Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 2/2006 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 21. 4. 2006 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 2/2006 v doc formáteProgram:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia OZ
4) Návrh investičných akcií pre rok 2006
5) Rôzne
6) Diskusia
7) Schválenie uznesenia
8) ZáverAd.1 Otvorenie
Schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. Privítal prítomných hostí: prokurátorku JUDr. Evu Stopkovú, JUDr. Františka Feníka, obyvateľov miestnej časti U Vojtkov a poslancov OZ. Prítomných oboznámil z programom dnešnej schôdze a zároveň vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok voči predloženému programu. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k programu schôdze žiaden pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Z celkového počtu 10 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 10: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia zápisnice sa prihlásili: Mgr. Milan Pivko a Jozef Zborovan. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Jozef Jurčo a Mgr. Martin Machciník. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 10 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 10: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad.3 Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia OZ
Starosta uviedol, že všetky body Uznesenia č. 1/2006 zo dňa 16. 2. 2006 sú splnené okrem bodov, ktoré sú v dlhodobom plnení.


Ad. 4 Návrh investičných akcií pre rok 2006
K dnešnému dňu máme podané žiadosti o finančné prostriedky z Eurofondov a to:
- Projekt výstavby telocvične, rekonštrukcie ZŠ E.A. Cernana a Materskej školy
- Projekt územno – plánovacej dokumentácie
- 2 projekty na výstavbu detských ihrísk
- 2 projekty výstavby umelého miniihriska
- projekt rekonštrukcie miestneho rozhlasu
Na projekt Plynofikácie ZŠ Horný Kelčov sme finančné prostriedky dostali. Plynofikácia je už pred dokončením.
Obecné zastupiteľstvo na svojej riadnej schôdzi dňa 16. 2. 2006 schválilo pri tvorbe rozpočtu investíciu – úprava miestnych komunikácií, chodníkov a lávok. V tom čase bola zriadená i komisia, ktorá vykonala fyzický monitoring miestnych komunikácií a určila tie, ktoré nebudú dotknuté výstavbou kanalizácie a je nutné ich riešiť ako prvoradé. Je však zrejmé, že po tohto ročnej zime je stav MK ešte horší. Pri miestnych komunikáciách, ktoré budú dotknuté kanalizáciou sa bude počítať len s nejakými dočasnými vysypávkami. Poradie priority opravy miestnych komunikácii je nasledovné: 1. cesta na Skalu 2. cesta na Vršek 3. Semeteš (smer do Solíkov a Šupíkov) 4. cesta do Slončíkov 5. cesta do Jedľovníka, ďalej úpravy MK nad p. Šamajom vo Vyšnom Kelčove, MK do Putkov a výtlky na MK do Zátoky, Zlámanej a ostatné.

a) výstavba kanalizácie resp. projekt Zásobovanie vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc
Projekt už je dokumentačne spracovaný. Peniaze z Eurofondov sú už na Slovensku. Problémom však stále zostáva, že neprebehlo výberové konanie na dodávateľa stavby, nakoľko ani jedna z firiem sa nedokázala „zmestiť“ do ceny stanovenej samotným projektom. Z tohto dôvodu bol projekt upravený o dĺžku niektorých vetiev, ďalej o šírku asfaltovacieho pásu a pod., čím došlo k zníženiu ceny stavby a opätovne je momentálne vyhlásené výberové konanie na dodávateľa stavby.

b) rekonštrukcia rozhlasu a satelitu
Pri schvaľovaní rozpočtu pre rok 2006 bola OZ vyčlenená i položka na rekonštrukciu rozhlasu a satelitného rozvodu v obci. Obecný rozhlas, ako samotné vedenie a taktiež i ústredňa, je technicky zastaralý. Na vedení máme kombinované silnejšie a slabšie amplióny, čo spôsobuje ich častú poruchovosť čo je jedná vec a druhá, že niekde hrá rozhlas hlasnejšie a niekde slabšie. Časť finančných prostriedkov na rekonštrukciu miestneho rozhlasu nám bolo schválených Vládou SR ako refundácia za škody spôsobené snehovou kalamitou. Čo sa týka satelitu v našej obci, ako sami dobre viete máme dve satelitné ústredne. Pre obec financovanie dvoch ústrední nákladné. Ak by sme napríklad chceli pridať ďalší televízny kanál, ktorý stojí napr. 25 000,- Sk musíme ho dať ako v ústredí tak i na Vyšnom Kelčove a nás to vyjde na 50 000,- Sk. Firma p. Pilátika nám po vzájomnej komunikácii navrhla potiahnuť optický kábel z ústredia až na Vyšný Kelčov, kde by sme mohli zrušiť satelitnú ústredňu a zvyšné komponenty použiť trebárs na rozšírenie televíznych kanálov či už platených alebo free. Taktiež by bolo možné zriadiť i informačný kanál obce. Optický kábel by trebárs v budúcnosti mohol niesť i internet.
Ing. Ľubomír Šperka – súhlasím so starostom čo sa týka rekonštrukcie satelitu a chcem sa opýtať, či by sa dotiahnutím optického kábla musela prerábať celá satelitná sieť vo Vyšnom Kelčove?
Starosta – nie. Optický kábel by sa dotiahol do vyšného Kelčova a pripojil na súčasné rozvody. Výhoda je v tom, že tento kábel má po svojej trase takmer nulové straty.
Mgr. Anna Sujová – vieme niečo bližšie o projekte rekonštrukcie ZŠ E. A. Cernana a MŠ a výstavby telocvične?
Starosta – náš projekt je očíslovaný, prešiel 1. fázou hodnotenia a zatiaľ máme útechu, že nebol zaradený do zásobníka ale stále sa o nás jedná. Listom sme však boli vyrozumení, aby sme sa ďalej nedotazovali v ako štádiu riešenia je náš projekt, toto nám bude oznámené po jeho prerokovaní.
V následnej diskusii poslanci navrhli, aby bola v prvom rade vykonaná rekonštrukcia MK a v druhom rade aby sa začalo s rekonštrukciou satelitu.
Ing. Jozef Jurčo – po tohto ročnej zime spadla na ihrisku TJ SPARTAK tribúna. Bolo by preto dobré do budúcnosti pouvažovať o možnosti zadať nejaký projekt a pouvažovať o rekonštrukcii prípadne prestavbe budovy na tribúnu.
Starosta – bolo by najskôr nutné toto projekčne spracovať, aby sme mali pre každý prípad už pripravený projekt a mali čím argumentovať. Tento by však mal vypracovať projektant, ktorý má športovú činnosť. Určite sa však s tým nedá počítať v časovom horizonte tohto roka.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.


Ad. 5 Rôzne
V úvode tohto bodu programu predložil starosta obce Návrh na úpravu rozpočtu obce na základe skutočného čerpania k 31. 3. 2006. Po následnom prejednaní a objasnení ako príjmových tak i výdajných položiek dal starosta obce o predloženom návrhu hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo Návrh na úpravu rozpočtu obce na základe skutočného čerpania k 31. 3. 2006 v zvýšení príjmovej časti o 756 000,- Sk a vo výdavkovej časti o 756 000,- Sk schválilo.
V ďalšej časti tohoto bodu programu mali poslanci OZ rozhodnúť o žiadostiach doručených pred plénum OZ.
MŠ Vysoká nad Kysucou – návrh na udelenie ocenenia za dlhoročnú obetavú prácu pre pedagogických zamestnancov p. Antóniu Žilinčárovú a p. Evu Friščákovú spoločne s finančným darom vo výške 2 000,- Sk na osobu.
V následnej diskusii navrhli poslanci OZ na ocenenie navrhnúť i riaditeľku MŠ Helenu Fulierovú.
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - Ing. Ľubomír Šperka
Obecné zastupiteľstvo schválilo udelenie ocenenia za dlhoročnú obetavú prácu pre pedagogických zamestnancov p. Antóniu Žilinčárovú, p. Evu Friščákovú a p. Helenu Fulierovú spoločne s finančným darom vo výške 2 000,- Sk na osobu.
Anna Smižíková, Vysoká nad Kysucou 299 – žiadosť, ktorú tlmočila p. Margita Kubačáková, o pridelenie jednorázovej finančnej výpomoci.
Sociálna pracovníčka obce p. Margita Kubačáková zároveň poslancom OZ tlmočila i finančné príjmy a nutné výdavky žiadateľky.
Následne nato vyzval starosta obce poslancov OZ o vyjadrenie názoru a to, kto je za pridelenie finančnej výpomoci:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Nakoľko OZ súhlasilo s pridelením finančnej výpomoci žiadateľky, starosta prítomných vyzval o predloženie návrhu výšku finančnej výpomoci. V následnej diskusii poslanci OZ navrhli udeliť žiadateľke jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 3 000,- Sk. O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo pridelenie jednorázovej finančnej výpomoci schválilo a to vo výške 3 000,- Sk.
SZPB región Kysuce – ústna žiadosť, ktorú tlmočil starosta obce, o pridelenie jednorázovej finančnej výpomoci na činnosť
Po vzájomnej diskusii poslanci OZ predložili návrh o pridelenie finančnej výpomoci vo výške 500,- Sk. O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo pridelenie jednorázovej finančnej výpomoci na činnosť schválilo a to vo výške 500,- Sk.
MŠ Vysoká nad Kysucou – žiadosť o finančný dar pre deti materskej školy pri príležitosti osláv 50. výročia založenia MŠ vo vysokej nad Kysucou
Poslanci OZ navrhli poskytnúť finančný dar pre deti MŠ vo výške 100,- Sk na dieťa. O tomto návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo poskytnutie finančného daru pre deti MŠ schválilo vo výške 100,- Sk na dieťa.
RR Klubu slovenských turistov – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na činnosť organizácie
Poslanci OZ spoločne predložili návrh poskytnúť, Regionálnej rade Klubu slovenských turistov na činnosť organizácie, finančnú výpomoc vo výške 1 000,- Sk. O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - Ing. Ľubomír Šperka
Obecné zastupiteľstvo poskytnutie finančného príspevku Regionálnej rade Klubu slovenských turistov na činnosť organizácie schválilo a to vo výške 1 000,- Sk.
Diecézna charita Nitra, CHSC Čadca – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na činnosť
Po prečítaní sprievodného listu starostom obce, poslanci OZ navrhli poskytnúť charitatívnemu centru v Čadci finančný príspevok na činnosť vo výške 1 000,- Sk. O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na činnosť schválilo vo výške 1 000,- Sk.
Ján Jantoš, Vysoká nad Kysucou 1213 – žiadosť o odkúpenie pozemku a súhlasné vyjadrenie na prevádzkovanie zberu druhotných surovín u požiarnej zbrojnice v Nižnom Kelčove
Vlasta Gajdicová – ozrejmila podnikateľský zámer žiadateľa a objasnila o ktorú časť pozemku sa jedná
Ján Filo – prítomným objasnil, že pokiaľ by bola zberňa druhotných surovín riadne oplotená, nedošlo by k narušeniu estetického výzoru okolia. Naopak, prítomnosť zberne druhotných surovín, by mohla motivovať občanov Nižného Kelčova ale i širšieho okolia k zberu a odovzdávaniu druhotných surovín, čím by sme vyriešili aspoň čistotu okolia.
Nakoľko zo vzájomnej diskusie poslancov OZ nebolo zrejmé či poslanci OZ navrhujú pozemok predať prípadne iba dlhodobo prenajať, predložil starosta obce návrh o odpredaj časti pozemku CKN 3383 za účelom zriadenia zberu druhotných surovín:
ZA – nikto
PROTI – Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
ZDRAŽAL SA - Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o odkúpenie pozemku na prevádzkovanie zberu druhotných surovín u požiarnej zbrojnice v Nižnom Kelčove neschválilo.
Následne nato predložil starosta obce návrh o dlhodobý prenájom časti pozemku CKN 3383:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - Ing. Jozef Jurčo
Obecné zastupiteľstvo schválilo dlhodobý prenájom časti pozemku CKN 3383 pri Požiarnej zbrojnici na Nižnom Kelčove s podmienkou, že k uvedenému sa musí vyjadriť i výbor DHZ Nižný Kelčov a zberňa bude estetickým oplotením odčlenená od okolia. Ďalšie podmienky budú vyplývať priamo zo schválenie prevádzky Úradom životného prostredia.
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami – poďakovanie za pridelenú finančnú pomoc
Poďakovanie prečítal starosta obce, ktorý súhlasil s názorom poslancov OZ, že žiadateľov býva naozaj veľa a len málo ktorý z nich, za pridelené finančné prostriedky vyjadrí i úprimnú vďačnosť.
Starosta obce prítomným objasnil, že do nasledujúcej žiadosti je rodinne zaangažovaný a z tohto dôvodu poveril predsedaním ďalšej časti schôdze zástupkyňu starostu p. Vlastu Gajdicovú. Následne nato zasadaciu miestnosť opustil s odôvodnením, aby neovplyvňoval rozhodnutie poslancov.
Ladislav Vojtek, Vysoká nad Kysucou 23, Jozef Kubačák, Vysoká nad Kysucou 25 – žiadosť o prenájom časti pozemku EKN 20007/1, ktorý je vo vlastníctve Obce Vysoká nad Kysucou, za účelom zriadenia ochranného múrika
Predloženú žiadosť OZ zobralo na vedomie a po jej prešetrení bude žiadosť predložená a prejednaná na najbližšej schôdzi obecného zastupiteľstva.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 6 Diskusia
K tomuto bodu bol privolaný opäť starosta obce a ďalej viedol rokovanie. V tejto časti programu vyzval starosta obce prítomných poslancov o predloženie ich žiadostí voči vedeniu obce a pracovníkom obecného úradu.
Vlasta Gajdicová – v mene DHZ Nižný Kelčov by som chcela požiadať o príspevok na ocenenie cca 10 členov nášho zboru
Starosta – s položkou finančných výdavkov spojených s oslavami 125. výročia založenia DHZ vo vysokej nad Kysucou, ktoré sa bude oslavovať 27. mája 2006 sme počítali už pri schvaľovaní rozpočtu obce na rok 2006. pre žiadaný účel zakúpime nejaké upomienkové predmety.
Ján Lysík – dostali sme nejaké peniaze ako refundáciu za snehovú kalamitu?
Starosta – našej obci Vláda SR schválila ako refundáciu za škody spôsobené počas snehovej kalamity cca 750 000,- Sk
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 7 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Ing. Jozef Jurčo a Mgr. Martin Machciník návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 10 poslancov obecného zastupiteľstva ZA 10 poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 2/2006 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 8 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to starosta obce schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada