Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica č. 6/2009 zo schôdze verejného obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2006 - 2010, konaného  15. 12. 2009 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

Zápisnica č. 6/2009 v pdf formáteSample Image


Program:

1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení z minulého OZ
4. Schválenie návrhov VZN:
- VZN 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- VZN 5/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v Obci Vysoká nad Kysucou
5. Zmena rozpočtu obce na rok 2009
6. Informácia HK o vykonaných kontrolách v roku 2009
7. Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok r 2010
8. Predloženie záverečných správ za rok 2009 po jednotlivých úsekoch pracovníkmi Obecného úradu
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

 


Ad. 1 Otvorenie

Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou viedol starosta obce Ing. Ladislav Kubačák. V úvode privítal všetkých poslancov a prítomných hostí a predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza OZ. Z celkového počtu  7 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 7 poslancov: Miroslav Dorman, Jozef  Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky a  Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.

Starosta obce teda skonštatoval, že dnešná schôdza OZ sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí: Ján Lisík a Ján Jánsky. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miroslav Dorman a Mária Varechová. Ako zapisovateľ bol navrhnutý Ing. Jozef Chvastek. O predložených návrhoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 7 poslancov: Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky a Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 3 Kontrola uznesení z minulého OZ

Starosta obce predniesol poslancom OZ jednotlivé body uznesenia z OZ č.4 nakoľko s OZ č. 5 nevyplynuli žiadne úlohy. Starosta obce vyzval poslancov k rozprave o kontrole uznesení.

Nakoľko nikto s prítomných poslancov nemal ďalšie pripomienky, starosta ukončil rozpravu o kontrole plnení uznesení z minulého OZ č. 4 a dal hlasovať, že OZ berie na vedomie splnenie všetkých uznesení OZ 4/2009.

ZA - Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ berie na vedomie plnenie uznesenia OZ 4/2009.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 4 Schválenie návrhov VZN:

- VZN 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- VZN 5/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Vysoká nad Kysucou
Návrhy VZN 4 a 5 /2009 tvoria prílohu tejto zápisnice.

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrhy VZN 4/2009 a VZN 5/2009. Starosta obce vyzval poslancov k rozprave o predložených návrhoch.

Nakoľko nikto s poslancov nemal žiadne pripomienky k predloženému návrhu VZN 4/2009 dal starosta obce hlasovať o schválení predloženého návrhu VZN 4/2009.

ZA - Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo návrh VZN 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

Nakoľko nikto s poslancov nemal žiadne pripomienky k predloženému návrhu VZN 5/2009 dal starosta obce hlasovať o schválení predloženého návrhu VZN 5/2009.

ZA - Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo návrh VZN 5/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Vysoká nad Kysucou.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.


Ad. 5 Zmena rozpočtu obce na rok 2009

Starosta obce vyzval pracovníčku OÚ Vysoká nad Kysucou p. Janku Kubalovú aby predniesla návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2009. Pani Janka Kubalová predniesla starostovi obce a poslancom OZ návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2009.

Starosta obce vyzval poslancov OZ k rozprave o predloženom návrhu zmeny rozpočtu obce na rok 2009. Nakoľko nikto s prítomných poslancov nemal žiadne pripomienky k predloženému návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2009, dal starosta obce hlasovať o predloženom návrhu.

ZA - Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo rozpočtové opatrenie č.3, úprava rozpočtu o sumu 49 440 EUR v príjmovej aj výdavkovej časti, rozpočet obce na rok 2009 ostáva aj naďalej vyrovnaný.

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu školským zariadeniam bez právnej subjektivity MŠ a ŠJ Vysoká nad Kysucou o -12% schváleného rozpočtu z dôvodu výpadku podielových daní, ktoré tvoria najvýznamnejšiu časť vlastných príjmov obce.

OZ schvaľuje rozdelenie finančných prostriedkov školstva z dohodovacieho konania vo výške 23 000 € pre ZŠ Horný Kelčov a 43 000 € pre ŽS E.A.Cernana.
Uznesenie k bodu prijaté priložené k zápisnici.

 

Ad. 6 Informácia HK o vykonaných kontrolách v roku 2009

Hlavný kontrolór obce predniesol poslancom OZ správu o vykonaných kontrolách za rok 2009. Správa HK o vykonaných kontrolách za rok 2009 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k rozprave o kontrolách vykonaných HK v roku 2009.
Nakoľko sa nikto s poslancov OZ neprihlásil do rozpravy starosta obce aby OZ zobralo na vedomie informáciu HK o kontrolnej činnosti.

ZA - Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ berie na vedomie informáciu HK o kontrolách vykonaných v roku 2009.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 7 Plán kontrolnej činnosti na rok HK na 1.polrok r. 2010

Hlavný kontrolór obce predniesol poslancom OZ návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2010. Starosta obce vyzval poslancov k rozprave o predloženom návrhu HK.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k predloženému návrhu dal starosta obce hlasovať o predloženom návrhu.

ZA - Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2010.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 8 Predloženie záverečných správ za rok 2009 po jednotlivých úsekoch pracovníkmi OcÚ.

Starosta obce vyzval pracovníkov OcÚ aby predniesli záverečné správy za jednotlivé odbory OcÚ. Správy jednotlivých odborov tvoria prílohy tejto zápisnice. Zástupcovia jednotlivých odborov predniesli svoje záverečné správy.

Starosta obce vyzval poslancov OZ o rozpravu k predneseným záverečným správam. Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky starosta odporučil OZ aby uvedené záverečné správy OZ zobralo na vedomie.

OZ berie na vedomie záverečné správy jednotlivých úsekov OcÚ.
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici.

 

Ad. 9 Rôzne

1. Žiadosť p. Márie Cudrákovej, Revolučná 66, Turzovka o preplatenie nadčasových hodín.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti, dal starosta hlasovať o predloženej žiadosti:

ZA - Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schvaľuje žiadosť p. Márie Cudrákovej o preplatení nadčasových hodín.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


2. Majstav, s.r.o., Vysoká nad Kysucou č. 933 – ponuka predaja nedokončenej nehnuteľnosti - Penziónu v časti obce Jedľovník.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu ponuky.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti, dal starosta hlasovať o predloženej žiadosti:

ZA - nikto  
PROTI - Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ neschvaľuje ponuka predaja nedokončenej nehnuteľnosti - Penziónu v časti obce Jedľovník.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


3. Žiadosť p. Jany Sojkovej, Vysoká nad Kysucou č. 540 o preplatení náhrady škody ktorá vznikla v dôsledku tlakovania vodovodného potrubia.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Starosta – navrhujem aby OZ zobralo na vedomie uvedenú žiadosť a aby sa preverili skutočnosti potvrdzujúce spôsobenie škody obecným vodovodom.
OZ berie na vedomie žiadosť p. Jany Sojkovej.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


4. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina – návrh zmluvy o prenájme obecného vodovodu.

Starosta obce predniesol podrobne poslancom OZ návrh zmluvy medzi SEVAK a.s. a Obcou Vysoká nad Kysucou o prenájme obecného vodovodu. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice.

Starosta obce vyzval poslancov OZ K rozprave o predloženom návrhu.

Starosta obce – odporúčam poslancom OZ aby uvedený návrh zmluvy zobrali na vedomie a zároveň navrhujem, aby sa spoločnosť SEVAK a.s. vyjadrila k niektorým častiam zmluvy, ktoré sú nezrozumiteľné alebo zavádzajúce.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne ďalšie pripomienky k návrhu zmluvy OZ berie na vedomie predložený návrh spoločnosti SEVAK a.s.

OZ berie na vedomie predložený návrh zmluvy spoločnosti SEVAK a.s.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


5. Žiadosti ZŠ E.A. Cernana, ZŠ Horný Kelčov, Knižnica pri OcÚ Vysoká nad Kysucou - o vyradenie majetku podľa priložených zoznamov.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.
Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti, o predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:

ZA - Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA -   nikto

OZ schválilo žiadosti ZŠ E.A. Cernana, ZŠ Horný Kelčov a Knižnice pri OcÚ Vysoká nad Kysucou a vyradzuje majetok podľa predložených zoznamov.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


6. Žiadosť Rímskokatolícky farský úrad Korňa – o poskytnutie finančného daru na realizáciu výstavby Chrámu na Živčákovej.

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky, OZ berie na vedomie uvedenú žiadosť a bude sa ňou zaoberať pri príprave rozpočtu obce na rok 2010.

OZ berie na vedomie žiadosť Rímskokatolíckeho farského úradu Korňa.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


7. Žiadosť OcÚ Vysoká nad Kysucou Odbor sociálnych vecí p. Margita Kubačáková – o jednorazovom pridelení finančných prostriedkov vo výške 30 € pre:

a, p. Vrbinára Róberta, Vysoká nad Kysucou, č. 437 - 30 €
b, p. Štefka Milana, p. Brandstädterovú Máriu, Vysoká nad Kysucou, č.443 a č.331- 30 €
c, p. Škoríkovú Irmgard, Vysoká nad Kysucou, č. 414 - 30 €

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti, o predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať:

ZA - Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto

OZ schválilo jednorazú finančnú výpomoc pre:
a, p. Vrbinára Róberta, Vysoká nad Kysucou, č. 437 - 30 €
b, p. Štefka Milana, p. Brandstädterovú Máriu, Vysoká nad Kysucou, č.443 a č.331 - 30 €
c, p. Škoríkovú Irmgard, Vysoká nad Kysucou, č. 414 - 30 €
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.


8. Žiadosť poslanca OZ p. Mgr. Martina Machciníka, Vysoká nad Kysucou 1162:
a, Zriadenie informačnej tabule pre miestnu časť Semeteš
b, Zrušenie nájmu za používanie priestorov MŠ žiakmi ZŠ E.A.Cernana
c, Zvýšenie príplatku pre riaditeľa ZŠ E.A.Cernana

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenému návrhu  žiadosti a jej jednotlivým bodom a až c.

a,:
Starosta – Informačnú tabuľu môžeme dať vyhotoviť, no jej osadenie je vhodné iba na budove Pohostinsva  Cipár alebo v blízkom okolí - je to potrebné prejednať s majiteľom budovy, prípadne majiteľom inej nehnuteľnosti.  Dopravné označenie komunikácií spadá do kompetenciu Dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva policajného zboru v Čadci a správcu komunikácie t.j. Žilinský samosprávny kraj. Obec bude o tejto požiadavke informovať správcu komunikácie.

b,:
Starosta – Navrhujem nezrušiť nakoľko ZŠ E.A. Cernana neprispieva na mzdu upratovačky a ani na čistiace prostriedky.

c,:
Starosta, poslanci OZ - Riaditeľ ZŠ E.A. Cernana  bol riadne zvolený do nového volebného obdobia a výška jeho príplatku sa neprenáša s predošlého volebného obdobia. Riaditeľ nebol nijako potrestaný ani inak ukrátený, ako uvádza Mgr. Machciník.  Príplatok za riadenie pre riaditeľa ZŠ E.A. Cernana odsúhlasili poslanci OZ a nijakým spôsobom nepochybilo. Príplatok za riadenie ostáva na 25%.

Nakoľko nikto s poslancov OZ nemal žiadne pripomienky k žiadosti, OZ zobralo uvedenú žiadosť na vedomie.

OZ berie na vedomie žiadosť poslanca OZ Mgr. Martina Machciníka na vedomie.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

 

Ad. 9 Diskusia


Ad. 10 Schválenie uznesenia

V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Miroslav Dorman a Mária Varechová  návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie hlasovalo z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo ZA 7 poslancov: Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária Varechová, Ján Jánsky, Ján Lysík. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 4/2009 bolo teda jednohlasne prijaté.

Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

 

Ad. 11 Záver

Na záver starosta obce Ing. Ladislav Kubačák poďakoval všetkým prítomným za účasť na dnešnej schôdzi, ale i za zvládnutie dnešného náročného programu a následne na to schôdzu Obecného zastupiteľstva ukončil.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada