TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 1/2006 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 16. 2. 2006 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 1/2006 v doc formáteAd.1 Otvorenie
Schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. Privítal prítomných hostí: prokurátorku JUDr. Evu Stopkovú, JUDr. Františka Feníka, obyvateľov miestnej časti U Vojtkov a poslancov OZ. Prítomných oboznámil z programom dnešnej schôdze a zároveň vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok voči predloženému programu. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k programu schôdze žiaden pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 7: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia zápisnice sa prihlásili: Mgr. Anna Sujová a Vlasta Gajdicová. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 7: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad.3 Prejednanie protestu prokurátora
Starosta obce uviedol, že dňa 28. 4. 2004 p. Ladislav Vojtek a Anna Vojteková ohlásili stavbu oplotenia resp. betónových stĺpikov z prednej časti domu č.s. 23 a to v rozsahu po okap tohto rodinného domu. Dňa 18. 5. 2004 vydal Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou súhlas k výstavbe. Dňa 5. 7. 2004 zaslali obyvatelia časti U Vojtkov žiadosť o zrušenie uvedenej stavby. Na základe vzájomnej korešpondencie obyvateľov U Vojtkov (ďalej len sťažovatelia) a Obecného úradu bol súhlas na vykonanie drobnej stavby pozastavený do 25. 7. 2004 s tým, že sťažovatelia môžu podať sťažnosť resp. protest na Okresnú prokuratúru v Čadci v termíne do 10. 8. 2004. Nakoľko sťažovatelia podali protest prostredníctvom JUDr. Františka Feníka na odvolací orgán v stanovenej lehote dňa 4. 8. 2004 Obecný úrad pozastavil vydaný súhlas na výstavbu až do rozhodnutia odvolacieho orgánu. Krajský stavebný úrad v Žiline, odbor štátnej stavebnej správy listom č. 2004/01188/Cho zo dňa 21. 8. 2004 oznámil stanovisko, že z dôvodov, ktoré sa uvádzajú v predmetnom liste „...nemôže ani preskúmať ani zmeniť alebo zrušiť vyjadrenie starostu obce. Tak isto mu neprislúcha nariadiť odstránenie drobnej stavby, pokiaľ už bola so súhlasom obce vykonaná. Odstránenie stavby môže nariadiť iba stavebný úrad, aj to iba v prípadoch taxatívne ustanovených v §88 ods. 1 stavebného zákona postupom podľa §88a zákona. Odstránenie stavby môže prípadne nariadiť aj súd podľa §135c Občianskeho zákonníka, pokiaľ by išlo o neoprávnenú stavbu na cudzom pozemku.“ Na podklade tohto rozhodnutia a nepodania podnetu na preskúmanie v stanovenom termíne sme listom zo dňa 22. 9. 2004 adresovaného pani Vojtekovej Anne a Vojtekovi Ladislavovi vydali súhlas na pokračovanie s oplotením, ktorého súčasťou bolo i nové oznámenie č.j. 7/2004 zo dňa 22. 9. 2004, ktoré menilo pôvodne vydaný súhlas zo dňa 18. 5. 2004 s obmedzením na výšku oplotenia 30 cm vo vzdialenosti kolmice na okap s vonkajšou stranou oplotenia. Dňa 25. 7.2005, na základe podania podnetu prostredníctvom JUDr. Františka Feníka, bol na obec doručený protest prokurátora, v ktorom prokurátor poukazuje na niektoré nedostatky vydaného súhlasu na výstavbu. Dňa 15. 8. 2005 bola žiadosť p. Ladislava Vojteka, o dodatočný súhlas na vybudovanie ochranného múrika – oplotenia na parcele číslo CKN 243 – MK v užívaní obce Vysoká nad Kysucou, prejednaná na schôdzi OZ a Uznesením č. 4/2005 bola žiadosť schválená. Na základe podaného protestu prokurátora vo veci nedodržania ustanovení stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z.z., pri rozhodovaní o ohlásení drobnej stavby zo dňa 5. 4. 2004 a po doplnení podkladov, ktoré boli k ohláseniu drobnej stavby v zmysle §5 odst. 2 cit. vyhlášky č. 153/2000 Z.z. potrebné, Obec Vysoká nad Kysucou rozhodla v zmysle §26 zák. č. 153/2001 Z.z. O prokuratúre v znení noviel, zaslané písomné oznámenie č. 07/2004 zo dňa 22. 9. 2004 nahradiť novým č. 16/2005-Filo zo dňa 25. 8. 2005, ktoré bolo stavebníkovi doručené 26. 8. 2005 a celá vec o vybavení protestu prokurátora zn. Pd 2024/2005-17 bola oznámená okresnej prokuratúre, s tým, že ako jediný nebol doložený LV na parcelu PKN 20007, nakoľko tento nie je možné získať pokiaľ nebude na Správe katastra v Čadci zapísaný ROEP. Dňa 21. 10. 2005 právny zástupca sťažovateľov JUDr. František Feník opätovne zaslal na Okresnú prokuratúru Podnet na preskúmanie postupu obce. Okresná prokuratúra v Čadci dňa 19. 12. 2005 opätovne podala protest prokurátora Pd 2040/05-19 proti písomnému oznámeniu Obce Vysoká nad Kysucou pod sp. zn. 4. j. 16/2005-Filo zo dňa 25. 8. 2005.
Následne nato starosta obce požiadal p. Jána Fila o prečítanie predmetného protestu, ktorý po prečítaní protestu ozrejmil, že Obec Vysoká nad Kysucou pri vydaní súhlasu pod č.j. 16/2005 zo dňa 25. 8. 2005 zvážila všetky okolnosti a následky vybudovaním tohto oplotenia. Pri svojom rozhodnutí zobrala do úvahy i námietky sťažovateľov o zamedzení prístupu ku svojím rodinným domom. Ako sme už uvádzali vo viacerých listoch, vybudovaním tohto oplotenia, sa nejedná v skutočnosti o oplotenie, ale vybudovanie ochranného múrika vo výške 30 cm a vzdialenosti od steny rodinného domu 50 cm, nedošlo k žiadnemu ohrozeniu životov a majetku dotknutých občanov tak ako to uvádza JUDr. Feník, nakoľko cesta v tomto úseku je široká 2,70 m, čo určite postačuje na prechod vozidiel ako je osobné auto, sanitka, Avia. Je obmedzený iba pre prístup veľkých nákladných vozidiel a to v celom úseku tejto miestnej komunikácie už samotnou dopravnou značkou, ktorá tam bola umiestnená na základe súhlasu PZ Dopravného inšpektorátu Čadca. Je nám zrejmé, že p. JUDr. František Feník háji záujmy svojich klientov, ale my musíme pri svojom rozhodovaní brať do úvahy záujmy všetkých občanov. Konkrétne v tomto prípade bolo nutné zaujať takéto stanovisko, nakoľko ochrana súkromného majetku (rodinného domu), ktorý prejazdom ťažších vozidiel bol poškodzovaný, je prvoradejšou ako skutočnosť, že pri jazde motorovým vozidlom po tomto úseku miestnej komunikácie musí vodič pozornejšie prechádzať a túto skutočnosť zobrali do úvahy i poslanci OZ pri vydávaní svojho uznesenia, keď vydali súhlas na vybudovanie tohto múrika v telese MK. Taktiež bola braná do úvahy skutočnosť, že v tomto úseku pri stene rodinného domu bol v minulosti vybudovaný okapový chodník, ktorý sa pri prácach na plynofikácii, vodovode a úprave miestnej komunikácie vlastne zrušil a cesta sa rozšírila až ku stene rodinného domu.
Ladislav Grušpier – Chcem sa opýtať, aká je bezpečná vzdialenosť od susedného pozemku, keď sa začína stavať nová stavba?! Ten dom mal byť pôvodne postavený o 1 m ďalej od cesty. Nesúhlasím s p. Filom, lebo po tej ceste neprejde ani Ávia ani sanitka.
Marta Mikovčáková – Cesta bola zaasfaltovaná už skôr a nie až na žiadosť p. Vojtekovej
Starosta – Áno, niekedy v 70 rokoch. Po plynofikácii sme cestu iba doasfaltovali až po dom p. Vojtkovej
Ladislav Grušpier ml. – Celý tento problém začal ľahnutím p. Vojtkovej na cestu pred nákladné auto, pokračovalo to osadením kameňa na rohu domu p. Kubačákovej a skončilo to takýmito ochrannými múrikmi, ktoré nám znehodnocujú život
Starosta – Či tam bývajú alebo nebývajú moji rodičia, podľa svojho svedomia by som vždy rozhodol rovnako. Som ochotný pristúpiť na akékoľvek riešenie veci. Dnes však prejednávame protest prokurátora a k nemu musí OZ zaujať stanovisko.
JUDr. Eva Stopková – Doposiaľ som nezistila či sa jedná o cestu alebo o chodník. Nemyslím si, že Krajský stavebný úrad priliehavo posúdil sťažnosť JUDr.Feníka. Je pravdou, že v rámci ROEP-u je LV v nedohľadne. Dodnes teda nie je jasné či parcela je majetkom obce alebo občanov, ktorí sa ho v minulosti vzdali v prospech vybudovania cesty. Do budúcnosti by obyvatelia v tejto časti mali pouvažovať, či nie je možné vyriešiť iný prístup k ich domom, lebo by mohlo dôjsť k tomu, že ak tie pozemky patrili tým ľuďom, tak si ich môžu vysporiadať a prišli by ste o cestu. Pravdou však je, že ak je to cesta treba ju zaradiť.
Ján Filo – Je ťažko riešiť či je alebo nieje to komunikácia. Podľa VZN bola zaradená ako miestna komunikácia. Keď štát odovzdával svoj majetok obciam, nebola vykonaná žiadna pasportizácia ciest. Všetky miestne komunikácie sú vedené ako ostatné plochy a ako zastavané plochy a nádvoria.
Ladislav Grušpier – My to chceme dať do toho stavu ako to bolo, aby sme mohli tade chodiť ako predtým
JUDr. František Feník – Kameň, ktorý sa spomínal nijako neprekáža a z tejto veci by som ho vynechal. Celý tento problém je veľmi zložitá vec. Nevidel som MK ako vyzerala predtým ale keď sa nato pozriem zdravým sedliackym rozumom tak nie je logické aby tu bol v ceste postavený takýto múrik. Pre svojich klientov žiadam, aby sa súčasný stav vrátil do pôvodného.
starosta – Pokiaľ cestu budeme považovať za stavbu, tak už bývalé MNV muselo porušiť stavebný zákon. JUDr. Fenikovi by som rád povedal, že ako štatutár tejto obce musím tiež chrániť majetko obce a jej občanov. V tomto prípade to bola praskajúca klenba v pivnici p. Vojtkovej ja si nezoberiem na zodpovednosť, že by sa zrútila a potom i celý dom.
Ladislav Grušpier – Rád by som objasnil, že pani Vojtková mala namieste kde teraz stojí dom, postavený chliev. Keď začínali tento dom stavať, tak im už vtedy kázali aby ho postavili o 1 m ďalej.
Štefan Mikovčák – Pred 30-timi rokmi po tejto ceste prešla Tatra 148 plne naložená pieskom a nič nepraskalo. Vozilo sa tadeto uhlie a drevo. Preto, že tá cesta bola úzka, každý kúštikom ustúpil a cesta sa rozšírila. Tá cesta je zložená z dvoch zhutnených vrstiev asfaltu a bol tu 20 tonový valec a zasa nič nepraskalo. Teraz tu kvôli jednému okienku riešime oporné múriky. A prečo tu neprešiel finišer? Deň predtým ako mal prísť sme vyrezali dokonca plot aby prešiel a všetko bolo pripravené. V noci však začalo tak pršať, že bolo všetko rozbahnené a preto sa tu nedostal. Riešili sme to tak, že všetok ten asfalt sme vozili na fúrikoch.
Marta Mikovčáková - Keď sa tam stal úraz (malé dieťa uhryzol had) tak sa tam ani nedostala sanitka. Veď my musíme dokonca chodiť po cudzom pozemku.
Starosta – Je pravda, že vtedy sa tam sanitka nedostala lebo bol sneh a tak ako sme uviedli vyššie, ak je snehová vrstva väčšia ako 20 cm tak túto cestu neudržiavame o čom sme Vás informovali. V lete sa však tá sanitka tam dostane. Môže však dôjsť k tomu, tak ako spomínala JUDr. Stopková, že tí ľudia si môžu pozemky pred svojimi domami vysporiadať a cesta zanikne. Stojím si však za názorom, že z ľudského hľadiska obec nepochybila. Tak ako sa celý problém vyvíjal, keď sme Vás upozorňovali, kde sa máte odvolať vy ste to porušili a nedodržali ste žiaden termín.
Ladislav Grušpier – Treba si uvedomiť, že nám všetkým ten múrik znepríjemňuje život. A keď sa nad tým zamyslíme, veď koľko áut tu denne prejde. Možno maximálne 10. Tak čo satým poškodí?!
Starosta – Obec je ochotná vykúpiť i pozemok od p. Kubalu a tým by ste získali prístup z druhej strany.
Marta Mikovčáková – Prečo? My sme sa na tej ceste narobili. Urobili sme tam dokonca 2 mostíky. Nech p. Vojtková odstráni múrik!
JUDr. Eva Stopková – Občania majú právo cestou súdu požiadať o odstránenie múrika.
Anton Opial – Je nemožné vniesť dnes jasno do tejto veci, lebo sa jedná o medziľudské vzťahy. Padali tu i technické výrazy či to je alebo nie je cesta. V minulosti to bola určite cesta na šírku furmanského voza. Je mi však divné, keď každý úzkostlivo dozerá na suseda aby nestaval na cudzom pozemku, že tá chalupa je postavená tak, že okap je na druhom pozemku a ak nie je, tak prečo ste potom proti tomu múriku? Pokiaľ však nebude Vašej dobrej vôle dohodnúť sa, budú sa „tešiť“ iba súdy. A ak by sa jednalo o ten pôvodný stav – „vráťme sa naspäť o 100 rokov.“
JUDr. František Feník – Pôvodný stav znamená odstrániť múrik aj stĺpiky
Štefan Mikovčák – Susedské vzťahy boli narušené zlým vydaním stavebného povolenia
Starosta – Na margo toho, že ste tu argumentovali, že v prípade požiaru sa tam nedostane hasičské auto, musím ozrejmiť, že hasičská Avia sa tam určite dostane a hasičská cisterna by tam ani v žiadnom prípade nešla, pretože sa tam vojde maximálne jedna a tá by jednak zablokovala celú cestu a jednak by naspäť musela cúvať. Tým chcem povedať, že v tomto prípade by celý požiarny zásah prebiehal z hlavnej cesty.
Vlasta Gajdicová – Chcela by som poprosiť pani prokurátorku aby nám ešte vniesla svetlo do celej tejto záležitosti. Podľa môjho názoru by však asi najideálnejšie bolo, keby sa vytvorila nová cesta alebo nie je možné upraviť teda rozšíriť tú pôvodnú?
Marta Mikovčáková – Keď sa tá cesta stavala tak zo spodnej strany Vojtkovci ustúpili so svojím pozemkom aby sa mohla rozšíriť. Veď oni tú cestu nepoužívajú a stále budú ustupovať. Cudzí, ktorí ju nepotrebujú ustúpil a ten, ktorý ju potrebuje neustúpi!?
Mgr. Anna Sujová – Je veľmi ťažké zaujať objektívne stanovisko, nakoľko tu počúvame argumenty len jednej strany a preto sa nedá kvalifikovane a spravodlivo rozhodnúť.
Dana Pavlíková - p. Vojtková nám odjakživa bránila v prejazde áut a keď už nevedela ako, tak si vymyslela ničenie jej majetku.
Starosta – OZ musí dnes rozhodnúť o proteste prokurátora a to či ho prijíma, neprijíma alebo čiastočne prijíma.
Anton Opial – Môj názor je stále rovnaký ako keď sme o opodstatnenosti stavby rozhodovali prvý krát
Vlasta Gajdicová – Chcela by som využiť možnosť, ísť sa spoločne s ostatnými poslancami OZ poradiť do vedľajšej miestnosti (kancelárie starostu obce).
Po vypočutí vyššie uvedených poznámok, pripomienok a vysvetlení požiadali poslanci OZ starostu obce, ako predsedajúceho, o možnosť ísť sa poradiť do kancelárie starostu obce. Nakoľko toto právo poslancom OZ vyplýva z Rokovacieho poriadku. Starosta vyhlásil 10 minútovú prestávku.
Po porade poslancov OZ starosta opätovne začal prerušenú schôdzu. Prítomných poslancov vyzval k hlasovaniu, kto je zato, aby sa protestu prokurátora vyhovelo:
ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo protest prokurátora neschválilo.


Ad. 4 Kontrola plnenia prijatých uznesení
Starosta uviedol, že na poslednej schôdzi OZ, ktorá sa konala 16. 12. 2005 bolo prejednaných 24 návrhov. Z toho bolo 18 obecným zastupiteľstvom schválených a 2 neschválené. Nesplnená ostala uložená úloha – zaslať list správcovi komunikácie II/487 so žiadosťou o riešenie sťažnosti p. Štefana Varechu. Táto úloha ostala opomenutá kvôli vzniknutému pracovnému zaťaženiu z dôvodu riešenia mimoriadnych situácií v obci. Úloha bude splnená až v tomto období.


Ad. 5 Hospodárenie obce za rok 2005
Spoločne s pozvánkou na dnešnú schôdzu OZ bola poslancom OZ zaslaná Správa o čerpaní rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2005, ktorú vypracovala hlavná účtovníčka obce Jana Kubalová. Nakoľko po výzve starostu obce nikto k predmetnej správe nemal doplňujúce otázky ani pripomienky, vyzvala starosta prítomných poslancov o hlasovanie za prijatie Správa o čerpaní rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2005 :
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo Správu o čerpaní rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2005 schválilo. Správa o čerpaní rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2005 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.


Ad. 6 Stanovisko hlavného kontrolóra k hospodáreniu obce za rok 2005
V tomto bode programu predniesol hlavný kontrolór obce p. Jozef Vrbinár nasledujúce správy:
- Stanovisko hlavného kontrolóra k správe k záverečnému účtu obce za rok 2005 (stanovisko tvorí prílohu tejto zápisnice)
- Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce (správa tvorí prílohu tejto zápisnice)
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nevzniesol voči Stanovisku hlavného kontrolóra k správe k záverečnému účtu obce za rok 2005 a k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce žiadne pripomienky dal starosta o stanovisku a správe hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo Stanovisko hlavného kontrolóra k správe k záverečnému účtu obce za rok 2005 a Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 7 Rôzne
V úvode tohto bodu programu predložil hlavný kontrolór obce p. Jozef Vrbinár Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2006. Starosta obce dal o predloženom pláne hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2006 schválilo. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2006 tvorí prílohu tejto zápisnice.
V ďalšej časti tohoto bodu programu mali poslanci OZ rozhodnúť o žiadostiach doručených pred plénum OZ.
Eva Šamajová, Vysoká nad Kysucou 159 – žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľnosti
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľnosti vo výške 50% zo stavieb.
Ján Papaj, Vysoká nad Kysucou 635 – žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľnosti
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľnosti vo výške 50% zo stavieb.
Ľudmila Barošová, Vysoká nad Kysucou 516 – žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľnosti
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľnosti vo výške 50% zo stavieb.
K&TEN Turzovka, s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1279 – žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľnosti na rok 2006
Táto žiadosť bola presunutá do dnešného OZ zo schôdze OZ zo dňa 16. 12. 2005, nakoľko zo žiadosti nebolo vtom čase zrejmé, o ktoré nehnuteľnosti sa jedná a v akej výške bude daň z nehnuteľností vyrubená. Žiadateľ po doplnení uviedol výšku dane z nehnuteľnosti 83 584,- Sk. Po prešetrení daňového priznania pracovníčkou obce však bolo zistené, že niektoré stavby boli nesprávne zaradené a teda výška dane by mala predstavovať sumu 207 308,- Sk. Následne dal starosta obce o predmetnej žiadosti hlasovať:
ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľnosti neschválilo.
MUDr. Pavol Zimka, Zubná ambulancia - Vysoká nad Kysucou 1260 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo predĺženie nájomnej zmluvy schválilo a to v zmysle §10 Zákona č. 116/1990 Zb. O nájme a podnájme nebytových priestorov v znení jeho neskorších noviel a doplnkov na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 mesiace, ktorá sa počíta od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, s výškou nájmu v zmysle doteraz platnej nájomnej zmluvy t.j. 250,- Sk/m2
MUDr. Dušan Šupola, Praktická ambulancia - Vysoká nad Kysucou 1260 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo predĺženie nájomnej zmluvy schválilo a to v zmysle §10 Zákona č. 116/1990 Zb. O nájme a podnájme nebytových priestorov v znení jeho neskorších noviel a doplnkov na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 mesiace, ktorá sa počíta od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, s výškou nájmu v zmysle Uznesenia OZ č. 2/2005 zo dňa 18. 4. 2005.
Obyvatelia Vysokej nad Kysucou – Horný Kelčov, časť obce U Liskov, v zastúpení pani Márie Sojkovej, Horný Kelčov 1117 – žiadosť o zníženie poplatkov za odvoz TKO
Starosta obce uviedol, že v súčasnosti máme kvôli množstvu snehu problém s vývozom TKO. Táto situácia sa však netýka len časti obce U Liskov ale taktiež Nová kolónia, U Kavalkov, Závodie, u ihriska atď., čo znamená, že takmer po všetkých bočných komunikáciách v obci. V prípade, že by sme znížili poplatok za odvoz TKO z dôvodov, o ktorých sa hovorí v žiadosti, museli by sme ho znížiť takmer v celej obci. Po tomto objasnení dal starosta o prednesenej žiadosti hlasovať:
ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o o zníženie poplatkov za odvoz TKO v časti obce U Liskov neschválilo.
Jana Šamajová, Vysoká nad Kysucou 84 – žiadosť o finančný príspevok pre „vysocké“ deti za účelom organizácie letného tábora
V následnej diskusii poslanci OZ navrhli aby obec prispela podobne ako minulý rok vo výške 100,- Sk na jedno zúčastnené dieťa. O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o finančný príspevok pre „vysocké“ deti za účelom organizácie letného tábora schválilo vo výške 100,- Sk na každé jedno dieťa z Vysokej nad Kysucou.
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami – žiadosť o finančnú pomoc na rok 2006
Anton Opial – vieme, že kvôli prehľadnejšiemu a jednoduchšiemu účtovníctvu obec realizuje finančnú výpomoc prostredníctvom úhrady faktúry. Navrhujem však, aby bol stanovený strop finančnej pomoci (resp. úhrady faktúry) do výšky 8 000,- Sk. O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o finančnú pomoc na rok 2006 schválilo vo výške do 8 000,- Sk formou úhrady stravného počas členských schôdzí alebo uhradením autobusu, výstavy, divadelného predstavenia a pod.
Augustín Kubištel, Vysoká nad Kysucou 363 – žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc
Ústnu žiadosť tlmočila p. Margita Kubačáková. Menovaný sa vrátil z výkonu trestu a finančnú výpomoc žiada kvôli tomu, že si chce vybaviť osobné doklady. O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc schválilo vo výške 500,- Sk.
Margita Kubačáková, sociálna pracovníčka obce – v obci evidujeme 6 zdravotne postihnutých detí. Niektorým na základe žiadosti ich rodičov, OZ v minulosti schválilo jednorázovú finančnú výpomoc. Boli to: Chovaneček Tomáško – 4 800,- Sk (finančná čiastka bola pridelená na viackrát), Jurčo Andrej – 5 000,- Sk a Šamaj Matúš – 5 000,- Sk. Jednorázová finančná výpomoc nebola dodnes pridelená: Kováčik Lukáš, Kubošková Veronika a Stoliga Marek. Aby sme do systému schvaľovania jednorázových finančných výpomocí zaviedli určitú spravodlivosť, predkladám dva nasledovné návrhy:
1) návrh – „Dokryť“ všetkých rovnakou finančnou čiastkou t.j. Kováčik Lukáš, Kubošková Veronika a Stoliga Marek po 5 000,- Sk.
2) návrh – Dať všetkým šiestim zdravotne postihnutým deťom jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 2 000,- Sk
Starosta obce dal najskôr hlasovať o prvom predloženom návrhu:
ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj
ZDRAŽAL SA - nikto
Následne nato starosta vyzval poslancov OZ na hlasovanie o návrhu č. 2:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo pridelenie jednorázovej finančnej výpomoci vo výške 2 000,- Sk pre: Chovaneček Tomáško, Jurčo Andrej, Šamaj Matúš, Kováčik Lukáš, Kubošková Veronika a Stoliga Marek.
OZ Voľný čas – žiadosť o schválenie finančného príspevku na činnosť v roku 2006
Žiadosť predniesol predseda OZ Voľný čas p. Anton Opial, ktorý predložil návrh na 7 000,- Sk na prvý polrok 2006. O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o schválenie finančného príspevku na činnosť v roku 2006 schválilo vo výške 7 000,- Sk na prvý polrok 2006.
Anton Opial – nakoľko na poslednej schôdzi OZ poslanci OZ schválili koncoročnú odmenu starostovi obce a zabudli sme na prejednanie odmeny pre hlavného kontrolóra, preto navrhujem, aby mu bola schválená odmena za prácu vo výške odmeny poslancov OZ t.j. 9 000,- Sk
O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať.
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo odmenu hlavnému kontrolórovi obce za rok 2005 vo výške 9 000,- Sk.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 8 Návrh rozpočtu obce na rok 2006
Rady OZ na svojej schôdzi dňa 3. 2. 2006 uložila riaditeľom oboch základných škôl, riaditeľke materskej školy a vedúcim jedální predložiť na dnešnú chôdzu OZ návrhy na rozpočty jednotlivých školských zariadení. Táto úloha bola splnená a hlavná účtovníčka predniesla postupne:
- Návrh rozpočtu ZŠ E. A. Cernana na rok 2006
Príjmová časť: 5 592 000,- Sk
Výdavková časť: 6 569 000,- Sk
- Návrh rozpočtu Školského klubu pri ZŠ E. A. Cernana na rok 2006
Príjmová časť: 255 000,- Sk
Výdavková časť: 255 000,- Sk
- Návrh rozpočtu ZŠ Horný Kelčov na rok 2006
• Základná škola
Príjmová časť: 3 475 000,- Sk
Výdavková časť: 3 475 000,- Sk
• Školský klub
Príjmová časť: 160 000,- Sk
Výdavková časť: 160 000,- Sk
• Školská jedáleň
Príjmová časť: 265 000,- Sk
Výdavková časť: 265 000,- Sk
- Návrh rozpočtu MŠ Vysoká nad Kysucou na rok 2006
Príjmová časť: 1 455 000,- Sk
Výdavková časť: 1 455 000,- Sk
- Návrh rozpočtu ŠJ Vysoká nad Kysucou na rok 2006
Príjmová časť: 1 000 000,- Sk
Výdavková časť: 1 000 000,- Sk
V prípade ŠJ vo Vysokej nad Kysucou ostáva dotácia od obce na úrovni roku 2005, čo znamená, že navrhovaný rozpočet bude znížený o navŕšenú požadovanú dotáciu od obce t.j. 110 000,- Sk a návrh rozpočtu ŠJ vo Vysokej nad Kysucou bude teda:
Príjmová časť: 890 000,- Sk
Výdavková časť: 890 000,- Sk
Nakoľko ZŠ E.A. Cernana predložila návrh rozpočtu zo schodkom 977 000,- Sk, ktoré žiada v dotácii dofinancovať od obce, dal starosta obce najskôr hlasovať o predložených návrhoch na rozpočty všetkých školských zariadení vo výške príjmovej časti:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial a Ján Šamaj
PROTI – Mgr. Anna Sujová
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhy rozpočtov školských zariadení vo výške ich príjmových častí t.j.: Rozpočet ZŠ E. A. Cernana na rok 2006 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 5 592 000,- Sk; Rozpočet Školského klubu pri ZŠ E. A. Cernana na rok 2006 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 255 000,- Sk; Rozpočet ZŠ Horný Kelčov na rok 2006 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 3 475 000,- Sk; Rozpočet Školského klubu pri ZŠ Horný Kelčov na rok 2006 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 160 000,- Sk; Rozpočet Školskej jedálne pri ZŠ Horný Kelčov na rok 2006 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 265 000,- Sk; Rozpočet MŠ Vysoká nad Kysucou na rok 2006 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 1 455 000,- Sk a Rozpočet ŠJ Vysoká nad Kysucou na rok 2006 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 890 000,- Sk.
Okrem pozvánky na dnešnú schôdzu OZ a Správy o čerpaní rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2005 bol poštou poslancom OZ doručený i návrh Rozpočtu obce na rok 2006 v príjmovej a výdavkovej časti.
Starosta obce požiadal poslancov OZ o vyjadrenie sa resp. o vznesenie pripomienok k príjmovej a výdavkovej časti obecného rozpočtu na rok 2006. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nevzniesol voči návrhu Rozpočtu obce na rok 2006 žiadnu pripomienku, dal starosta obce o predloženom návrhu Rozpočtu obce na rok 2006 hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2006 v príjmovej časti vo výške:
- v príjmovej časti: 29 053 000,- Sk
- vo výdavkovej časti: 29 053 000,- Sk vrátane základných škôl a školských zariadení.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 9 Diskusia
V tejto časti programu vyzval starosta obce prítomných poslancov o predloženie ich žiadostí voči vedeniu obce a pracovníkom obecného úradu. Nakoľko nikto z prítomných nevzniesol žiaden návrh ani žiadosť, požiadal starosta poslancov OZ o stanovenie dátumu ďalšej schôdze OZ. Po vzájomnej diskusii poslanci OZ navrhli aby sa najbližšia schôdza OZ konala dňa 7. 4. 2006.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 10 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 7 poslancov obecného zastupiteľstva ZA 7 poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 1/2006 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 11 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to starosta obce schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo