Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 7/2005 zo slávnostnej záverečnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 16. 12. 2005 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 7/2005 v doc formáteProgram:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Plnenie uznesení z poslednej schôdze OZ
4) Úprava VZN pre rok 2006
5) Rôzne
6) Diskusia
7) Schválenie uznesenia
8) Záver


Ad.1 Otvorenie
Poslednú plánovanú schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku 2005 otvoril starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. Privítal prítomných poslancov a oboznámil ich s programom dnešnej schôdze. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k programu schôdze žiaden iný pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 7: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia zápisnice sa prihlásili: Ján Jánsky a Mgr.Martin Machciník. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 7: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová a Ján Šamaj. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 3 Kontrola uznesení
V tomto bode programu oboznámil starosta obce s plnením úloh uložených uznesením OZ č. 6/2005 zo dňa 17. 10. 2005 starosta uviedol, že všetky uložené body uznesenia boli splnené.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 4 Úprava VZN pre rok 2006

a) VZN č. 1/2005 o nakladaní s odpadmi v obci
Ako prvý starosta predstavil prítomným poslancom návrh VZN o nakladaní s odpadmi v obci. Po jeho prednesení vyzval starosta o prednesenie návrhov a pripomienok k zneniu VZN. Nakoľko nikto z prítomných nevzniesol žiaden pozmeňujúci návrh dal starosta o predloženom VZN o nakladaní s odpadmi v obci hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
VZN č. 1/2005 o nakladaní s odpadmi v obci bolo zverejnené dňa 1. 12. 2005. Do dňa 16. 12. 2005 voči nemu neboli zo strany občanov ani organizácií vznesené žiadne pripomienky ani námietky a Obecné zastupiteľstvo VZN č. 1/2005 o nakladaní s odpadmi v obci dňa 16. 12. 2005 schválilo. VZN č. 1/2005 o nakladaní s odpadmi v obci nadobudne účinnosť 15-tym dňom od jeho schválenia t.j. 1. 1. 2006.
Návrh VZN č. 1/2005 o nakladaní s odpadmi v obci tvorí prílohu tejto zápisnice.

b) VZN č. 2/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Ďalej starosta predstavil prítomným poslancom návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Po jeho prednesení vyzval starosta o prednesenie návrhov a pripomienok k zneniu VZN. Nakoľko nikto z prítomných nevzniesol žiaden pozmeňujúci návrh dal starosta o predloženom VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
VZN č. 2/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo zverejnené dňa 1. 12. 2005. Do dňa 16. 12. 2005 voči nemu neboli zo strany občanov ani organizácií vznesené žiadne pripomienky ani námietky a Obecné zastupiteľstvo VZN č. 2/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dňa 16. 12. 2005 schválilo. VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadmi v obci nadobudne účinnosť 15-tym dňom od jeho schválenia t.j. 1. 1. 2006.
Návrh VZN č. 2/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tvorí prílohu tejto zápisnice.

c) VZN č. 3/2005 povodňový plán záchranných a bezpečnostných prác obce
Ďalším prejednávaným VZN bol návrh VZN povodňový plán záchranných a bezpečnostných prác obce. Po jeho prednesení vyzval starosta o prednesenie návrhov a pripomienok k zneniu VZN. Nakoľko nikto z prítomných nevzniesol žiaden pozmeňujúci návrh dal starosta o predloženom VZN povodňový plán záchranných a bezpečnostných prác obce hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
VZN č. 3/2005 povodňový plán záchranný a bezpečnostných prác obce bolo zverejnené dňa 1. 12. 2005. Do dňa 16. 12. 2005 voči nemu neboli zo strany občanov ani organizácií vznesené žiadne pripomienky ani námietky a Obecné zastupiteľstvo VZN č. 3/2005 povodňový plán záchranný a bezpečnostných prác obce dňa 16. 12. 2005 schválilo. VZN č. 3/2005 povodňový plán záchranný a bezpečnostných prác obce nadobudne účinnosť 15-tym dňom od jeho schválenia t.j. 1. 1. 2006.
Návrh VZN č. 3/2005 povodňový plán záchranný a bezpečnostných prác obce tvorí prílohu tejto zápisnice.

Na schôdzu obecného zastupiteľstva sa oneskorene s ospravedlnením dostavil Ing. Ľubomír Šperka.

d) Poplatky za služby pre obyvateľov pre rok 2006
Návrh Poplatkov za služby pre obyvateľov taktiež predniesol starosta obce. Po jeho prednesení vyzval starosta o prednesenie návrhov a pripomienok k zneniu VZN. V následnej diskusii poslanci OZ navrhli pozmeniť predložený návrh a to nasledovne:
- odstavec číslo 6. doplniť o ďalšie písmeno poplatok za výkop hrobky, odvoz a uskladnenie hliny 1 000,- Sk s podmienkou, že výkop hrobky je možné si objednať iba v čase úmrtia. Obec výkop hrobiek takpovediac „dopredu“ nerealizuje.
- v písmene f) odvoz, vysekávanie kameňa z hrobu zvýšiť poplatok na konečných 200,- Sk.
- odstavec číslo 8. doplniť o poznámku „Obecné zastupiteľstvo si vymedzuje právo riešiť výšku nájomného za niektoré prevádzkové priestory individuálne.“
- v odstavci číslo 9. písmeno a) doplniť o poznámku – „upratať“
- v odstavci číslo 9. písmeno h) vyškrtnúť slovíčko – „samostatne“, čo znamená, že k sume za prenájom sály sa bude účtovať taktiež suma za prenájom kuchynky
Nakoľko už nikto z poslancov nepredložil žiaden ďalší pozmeňujúci návrh dal starosta obce
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Návrh poplatkov za služby pre obyvateľov pre rok 2006 bol zverejnený dňa 1. 12. 2005. Do dnešného dňa (16. 12. 2005) voči nemu neboli zo strany občanov ani organizácií vznesené žiadne pripomienky ani námietky a Obecné zastupiteľstvo Poplatky za služby pre obyvateľov pre rok 2006 dňa 16. 12. 2005 schválilo. Poplatky za služby pre obyvateľov za rok 2005 nadobudnú účinnosť 15-tym dňom od ich schválenia t.j. 1. 1. 2006.
Upravený a schválený návrh Poplatkov za služby pre obyvateľov za rok 2006 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 5 Rôzne
V úvode tohto bodu programu pristúpilo OZ k prejednaniu doručených žiadostí.
Obecná knižnica – žiadosť o vyradenie knižničných jednotiek, ktorú predložila p. Anna Vrbinárová
Starosta obce dal o predloženej žiadosti hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo o vyradenie knižničných jednotiek z Obecnej knižnice vo Vysokej nad Kysucou schválilo.
ZŠ E. A. Cernana – návrh na vyradenie inventárnych predmetov
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh na vyradenie inventárnych predmetov zo Základnej školy E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou schválilo. Pre samotnú likvidáciu predmetov musí byť vytvorená likvidačná komisia a taktiež stanovený spôsob samotnej likvidácie. Taktiež je nutné doložiť potvrdenie o likvidácii nebezpečného odpadu. Zápis o likvidácii treba v jednej kópii odovzdať zriaďovateľovi.
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami – žiadosť o finančnú pomoc na rok 2006
Obecné zastupiteľstvo predloženú žiadosť zobralo na vedomie a nakoľko rozpočet obce sa bude prejednávať až na najbližšej schôdzi OZ žiadosť bola odložená a bude prejednaná spoločne s rozpočtom obce na rok 2006.
K-ten Turzovka s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1279 – žiadosť o odpustenie dane z nehnuteľnosti
Nakoľko do dnešného dňa spoločnosť K-Ten Turzovka s.r.o. nepodala daňové priznanie je žiadosť nezrozumiteľná, čo znamená, že nie je jasné, o ktoré nehnuteľnosti sa jedná. Obecné zastupiteľstvo predloženú žiadosť zobralo na vedomie a žiadosť bude po doplnení a objasnení prejednaná na najbližšej schôdzi OZ.
Espresso – vináreň, Tibor Gáborík – žiadosť o odpustenie zvyšku pohľadávky
Starosta vyzval poslancov o predloženie návrhov k tejto žiadosti.
Anton Opial – žiadateľovi sme uznesením č. 4/2005 už odpustili 50% pohľadávky, preto navrhujem zvyšných 50% pohľadávky neodpúšťať a stanoviť splátkový kalendár do júna 2006.
Nakoľko nikto z prítomných nepredložil žiaden iný návrh dal starosta o tomto návrhu hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo návrh schválilo, čo znamená, že žiadosť p. Gáboríka OZ neschválilo a žiadateľovi bude na zvyšných 50% pohľadávky voči obci stanovený splátkový kalendár do júna 2006.
SVS – inžiniering, s.r.o. – návrh na odkúpenie pozemkov v k.ú. Vysoká nad Kysucou pod plánovanú výstavbu 3 čerpacích staníc odpadových vôd „Pri škole“, „Kamenec 4“ a „Kelčov“
Starosta prítomným poslancom na základe doloženého geometrického plánu objasnil polohu všetkých troch plánovaných prečerpávacích staníc. Spolu sa jedná o odkúpenie 107 m2 a SVS obci ponúka cenu 100,- Sk/m2. Po objasnení týchto skutočností dal starosta o predloženej žiadosti hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o odkúpenie pozemkov v k.ú. Vysoká nad Kysucou pod plánovanú výstavbu 3 čerpacích staníc odpadových vôd „Pri škole“, „Kamenec 4“ a „Kelčov“ o výmere 107 m2 schválilo, za cenu 100,- Sk/m2.
Soňa Ježíková - UNI – žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove zdravotného strediska (bývalej lekárne)
Anton Opial – na zdravotnom stredisku by malo byť trošku kľudu a nemali by sme tam prenajímať priestory na takéto prevádzky
Vlasta Gajdicová – skôr by sme mali vyvinúť úsilie, trebárs podať inzerát resp. výzvu, že ponúkame priestory na zriadenie lekárne
Starosta dal o predloženej žiadosti hlasovať:
ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove zdravotného strediska (bývalej lekárne) neschválilo, s tým, že uvedené priestory chce obec využiť pre zriadenie novej lekárne.
ZŠ E. A. Cernana – návrh na úpravu rozpočtu
Starosta obce dal o predloženom návrhu hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo úpravu rozpočtu ZŠ E. A. Cernana schválilo, v zmysle predloženého návrhu.
Varecha Štefan – list (sťažnosť) pre OZ
Doručený list resp. sťažnosť prečítal starosta obce. Uviedol, že spomínaný problém mala na mieste prešetriť komisia pre oblasť životného prostredia a výstavby a požiadal tajomníka komisie p. Jána Fila o vyjadrenie.
Ján Filo – pozvánky na avízované stretnutie komisie boli samozrejme rozoslané. Na prešetrenie prišiel iba pán Ján Jánsky. Spoločne sme zašli za p. Varechom. Tým, že p. Cvikel, p. Adamčík a p. Gaboš posunuli svoje ploty ďalej od cesty voda tečúca v čase dažďa po ceste tečie do záhrady p. Varechovi nakoľko má svoj plot a záhradu položenú nižšie. Pán Varecha požaduje výstavbu chodníka ale nesúhlasí s tým aby cesta (resp. nový chodník) bola rozšírená do jeho záhrady.
Ján Jánsky – v tomto prípade ide o to aby si to predovšetkým riešil občan sám. Pán Varecha však nechce počuť žiadne iné riešenie ako výstavbu chodníka a do svojho neustúpi.
Obecné zastupiteľstvo sa týmto problémom zaoberalo už na svojej predošlej schôdzi. Nakoľko obec Vysoká nad Kysucou nie je ani správcom ani vlastníkom dotknutej komunikácie, OZ v následnej diskusii navrhlo, aby sa obec listom obrátila o riešenie tejto situácie na správcu komunikácie.

V ďalšej časti tohto bodu programu zreferoval starosta koncoročné správy z jednotlivých úsekov obecného úradu.
Ako prvú starosta obce zreferoval koncoročnú správu p. Anny Opialovej o stave obyvateľstva obce, o jeho prirodzenom a mechanickom pohybe.
Správa p. Anny Opialovej tvorí prílohu tejto zápisnice.
Následne nato starosta obce zreferoval koncoročnú správu p. Anny Vrbinárovej o návštevnosti a stave výpožičiek v miestnej knižnici a oboznámil prítomných poslancov s kultúrnymi akciami uskutočnenými za rok 2005.
Správa p. Anny Vrbinárovej taktiež tvorí prílohu tejto zápisnice.
Koncoročný stav na úseku daní a poplatkov spracovala p. Daniela Kubicová. Jej správu taktiež zreferoval starosta obce.
Správa p. Daniely Kubicovej tvorí taktiež prílohu tejto zápisnice.
Správu o počte vydaných stavebných povolení a o prevedených stavebných akciách v priebehu roku 2005 predniesol taktiež starosta obce. Správu vypracoval prednosta obecného úradu p. Ján Filo.
Správa p. Jána Fila tvorí taktiež prílohu tejto zápisnice.
Ako poslednú zreferoval starosta obce správu Mgr. Antona Varechu o účasti poslancov na schôdzach OZ a počte prijatých uznesení počas roka 2004.
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Nakoľko p. Margita Kubačáková je momentálne PN jej správa z úseku sociálnych veci bude vypracovaná a predložená OZ dodatočne.
Vlasta Gajdicová – poďakovala starostovi obce za vyplatené odmeny poslancom a navrhla vyplatiť koncoročnú odmenu starostovi obce vo výške 1,5 násobku mesačného platu
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo vyplatenie odmeny starostovi obce vo výške 1,5 násobku mesačného platu.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 6 Diskusia
Starosta obce vyzval poslancov OZ o vznesenie ich pripomienok resp. žiadostí a návrhov. Nakoľko nikto z prítomných nevzniesol žiadnu pripomienku ani žiadosť, pristúpil starosta ako predsedajúci k ďalšiemu bodu programu.


Ad. 7 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Ing. Jozef Jurčo a Ján Šamaj návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 8: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj a Ing. Ľubomír Šperka. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 7/2005 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 8 Záver
Na záver, nakoľko sa jednalo o poslednú schôdzu OZ v kalendárnom roku 2005, starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za celoročnú obetavú prácu v prospech obce a vyjadril nádej, že budúci rok 2006 bude pre obecnú samosprávu priaznivejšie naklonený. Taktiež poďakoval za účasť na dnešnej schôdzi OZ a následne na to schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada