TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 6/2005 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 17. 10. 2005 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 6/2005 v doc formáte


Program:1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia OZ
4) Hospodárenie za ¾ a prehodnotenie rozpočtu
5) Rôzne
6) Diskusia
7) Schválenie uznesenia
8) Záver


Ad.1 Otvorenie
Schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. Prítomných poslancov starosta ako predsedajúci oboznámil z programom dnešnej schôdze a zároveň vyzval prítomných o vznesenie pripomienok voči predloženému programu. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k programu schôdze žiaden pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 9: Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia zápisnice sa prihlásili: Mgr. Anna Sujová a Vlasta Gajdicová. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Jozef Jurčo a Anton Opial. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo ZA 9: Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 3 Kontrola plnenia prijatých uznesení
V úvode tohto bodu programu prečítal starosta obce uznesenie č. 4/2005, ktoré bolo prijaté na poslednej schôdzi OZ dňa 15. 8. 2005. OZ uložilo vedeniu obce zistiť ceny asfaltu pre prípad, že by obec mala finančné prostriedky na čiastočnú opravu komisiou navrhnutých ciest. Na margo tejto témy starosta uviedol, že tieto opravy by bolo najlepšie robiť až na jar budúceho roku, nakoľko firmy už majú prerozdelené roboty a bolo by ťažšie zohnať dodávateľa. Nie je to však nemožné ale hrozilo by, že práca by bola nekvalitná a drahšia.
Na poslednej schôdzi OZ taktiež schválilo dražobnú komisiu na odpredaj traktora Zetor 5245. Dražba prebehla v zmysle uznesenia a traktor Zetor bol dňa 30. 9. 2005 predaný p. Milanovi Janetkovi za cenu 150 000,- Sk.
Ing. Ľubomír Šperka – Je síce pravda tento priebeh a cenu odobrilo OZ ale z odstupom času možno povedať, že pre obec by bolo omnoho výhodnejšie, keby bolo umožnené predložiť ponuky i záujemcom z okolitých obcí
Starosta – súhlasím s názorom p. Šperku, pretože sa prihlásili iba 4 záujemci o ktorých predpokladáme, že sa medzi sebou dohodli. Bolo to však rozhodnutie OZ.


Ad. 4 Hospodárenie za ¾ a prehodnotenie rozpočtu

1) Výdavková časť
Každý z poslancov OZ obdržal spoločne s pozvánkou hospodárenie obce k 30. 9. 2005. K vykonaným zmenám v účtovným položkám, vypracovala hlavná účtovníčka obce podrobný komentár. Starosta obce sa jednotlivo a podrobne vyjadril ku každej účtovnej položke vo výdavkoch obce. Na záver vyzval prítomných k otázkam a pripomienkam.
Ing. Jozef Jurčo – výdavky obce sú navýšené o 1,5 mil. Z čoho tento schodok budeme hradiť?
Starosta – Tento rozdiel bude vyrovnaný z podielových daní, nakoľko po schválení nášho obecného rozpočtu došlo k zmene systému prerozdeľovania podielových daní na obce, my sme pri schvaľovaní rozpočtu predpokladali nižší obnos financií ako dostaneme.
Nakoľko už nikto z prítomných nemal žiadnu otázku, starosta prešiel na príjmovú časť.

2) Príjmová časť
Podobne ako u výdavkovej časti, starosta jednotlivo a podrobne predniesol každú účtovnú položku spoločne i s komentárom hlavnej účtovníčky. Po predstavení príjmovej časti vyzval na prednesenie otázok a pripomienok zo strany poslancov. Nakoľko už nikto z prítomných nevzniesol žiadnu pripomienku jednak k príjmovej ani k výdavkovej časti, dal starosta obce o predloženom hospodárení obce k 30. 9. 2005 hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo hospodárenie obce vo výdavkovej časti – 11 099 460,- Sk (čerpané k 30. 9. 2005), plánované výdavky na rok 2005 – 16 169 000,- Sk a upravený rozpočet na rok 2005 vo výdavkovej časti – 17 669 000,- Sk ďalej v príjmovej časti – 21 161 422,- Sk (príjmy k 30. 9. 2005), plánované príjmy za rok 2005 – 25 500 000,- Sk a upravený rozpočet na rok 2005 v príjmovej časti – 27 000 000,- Sk schválilo.
Schválené hospodárenie obce k 30. 9. 2005 spoločne s komentárom hlavnej účtovníčky tvorí prílohu tejto zápisnice.


3) Rozpočty základných škôl
a) Základná škola E. A. Cernana
V tejto časti programu predložil starosta obce pred plénum OZ žiadosť spoločne s návrhom na úpravu rozpočtu ZŠ E.A. Cernana. Po prednesení žiadosti a návrhu dal o takto navrhovanej úprave rozpočtu ZŠ E.A. Cernana hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo úpravu rozpočtu Základnej školy E.A. Cernana schválilo v zmysle predloženého návrhu. Žiadosť o úpravu spoločne s návrhom tvoria prílohu tejto zápisnice.

b) Základná škola Horný Kelčov
Ako druhý predniesol starosta návrh na úpravu rozpočtu ZŠ Horný Kelčov. Po jeho prednesení dal o navrhovanej úprave hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo úpravu rozpočtu Základnej školy Horný Kelčov schválilo v zmysle predloženého návrhu. Žiadosť o úpravu spoločne s návrhom tvoria prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.


Ad. 5 Rôzne
V úvode tohto bodu programu navrhol starosta obce prejednať žiadosti, ktoré boli doručené pre dnešné plénum OZ.
Milan Bambušek, Vysoká nad Kysucou 473 – žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc na zaplatenie poplatku za zber a odvoz TKO
Starosta prítomným objasnil, že sa v tomto prípade jedná o odpustenie poplatku za zber a odvoz TKO vo výške 462,- Sk.
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc (resp. odpustenie poplatku za zber a odvoz TKO) schválilo.
Milan Jurčo, Vysoká nad Kysucou 1161 – žiadosť o odpustenie platby za odber vody, ktorý neúmerne narástol v dôsledku poruchy ventila a ktorá vytiekla do studne
V následnej diskusii poslanci navrhli odpustiť 50% platby čo zdôvodnili skutočnosťou, že takéto percento bolo odpustené už i v minulosti pri podobných havarijných situáciách.
Druhý návrh vzniesol Mgr. Milan pivko a to najskôr preveriť či porucha nebola zavinená nedbalosťou rodiny p. Jurča.
Starosta dal hlasovať najskôr o prvom návrhu:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – Mgr. Milan Pivko
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo schválilo odpustenie 50% platby za spotrebovanú vodu.
Peter Kšanda, Turzovka – Stred 398 – žiadosť o prenájom priestorov (bývalá sporiteľňa, Kooperatíva a priestory po p. Hlavatej) v Dome služieb
OZ navrhlo aby do prenájmu neboli ponúknuté všetky žiadané priestory, čo znamená, že priestory bývalej kancelárie Koopertívy by si obec ponechala v „zálohe“.
Starosta dal o takto upravenom návrhu (prenájom priestorov bývalej sporiteľne a priestory po p. Hlavatej) hlasovať:
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o prenájom priestorov v Dome služieb (bývalé priestory sporiteľne a priestory po p. Hlavatej) schválilo.
Štefan Varecha, Vysoká nad Kysucou 197 – žiadosť o odškodnenie za poškodenie schodov a oplotenia
Starosta prítomným poslancom objasnil, že situáciu už boli prešetriť i zástupcovia Správy ciest, nakoľko sa jedná o štátnu cestu a nie miestnu komunikáciu ako sa p. Varecha mylne domnieva. Zástupcovia Správy ciest odporučili riešiť situáciu s SPP pričom cestu po ukončení plynofikácie preberali práve oni. Pán Varecha nepripúšťa žiadnu inú možnosť len vybudovanie chodníka a ten je v danom mieste nereálne, kvôli šírke cesty, vybudovať. Nakoľko p. Varecha vystupuje zaujato proti starostovi, ten navrhol, aby situáciu prešetrila Komisia pre oblasť životného prostredia a výstavby.
OZ s týmto návrhom súhlasilo a Komisii pre oblasť životného prostredia a výstavby uložilo situáciu prešetriť.
Jaroslav Hričovec, Vysoká nad Kysucou 812 – žiadosť o zníženie poplatku za zber a odvoz TKO nakoľko v zime sa nevyváža
p. Daniela Kubicová – (referent OÚ pre správu daní) Okolitý susedia majú také isté vzdialenosti ak nie väčšie od hlavnej cesty a odpad už majú zaplatený. Žiadateľ dokonca ani nevyužil možnosť zaplatiť v dvoch splátkach.
Starosta dal o predloženej žiadosti hlasovať:
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
ZA – nikto
PROTI – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o o zníženie poplatku za zber a odvoz TKO neschválilo.
Po prejednaní doručených žiadostí starosta obce tlmočil ústnu žiadosť p. Emila Matejova, ktorý požiadal o pokrytie nákladov spojených s výstavou Živé drevo – Domovina, ktorá prebiehala od 25. septembra do 14. októbra v Pamätnej izbe E. A. Cernana. Pán Emil Matejov po prvý krát vystavoval svoju tvorbu v rodnej obci Vysoká nad Kysucou a samotná výstava sa stretla s veľkým ohlasom. Starosta ďalej dodal, že p. Matejov je i autorom kríža v rekonštruovanom dome smútku a tak isto i vysockej „rarity“ Veľhada, ktorý je umiestnený pri fontáne v parku pre budovou Obecného úradu. Za tieto diela p. Matejov nežiadal síce žiaden honorár, ale obec mu vyplatila 500,- Sk. Náklady spojené s výstavou predstavovali 1 500,- Sk.
Anton Opial – navrhujem aby bola žiadaná odmena navýšená
Mgr. Milan Pivko – navrhujem 3 000,- Sk
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o pokrytie nákladov p. Emila Matejova spojených s výstavou Živé drevo – Domovina schválilo v zmysle predloženého návrhu vo výške 3 000,- Sk..
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 6 Diskusia
V tomto bode programu požiadal starosta obce prítomných poslancov o predloženie ich žiadostí, otázok a návrhov.
Jozef Zborovan – Na žiadosť MUDr. Šupolu sme mu znížili nájomné, s tým, že ostáva v podmienke. Podľa ľudí však doktor opäť porušil sľub a bezdôvodne niektoré dni neordinuje.
starosta – sami poslanci najlepšie viete, že celú túto vec viac-menej vybavovala jeho manželka a preto som ju už na túto skutočnosť upozornil. MUDr. Dušana Šupolu upozorníme, že opätovne sa množia sťažnosti na dodržiavanie ordinačných hodín. Na námatkovú kontrolu ordinačných hodín poveríme pracovníka a na základe prijatého uznesenia pokiaľ, sa lekár jeden deň bezdôvodne nedostaví do ordinácie, opätovne zvýšime nájomné na schválenú výšku.
Mgr. Anna Sujová – prehliadaním zápisníc zo schôdzí OZ na internete som našla v Zápisnici č. 1/2005 zo dňa 11. 2. 2005 chybu a to v Ad. 8 Rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia, kde je nesprávne uvádzané, že v hlasovaní o predloženom návrhu rozdelenia finančných prostriedkov hlasovali všetci prítomní poslanci ZA predložený návrh. Na tomto mieste žiadam vykonať zmenu formou dodatku k uvedenej zápisnici, nakoľko ja som hlasovala PROTI predloženému návrhu.
O prednesenej žiadosti o opravu hlasovania v Zápisnici č. 1/2005 zo dňa 11. 2. 2005 v Ad. 8 dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo žiadosť o opravu zápisu hlasovania v Zápisnici č. 1/2005 zo dňa 11. 2. 2005 v Ad. 8 Rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia opravuje a to formou dodatku nasledovne:
ZA – Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – Mgr. Anna Sujová
ZDRAŽAL SA - nikto
Vlasta Gajdicová – Chcela by som požiadať, v prípade možností, o spevnenie brehu pod mostom smerom do Škradného aspoň jedným autom kameňov
Ján Lysík – Komisia pre oblasť životného prostredia a výstavbu chodila po obci a hodnotila stav MK. Ľudia sa preto právom pýtajú či sa budú v dohľadnej dobe najviac poškodené MK riešiť, pretože stav cesty na Vršek už je naozaj katastrofálny.
Anton Opial – navrhoval by som taktiež riešiť opravu cesty ponad „vysoký breh“. Je to viac menej okružná cesta a samotná ulica je taká úzka, že sa tam nedá ani otočiť.
Starosta – najviac poškodené cesty ako je na Vršek a podobne, je možné urobiť z recyklovaného asfaltu. O možnosti kedy sato bude robiť sme sa však už bavili vyššie.
Ján Lysík – nakoľko 240 l nádoby TKO na cintoríne vo Vyšnom Kelčove sú často krát naplnené iba trávou, nebolo by dobré postaviť na cintoríne kompostovisko?
Starosta – v tomto prípade by som sa obával, že do toho kompostoviska by nám ľudia okrem trávy hádzali aj iný odpad. Ale nakoľko sa blíži i sviatok všetkých svätých dáme tam veľký kontajner
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 9 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Ing. Jozef Jurčo a Anton Opial návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 9 poslancov obecného zastupiteľstva ZA 9 poslancov: Vlasta Gajdicová, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 5/2005 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 10 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to starosta obce schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo