TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 5/2005 z mimoriadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 30. 9. 2005 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 5/2005 v doc formáteAd.1 Otvorenie
Mimoriadnu schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. Prítomných poslancov starosta ako predsedajúci oboznámil z programom dnešnej schôdze a zároveň vyzval prítomných o vznesenie pripomienok voči predloženému programu. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k programu schôdze žiaden pozmeňujúci návrh dal starosta o programe hlasovať. Z celkového počtu 11 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 11: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia zápisnice sa prihlásili: Mgr. Milan Pivko a Jozef Zborovan. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Anna Sujová a Vlasta Gajdicová. O navrhnutých členoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 11 prítomných poslancov hlasovalo ZA 11: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 3 Prejednanie ručenia vo výške podielu obce v Združení TKO Semeteš n.o.
V úvode tohto bodu programu starosta prítomných oboznámil zo skutočnosťou, že Združeniu TKO Semeteš bola poskytnutá z Recyklačného fondu účelová finančná dotácia na realizáciu projektu č. P 2286/05 – „Dovybavenie organizácie zberovým vozidlom, lisom a oprava triediacej linky“. Podmienkou udelenia však je, aby každá zúčastnená obec a mesto Turzovka vydali vyhlásenie o ručení svojho podielu majetku v Združení TKO Semeteš n.o.
Starosta obce preto prítomným preložil návrh, v ktorom ručiteľ Obec Vysoká nad Kysucou v zastúpení Ing. Ladislav Kubačák, starosta obce vyhlasuje, že v zmysle ust. § 303 a nasl. Obch. zák. ručí za prípadný budúci záväzok „Združenia TKO Semeteš n.o., Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka“, IČO 36137952, vrátiť Recyklačnému fondu, pri splnení podmienok návratnosti uvedených v čl. VI zmluvy č. 0768/05/30 o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu projektu č. P 2286/05 – „Dovybavenie organizácie zberovým vozidlom, lisom a oprava triediacej linky“ uzavretej podľa ust. § 64 ods. 10 zák. č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, dotáciu poskytnutú „Združeniu TKO Semeteš n.o. na základe označenej zmluvy spolu s prípadnou zmluvnou pokutou podľa čl. VI ods. 1 a 2 označenej zmluvy, v celkovej výške prípadného budúceho záväzku prípadného dlžníka 1 323 300,- Sk nasledovne: obce a Mesto Turzovka uvedené v čl. VII ods. 1 označenej zmluvy ručia vo výške svojho podielu majetku v Združení TKO Semeteš n.o., spoločne v celkovej výške prípadného budúceho záväzku prípadného dlžníka 1 323 300,- Sk.
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:
ZA – Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šamaj, Ing. Ľubomír Šperka, Jozef Zborovan
PROTI – nikto
ZDRŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo Ručiteľské vyhlásenie obce Vysoká nad Kysucou schválilo v zmysle a znení predloženého návrhu.
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici.

Ad. 4 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Vlasta Gajdicová a Mgr. Anna Sujová návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 11 poslancov obecného zastupiteľstva ZA 11 poslancov: Vlasta Gajdicová, Ján Jánsky, Ing. Jozef Jurčo, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Mgr. Milan Pivko, Mgr. Anna Sujová, Ján Šsmaj, Ing. Ľubomír Šperka a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 5/2005 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


Ad. 5 Záver
Na záver starosta Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a následne na to starosta obce mimoriadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo