následnej diskusii poslanci OZ predbežne navrhli, aby výška nájomného bola počas prvého polroka 100,- Sk/m2 tak ako to bolo počas otvorenia lekárne p. MUDr. Michnicom.
Starosta – informoval, že 10. 6. 2006 sa bude konať 32. ročník Kysuckého maratónu. Organizátori e-mailom zaslali na tunajší úrad žiadosť o finančný príspevok, nakoľko trasa vedie i cez našu obec.
Poslanci v spoločnej diskusii navrhli prideliť finančnú výpomoc pre túto športovú akciu vo výške 1 000,- Sk. O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o pridelenie finančného príspevku na organizáciu 32. ročníka Kysuckého maratónu schválilo vo výške 1 000,- Sk.
Jozef Vrbinár – hlavný kontrolór obce, predložil Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2006. po jeho prednesení dal starosta o predloženom návrhu hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2006 schválilo v zmysle predloženého návrhu.
Starosta – predniesol návrh na odpredaj STL pripojovacieho plynovodu pre ZŠ Horný Kelčov 658, Vysoká nad Kysucou v rozsahu: PE D 32 dĺžka 4,6 m, vrátane HUP, ktorý je vybudovaný ako líniová stavba na pozemkoch CKN 3937/1, 3937/2, 3930, 3931, 3929 a 3927 za odpredajnú cenu vo výške 9 415,- Sk. O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj STL pripojovacieho plynovodu pre ZŠ Horný Kelčov 658, Vysoká nad Kysucou v rozsahu: PE D 32 dĺžka 4,6 m, vrátane HUP za cenu 9 415,- Sk.
Vlasta Gajdicová – nakoľko už máme „za sebou“ 1. polrok 2006, chcela by som predniesť návrh na vyplatenie polročných odmien poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi a starostovi obce.
V následnej diskusii poslanci navrhli pri júlovom výplatnom termíne vyplatiť odmenu poslancom OZ a to paušálne prerozdeliť rovnakým dielom ½ sumy schválenej v obecnom rozpočte na odmeny poslancom OZ; hlavnému kontrolórovi vo výške 30% mesačného platu za každý mesiac 1. polroku 2006 a starostovi obce vo výške 75% mesačného platu.
O takto formulovanom a predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie odmeny poslancom OZ a to paušálne prerozdeliť rovnakým dielom ½ sumy schválenej v obecnom rozpočte na odmeny poslancom OZ; hlavnému kontrolórovi vo výške 30% mesačného platu za ½ polrok a starostovi obce vo výške 75% mesačného platu
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 7 Diskusia
V tejto časti programu vyzval starosta obce prítomných poslancov o predloženie ich žiadostí voči vedeniu obce a pracovníkom obecného úradu.
Ján Lysík – nakoľko sa vykonáva rekonštrukcia strechy a okapov na hasičskej zbrojnici vo Vyšnom Kelčove, chcel by som poprosiť o namontovanie lapačov nad vchod do Pohostinstva požiarnik
Starosta – samozrejme preveríme to a tak ako i ostatné práce, prekonzultujeme s vykonávateľom p. Ing. Zajacom
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 8 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Ing. Jozef Jurčo a Ján Lysík návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov obecného zastupiteľstva ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 3/2006 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 8 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to starosta obce schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada